ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

cherie

SH EH1 R IY0   
25 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -cherie-, *cherie*
Possible hiragana form: ちぇりえ
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
cherie(เชรีช) n.,Fr. ที่รัก
gaucherie(โกชะรี') n. ความงุ่มง่าม,ความเก้งก้าง,ความเคอะเขิน

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Cherie's back in town for the weekend. Told her I'd come down.เชอรี่กลับมาสุดสัปดาห์นี้น่ะ เลยบอกเธอว่าฉันจะมาด้วย Shelter (2007)
Got something to prove, cherie?เห็นได้ชัดเลย ที่รัก Harbingers in a Fountain (2009)
Cherie, they still are.ที่รักจ๋า, พวกเขายังอยู่ Harbingers in a Fountain (2009)
Cherie, what are the chances of that happening?ที่รักจ๋า, แล้วอะไรคือโอกาส ที่จะพบมันกันล่ะ? Harbingers in a Fountain (2009)
Do you really believe that, cherie?คุณเชื่ออย่างนั้น จริงๆ เหรอที่รัก? The Boy with the Answer (2010)
Oh, cherie.โอ้ ที่รัก The Body and the Bounty (2010)
Cherie is a little jazz singerเชอรี่เป็นนักร้องแจซ Isobel (2010)
Hey, cherie?เฮ้ เชอรี่? Isobel (2010)
[Music playing] uh-Oh, cherie.โอ๊ะโอ่ เชอรี่ Isobel (2010)
cherie.เชอรี่ Isobel (2010)
Merci, mon cherie.ขอบคุณที่รักของฉัน Know Thy Enemy (2011)
Until next time, mon cherie.จนกว่าจะพบกันอีกครับ ยอดรัก The Penelope Papers (2011)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ดวงสมร[n.] (dūangsamøn) EN: sweetheart ; dearest woman ; beloved girl ; dearest   FR: chérie [f]
ฟาร์มเลี้ยงหมู[n. exp.] (fām līeng mū) FR: porcherie [f] ; élevage de porc [m]
กนิษฐ์[n. exp.] (kanit) EN: younger brother ; younger sister ; darling   FR: frère cadet [m] ; soeur cadette [f] ; chéri [m] ; chérie [m]
คอก[n.] (khøk) EN: pen ; shed ; enclosure ; stall ; sty ; stable ; coop ; corral   FR: enclos [m] ; abri [m] ; enceinte [f] ; étable [f] ; porcherie [f] ; corral [m] ; box [m]
คอกหมู[n.] (khøk mū) EN: pigsty ; pigpen (Am.)   FR: porcherie [m]
ขวัญใจ[n.] (khwanjai) EN: darling ; sweetheart ; favorite ; beloved ; idol ; dear   FR: chéri [m] ; chérie [f] ; idole [m, f]
เล้า[n.] (lao) EN: stable ; stall ; pen ; fold (sheep) ; coop (duck, cock) ; sty (pig) ; corral (elephant, horse, cattle)   FR: enclos [m] ; étable [f] ; porcherie [f] ; corral [m]
เล้าหมู[n. exp.] (lao mū) EN: pigsty ; pig pen   FR: porcherie [f]
ประมง[n.] (pramong) EN: fish culture ; fishery ; fishing   FR:cherie [f]
ร้านขายเนื้อสัตว์[n. exp.] (rān khāi neūa sat) EN: butcher's ; butcher's shop   FR: boucherie [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
CHERIE    SH EH1 R IY0

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top