ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

coca

K OW1 K AH0   
53 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -coca-, *coca*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
coca[N] พืชชนิดหนึ่งที่ใบสามารถนำมาสกัดโคเคนได้
cocaine[N] ยาชาเฉพาะที่ ได้มาจากใบโคคา, See also: ยาชาใช้ระงับความเจ็บปวดเฉพาะที่, Syn. coke, snow
cocaine[N] ยาเสพย์ติดชนิดหนึ่ง, See also: โคเคน, Syn. coke, snow

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
coca(โค'คะ) n. พืชจำพวก Erythroxylon Coca
cocaine(โคเคน') n. ยาชาเฉพาะแห่งที่ได้จากใบโคคา
chemicocauteryn. การจี้กัดด้วยสารเคมี

English-Thai: Nontri Dictionary
cocaine(n) ยาชา,โคเคน

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Cocaใบโคคา [การแพทย์]
Coca, Erythroxylonต้นโคคา [การแพทย์]
Coca-Cola (Trademark)โคคา-โคลา [TU Subject Heading]
Cocaineโคเคน [TU Subject Heading]
Cocaineโคเคน,โคเกน [การแพทย์]
Cocaine abuseพฤติกรรมการใช้โคเคน [TU Subject Heading]
Cocaine Poisoning, Acuteพิษเฉียบพลันของโคเคน [การแพทย์]
Cocao growersผู้ปลูกโกโก้ [TU Subject Heading]
Cocarboxylaseโคคาร์บ๊อกซีเลส,โคคาร์บอกซิเลส [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
"Some get a kick from cocaine."♪ บางคนคึกเพราะโคเคน ♪ Blazing Saddles (1974)
I've listened to those wiretaps, and I've heard you talk about cocaine.ผมฟังเทปดักฟังมาแล้ว และได้ยินคุณพูดเรื่องโคเคน Goodfellas (1990)
And she had a daughter who grew up speaking only English and swallowing more Coca-Cola than sorrow.แล้วเธอก็มีลูกสาวที่โตขึ้นมาโดยพูดได้... แต่ภาษาอังกฤษ แล้วก็ดื่มแค่โค้กมากกว่าความระทมทุกข์ The Joy Luck Club (1993)
We'll be talking about Freud. Why he did enough cocaine to kill a small horse.เราจะคุยกันเรื่องฟรอยด์ ทำไมเขาใช้โคเคนฆ่าลูกม้า Good Will Hunting (1997)
Frank, you enter stage right with a bag of cocaine.แฟรงค์ นายเข้าฉากทางขวาพร้อมถุงโคเคน Rushmore (1998)
Hooker knows it's cocaine.แก้วรู้ว่ามันเป็นโคเคน Showtime (2002)
The cocaine is all hereโคเคนทั้งหมดอยู่ที่นี่ Infernal Affairs (2002)
Tell Keung to shout a loud that the cocaine is hisบอกมันตะโกนดังๆว่าเป็นสินค้าของมัน Infernal Affairs (2002)
Keung, the Boss asks you to shout aloud that the cocaine is yoursเคียง, เจ้านาย บอกให้แกตะโกนดังๆว่าโคเคนเป็นของแก Infernal Affairs (2002)
The cocaine is yoursสินค้านี่เป็นของแก Infernal Affairs (2002)
I'm going to get a Coca.ฉันจะไปเอาโค้ก เอามั้ย The Dreamers (2003)
Ford was able to keep their thing going and companies like Coca Cola they couldn't keep the Coca Cola going so what they did was they invented Fanta Orange for the Germans and that show Coke was able to keepฟอร์ดก็ยังเดินหน้าต่อไปได้ ส่วนบรรษัทอย่างโคคา-โคลา มันผลักดันโคคา-โคลาต่อไปไม่ได้ The Corporation (2003)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
cocaCoca-Cola advertisements can be seen all over the world.
cocaMay I have a Coca Cola?
cocaIn the latest report it is written that 90% of all the cocaine smuggled in the world is transported by sea, and most of that by speedboat.
cocaHe is addicted to cocaine.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
โคเคน[N] cocaine, Example: โคเคนเป็นยาเสพติดชนิดหนึ่งทำจากใบของต้นโคลา, Thai definition: สารอินทรีย์ประเภทแอลคาลอยด์ ลักษณะเป็นผลึกสีขาว มีปรากฏในใบของต้นโคคา ใช้เป็นยาชาเฉพาะที่ได้ดี เป็นยาเสพติด

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
โคคา-โคลา[TM] (Khōkhā-Khōlā) EN: Coca-Cola   FR: Coca-Cola
โคเคน[n.] (khōkhēn) EN: cocaine   FR: cocaïne [f]
ตลก[adj.] (talok) EN: funny ; comical ; farcical   FR: comique ; amusant ; drôle ; cocasse ; burlesque ; marrant (fam.) ; drolatique (litt.)

CMU English Pronouncing Dictionary
COCA    K OW1 K AH0
COCAINE    K OW0 K EY1 N
COCANINO    K OW2 K AH0 N IY1 N OW0
COCANOUGHER    K AA1 K AH0 N AH2 F ER0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
cocaine    (n) kˈoukˈɛɪn (k ou1 k ei1 n)
Coca-Cola    (n) kˌoukə-kˈoulə (k ou2 k @ - k ou1 l @)
Coca-Colas    (n) kˌoukə-kˈouləz (k ou2 k @ - k ou1 l @ z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
可口可乐[kě kǒu kě lè, ㄎㄜˇ ㄎㄡˇ ㄎㄜˇ ㄌㄜˋ, / ] Coca-Cola, #12,155 [Add to Longdo]
可卡因[kě kǎ yīn, ㄎㄜˇ ㄎㄚˇ , ] cocaine, #38,970 [Add to Longdo]
古柯树[gǔ kē shù, ㄍㄨˇ ㄎㄜ ㄕㄨˋ, / ] coca plant (source of cocaine), #406,775 [Add to Longdo]
古柯碱[gǔ kē jiǎn, ㄍㄨˇ ㄎㄜ ㄐㄧㄢˇ, / ] cocaine [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
コカの木[コカのき, koka noki] (n) coca tree [Add to Longdo]
コカイン[, kokain] (n) cocaine; (P) [Add to Longdo]
コカコーラ[, kokako-ra] (n) Coca-Cola; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Coca \Co"ca\, n. [Sp., fr. native name.]
   The dried leaf of a South American shrub ({Erythroxylon
   Coca}). In med., called Erythroxylon.
   [1913 Webster]
 
   Note: Coca leaves resemble tea leaves in size, shape, and
      odor, and are chewed (with an alkali) by natives of
      Peru and Bolivia to impart vigor in prolonged exertion,
      or to sustain strength in absence of food.
      [1913 Webster]
 
   {Mexican coca}, an American herb ({Richardsonia scabra}),
    yielding a nutritious fodder. Its roots are used as a
    substitute for ipecacuanha.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 coca
   n 1: a South American shrub whose leaves are chewed by natives
      of the Andes; a source of cocaine [syn: {Erythroxylon
      coca}, {coca}, {coca plant}]
   2: United States comedienne who starred in early television
     shows with Sid Caesar (1908-2001) [syn: {Coca}, {Imogene
     Coca}]
   3: dried leaves of the coca plant (and related plants that also
     contain cocaine); chewed by Andean people for their
     stimulating effect

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2013) [vera]:

 COCA
     Cost Of Cracking Adjustment (cryptography)
     

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top