Search result for

computern

(56 entries)
(13.4652 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -computern-, *computern*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา computern มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *computern*)
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
computernikชาวคอมพิวเตอร์หมายถึง คนที่ทำงานกับคอมพิวเตอร์ รวมทั้งคนที่ชอบใช้อินเตอร์เน็ต หรือเล่นเกมคอมพิวเตอร์ด้วย คนกลุ่มนี้มักจะมีความคิดเห็น ความสนใจไปในทางเดียวกัน

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
White-collar workers tossed into computers and punched full of little square holes.Angestellte werden von Computern verspeist die kleine Löcher in sie stanzen. The Apartment (1960)
The next job you get, you'll listen to me.Aber es gibt viele Stellen für Frauen, die mit Computern umgehen können. That Touch of Mink (1962)
We own American Credit Card, they use those machines.- Mit Computern umgehen. That Touch of Mink (1962)
The little men with the slide rules and computers are going to inherit the Earth.Die kleinen Männer mit den Computern werden die Erde erobern. The Flight of the Phoenix (1965)
Mr. Spock has the computers running the ship.Mr. Spock lässt das Schiff von den Computern steuern. The Menagerie: Part I (1966)
Disengage from helm.Computernavigation deaktivieren. The Menagerie: Part I (1966)
Enterprise is standing by with its labs, computers, ready to assist us, but there is no data, no starting point.Wir fanden nichts. Die Enterprise ist bereit, uns mit Laboren und Computern zu unterstützen. Es gibt keine Daten, keinen Ansatzpunkt. Miri (1966)
Without them, we don't have computers. And without the computers, we don't have a chance.Ohne sie haben wir keinen Zugang zu den Computern und damit keine Chance. Miri (1966)
- And what about the computers?- Was ist mit den ComputernMurderers' Row (1966)
A new update with target vehicle has been received from computers.Neuer Lagebericht mit Zielfahrzeugkoordinaten wurde von den Computern empfangen. You Only Live Twice (1967)
They fight their war with computers, totally.Sie führen ihren Krieg mit ComputernA Taste of Armageddon (1967)
The Enterprise, in orbit about Eminiar Vll, has been declared a casualty of an incredible war fought by computers.Die Enterprise, die sich im Orbit um Eminiar VII befindet, wurde zum Opfer eines mit Computern geführten Krieges erklärt. A Taste of Armageddon (1967)
Mr. Spock, lock phasers into computers.Verbinden Sie Phaser mit ComputernArena (1967)
I gave Spock his first instruction in computers, captain.Ich gab Spock die ersten Unterweisungen an ComputernJourney to Babel (1967)
Simply that we beam Mr. Scott onboard the Enterprise and employ our computers to learn the truth.- Mr. Scott auf die Enterprise zu beamen und mit den Computern die Wahrheit herauszufinden. Wolf in the Fold (1967)
I doubt very much whether the computers will be inhabited by more than a group of figures for a while.In den Computern werden zuerst mal nur eine Reihe von Zahlen sein. Wolf in the Fold (1967)
COPMPUTERSFortschritte bei COMPUTERN Hot Millions (1968)
Unfortunately, I do not have access to my computers, nor are these gentlemen likely to permit it.Ich kann nicht zu den Computern und diese Herren werden es nicht gestatten. A Piece of the Action (1968)
Switch to R2-410 computers.Zu R2-410 Computern umschalten. Journey to the Far Side of the Sun (1969)
The programmes in those computers that run your ship and your lives for you, they bred what my body carries.Die Programme in den Computern, die Ihr Schiff und Ihr Leben lenken, brachten hervor, was in meinem Körper ist. The Way to Eden (1969)
We use accountants, we use computers.- Mit Buchhaltern, Computern... Squeeze Play (1970)
Thanks to the computer and the technicians your country has provided, we've been able to develop Dehominant-B, which will be fatal in eight seconds.Mit Ihren Computern und Technikern, die Sie zur Verfügung stellten, entwickeln wir Variante Dehominant-B. Es verursacht den Tod in acht Sekunden. The Innocent (1970)
You know I have a way with computers.Ich kann gut mit Computern umgehen. THX 1138 (1971)
I gotta have access to a lab. Gotta have access to my computers.Ich verlange Zutritt zum Laboratorium und zu meinen ComputernThe Crazies (1973)
In some cases, they've been designed by other computers.In einigen Fällen wurden sie von anderen Computern entworfen. Westworld (1973)
We've got a new computer aboard, and it's being assembled by our computers.Es ist ein neuer Computer an Bord und er wird von unseren Computern zusammengesetzt. Once Upon a Planet (1973)
A ship of robots and computers with this thing in charge?Ein Schiff mit Robotern und Computern mit diesem Ding als Befehlshaber. The Black Hole (1979)
Whoever he is, he is hiding inside the computers.Wer es auch ist, er verbirgt sich in den ComputernBloodline (1979)
And when I have understanding of them, I shall have understanding of computers.Wenn ich das weiß, kenne ich mich bald mit Computern aus! Time Bandits (1981)
You know how difficult it is to deal with bureaucratic computers.Der Austausch mit bürokratischen Computern ist äußerst schwierig. Just My Bill (1982)
-Computers.- ComputernSuperman III (1983)
- Do you know anything about computers?Verstehen Sie was von ComputernThe Topaz Connection (1983)
I mean, for me, McCormick's gold-hunting computers... lack the... the human obsession.McCormicks Gold-Computern fehlt es irgendwie an menschlicher Besessenheit. Steele's Gold (1983)
I'm going broke with those farkuckt computers.Ich gehe pleite mit diesen blöden ComputernSteele's Gold (1983)
Now they get blasted computers to do their dirty work.Heute lassen sie die Drecksarbeit von Computern machen. Superman III (1983)
All the oil tankers in the world are totally controlled by computers.Sämtliche Öltanker der Welt werden von Computern gesteuert. Superman III (1983)
I know enough about computers to put a Ph.D. to shame.Ich verstehe genug von Computern, um einem Profi was vorzumachen. Superman III (1983)
-Never underestimate the power of computers.(Ross) Unterschätze nie die Macht von ComputernSuperman III (1983)
- You're really into computers, huh?- Du beschäftigst dich viel mit Computern, nicht? WarGames (1983)
I don't want to piss of my boss. Just because a friend of yours tells crazy stories... about a computer that starts to live its own life.Ich will keinen Ärger mit dem Chef, nur weil ein komischer Professor von lebenden Computern redet. The Lift (1983)
She was linked to the military computers in Los Angeles.Sie war mit den Militärcomputern in Los Angeles verbunden. The Battle of Bel Air (1984)
I don't trust computers.Computern traue ich nicht. A Knight in Shining Armor (1984)
Transplant? That's always been an option.Es ist ein komplizierter Vorgang und den Computern ist manchmal die menschliche Dringlichkeit nicht klar. Race for Life (1984)
Now do you have a better opinion of computers, boss?Was halten Sie jetzt von Computern, Boss? Elementary Steele (1984)
The technical term is an H. Mobius loop, which can happen in advanced computers with autonomous goal-seeking programs.Der technische Ausdruck ist H. Möbius-Loop. Das kann mit Computern passieren, die autonome Zielwahl-Programme haben. 2010: The Year We Make Contact (1984)
You know anything about robotics and computers?Kennen Sie sich mit Robotik und Computern aus? Runaway (1984)
So, Nicholas, with this equipment here... you can make other computers do what you want them to, right?Mit diesem Equipment hier kannst du also anderen Computern befehlen, was du willst? The Wrong Crowd (1985)
I mean, unless I've missed my guess... one of these hijackers knows computers.- Ja. Und wenn meine Vermutung stimmt, kennt sich einer der Entführer mit Computern aus. The Wrong Crowd (1985)
You were right. One of the hijackers must be very computer literate.Einer der Entführer muss sich sehr gut mit Computern auskennen. The Wrong Crowd (1985)
How about personnel with computer access?Was ist mit Mitarbeitern, die Zugang zu Computern haben? Spiderweb (1985)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Computernetzwerk {n}computer network [Add to Longdo]
Cyberphobie {f}; Angst vor Computerncyberphobia [Add to Longdo]
an den Umgang mit Computern gewöhnt seinto be used to (using) computers [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top