Search result for

codes

(29 entries)
(0.0049 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -codes-, *codes*, code
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Codesรหัส [การแพทย์]
Codes, Tripletรหัสตติยะ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
They're in, and they're running a computer virus... that's placing triple key encryption codes... on all outside access and network connections.แถมยังปล่อยไวรัส ซึ่งถูกป้องกันสามชั้นและเข้ารหัส และมันกำลังกระจายไปทั่วระบบ The Lawnmower Man (1992)
Then the engineers show up, they stand around, they argue about drainage, foundations, codes, exact specifications, fences four kilometers long, 1 ,200 kilograms of barbed wire,มีใบอนุญาต... มีวิศกรมาตรวจสอบท่อระบาย... ... โครงสร้าง... Schindler's List (1993)
You compromised our security codes.คุณทำลายรหัสรักษา ความปลอดภัยของเรา Contact (1997)
She alleges that you're not sending your grandson to school, in violation of state and federal codes, and that you have involved him in illegal activities.เธออ้างว่า คุณไม่ยอมส่งหลาน ไปโรงเรียน เป็นการละเมิดกฎของรัฐ และนอกจากนี้... ...คุณยังให้เขาเข้าไปเกี่ยวข้อง กับเรื่องผิดกฎหมาย The Education of Little Tree (1997)
Will we be eating in restaurants that have dress codes?เราจะไปกินข้าวในสถานที่หรู ๆ ที่เราต้องแต่งตัวดี ๆ หรือเปล่า As Good as It Gets (1997)
I have access to security codes, surveillance plans, the works.ฉันมีรหัสที่ผ่านระบบรักษาความปลอดภัย แผนการ จะสำเร็จ Resident Evil (2002)
I have access to security codes, surveillance plans, the works.ฉันมีรหัสที่ผ่านระบบรักษาความปลอดภัย แผนการ จะสำเร็จ Resident Evil (2002)
They had access to security codes, surveillance, everything she needed.เขามีรหัสผ่านระบบรักษาความปลอดภัย หล่อนจำเป็นต้องทำทุกอย่าง Resident Evil (2002)
I have access to security codes, surveillance plans, the works.ฉันมีรหัสที่ผ่านระบบรักษาความปลอดภัย แผนการ จะสำเร็จ Resident Evil (2002)
But insanely the bar codes are on the individual cups.แต่บ้าที่... บาร์โค๊ดติดแต่ล่ะถ้วย Punch-Drunk Love (2002)
They're, like, 30, and they work up little codes together, and they analyze Greek mythology and make up secret societies where other guys who never had girlfriends before can join in.พวกเขาอายุ 30 ทำงานกับรหัสอะไรสักอย่าง พวกเขาวิเคราะห์เทพนิยายกรีก ก่อตั้งสมาคมลับ ให้พวกบ๊องไม่มีแฟนด้วยกันมาเข้าร่วม Signs (2002)
I only know he uses Morse codesผมรู้แต่ว่าเขาใช้รหัสมอส Infernal Affairs (2002)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ธรรมะ[n.] (thamma) EN: dharma ; dhamma ; virtue codes of moral ; scruples ; rectitude   FR: dharma [m] ; dhamma [m] ; enseignements du Bouddha [mpl]

CMU English Pronouncing Dictionary
CODES    K OW1 D Z
CODESA    K OW0 D EH1 S AH0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
codes    (v) (k ou1 d z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Codesegment-Grenzen überschritten [comp.]code segment too large [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ICタグ[アイシータグ, aishi-tagu] (n) IC tag (integrated circuit tag, used as an alternative to bar codes) [Add to Longdo]
キングクリップ[, kingukurippu] (n) kingklip (Genypterus blacodes); pink cusk-eel [Add to Longdo]
コード入力[コードにゅうりょく, ko-do nyuuryoku] (n) {comp} input by codes [Add to Longdo]
律令[りつりょう;りつれい, ritsuryou ; ritsurei] (n) (See 律,令・りょう) criminal, administrative and civil codes (forming the basis of ancient East Asian law; orig. Chinese); legal codes of the Nara and Heian eras based on Chinese models [Add to Longdo]
律令格式[りつりょうきゃくしき, ritsuryoukyakushiki] (n) codes of laws and ethics (T'ang Code) [Add to Longdo]
律令国家[りつりょうこっか, ritsuryoukokka] (n) the Japanese nation under the ritsuryo codes [Add to Longdo]
六法[ろっぽう, roppou] (n) six law codes [Add to Longdo]
六法全書[ろっぽうぜんしょ, roppouzensho] (n) compendium of laws; statute books; complete book of the Six Codes [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Jargon File (version 4.4.7, 29 Dec 2003) [jargon]:

 codes
  n.
 
   [scientific computing] Programs. This usage is common in people who hack
   supercomputers and heavy-duty {number-crunching}, rare to unknown elsewhere
   (if you say ?codes? to hackers outside scientific computing, their first
   association is likely to be ?and cyphers?).
 

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

 Codes /koːts/ 
  codes

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top