Search result for

clem

(55 entries)
(0.0269 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -clem-, *clem*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
clement[ADJ] ที่สบายๆ (อากาศ), Syn. warm, clear
clemmed[SL] หิว
clemency[N] อากาศที่น่าสบาย, Syn. mildness, calm

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
clemency(เคลม'เมินซี) n. ความมีใจเมตตากรุณาปรานี,ความไม่รุนแรง,การผ่อนผัน,ภาวะเย็นสบาย,ความอำนวย, Syn. leniency
clement(เคลม'เมินทฺ) adj. เมตตากรุณา,ผ่อนผัน,ไม่รุนแรง,เย็นสบาย,อำนวย, Syn. mild
inclement(อินเคลม' เมินทฺ) adj. รุนแรง, ไม่ปรานี, ไม่มีความกรุณาปรานี., See also: inclemency, inclementness n. inclemently adv.

English-Thai: Nontri Dictionary
clemency(n) ความกรุณา,ความไม่ถือโทษ,ความเมตตา,การผ่อนผัน
clement(adj) ไม่ถือโทษ,ผ่อนผัน,เมตตากรุณา,ไม่รุนแรง
inclemency(n) ความร้ายแรง,ความไม่อำนวย,ความไม่เมตตา
inclement(adj) ร้ายแรง,ไม่กรุณาปราณี,ไม่เมตตา

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Clemens, Samuel Langhorne, 1835-1910คลีเมนส์, แซมมวล แลงฮอร์น, ค.ศ. 1835-1910 [TU Subject Heading]
Clemizole Hydrochlorideคลีมิโซลไฮโดรคลอไรด์ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Clemens take care of the horses.เคลเมนส์ แกดูม้าที The Good, the Bad and the Ugly (1966)
Clem follow him.เคลม ตามมันไป The Good, the Bad and the Ugly (1966)
Give this to Clemenza.นี้เพื่อให้เคลเมน The Godfather (1972)
-Open up, it's Clemenza.- เปิดขึ้นก็เป็นเคลเมน The Godfather (1972)
You've got to talk to Sonny, to the Caporegimes, Tessio, fat Clemenza.คุณได้มีการพูดคุยกับซันนี่เพื่อ Caporegimes, Tessio ไขมันเคลเมน The Godfather (1972)
But if Clemenza can figure out a way to have a weapon planted there for meแต่ถ้าเคลเมนสามารถคิดออกวิธีที่จะได้อาวุธที่ปลูกมีสำหรับฉัน The Godfather (1972)
I always thought it would be Clemenza, not Tessio.I always thought it would be Clemenza, not Tessio. The Godfather (1972)
San Clemente Road and Hermosa... that's where we cut through the fence.ถนนซานคลีเมนเต้กับเฮอร์โมซ่า คือที่ที่เราจะตัดรั้วเข้าไป Heat (1995)
- Same. Transponders got put on a bus to San Clemente.มันเอาเครื่องส่งเราติดรถบัส Heat (1995)
Clemente back, running on his horse real fast.เคลเมนเต้ ถอยหลัง วิ่งไปเร็วจี๋ Zathura: A Space Adventure (2005)
He may not be the one pulling the switch, but you and I both know he has the power to grant clemency, and he won't, and he never does.เขาอาจไม่มีอำนาจตัดสิน แต่เราต่างก็รู้ ว่าเขามีสิทธิ์ผ่อนผันแต่เขาไม่ทำแน่ ไม่เคยทำเลยด้วย Riots, Drills and the Devil: Part 1 (2005)
Take Clemens and Rodriguez off of roofing.เอา เคลเมนส์และรอดริเกซ ออกจากการมุงหลังคา The Lake House (2006)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การลดหย่อนผ่อนโทษ[n. exp.] (kān lotyøn phǿn thōt) EN: clemency   
ไม้เลื้อย[n. exp.] (māi leūay) EN: climber ; trailer ; creeper ; vine ; rambler ; clematis   FR: plante grimpante [f]
น้ำใจ[X] (nāmjai) EN: flowing heart ; good feelings ; generosity ; kindness ; spirit ; heart ; thoughtfulness ; disposition ; sympathy ; clemency   FR: obligeance [f] (litt.) ; générosité [f] ; propension [f] ; bienveillance [f]
โปรดสัตว์[v. exp.] (prōt sat) EN: show clemency to animal ; save mankind from sin   FR: être indulgent envers les animaux
รุนแรง[adj.] (runraēng) EN: violent ; excessive ; aggressive ; severe ; vigorous ; fierce   FR: violent ; virulent ; fort ; intense ; cruel ; dur ; sévère ; carabiné (fam.) ; pénible ; rigoureux ; inclément (fig. - litt.)
วงล้อม[n.] (wongløm) EN: encirclement   

CMU English Pronouncing Dictionary
CLEM    K L EH1 M
CLEMO    K L EY1 M OW0
CLEMMY    K L EH1 M IY0
CLEMEN    K L EH1 M AH0 N
CLEMMER    K L EH1 M ER0
CLEMENS    K L EH1 M AH0 N Z
CLEMSON    K L EH1 M S AH0 N
CLEMONS    K L EH1 M AH0 N Z
CLEMMIE    K L EH1 M IY0
CLEMANS    K L EH1 M AH0 N Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Clem    (n) (k l e1 m)
Clement    (n) (k l e1 m @ n t)
clement    (j) (k l e1 m @ n t)
clematis    (n) (k l e1 m @ t i s)
clemency    (n) (k l e1 m @ n s ii)

Japanese-English: EDICT Dictionary
クレマチス[, kuremachisu] (n) clematis (lat [Add to Longdo]
助命[じょめい, jomei] (n) sparing a life; clemency; reconsidering a dismissal [Add to Longdo]
石亀[いしがめ;イシガメ, ishigame ; ishigame] (n) var. of turtle (Clemmys japonica) [Add to Longdo]
鉄線[てっせん, tessen] (n) (1) iron (steel) wire; (2) Chinese clematis; Clematis florida; leather flower [Add to Longdo]
風車[かざぐるま;ふうしゃ;カザグルマ, kazaguruma ; fuusha ; kazaguruma] (n) (1) (かざぐるま only) pinwheel (toy); windmill (toy); (2) windmill; (3) (かざぐるま, カザグルマ only) (uk) Clematis patens (species of climbing plant) [Add to Longdo]
包囲[ほうい, houi] (n,adj-no,vs) siege; encirclement; envelopment; surrounding; besiegement; (P) [Add to Longdo]
包囲網[ほういもう, houimou] (n) encirclement; encircling net; tight besiegement [Add to Longdo]
力持ち[ちからもち, chikaramochi] (n) muscleman; strong man; (P) [Add to Longdo]
鰐亀[わにがめ;ワニガメ, wanigame ; wanigame] (n) (uk) alligator snapping turtle (Macroclemys temminckii) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

  Clem \Clem\ (kl[e^]m), v. t. & i. [Cf. clam to clog, or G.
     klemmen to pinch, Icel. kl["o]mbra, E. clamp.]
     To starve; to famish. [Obs.] --B. Jonson.
     [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top