Search result for

cassatt

(5 entries)
(2.4159 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -cassatt-, *cassatt*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา cassatt มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *cassatt*)
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
And Cassatt!Und CassattEarth Angel (1987)
It's reminiscent of Mary Cassatt.Es erinnert an Mary CassattBelle Femme (2010)
I'll make some inquiries, but honestly, your style is a rather cheap imitation of Mary Cassatt's.Ich werde mich erkundigen, aber ehrlich gesagt ist dein Stil nur eine billige Imitation von Mary CassattBelle Femme (2010)

CMU English Pronouncing Dictionary
CASSATT    K AE1 S AH0 T

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top