Search result for

cardin

(58 entries)
(0.0228 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -cardin-, *cardin*
English-Thai: Longdo Dictionary
cardinality(n) จำนวนสมาชิกในเซ็ตทางคณิตศาสตร์ที่ให้มา

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
cardinal[N] พระในศาสนาคริสต์ที่มีลำดับชั้นสูงสุด
cardinal sin[N] หนึ่งในบาปที่ร้ายแรง 7 ประการในศาสนาคริสต์ (หยิ่งยโส, ราคะ, อิจฉา, โมหะ, โลภ, ตะกละ, เกียจคร้าน)
cardinal point[N] จุดหลักสี่จุดที่แสดงทิศในเข็มทิศ (เหนือ, ใต้, ตะวันออกและตะวันตก)
cardinal number[N] จำนวนนับ
cardinal virtue[N] คุณสมบัติของคนที่น่าเคารพอย่างมาก (ฉลาดรอบคอบ, ยุติธรรม, การควบคุมอารมณ์, ความอดทน)

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
cardinal(คาร์'ดิเนิล) n. พระราชาคณะของคาทอลิก,นกจำพวกหนึ่งตัวผู้สีแดงจัด,สีแดงเข้ม adj. สำคัญยิ่ง,มีสีแดง,พื้นฐาน., See also: cardinalship n. ดูcardinal, Syn. principal
cardinal numbern. ตัวเลขแสดงจำนวนเช่น1,2,3, Syn. cardinal numeral -Conf. ordinal number

English-Thai: Nontri Dictionary
cardinal(adj) สำคัญ
cardinal(n) พระราชาคณะ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
cardinal numberจำนวนเชิงการนับ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
cardinal pointsจุดทิศหลัก [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
cardinal symptomอาการหลัก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
cardinal tongueลิ้นลอก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
cardinal virtueคุณธรรมหลัก [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
cardinal vowelsชุดสระมาตรฐาน [สัทศาสตร์ ๘ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Cardinalsพระคาร์ดินัล [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Cardinal virtues laid out in elegant calligraphyผู้นำทางศาสนาลงความเห็นว่า เป็นภาพที่สูงด้วยความวิจิตร Portrait of a Beauty (2008)
At the end of the mourning period, the College of Cardinals will lock itself behind the doors of the Sistine Chapel for Conclave.สิ้นทุกข์, พระราชาคณะวิทยาลัย ไปล็อคประตูด้านหลัง Sixtine เสริมสวยสำหรับที่ประชุมสงฆ์, Angels & Demons (2009)
Four cardinals were kidnapped from their quarter's inside the Vatican sometime between 3 and 5 am this morning.สี่ Cardinals ถูก kidnapped ห้องจากวาติกัน บางครั้งระหว่างสามและห้า เช้านี้. Angels & Demons (2009)
Shortly afterward, that document was sent to the office of the Swiss Guard along with the threat the Cardinals will be publicly executed one per hour begining at 8 pm tonight in Rome.ในไม่ช้าหลังจากนั้นเอกสารนี้ ถูกส่งไปยังสวิส Guard สำนักงาน กับการคุกคามที่สี่ จะสาธารณชนรันหนึ่งที่เวลา เริ่มต้นที่ 20, คืนนี้ในกรุงโรม. Angels & Demons (2009)
Four pillars. There's your kidnapped cardinals.สี่แสดงเซนต์โ Ipi cardinalii kidnapped. Angels & Demons (2009)
It may be where he intends to murder your Cardinals.อาจเป็นสถานที่ที่แผนการ ฉันฆ่าที่ Cardinals, Angels & Demons (2009)
My primary concern at the moment is the safety of the cardinals.อย่างแน่นอนแต่สามารถทุกที่. แรกของฉันกังวลได้ในขณะนี้ พระราชาคณะปลอดภัย. Angels & Demons (2009)
As long as the cardinals are in conclave, your security concerns are at a minimum.ขณะที่ cardinalii อยู่ในที่ประชุมสงฆ์, Angels & Demons (2009)
What makes you think he's going to murder the cardinals in the churches?อะไรทำให้คุณคิดว่า ที่จะฆ่า cardinalii ในโบสถ์? Angels & Demons (2009)
Cardinal Strauss, have you been informed of the situation?Cardinale Strauss, ได้รับการแจ้งของสถานการณ์? Angels & Demons (2009)
Cardinal Strauss?ขอบคุณ. Angels & Demons (2009)
Not until the smoke is white will the College of Cardinals have chosen a new Holy Father.คริสตจักรแล้วเริ่มไปที่ ... คุณว่าอย่างไร? "กันเถอะล่าและฆ่าพวกเขา." Angels & Demons (2009)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ใบเสมา[n.] (baisēmā) EN: boundary of a bot ; sema ; stone boundary markers (at the eight cardinal points around a bot) ; marker stones ; seam stones ; battlements   
จำนวนนับ[n. exp.] (jamnūan nap) EN: counting number ; natural number ; digit   FR: nombre cardinal [m] ; nombres cardinaux [mpl] ; cardinaux [mpl] ; nombre entier naturel [m]
จตุกรณีย์[n.] (jatukøranī) EN: the cardinal duties of a king   

CMU English Pronouncing Dictionary
CARDIN    K AA1 R D IH2 N
CARDINAL    K AA1 R D AH0 N AH0 L
CARDINALE    K AA0 R D IY0 N AA1 L IY0
CARDINALI    K AA0 R D IY0 N AA1 L IY0
CARDINALS    K AA1 R D AH0 N AH0 L Z
CARDINAL'S    K AA1 R D AH0 N AH0 L Z
CARDINALS'    K AA1 R D AH0 N AH0 L Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
carding    (v) (k aa1 d i ng)
cardinal    (n) (k aa1 d i n l)
cardinals    (n) (k aa1 d i n l z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
カージナル[, ka-jinaru] (n) cardinal (Catholic prelate, number characteristic, etc.) [Add to Longdo]
カージナルス[, ka-jinarusu] (n) Cardinals (US baseball team) [Add to Longdo]
カージナルテトラ;カージナル・テトラ[, ka-jinarutetora ; ka-jinaru . tetora] (n) cardinal tetra (Paracheirodon axelrodi) [Add to Longdo]
カーディナル[, ka-deinaru] (n) cardinal [Add to Longdo]
カスリイシモチ[, kasuriishimochi] (n) iridescent cardinalfish (Apogon kallopterus) [Add to Longdo]
セル廃棄[セルはいき, seru haiki] (n) {comp} cell discarding [Add to Longdo]
ホウライヒメジ[, houraihimeji] (n) whitesaddle goatfish (Parupeneus ciliatus); white-lined goatfish; diamondscale goatfish; cardinal goatfish [Add to Longdo]
基数[きすう, kisuu] (n) cardinal number; base; radix [Add to Longdo]
基点[きてん, kiten] (n,adj-no) datum point; cardinal point; reference point; origin [Add to Longdo]
五常[ごじょう, gojou] (n) the five cardinal Confucian virtues (justice, politeness, wisdom, fidelity and benevolence) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
基数[jī shù, ㄐㄧ ㄕㄨˋ, / ] cardinal number [Add to Longdo]
枢机[shū jī, ㄕㄨ ㄐㄧ, / ] cardinal (Catholicism) [Add to Longdo]
枢机主教[shū jī zhǔ jiào, ㄕㄨ ㄐㄧ ㄓㄨˇ ㄐㄧㄠˋ, / ] Cardinal (of catholic church) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
セル廃棄[セルはいき, seru haiki] cell discarding [Add to Longdo]
基数[きすう, kisuu] base, radix, cardinal number [Add to Longdo]
基点[きてん, kiten] origin, , datum point, cardinal point, reference point [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top