Search result for

cola

(79 entries)
(0.0078 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -cola-, *cola*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
cola[N] เครื่องดื่มชนิดหนึ่งมีรสหวาน
colander[N] กระชอน, See also: ตะแกรง, ภาชนะสำหรับทำให้อาหารสะเด็ดน้ำ, Syn. sieve, strainer

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
cola(โค'ละ) n. น้ำโคล่า, Syn. kola
colandern. ภาชนะกรอง,หม้อกรอง., Syn. cullender
chocolate(ชอ'คะลิท) n. ช็อกโกเลต,สีน้ำตาลเข้ม, See also: chocolaty adj. ดูchocolate
percolate(เพอ'คะเลท) vt. กรอง,กลั้ว,ชง,ทำให้ซึมผ่าน,ทำให้ไหลผ่าน. vi. ปล่อยให้ไหลผ่านสิ่งกรอง,ซึมผ่าน,ชง,คึกคัก,มีชีวิตชีวา., See also: percolable adj. percolation n. percolative adj., Syn. filtrate,filter
percolator(เพอ'คะเลเทอะ) n. เครื่องกรอง,ที่กรอง,ที่ชง

English-Thai: Nontri Dictionary
colander(n) หม้อกรอง,ตะแกรง,กระชอน,ภาชนะกรอง
accolade(n) การได้รับเกียรติ
chocolate(n) ช็อกโกแลต
percolate(vi) เกรอะ,ซึมผ่าน,ไหลผ่าน
percolate(vt) ทำให้ไหลผ่าน,เกรอะ,ทำให้ซึมผ่าน,กลั้ว(คอ)

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
colatitudeละติจูดร่วมเกี่ยว [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Colaโคลา [การแพทย์]
Cola drinksเครื่องดื่มโคลา [TU Subject Heading]
Colaceโคเลส [การแพทย์]
Colanitidaโคล่านิทีด้า [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Hey, Cola!โคล่า.. Il Mare (2000)
You'll take a cola.เอาโคล่าไป The Electric Can Opener Fluctuation (2009)
Cola without fizz isn't nice anymore.โค้กหายซ่าหมดแล้ว. Shining Inheritance (2009)
Cherry cola from 1983... made with cane sugar, the way god intended.เชอร์ีรี่ โคล่า จากปี 1983 ทำจากน้ำอ้อย หวานแบบที่พระเจ้าต้องการ Smoke and Steel (2010)
Cosmo, Pina colada, mai tai, rum and coke, gin and tonic?คอสโม่, พินยา โคลาด้า, ไหมไทย รัมผสมโค๊ก จินผสมโทนิกมั้ย? Chuck Versus the Three Words (2010)
Mmm, two more Piña Coladas coming right up.อืมม ค็อกเทลPi#241; a coladaมาอีกสอง Chuck Versus the Beard (2010)
- My tap class is down the street so I thought I'd pick up my colander.-ชั้นเรียนเต้นแท็พอยู่ใกล้ถนน The Diaper Incident (2010)
Hi, Mr. Heck. Just keeping my thighs hot while Sue grabs my colander.ดีครับ คุณเฮ็ค ช่วยดูเท้าผม ก่อนซูจะเอาหม้อมาให้ผมด้วย The Diaper Incident (2010)
Chicken colada.คอลาดาไก่ The Sniffles (2010)
I need another drink. And you need another cola.ฉันต้องการดื่มอะไรหน่อย เอาไร โคล่ามั้ย X-Men: First Class (2011)
Apparently, Big Tobacco and Big Fizzy Cola have formed this cartel to start selling wait for it fruity flavoured oxygen.Apparently, Big Tobacco and Big Fizzy Cola have formed this cartel to start selling - wait for it - fruity flavoured oxygen. Perfect Sense (2011)
- Colander.- กระชอน Horrible Bosses (2011)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
colaThe cola made my tongue tingle.
colaMay I have a Coca Cola?
colaFor a while, I was really into cola - drinking it every day.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
กระชอน[N] colander, See also: strainer, Syn. เครื่องกรองกะทิ, Example: กระชอนใช้กรองกะทิ, Count unit: อัน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาคารเรียน[n. exp.] (ākhān rīen) EN: school building ; education building   FR: bâtiment scolaire [m]
แบบฝึกหัด[n.] (baēpfeukhat) EN: exercise ; practice ; drill   FR: exercice (scolaire) [m]
แบบเรียน[n. exp.] (baēprīen) EN: school book ; textbook   FR: livre scolaire [m] ; manuel scolaire [m]
บทฝึกหัด[n.] (bot feukhat) EN: exercice (in school)   FR: exercice (scolaire) [m]
ชั้นปี[n.] (chanpī) FR: année (scolaire) [f] ; année d'études [f]
ช็อกโกแลต = ช็อกโกเลต[n.] (chǿkkōlaēt = chǿkkōlēt) EN: chocolate   FR: chocolat [m]
ช็อกโกแลตดำ[n. exp.] (chǿkkōlaēt dam) EN: dark chocolate   FR: chocolat noir [m]
ช็อกโกแลตกึ่งหวาน[n. exp.] (chǿkkōlaēt keung wān) EN: semi-sweet chocolate   
ช็อกโกแลตขาว[n. exp.] (chǿkkōlaēt khāo) EN: white chocolate   FR: chocolat blanc [m]
ช็อกโกแลตนม[n. exp.] (chǿkkōlaēt nom) EN: milk chocolate   FR: chocolat au lait [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
COLA    K OW1 L AH0
COLAO    K OW1 L AW0
COLAN    K OW1 L AH0 N
COLAS    K OW1 L AH0 S
COLAW    K OW1 L AO1
COLAB    K OW1 L AE1 B
COLA'S    K OW1 L AH0 Z
COLALUCA    K OW2 L AH0 L UW1 K AH0
COLAVITO    K OW0 L AA0 V IY1 T OW0
COLAIZZI    K OW2 L EY1 Z IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
cola    (n) (k ou1 l @)
colas    (n) (k ou1 l @ z)
colander    (n) (k uh1 l @ n d @ r)
colanders    (n) (k uh1 l @ n d @ z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
可乐[kě lè, ㄎㄜˇ ㄌㄜˋ, / ] cola, #8,535 [Add to Longdo]
漏锅[lòu guō, ㄌㄡˋ ㄍㄨㄛ, / ] colander; strainer; sieve; leaky pot [Add to Longdo]
滤锅[lǜ guō, ㄌㄩˋ ㄍㄨㄛ, / ] colander [Add to Longdo]

German-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
Cola {f} (uniq ) โค้ก

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Cola {f}coke [coll.] [Add to Longdo]
Kolabaum {m} | Kolabäume {pl}cola | colas [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
こし器;漉し器[こしき, koshiki] (n) filter; strainer; colander [Add to Longdo]
しみ出る;染み出る;滲み出る(oK)[しみでる, shimideru] (v1,vi) (See にじみ出る) to ooze; to exude; to percolate; to soak through [Add to Longdo]
ガナッシュ[, ganasshu] (n) ganache (icing made of mixed chocolate and cream) (fre [Add to Longdo]
クログチニザ;チョコレートサージャンフィッシュ;チョコレートサージョンフィッシュ;ミミックサージャンフィッシュ;ミミックサージョンフィッシュ[, kuroguchiniza ; chokore-tosa-janfisshu ; chokore-tosa-jonfisshu ; mimikkusa-janfiss] (n) chocolate surgeonfish (Acanthurus pyroferus, Indo-Pacific species of tang); mimic surgeonfish; orange-gilled surgeonfish [Add to Longdo]
コーラ[, ko-ra] (n) cola; (P) [Add to Longdo]
コカコーラ[, kokako-ra] (n) Coca-Cola; (P) [Add to Longdo]
コランダー[, koranda-] (n) colander; strainer; sieve [Add to Longdo]
ショコラ[, shokora] (n) chocolate (fre [Add to Longdo]
ショコラショー;ショコラショウ[, shokorasho-; shokorashou] (n) (See ホットチョコレート) hot chocolate (fre [Add to Longdo]
ショコラティエ[, shokorateie] (n) chocolatier (fre [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
ニコラ[にこら, nikora] NICOLA [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (5 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Cola \Co"la\, n.,
   L. pl. of {Colon}.
   [Webster 1913 Suppl.]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Cola \Co"la\, n. [NL., fr. a native name.] (Bot.)
   (a)
 
   1. A genus of sterculiaceous trees, natives of tropical
    Africa, esp. Guinea, but now naturalized in tropical
    America, esp. in the West Indies and Brazil.
    (b) Same as {Cola nut}, below.
      [Webster 1913 Suppl.]
 
   2. a dark-colored carbonated soft drink flavored with extract
    of the cola nut, and often colored with caramel; also, any
    soft drink similar in color and flavor to a cola-flavored
    drink. The name was predominantly derived from the popular
    soft drink Coca-Cola.
    [PJC]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 Cola
   n 1: large genus of African trees bearing kola nuts [syn:
      {Cola}, {genus Cola}]
   2: carbonated drink flavored with extract from kola nuts (`dope'
     is a southernism in the United States) [syn: {cola}, {dope}]

From Portuguese-English FreeDict Dictionary ver. 0.1.1 [fd-por-eng]:

 cola
  1. glue
  2. glue

From Spanish-English FreeDict Dictionary ver. 0.1.1 [fd-spa-eng]:

 cola
  1. glue(gluaĵo)
  2. glue(gluo)
  3. tail(vosto)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top