Search result for

cent

(169 entries)
(0.0273 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -cent-, *cent*
English-Thai: Longdo Dictionary
Central Bankruptcy Court(n name org uniq) ศาลล้มละลายกลาง
Central Bankruptcy Court(n name org uniq) ศาลล้มละลายกลาง เป็นศาลชั้นต้นตามพระธรรมนูญศาลยุติธรรม ซึ่งมีลักษณะเป็นศาลชำนัญพิเศษ จัดตั้งขึ้นโดยพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลล้มละลายและวิธีพิจารณาคดีล้มละลาย พ.ศ. 2542 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้คดีล้มละลายซึ่งมีลักษณะพิเศษแต่กต่างจากคดีแพ่ง ทั่วไป ได้รับการพิจารณาพิพากษาจากผู้พิพากษาที่มีความรู้ความชำนาญเป็นพิเศษ - อ้างอิงจากhttp://www.judiciary.go.th/bkcc/history.html
central role(n) บทบาทสำคัญ เช่น EU believes UN has central role to play in Iraq crisis.
world trade center(name) อาคารศูนย์การค้าและธุรกิจขนาดใหญ่ มักสร้างขึ้นตามเมืองใหญ่ๆทั่วโลก
innocent(adj) ไร้เดียงสา,ซื่อบริสุทธิ์,ไม่มีพิษมีภัย
epicenter(n name) จุดเหนือศูนย์แผ่นดินไหว
customer relations center(n) ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ ย่อด้วย CRC
ethnocentrism(n) ความเชื่อที่ว่าชนชาติ ประชาชน ขนบธรรมเนียม ประเพณีของ เชื้อชาติของตนนั้น ดีเลิศกว่าชนชาติอื่น
ethnocentricism(n) ความเชื่อว่าชาติของตนเหนือกว่าชนชาติอื่น
amniocentesis(n) การเจาะนํ้าครํ่าไปตรวจ เช่น Find out about the risks and benefits of amniocentesis during pregnancy.

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
cent[N] 1/100 ของหน่วยเงินตราในหลายประเทศ, See also: เหรียญที่มีค่าหนึ่งในร้อยของหน่วยเงินตรา, Syn. penny
centi[PRF] ร้อย
center[ADJ] กลาง
center[N] คนหรือกลุ่มที่อยู่ในตำแหน่งตรงกลาง
center[N] จุดสำคัญ, Syn. point
center[N] ต้นเหตุ, See also: ที่มา
center[N] ผู้เล่นในแดนกลาง
center[VT] มุ่งความสนใจไปยัง, Syn. concentrate, focus
center[N] ศูนย์กลาง, See also: ใจกลาง, แกนกลาง, Syn. centre, heart, middle
center[N] ศูนย์การค้า, Syn. mall, plaza, shopping center

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
cent(เซนทฺ) n. เหรียญ 1/100 ดอลลาร์ -Conf. scent,sent
cent-Pref. ส่วนร้อย,ร้อย
cental(เซน'ทัล) n. ร้อยปอนด์ (น้ำหนัก)
centaren. ตารางเมตร., Syn. centaur
centaur(เซน'ทอ) n. สัตว์ในนวนิยายที่มีหัวเป็นคนมีตัวเป็นม้า
centaurusn. กลุ่มดาวระหว่างLupus กับVela
centavon. หนึ่งในร้อยส่วนของหน่วยเงินตราในประเทศลาตินของอเมริกา
centenarian(เซนทะแน'เรียน) adj. มีอายุครบ 100 ปี n. คนที่มีอายุครบ 100 ปี
centenary(เซน'ทะนารี) adj. เกี่ยวกับร้อยปี,เกิดขึ้นทุกร้อยปี -n. หนึ่งร้อยปี
centennial(เซนเทน'เนียล) adj. อยู่ได้นานร้อยปี -n. หนึ่งร้อยปี

English-Thai: Nontri Dictionary
cent(n) หนึ่งร้อย,เหรียญ,สตางค์
centenary(adj) ครบ 100 ปี,ครบหนึ่งศตวรรษ
centenary(n) หนึ่งศตวรรษ,100 ปี,การฉลองครบ 100 ปี
center(n) ศูนย์กลาง,ใจกลาง,เป้า,หัวใจ,จุดสำคัญ
center(vt) ตั้งอยู่ตรงกลาง,รวมอยู่
centigrade(n) องศาเซนติเกรด
centigram(n) น้ำหนักเป็นเซนติกรัม
centimetre(n) ความยาวเป็นเซนติเมตร
centipede(n) ตะขาบ
central(adj) ใจกลาง,เกี่ยวกับศูนย์กลาง,ส่วนกลาง,สำคัญ,เป็นหัวใจ,ตรงกลาง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
center electrodeแกนหัวเทียน [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
center, civic; centre, civic; civic center; civic centreศูนย์กลางสถานที่ราชการ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
center; centreศูนย์, ศูนย์กลาง [ศัพท์ที่มีคำ center ประกอบ ดูที่ centre,] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
center; centre๑. ศูนย์๒. ศูนย์กลาง๓. ฝ่ายกลาง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
center; centreศูนย์กลาง, จุดศูนย์กลาง [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
centesimal๑. ศตนิยม๒. ฐานร้อย [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
centesimal methodวิธีศตนิยม [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
centesimal systemระบบฐานร้อย [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
centesis; nyxis; paracentesis; punctureการเจาะ [มีความหมายเหมือนกับ terebration ๑] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
centigrayหน่วยรังสีดูดกลืน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Centella Asiaticaบัวบก [การแพทย์]
Centennial celebrations, etc.งานฉลองครบรอบร้อยปี [TU Subject Heading]
Center Cubic, Bodyโครงสร้างเรียงตัวแบบเซ็นเตอร์คิวบิค [การแพทย์]
Center for the performing artsศูนย์ศิลปะการแสดง [TU Subject Heading]
Center Zoneบริเวณตรงกลาง [การแพทย์]
Centering Pointจุดศูนย์กลาง [การแพทย์]
Centers for Disease Controlศูนย์ควบคุมโรคศูนย์ควบคุมโรค [การแพทย์]
Centers of Ossification in Bonesศูนย์กระดูก [การแพทย์]
centipedeเซนติปิด, สัตว์พวกหนึ่งในไฟลัมอาร์โทรโพดา ลำตัวเป็นปล้อง มีขาปล้องละ 1 คู่ เช่น ตะขาบ เป็นต้น [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Centipedesตะขาบตะขาบตะขาบ [การแพทย์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
cent (n ) เหรียญ 1/100 ดอลลาร์ หรือ 1/100 ยูโร
Center swivel joint (n ) ข้อต่อจุดหมุนส่วนกลาง
Central Military Commission (org ) คณะกรรมาธิการการทหารส่วนกลาง
centralizing operation (n phrase slang ) centralizing operation
centrifugal pump (n) ปั้มหอยโข่ง ปั้มน้ำที่อาศัยหลักการหมุนเหวี่ยง

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Hynkel's palace was the centre of the world's greatest war machine.ศูนย์บรรญชาการ เฮนเคิล ของโลก แห่งสงครามที่เกรียงไกร The Great Dictator (1940)
Fifteen cents, please.15 เซน ครับ The Great Dictator (1940)
If you shoot me you won't see a cent of that money.ถ้านายยิงฉัน นายจะไม่ได้เงินแม้แต่เซ็นต์เดียว The Good, the Bad and the Ugly (1966)
I can smell them, the ones who are not 100 per cent for it.คนที่ไม่ได้ร้อยละ 100 สำหรับ มัน ลองที่หนึ่งกับฉัน? How I Won the War (1967)
The forbidden zone has been closed for centuries, and rightly so.เขตต้องห้ามถูกปิดนานนับศตวรรษ Beneath the Planet of the Apes (1970)
What a lovely souvenir from the 20th century.ของที่ระลึกเก๋ไก๋จากศตวรรษที่ 20 Beneath the Planet of the Apes (1970)
That it's not all dollars and cents.ว่ามันไม่ดอลลาร์และเซนต์ The Godfather (1972)
And then, toward the end of the 19th century,และแล้ว, ตอนปลายศตวรรษที่19, Suspiria (1977)
Madame Blanc had to rush Albert to a first-aid centre to have stitches put in!มาดาม แบลงค์ รีบพา อัลเบิรต์ไป ศูนย์ปฐมพยาบาลเพื่อเย็บแผล! Suspiria (1977)
- Let's go to the first-aid centre.-รีบไปศูนย์ปฐมพยาบาล. Suspiria (1977)
At the convention centre.ที่ศูนย์ประชุม. โอเค. Suspiria (1977)
Well, that really got Sara's imagination going. Earlier in the 19th century,เหรอ, ช่างเหมือนกับ ในจินตนาการของ ซาร่า ที่ย้อนไปตอนต้นศตวรรษที่ 19, Suspiria (1977)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
centIsn't this Central Driving School?
centOur century has seen a notable increase of knowledge.
centI hear the store is in the center of the city.
centThe first electric calculator came into existence toward the end of the 19th century.
centThe National Center for Education Information says a predicted teacher shortage won't pan out because teachers who left the profession are returning.
centNew York is the center of the stock exchange in America.
centOur office is located in the center of the town.
cent2001 is the year when the 21st century begins.
centAs the centuries went by and England became more crowded, the people found their food supply a great problem.
centI jog through Central Park every morning at 6 a.m.
centHe was left alone in the center of the stage.
centCentral to this issue is the problem of modernization.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ซม.[CLAS] centimetre, See also: cm, centimeter, Syn. เซนติเมตร
ซีไอเอ[N] CIA, See also: Central Intelligence Agency, Syn. หน่วยสืบราชการลับของสหรัฐอเมริกา
ศูนย์[N] centre, Count unit: ศูนย์
ธนาคารกลาง[N] central bank, Example: นายกรัฐมนตรียินดีที่จะให้เริ่มดำเนินการจัดตั้งธนาคารกลางแห่งยุโรป นับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2537, Count unit: ธนาคาร
ศตวรรษ[CLAS] century, Syn. ศตพรรษ, Example: กิจการไปรษณีย์ไม่มีการเปลี่ยนแปลงมาหลายศตวรรษแล้ว, Thai definition: ลักษณนามที่บอกจำนวนแต่ละรอบ 100 ปี
ศตวรรษ[N] century, Syn. ศตพรรษ, Example: ในช่วงศตวรรษที่ผ่านมานี้ ความต้องการทางด้านคอมพิวเตอร์ได้เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว, Thai definition: รอบ 100 ปี
ศูนย์[N] center, See also: heart, core, centre, Syn. จุดกลาง, จุดศูนย์กลาง, ใจกลาง, ศูนย์กลาง, Example: ถึงแม้ในหมู่บ้านจะมีศูนย์อนามัย แต่ชาวบ้านไม่ค่อยไปใช้บริการ, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
สถานี[N] station, See also: center, Syn. ที่ทำการ, หน่วยที่ตั้งทำการ, Example: เครื่องรับส่งวิทยุของพระองค์ท่านสามารถติดต่อได้กับสถานีต่างๆ ทั่วประเทศ, Count unit: สถานี, Thai definition: หน่วยที่ตั้งเป็นที่พักหรือที่ทำการ
เวที[N] center, Syn. ศูนย์กลาง, Example: โลกกำลังก้าวสู่ทศวรรษของการจัดระเบียบใหม่อันมีสหประชาชาติเป็นศูนย์กลางหรือเวทีการบริหารการเมืองระหว่างประเทศ, Thai definition: ศูนย์รวมของการปฏิบัติ
แหล่ง[N] centre, See also: location, spot, area, venue, position, place, Syn. ถิ่น, ที่อยู่, บริเวณ, ศูนย์รวม, แห่ง, ที่, Example: กลุ่มขบวนการค้ายาเสพติดได้หันมาผลิตกัญชาขายในรูปแบบใหม่โดยมีแหล่งอยู่ตามชายแดนป่ากันดารของประเทศกัมพูชา

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แอ๊บแบ๊ว[v.] (aēp-baēo) EN: make oneself look younger ; present an innocent demeanour   FR: vouloir paraître jeune ; se donner des allures d'adolescent
แอฟริกากลาง[n. prop.] (Aepfarikā Klāng = Aeffrikā Klāng) EN: Central Africa   FR: Afrique centrale [f]
อากาเว่[n. exp.] (ākāwē) EN: Century Plant ; Agave ; maguey ; Agave americana   FR: agave [m]
อาคารวิจัย[n. exp.] (ākhān wijai) EN: research center   FR: centre de recherches [m] ; unité de recherches [f]
อเมริกากลาง[n. prop.] (Amērikā Klāng) EN: Central America   FR: Amérique centrale [f]
อนาจาร[adj.] (anājān) EN: obscene ; lewd ; pornographic ; indecent ; immoral   FR: obscène ; pornographique ; porno (fam.) ; indécent ; immoral
อ่างทอง[n. prop.] (Āng Thøng) EN: Ang Thong (Central)   FR: Ang Thong (Centre)
อัตราปันส่วน[n. exp.] (attrā pansūan) FR: pourcentage [m]
อัตราร้อยละ[n. exp.] (attrā røila) EN: percentage ; percent   FR: pourcentage [m]
อัตราส่วน[n.] (attrāsuan) EN: ratio ; rate ; percentage   FR: ratio [m] ; taux [m] ; pourcentage [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
CENT    S EH1 N T
CENTS    S EH1 N S
CENTS    S EH1 N T S
CENTER    S EH1 N ER0
CENTEL    S EH1 N T EH2 L
CENTRE    S EH1 N T ER0
CENTEX    S EH1 N T EH2 K S
CENTRO    S EH1 N T R OW0
CENTUM    K EH1 N T AH0 M
CENTER    S EH1 N T ER0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
cent    (n) (s e1 n t)
cents    (n) (s e1 n t s)
centi-    (j) - (s e1 n t i -)
centre    (v) (s e1 n t @ r)
centaur    (n) (s e1 n t oo r)
centime    (n) (s o1 n t ii m)
central    (n) (s e1 n t r @ l)
centred    (v) (s e1 n t @ d)
centres    (v) (s e1 n t @ z)
century    (n) (s e1 n ch @ r ii)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Cent-Zeichen {n}cent sign (¢) [Add to Longdo]
Centc, ct : cent [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary
cent(numéro) หนึ่งร้อย, 100
cent mille(numéro) หนึ่งแสน, 100000, ร้อยพัน
centre-ville(n) |m| ใจกลางเมือง, ตัวเมือง

Japanese-English: EDICT Dictionary
蒴(oK)[さく, saku] (n) (1) (uk) capsule (moss sporangium); (2) (See さく果) capsule (type of dehiscent fruit) [Add to Longdo]
1割(P);一割[いちわり, ichiwari] (n) ten percent; (P) [Add to Longdo]
CB[シービー, shi-bi-] (n) (1) Citizens' Band; CB (radio); (2) (See 転換社債) convertible bond; (3) (See 慢性気管支炎) chronic bronchitis; (4) chemical and biological (weapons); (5) (See センターバック) center back; (6) community business [Add to Longdo]
CGS単位系[シージーエスたんいけい, shi-ji-esu tan'ikei] (n) centimetre-gram-second system of units [Add to Longdo]
CIA[シーアイエー, shi-aie-] (n) (See アメリカ中央情報局) Central Intelligence Agency; CIA [Add to Longdo]
CTC[シーティーシー, shi-tei-shi-] (n) centralized traffic control (centralised); CTC [Add to Longdo]
ERIC[エリック, erikku] (n) Educational Resources Information Center; ERIC [Add to Longdo]
H;h[エッチ(P);エイチ, ecchi (P); eichi] (n) (1) H; h; (adj-na,n) (2) (uk) (from 変態) (See 変態・へんたい・2) indecent; lewd; frisky; sexy; (vs) (3) (uk) to have sex; (P) [Add to Longdo]
ITC[アイティーシー, aitei-shi-] (n) (1) International Trade Commission; ITC; (2) Independent Television Commission; ITC; (3) International Trade Center; ITC; (4) integrated traffic control; ITC; (5) inclusive tour charter; (6) IT coordinator [Add to Longdo]
pH[ペーハー;ピーエイチ, pe-ha-; pi-eichi] (n) (ペーハー is from German) pH (measure of acidity); concentration of hydrogen ions [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
中心[zhōng xīn, ㄓㄨㄥ ㄒㄧㄣ, ] center; heart; core, #389 [Add to Longdo]
中央[zhōng yāng, ㄓㄨㄥ ㄧㄤ, ] central; middle; center, #1,084 [Add to Longdo]
世纪[shì jì, ㄕˋ ㄐㄧˋ, / ] century, #1,101 [Add to Longdo]
心中[xīn zhōng, ㄒㄧㄣ ㄓㄨㄥ, ] central point; in one's thoughts; in one's heart, #1,314 [Add to Longdo]
央行[yāng háng, ㄧㄤ ㄏㄤˊ, ] Central bank (abbr. for 中央銀行|中央银行); People's Bank of China (abbr. for 中國人民銀行|中国人民银行), #2,836 [Add to Longdo]
重心[zhòng xīn, ㄓㄨㄥˋ ㄒㄧㄣ, ] center of gravity; central core; main part, #8,946 [Add to Longdo]
中锋[zhōng fēng, ㄓㄨㄥ ㄈㄥ, / ] center (basketball), #11,573 [Add to Longdo]
中央政府[zhōng yāng zhèng fǔ, ㄓㄨㄥ ㄧㄤ ㄓㄥˋ ㄈㄨˇ, ] central government, #11,631 [Add to Longdo]
中央军委[zhōng yāng jūn wěi, ㄓㄨㄥ ㄧㄤ ㄐㄩㄣ ㄨㄟˇ, / ] Central Military Committee (CMC), #13,307 [Add to Longdo]
中央银行[zhōng yāng yín háng, ㄓㄨㄥ ㄧㄤ ˊ ㄏㄤˊ, / ] central bank, #13,424 [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
アクサングラーブ[あくさんぐらーぶ, akusangura-bu] grave accent, ` [Add to Longdo]
アクセント付き文字[アクセントつきもじ, akusento tsukimoji] accented character [Add to Longdo]
コンセントレータ[こんせんとれーた, konsentore-ta] concentrator [Add to Longdo]
サービスセンター[さーびすせんたー, sa-bisusenta-] service center [Add to Longdo]
サブセンター[さぶせんたー, sabusenta-] subcenter [Add to Longdo]
センタノード[せんたのーど, sentano-do] center node [Add to Longdo]
センタライン[せんたらいん, sentarain] center line [Add to Longdo]
データセンタ[でーたせんた, de-tasenta] data centre [Add to Longdo]
データセンター[でーたせんたー, de-tasenta-] data center [Add to Longdo]
データ集線装置[データしゅうせんそうち, de-ta shuusensouchi] data concentrator [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (5 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Cent \Cent\, n. [F. cent hundred, L. centum. See {Hundred}.]
   1. A hundred; as, ten per cent, the proportion of ten parts
    in a hundred.
    [1913 Webster]
 
   2. A United States coin, the hundredth part of a dollar,
    formerly made of copper, now of copper, tin, and zinc.
    [1913 Webster]
 
   3. An old game at cards, supposed to be like piquet; -- so
    called because 100 points won the game. --Nares.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 cent
   n 1: a fractional monetary unit of several countries
   2: a coin worth one-hundredth of the value of the basic unit
     [syn: {penny}, {cent}, {centime}]

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 c, c
 
 1. (kıs.) about, cent, centigrade, century, city, copy, copyright.
 
 

From Dutch-English Freedict dictionary [fd-nld-eng]:

 cent [sɛnt]
   cent
 

From French-English Freedict dictionary [fd-fra-eng]:

 cent [s]
   hundred; one hundred
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top