Search result for

charaktere

(52 entries)
(0.0485 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -charaktere-, *charaktere*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา charaktere มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *charaktere*)
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
There are certain people who are only to be managed by indirect means temperaments averse from all resistance, restive natures who always kick when we would lead them on the right road of reason and who can only be led by a way opposed to that by which you wish them to go.Gewisse Charaktere verlangen Nachgiebigkeit. Sie ertragen keinen Widerspruch und bäumen sich gegen die Wahrheit auf, Sie wollen vom geraden Wege der Vernunft nichts wissen und lassen sich nur durch Wendungen leiten, The Miser (1980)
Any resemblance between the characters and events evicted here and reality is purely magicalJede Ähnlichkeit zwischen den Charakteren, der Handlung und der Wirklichkeit ist zauberhaft Downtown 81 (1981)
DO YOU WANT TO JOIN THEM?Sehr verschiedene CharaktereThe Little Drummer Girl (1984)
And get this. The characters Dashing Dave and Dollface... were added to the pages of The Blaster-Und die Charaktere Dashing Dave und Dollface tauchten zum ersten Mal... Illustrated Steele (1985)
All my characters die.Immer sterben meine CharaktereSt. Elmo's Fire (1985)
Characters like you are an anachronism.Charaktere wie Sie sind anachronistisch. Heartbreak Ridge (1986)
Good sense of character, a sense of place.Gutes Gespür für Charaktere und Orte. Bright Lights, Big City (1988)
Instead of just trying to get the bad guys, I'd have to defend all sorts of people. Some with very dirty hands.Denn anstatt die Bösen zu jagen, hätte ich es dann mit einer Vielzahl von Charakteren zu tun, die oft Schmutz an den Fingern haben. Criminal Law (1988)
"For it was such a badly written book, filled with endless cliché and shallow characters,"Denn es war ein schlechter Roman, voller Klischees und seichter Charaktere." The Royale (1989)
Each distinctly different. A dominant and a recessive.Zwei Charaktere, der eine dominant, der andere zurückhaltend. The Schizoid Man (1989)
You have me consorting with a sordid cast of characters.Sie bringen mich in Verbindung mit zweifelhaften Charakteren. JFK (1991)
Now, it was a stunning example of a trait that I particularly admire in myself. The ability to profit even from setbacks.Eine Charaktereigenschaft, die ich an mir besonders bewundere, ist die Fähigkeit, sogar aus Rückschlägen zu profitieren. Requiem for a Superhero (1993)
She's a real good judge of character.Sie kann gut Charaktere einschätzen. Interface (1993)
All the characters lead lives of duty to the state, grow old and die.Alle seiner Charaktere dienen selbstlos dem Staat, werden alt, und sterben. The Wire (1994)
We don't want brightness.Charaktereigenschaft der germanischen Rasse. The Ogre (1996)
You miss him, don't you?- Charakterentwürfe für Geschichten. Shattered Mirror (1996)
Computer, add characters from Kim Sport Program Theta-2.Computer, Charaktere aus Kim-Sportprogramm Theta-2 hinzufügen. Warlord (1996)
Then I select the character elements I find admirable and merge them into my own program.Ich integriere alle bewundernswerten Charakterelemente in mein Programm. Was erhoffen Sie sich davon? Darkling (1997)
A lot of the historical characters you chose had this dark thread running through their personalities.Viele der Charaktere hatten dunkle Seiten. Darkling (1997)
I may not be the judge of personality that you are, Doctor... but you're the one who looks disturbed to me.Ich bin kein Sachverständiger was Charaktere betrifft, so wie Sie, Doktor aber Sie sind derjenige, der mir gestört aussieht. Dark City (1998)
Clinging to life until the verge of death is probably intrinsic behavior of all organisms.Ja, genau. Ich denke, es ist eine allen Wesen inhärente grundlegende Charaktereigenschaft, bis zum Rand des Todes am Leben festzuhalten. Rem Saverem (1998)
I guess that's a difference in character.Hm. Das ist wohl der Unterschied unserer CharaktereRem Saverem (1998)
"A habit that has opened up many curious natures to me... "... and also made me the victim of not a few veteran bones."Eine Gewohnheit, die mir viele merkwürdige Charaktere zugängig gemacht hat und mich ebenfalls zum Opfer nicht weniger alter Langweiler werden ließ. Man on the Moon (1999)
They said "We don"t have much character development."Sie sagten : "Die Charaktere entfalten sich nicht richtig." The Alien Legacy (1999)
(Scott) Casting a cross section where you have unspoken politics between decks...(Scott) Ein repräsentativer Querschnitt an Charakteren,... ..mit unausgesprochenen Gesetzen zwischen den Decks... The Alien Legacy (1999)
It's the character that's the strongest that God gives the most challenges to.Den stärksten Charakteren schickt Gott die größten Herausforderungen. Return to Me (2000)
All your favorite characters were there.Mit allen deinen Lieblingscharakteren. 28 Days (2000)
The board considers that abusing power we have over impressionable minds.Man wertet das als Ausnutzung unserer Macht über beeindruckbare CharaktereLoser (2000)
These would be character attributes that would allow for a different type of dynamic to occur between the accomplices as they fought their way up each level of the pagoda.Durch diese Charaktereigenschaften würde beim Kampf auf den einzelnen Stockwerken der Pagode eine andere Art von Dynamik zwischen den Komplizen entstehen. Bruce Lee: A Warrior's Journey (2000)
The names taken from the character in Paris Texas which was a film, that was out in the eighties which is why...Der Name ist von einem der Charaktere aus 'Paris, Texas', einem Film, der in den 80ern lief, weswegen wir... Mohamed Al-Fayed (2000)
It splits one person into half, distilling personality traits into two separate bodies.Sie spaltet eine Person in zwei. Die Charaktereigenschaften werden verteilt. The Replacement (2000)
There are neutral characters operating under free will.Es gibt neutrale Charaktere, die eigenständig handeln. Avalon (2001)
He wanted to put himself into that century and with these characters and these settings and give you a way of seeing them as they would've been seen at the time the book was written.Mit den Charakteren und Szenenbildern wollte er sich in das 18. Jahrhundert versetzen. In die Zeit, als das Buch herauskam. Stanley Kubrick: A Life in Pictures (2001)
These are the caracters you will encounter in the game.Es gibt verschiedene Charaktere, auf die du treffen wirst. Resurrection of the Little Match Girl (2002)
If you want to see some great action... interesting story, great dialogue, great characters, a couple sex scenes...Wenn Sie tolle Action mögen, eine interessante... Handlung, gute Dialoge, tolle Charaktere, Sexszenen... Battlestar Galactica: The Lowdown (2003)
We've found that upmarket general fiction readers don't like characters who harbour too many doubts.Wir haben gemerkt, dass wichtige Belletristikleser nicht viel für Charaktere übrig haben, die zu viel zweifeln. Shortcut to Happiness (2003)
Knew it, planned it through our characteristics, our skills, our weaknesses.Er wusste es und plante es, aufgrund unserer Charaktereigenschaften, unserer Stärken und Schwächen. Mindhunters (2004)
- These are rich, interesting characters.- Das sind vielschichtige, interessante CharaktereShaun of the Dead (2004)
New characters, maybe.Vielleicht neue Charaktere ... Second Hand Child (2004)
For a start, the cast are Westerners.Erstens sind alle Charaktere Westländer. University of Laughs (2004)
Make the cast Japanese.Und die Charaktere sind Japaner. University of Laughs (2004)
The cast is from the Meiji classic but the action hasn't changed.Die Charaktere sind aus "Romeo und Julia", ihre Handlungen aber nicht. University of Laughs (2004)
You treat human life very lightly.Sie gehen sehr leichtfertig mit den Charakteren um. University of Laughs (2004)
There's no characters.Es gibt keine CharaktereThe Script and the Sherpa (2004)
Tell him to bring whatever information he's got about the Marx brothers ... particularly characters Groucho played in his movies.Er soll alle Informationen mitbringen, die er über die Marx Brothers hat. Vor allem über die Charaktere, die Groucho in seinen filmen spielt. The Devil's Rejects (2005)
The venting took a very weird turn... when he started coming up with all of his dad's negative traits...Der Abend nahm eine seltsame Wendung. Er fing an, alle negativen Charaktereigenschaften in alphabetischer Women of Questionable Morals (2005)
"Sloth love Chunk.""Sloth liebt Chunk." (2 Charaktere aus Goonies) Return of the Shirt (2005)
This great guy who can draw this beautiful characters with such passion and flair.Diesen tollen Typen, der diese wundervollen Charaktere mit so viel Leidenschaft und Talent zeichnen kann. Drawn in Blood (2006)
Not the love scene, of course, but some of the earlier scenes that indicate so beautifully your character.Keine Liebesszenen, sondern frühere Szenen, die... eure Charaktere so schön einführen. Inland Empire (2006)
We'II...Wir... wir geben ihnen CharaktereThere's Something About a War (2006)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Charaktereigenschaft {f}; Merkmal {n} | Charaktereigenschaften {pl}; Merkmale {pl} | maßliche Merkmalecharacteristic; character attributes; trait of character | characteristics | dimensional characteristics [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top