Search result for

cid

(61 entries)
(0.1384 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -cid-, *cid*.
English-Thai: Longdo Dictionary
coincide with(v.) เกิดขึ้นในเวลาใกล้เคียงกัน
incidental(n) ค่าใช้จ่ายจิปาถะ เช่น This document gives you an explanation of all the incidental fees that appear on your tuition statement.

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
cide    [SUF] ผู้ฆ่า, See also: การฆ่า
cider    [N] น้ำผลไม้ใช้เป็นเครื่องดื่ม

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Cidersไซเดอร์ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
cidI'd like some cider, please.

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
cider(ไซ'เดอะ) n. น้ำแอปเปิล,เหล้าแอปเปิล, Syn. cyder
aborticide(อะบอร์' ทิไซดฺ) n. การทำแท้ง, สารที่ทำให้เกิดการแท้ง, Syn. feticide
acaricide(อะแค' ริไซดฺ) n. ยาฆ่าแมลงวันจำพวกเห็บ
accidence(แอค' ซิเดินซฺ) n. อักขรวิธี, การศึกษาเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของรูปคำ, Syn. rudiment)
accident(แอค' ซิเดินทฺ) adj.,n. บังเอิญ, อุบัติเหตุ,ส่วนประกอบ,พื้นทีไม่เรียบ, Syn. mischance)
accidental(แอคซิเดน' เทิล) adj.,n. บังเอิญ, ส่วนประกอบ, ลักษณะสังกัด, ส่วนที่ไม่เรียบ, เครื่องหมาย (ดนตรี) ชั่วคราว. -accidentally adv., Syn. unexpected)
accidental albuminuriaเป็นภาวะลวงที่มี albumin ในปัสสาวะ
acetic acid chem.ส่วนประกอบสำคัญองน้ำส้มสายชู; (constituent of vinegar)
acetylsalicylic acid(อะเซท' ทิลแซลลิซิล' ลิค) (pharm.) aspirin
acid(แอส' ซิด) adj.,n. กรด, เปรี้ยว, รุนแรง, ฉุนเฉียว, สิ่งที่เปรี้ยว, LSD. -acidly adv.

English-Thai: Nontri Dictionary
cider(n) น้ำผลไม้คั้น
aborticide(n) การทำแท้ง
accident(n) อุบัติเหตุ,อุปัทวเหตุ,เหตุบังเอิญ
accidental(adj) เป็นอุบัติเหตุ,โดยบังเอิญ
accidentally(adv) อย่างบังเอิญ,เป็นเหตุบังเอิญ
ACETIC acetic acid(n) กรดน้ำส้ม,กรดอะซิติค
acid(adj) เปรี้ยว,ฉุนเฉียว,สาหัส,รุนแรง
acid(n) กรด
acidity(n) ความเป็นกรด
biocide(n) ยาฆ่าแมลง,ยากำจัดแมลง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แอลเอสดี[n.] (Aēl.Ēs.Dī.) EN: LSD (lysergic acid diethylamide)   FR: L.S.D. = LSD [m] ; lysergamide [m]
อาหารฝรั่ง[n. exp.] (āhān Farang) EN: western food ; European food   FR: cuisine occidentale [f] ; nourriture occidentale [f] ; cuisine européenne [f]
อันเป็น[n.] (anpen) EN: accident ; mishap   
อับ[adj.] (ap) EN: smelly ; rancid ; stinky ; foul-smelling   FR: puant ; mal aéré ; à l'odeur de renfermé
อธิบาย[v.] (athibāi) EN: explain ; expound ; describe ; elucidate ; interpret ; illustrate   FR: expliquer ; décrire ; commenter ; exposer ; expliciter
อัสดงคต[n.] (atsadongkhot) EN: occident ; west   FR: occident [m] ; ouest [m]
อัสดงคต[adj.] (atsadongkhot) EN: western ; occidental   FR: occidental
บังเอิญ[adj.] (bang-oēn) EN: accidental ; fortuitous   FR: inattendu ; fortuit ; accidentel
บังเอิญ[adv.] (bang-oēn) EN: accidentally ; by chance ; fortunately   FR: accidentellement ; par hasard ; fortuitement
บูด[adj.] (būt) EN: rancid ; spoiled ; putrid ; sour ; rotten ; decayed ; fermented   FR: rance ; putride ; putréfié

CMU English Pronouncing Dictionary
CID    S IH1 D
CIDER    S AY1 D ER0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
CID    (n) (s ii2 ai2 d ii1)
cider    (n) (s ai1 d @ r)
ciders    (n) (s ai1 d @ z)
ciderpress    (n) (s ai1 d @ p r e s)
ciderpresses    (n) (s ai1 d @ p r e s i z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Kripo : KriminalpolizeiCID : criminal investigation department [Add to Longdo]
Britische KriminalpolizeiCID : Criminal Investigation Department [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
CAM植物[カムしょくぶつ, kamu shokubutsu] (n) CAM plant (any plant, such as the pineapple, that uses crassulacean acid metabolism) [Add to Longdo]
CIS[シーアイエス, shi-aiesu] (n) (1) (See 独立国家共同体) Commonwealth of Independent States; CIS; (2) critical incident stress; CIS [Add to Longdo]
DNA[ディーエヌエー, dei-enue-] (n) (See デオキシリボ核酸) deoxyribonucleic acid; DNA [Add to Longdo]
EDTA[イーディーティーエー, i-dei-tei-e-] (n) (See エチレンジアミン四酢酸) ethylenediaminetetraacetic acid; EDTA [Add to Longdo]
GABA[ギャバ, gyaba] (n) (See γアミノ酪酸) gamma-aminobutyric acid (GABA) [Add to Longdo]
INAH[アイナ, aina] (n) (See イソニコチン酸ヒドラジド) isonicotinic acid hydrazide; INAH [Add to Longdo]
LOCA[ロカ, roka] (n) loss-of-coolant accident; LOCA [Add to Longdo]
LSD[エルエスディー, eruesudei-] (n) lysergic acid diethylamide; LSD [Add to Longdo]
RNA[アールエヌエー, a-ruenue-] (n) (See リボ核酸) ribonucleic acid; RNA [Add to Longdo]
SCID[スキッド, sukiddo] (n,adj-f) (See SCIDマウス) severe combined immune deficiency; severe combined immunodeficiency; SCID [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
果酒[guǒ jiǔ, ㄍㄨㄛˇ ㄐㄧㄡˇ, ] cider [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
雑時間[ざつじかん, zatsujikan] miscellaneous time, incidental time [Add to Longdo]
電流一致選択[でんりゅういっちせんたく, denryuuicchisentaku] coincident-current selection [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Cid \Cid\, n. [Sp., fr. Ar. seid lord.]
   [1913 Webster]
   1. Chief or commander; in Spanish literature, a title of Ruy
    Diaz, Count of Bivar, a champion of Christianity and of
    the old Spanish royalty, in the 11th century.
    [1913 Webster]
 
   2. An epic poem, which celebrates the exploits of the Spanish
    national hero, Ruy Diaz.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 CID
   n 1: the United States Army's principal law enforcement agency
      responsible for the conduct of criminal investigations for
      all levels of the Army anywhere in the world [syn:
      {Criminal Investigation Command}, {CID}]

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]:

 CID
     Configuration - Installation - Distribution (IBM)
     

Are you satisfied with the result?

Go to Top