Search result for

christ

(139 entries)
(0.0316 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -christ-, *christ*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
Christ[INT] คำอุทานแสดงความแปลกใจหรือตกใจ
Christ[N] พระคริสต์, See also: พระเยซูคริสต์, Syn. Jesus, Jesus Christ
christen[VT] ทำพิธีล้างบาปและตั้งชื่อให้, Syn. name, baptize
Christian[N] คริสตศาสนิกชน, See also: ผู้ที่นับถือศาสนาคริสต์
Christmas[N] คริสต์มาส, See also: เทศกาลเฉลิมฉลองการเกิดของพระเยซูคริสต์ในวันที่ 25 ธันวาคมของทุกปี, Syn. Christmastime, Christmas Day
Christianity[N] ศาสนาคริสต์, Syn. religion of Christ
christianize[VT] เปลี่ยนเป็นนับถือศาสนาคริสต์

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
christ(ไครสฺทฺ) n. พระเยซูคริสต์ -Christliness n. ดูChrist
christen(คริส'เซิน) vt. ทำพิธีชำระล้าง (บาป) ให้แก่,ตั้งชื่อให้ในพิธีการชำระล้าง,ใช้เป็นครั้งแรก, See also: christener n. ดูchristen christening n. ดูchristen
christendom(คริส'เซินดัม) n. ชาวคริส
christening(คริส'เซินนิง) n. พิธีชำระล้าง (baptism) ของศาสนาคริสต์,พิธีตั้งเรือและปล่อยเรือลงน้ำ,พิธีตั้งชื่อ
christhood(ไคร'สฺฮูด) n. ภาวะที่เป็นพระเยซูคริสต์
christian(คริส'เชิน) adj. เกี่ยวกับพระเยซูคริสต์,เกี่ยวกับศาสนาคริสต์,เกี่ยวกับคริสเตียน,ถูกต้องตามจารีตประเพณี. -n. คริสเตียน, นับถือศาสนาคริสต์, Syn. of Christ,respectable
christian name)n. ชื่อที่ตั้งในพิธีชำระล้าง (baptism) ,ชื่อบุคคล (baptismal name)
christian science)n. ศาสนา (ตามพระคัมภีร์ไบเบิล) ที่สอนเกี่ยวกับการรักษาโรคโดยวิธีทางจิตริเริ่มโดยMary Baker Eddy
christianise(คริส'ชะไนซ) vt. =Christianize
christianism(คริส'ชันมิสซึม) n. พระคัมภีร์และพิธีของคริสต์ศาสนิกชน

English-Thai: Nontri Dictionary
Christ(n) พระเยซูคริสต์
christen(vt) ทำพิธีเป็นคริสต์ศาสนิกชน,ทำพิธีศีลจุ่ม,ให้ชื่อ,ขนานนาม
Christendom(n) คริสต์จักร,ศาสนาคริสต์
Christian(adj) เกี่ยวกับศาสนาคริสต์,เกี่ยวกับคริสเตียน
Christian(n) คริสต์ศาสนิกชน,คริสเตียน,ชาวคริสต์
CHRISTIAN Christian name(n) ชื่อตัว
Christianity(n) ศาสนาคริสต์,คริสต์ศาสนิกชน
christianize(vt) ทำให้เป็นคริสต์ศาสนิกชน,ทำให้เป็นคริสเตียน
Christmas(n) ตรุษฝรั่ง,วันคริสต์มาส

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
Christoffel symbolsสัญลักษณ์คริสทอฟเฟิล [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Christian art and symbolismศิลปะและสัญลักษณ์ทางคริสตศาสนา [TU Subject Heading]
Christian biographyชีวประวัติชาวคริสเตียน [TU Subject Heading]
Christian communitiesชุมชนคริสเตียน [TU Subject Heading]
Christian educationการศึกษาคริสตศาสนา [TU Subject Heading]
Christian ethicsคริสตจริยธรรม [TU Subject Heading]
Christian fiction, Englishนวนิยายคริสตศาสนาอังกฤษ [TU Subject Heading]
Christian Gramคริสเตียนแกรม [การแพทย์]
Christian lifeชีวิตชาวคริสต์ [TU Subject Heading]
Christian martyrsผู้พลีชีพในคริสตศาสนา [TU Subject Heading]
Christian saintsนักบุญชาวคริสต์ [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Merry Christmas!สวัสดีปีใหม่! Heyy Babyy (2007)
Jesus Christ.ให้ตายสิ Widening Gyre (2010)
I had someone at Christie's put them on holdฉันมีคนรู้จักที่จะหาให้ได้น่ะ New Haven Can Wait (2008)
Aah! After christmas, we can reevaluate.หลังจากคริสมาสต์ เรามาลองดูอีกทีหนึ่ง New Haven Can Wait (2008)
A birthday or christmas?ในวันเกิดหรือคริสต์มาส? Chuck in Real Life (2008)
Eric and I wanted a white christmas.เอริค กับ หนู ต้องการงานคริสมาส สีขาวว สวยงาม Chuck in Real Life (2008)
You're an officer for Christ's sake.คุณเองก็เป็นเจ้าหน้าที่น่ะ Dead Space: Downfall (2008)
It's like the end of Christmas carol.มันเหมือนสิ้นสุดเทศกาลคริสต์มาส Birthmarks (2008)
Jesus Christ.ให้ตายสิ Pilot (2008)
Jesus Christ. That guy shits more than a grizzly, man. It ain't human.ให้ตายสิ ชายคนนั้นขี้มากกว่าหมีกรีซลี่\ มันไม่ใช่มนุษย์ Pilot (2008)
Jesus Christ! Put that deformed nut bag away, will ya?พระเจ้า เก็บพวงไข่พิการ ออกไปไกลๆ ได้ไหม Pilot (2008)
- Jesus Christ.- พระเจ้า Pilot (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
christA Christmas gift.
christAt Christmas he went out of his way to buy me a really nice model plane.
christAt Christmas she went out of her way to buy me a really nice model plane.
christAt Christmas we send Christmas cards to our friends.
christBook your flight early as it fills up quickly during Christmas.
christBoxing Day, when presents are given to the postman, the milkman, etc., is the first week-day after Christmas.
christBut confessed freely, I am not the Christ.
christCan I reserve a seat to Hawaii for Christmas?
christChildren found Christmas presents hidden under the bed.
christChrist died for man once for all.
christChristianity and Islam are two different religions.
christChristians believe in Jesus Christ.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ค.ศ.[N] Christian era, Syn. คริสต์ศักราช
ศาสนาคริสต์[N] Christianity, Syn. คริสต์, คาทอลิก, คริสเตียน, โปรแตสแตนท์
คริสตจักร[N] Christendom, Example: คริสตจักรความหวังของชาวไทยเป็นคริสตจักรที่อยู่ในนิกายโปรเตสแตนต์, Thai definition: โบสถ์หรือที่ประชุมบูชาของคริสต์ศาสนิกชนฝ่ายโปรเตสแตนต์
ศาสนาคริสต์[N] Christianity, See also: Protestantism, Syn. คริสต์ศาสนา, Example: ศาสนาคริสต์เป็นศาสนาสำคัญและยิ่งใหญ่ของโลกศาสนาหนึ่ง
ค.ศ.[N] Christian era, See also: A.D., Syn. คริสต์ศักราช, Example: ฉันเกิดเมื่อปี ค.ศ.1964, Thai definition: จำนวนปีนับตั้งแต่พระเยซูเกิดมา
ปีคริสต์ศักราช[N] Christian Era, Example: พระราชสาส์นนี้ได้มอบให้ ณ พระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัยในวันที่ 19 แห่งเดือนเสบเตมเบอร์ในปีคริสตศักราช 1856, Count unit: ปี, Thai definition: จำนวนปีนับตั้งแต่พระเยซูเกิดมา
คริสต์[N] Christ, See also: Jesus Christ, Syn. เยซูคริสต์, พระคริสต์, Example: พระบุตรลงมาเกิดเป็นพระคริสต์เพื่อไถ่โทษบาปของมนุษย์, Thai definition: ชื่อหนึ่งของพระเยซู ผู้ตั้งศาสนาคริสต์, Notes: (อังกฤษ)
คริสต์[N] Christian, Syn. ชาวคริสต์, Example: หีบเพลงชักออร์แกนเป็นเครื่องดนตรีที่นิยมใช้บรรเลงในโบสถ์ของชาวคริสต์, Notes: (อังกฤษ)
คริสต์มาส[N] Christmas, Syn. วันคริสต์มาส, Example: เราอยากให้คริสต์มาสมาถึงเร็วๆ, Thai definition: วันสมภพของพระเยซู, Notes: (อังกฤษ)
คริสต์ศักราช[N] Christian Era, See also: A.D., Syn. ค.ศ., Example: นิยายเรื่องนี้เขียนในคริสต์ศักราชที่เท่าไร, Thai definition: ปีนับตั้งแต่วันสมภพของพระเยซู

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ชื่อตัว[n. exp.] (cheūtūa) EN: first name ; given name ; Christian name   FR: prénom [m]
ชีมืด[n.] (chīmeūt) EN: Christian nun   
ฮันส์ คริสเตียน แอนเดอร์เซน[n. prop.] (Hans Khristīen Aēndoēsēn) EN: Hans Christian Andersen   FR: Hans Christian Andersen
กางเขน[n.] (kāngkhēn) EN: Cross ; cross of Jesus Christ   FR: croix [f] ; crucifix [m]
ของขวัญวันคริสต์มาส[n. exp.] (khøngkhwan wan Khritsamāt) EN: Christmas present   
ค.ศ.[n.] (khø.sø.) EN: Christian era ; A.D.   FR: ère chrétienne [f]
คริสโตเฟอร์ โคลัมบัส[n. prop.] (Khristōfoē Khōlambas) FR: Christophe Colomb
คริสต์[n. prop.] (Khrit = Khris) EN: Christ ; Jesus Christ   FR: le Christ ; Jésus-Christ
คริสต์[n. prop.] (Khrit) EN: Christian   FR: chrétien [m] ; chrétienne [f]
คริสต์ศักราช[n. prop.] (Khritsakkarāt) EN: Christian Era ; anno domini ; A.D.   FR: ère chrétienne [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
CHRIST    K R AY1 S T
CHRISTI    K R IH1 S T IY0
CHRISTO    K R IH1 S T OW0
CHRISTY    K R IH1 S T IY0
CHRISTA    K R IH1 S T AH0
CHRISTIC    K R IH1 S T IH0 K
CHRISTIE    K R IH1 S T IY0
CHRISTEN    K R IH1 S AH0 N
CHRIST'S    K R AY1 S T S
CHRISTAL    K R IH1 S T AH0 L

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Christ    (n) (k r ai1 s t)
christen    (v) (k r i1 s n)
Christian    (n) (k r i1 s ch @ n)
Christina    (n) (k r i1 s t ii1 n @)
Christine    (n) (k r i1 s t ii n)
Christmas    (n) (k r i1 s m @ s)
christens    (v) (k r i1 s n z)
Christians    (n) (k r i1 s ch @ n z)
Christlike    (j) (k r ai1 s l ai k)
christened    (v) (k r i1 s n d)

German-Thai: Longdo Dictionary
Christentum(n) |das, nur Sg.| ศาสนาคริสต์
Christlich Demokratische Union Deutschlandsพรรคการเมืองหนึ่งในเยอรมนี
Christlich Soziale-Politik Unionพรรคการเมืองหนึ่งในเยอรมนี
Christus(n) |der, nur Sg.| พระเยซูคริสต์ ลูกของพระเจ้า

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Christ {m}; Christin {f}Christian [Add to Longdo]
Christus {m}Christ [Add to Longdo]
Christbaum {m}; Weihnachtsbaum {m}; Lichterbaum {m}Christmas tree [Add to Longdo]
Christbaumkugel {f}; Weihnachtsbaumkugel {f}; Weihnachtskugel {f} | Christbaumkugeln {pl}; Weihnachtsbaumkugeln {pl}; Weihnachtskugeln {pl}glitter ball | glitter balls [Add to Longdo]
Christentum {n}Christianity [Add to Longdo]
Christi Geburt {f}the Nativity [Add to Longdo]
Christi Himmelfahrtthe Ascension [Add to Longdo]
Christkind {n}the infant Jesus; baby Jesus [Add to Longdo]
der Gekreuzigte [relig.]Christ on the cross [Add to Longdo]
christlich {adj}christian [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
BC;B.C.[ビーシー, bi-shi-] (n) BC (before Christ) [Add to Longdo]
Xマス[エックスマス, ekkusumasu] (n) (See クリスマス) Xmas; Christmas [Add to Longdo]
アガペー[, agape-] (n) (1) agape (Christian love); (2) (See 愛餐) agape (love feast) [Add to Longdo]
イエスキリスト[, iesukirisuto] (n) Jesus Christ [Add to Longdo]
イブ(P);イヴ[, ibu (P); ivu] (n) eve (esp. Christmas Eve); the night before; (P) [Add to Longdo]
キリシタンパテレン[, kirishitanpateren] (n) Christian priest (por [Add to Longdo]
キリスト教(P);基督教[キリストきょう(キリスト教)(P);きりすときょう(基督教), kirisuto kyou ( kirisuto kyou )(P); kirisutokyou ( kirisutokyou )] (n) Christianity; (P) [Add to Longdo]
キリスト教国[キリストきょうこく, kirisuto kyoukoku] (n) Christian countries [Add to Longdo]
キリスト教式[キリストきょうしき, kirisuto kyoushiki] (n) Christian rites [Add to Longdo]
キリスト教社会主義[キリストきょうしゃかいしゅぎ, kirisuto kyoushakaishugi] (n) Christian socialism [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
克利斯朵夫[Kè lì sī duǒ fū, ㄎㄜˋ ㄌㄧˋ ㄙ ㄉㄨㄛˇ ㄈㄨ, ] Christopher (name) [Add to Longdo]
克赖斯特彻奇[Kè lài sī tè chè qí, ㄎㄜˋ ㄌㄞˋ ㄙ ㄊㄜˋ ㄔㄜˋ ㄑㄧˊ, / ] Christchurch (New Zealand city) [Add to Longdo]
团契[tuán qì, ㄊㄨㄢˊ ㄑㄧˋ, / ] Christian association [Add to Longdo]
基民党[jī mín dǎng, ㄐㄧ ㄇㄧㄣˊ ㄉㄤˇ, / ] Christian democratic party [Add to Longdo]
基督[Jī dū, ㄐㄧ ㄉㄨ, ] Christ; the Messiah; often written Jesus Christ 耶穌基督|耶稣基督 [Add to Longdo]
基督城[Jī dū chéng, ㄐㄧ ㄉㄨ ㄔㄥˊ, ] Christchurch (New Zealand city) [Add to Longdo]
基督徒[Jī dū tú, ㄐㄧ ㄉㄨ ㄊㄨˊ, ] Christian [Add to Longdo]
基督教[Jī dū jiào, ㄐㄧ ㄉㄨ ㄐㄧㄠˋ, ] Christianity; Christian [Add to Longdo]
基督教徒[Jī dū jiào tú, ㄐㄧ ㄉㄨ ㄐㄧㄠˋ ㄊㄨˊ, ] Christian [Add to Longdo]
基督教民主联盟[Jī dū jiào Mín zhǔ Lián méng, ㄐㄧ ㄉㄨ ㄐㄧㄠˋ ㄇㄧㄣˊ ㄓㄨˇ ㄌㄧㄢˊ ㄇㄥˊ, / ] Christian Democratic Union (German political party) [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
西暦[せいれき, seireki] christliche_Zeitrechnung [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Christ \Christ\, n. [L. Christus, Gr. ?, fr. ? anointed, fr.
   chri`ein to anoint. See {Chrism}.]
   The Anointed; an appellation given to Jesus, the Savior. It
   is synonymous with the Hebrew {Messiah}.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 Christ
   n 1: a teacher and prophet born in Bethlehem and active in
      Nazareth; his life and sermons form the basis for
      Christianity (circa 4 BC - AD 29) [syn: {Jesus}, {Jesus of
      Nazareth}, {the Nazarene}, {Jesus Christ}, {Christ},
      {Savior}, {Saviour}, {Good Shepherd}, {Redeemer},
      {Deliverer}]
   2: any expected deliverer [syn: {messiah}, {christ}]

From French-English Freedict dictionary [fd-fra-eng]:

 Christ [krist]
   Christ
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top