Search result for

coupon

(58 entries)
(0.0104 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -coupon-, *coupon*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
coupon[N] คูปอง, See also: บัตรแลกสินค้าที่ได้จากร้านค้า
coupon[N] แบบฟอร์ม
coupon[SL] หน้า

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
coupon(คู'พอน) n. บัตร,บัตรควบ,ตั๋ว,ตั๋วที่ฉีกได้,ใบแนบโฆษณา,บัตรปันส่วน บัตรแลกสินค้า,บัตรลดราคา

English-Thai: Nontri Dictionary
coupon(n) คูปองส่วนลด,บัตรลดราคา,บัตรแลกสินค้า,ใบแนบโฆษณา

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
coupon policyกรมธรรม์ชนิดคูปอง [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Coupon Systemระบบคูปอง [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Wool, mink collar. It's a nice coat. She'll trade it for ration coupons.ขนแกะปกมิ้งค์แลกคูปองปันส่วน Schindler's List (1993)
Here's your flight coupons. Call me if there's any snags.คุณช่วยให้อะไรบางอย่างกับผมมาไม่ได้เหรอ Fight Club (1999)
Telephone. computer.... ..fax machine. 52 weekly paychecks and 48 airline flight coupons.เค้าใส่มันในซองปิดผนึก มอบให้สมาชิกด้วยตัวเอง Fight Club (1999)
And with the coupon, the same purchases value 1000 miles?รวมกับคูปอง ในราคาเดียวกัน มีค่า 1000ไมล์? Punch-Drunk Love (2002)
I'm gonna collect puddings and coupons that can be redeemed for frequent flyer miles.ฉันจะสะสมพุดดิ้งและคูปอง ที่สามารถนำไปสะสม... ไมล์การบินได้ Punch-Drunk Love (2002)
With this special coupon, they'll up it to a thousand miles.ด้วยคูปองพิเศษนี้ จะเพิ่มเป็นพันไมล์ Punch-Drunk Love (2002)
That's worth 500 miles. With the coupon, it's 1000 miles.มันก็จะได้ 500ไมล์ มีคูปอง จะได้ 1000ไมล์ Punch-Drunk Love (2002)
Double coupons.พวกคูปองของแถม Eating Out (2004)
Ministry officials expect water coupon prices to rise.เจ้าหน้าที่จากกระทรวงคาดว่า ราคาคูปองน้ำจะเพิ่มสูงขึ้น V for Vendetta (2005)
So what's the difference if you forgot the coupon?ลืมคูปองแล้วเป็นไรหรือ American Pie Presents: The Naked Mile (2006)
There's no way I'm letting you pay full price when there's a two-for-one coupon sitting on the counter.ฉันไม่ยอมให้เธอจ่ายเต็มราคาหรอก เมื่อฉันมีคูปอง ซื้อหนึ่งแถมหนึ่ง อยู่บนเคาเตอร์ American Pie Presents: The Naked Mile (2006)
I had a coupon. - Uh-huh.ผมได้คูปองลดราคา อ่าห้า Chuck Versus the Ex (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
couponI have some coupons I got last week.
couponMay I have coupon tickets?

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
คูปอง[N] coupon, Example: ในโรงอาหารนักศึกษาจะใช้คูปองซึ่งมีราคาแทนเงินจริงควบคู่กับบัตรปันส่วนอาหาร, Thai definition: บัตรหรือตั๋วชนิดหนึ่งที่ใช้แลกของ ซื้อของ หรือใช้บริการขึ้นดอกเบี้ย หรือปันส่วนเครื่องอุปโภคบริโภคในเมื่อมีการควบคุม, Notes: (ฝรั่งเศส)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บัตรปันส่วน[n. exp.] (bat pansuan) EN: ration card ; coupon   
บัตรสมนาคุณ[n. exp.] (bat sommanākhun) EN: gift coupon ; gift certificate   
คูปอง[n.] (khūpøng) EN: coupon ; voucher   
ตั๋ว[n.] (tūa) EN: ticket ; bill ; note   FR: ticket [m] ; billet [m] ; coupon [m] ; titre de transport [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
COUPON    K UW1 P AO2 N
COUPON    K Y UW1 P AO2 N
COUPONS    K UW1 P AO2 N Z
COUPONS    K Y UW1 P AO2 N Z
COUPONITE    K UW1 P AA0 N AY0 T
COUPONING    K Y UW1 P AA0 N IH0 NG
COUPONING    K UW1 P AA0 N IH0 NG
COUPONITE    K Y UW1 P AA0 N AY0 T
COUPONITES    K UW1 P AA0 N AY0 T S
COUPONITES    K Y UW1 P AA0 N AY0 T S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
coupon    (n) (k uu1 p o n)
coupons    (n) (k uu1 p o n z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Coupon {m}; Kupon {m} | Coupons {pl}; Kupons {pl}coupon; voucher | coupons; vouchers [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ギフトクーポン[, gifutoku-pon] (n) gift coupon [Add to Longdo]
クーポン[, ku-pon] (n) coupon (fre [Add to Longdo]
クーポンレート[, ku-ponre-to] (n) coupon rate [Add to Longdo]
クーポン券[クーポンけん, ku-pon ken] (n) coupon (ticket) [Add to Longdo]
ゼロクーポン債[ゼロクーポンさい, zeroku-pon sai] (n) zero coupon loan [Add to Longdo]
ビール券[ビールけん, bi-ru ken] (n) beer coupon [Add to Longdo]
引き換え券;引換券;引替え券[ひきかえけん, hikikaeken] (n) exchange ticket; claim tag; coupon [Add to Longdo]
引換証;引き換え証[ひきかえしょう, hikikaeshou] (n) receipt; coupon; bond; check [Add to Longdo]
割り引き券;割引券[わりびきけん, waribikiken] (n) discount coupon or ticket [Add to Longdo]
金券[きんけん, kinken] (n) (1) gold certificate; (2) tradeable coupon redeemable for goods or services [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
优惠券[yōu huì quàn, ㄧㄡ ㄏㄨㄟˋ ㄑㄩㄢˋ, / ] coupon [Add to Longdo]
粮票[liáng piào, ㄌㄧㄤˊ ㄆㄧㄠˋ, / ] coupons for food or grain used in a PRC economic program c. 1955-1993 [Add to Longdo]
购物券[gòu wù quàn, ㄍㄡˋ ˋ ㄑㄩㄢˋ, / ] coupon [Add to Longdo]
酷鹏[kù péng, ㄎㄨˋ ㄆㄥˊ, / ] coupon (loan word) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (5 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Coupon \Cou"pon\ (k??"p?n; F. k??`p?n"), n. [F., fr. couper to
   cut, cut off. See {Coppice}.]
   1. (Com.) A certificate of interest due, printed at the
    bottom of transferable bonds (state, railroad, etc.),
    given for a term of years, designed to be cut off and
    presented for payment when the interest is due; an
    interest warrant.
    [1913 Webster]
 
   2. A section of a ticket, showing the holder to be entitled
    to some specified accomodation or service, as to a passage
    over a designated line of travel, a particular seat in a
    theater, or the like.
    [1913 Webster]
 
   3. a ticket or form allowing the bearer to purchase a
    specific quantity of rationed goods; -- such coupons are
    typically issued by a governmental agency.
    [PJC]
 
   4. a printed form, often distributed as part of an
    advertisement, entitling the bearer to purchase a specific
    item of merchandise at a discount; or, a similar form
    which may be submitted to the issuer to obtain goods or
    information. Such coupons may be issued by the
    manufacturer ({manufacturer's coupon}) or by a retail
    establishment; in the latter case they may then be
    redeemed only at that particular retail store.
    [PJC]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 coupon
   n 1: a negotiable certificate that can be detached and redeemed
      as needed [syn: {coupon}, {voucher}]
   2: a test sample of some substance

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

 Coupon [kuːpõ] (n) , s.(m )
   coupon
 

From Dutch-English Freedict dictionary [fd-nld-eng]:

 coupon [kɑupɔn]
   coupon
 

From French-English Freedict dictionary [fd-fra-eng]:

 coupon [kupõ]
   coupon
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top