Search result for

camper

(33 entries)
(0.0208 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -camper-, *camper*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
camper[N] ผู้ที่ตั้งแคมป์

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
scamper(สแคม'เพอะ) vi.,n. (การ) วิ่งอย่างรีบเร่ง,ไปอย่างรีบเร่ง,วิ่งเล่น,กระโดดโลดเต้น., Syn. scurry,scuttle,rush

English-Thai: Nontri Dictionary
camper(n) คนตั้งค่าย,คนพักแรม,ผู้ออกค่าย
scamper(n) การวิ่งเล่น,การวิ่งหนี
scamper(vi) วิ่งเล่น,วิ่งหนี,กระโดดโลดเต้น

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
Camper's lineแนวแคมเปอร์ [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
It's in the camper. Where in the camper?มันอยู่ที่แคมป์ แล้วแคมป์อยู่ที่ไหน? 2012 (2009)
I'm a camper.ผมตั้งแคมป์ The Pickle Jar (2009)
MATT: I know. And now there's talk of some missing campers.เธอพูดอะไรบ้างมั้ย ว่าตัวอะไร ที่ทำร้ายเธอ The Night of the Comet (2009)
You think he liv in a camper?คุณคิดว่าเขามาตั้งค่าย พักแรมด้วยเหรอ? This Is Why We Stay (2010)
So, Simon Graham, he pays you a boatload of money, and you still treat the campers like crap?แล้ว ไซม่อน เกรแฮม เขาจ่ายเงินให้คุณมหาศาล แต่คุณก็ยังจะทำตัวแย่ๆกับเจ้าของแคมป์อย่างงั้นเหรอ The Rocker in the Rinse Cycle (2010)
A party. I had some campers over Tuesday night.ปาร์ตี้น่ะ สมาชิกในเคมป์มาปาร์ตี้ที่ห้องผมเมื่อคืนวันอังคารที่ผ่านมา The Rocker in the Rinse Cycle (2010)
We shoulcross-reference the list of campers with the prescription drug database.เราควรหาจากลิสรายชื่อสมาชิกในแคมป์ โดยเช็คจากประวัติการสั่งยานะ The Rocker in the Rinse Cycle (2010)
He's also registered here as a camper.เขาลงทะเบียนเป็นสมาชิกของที่นี่ด้วย The Rocker in the Rinse Cycle (2010)
Hey, now, I always thought these guys might be camper cooking, right?เฮ้ ตอนนี้ คนพวกนั้นอาจะตั้งแคมป์ปรุงยา ถูกไหม Green Light (2010)
I tracked him to a scrap yard where he stored an early '80s camper, an RV.ผมสะกดรอยตามเขาไปที่โกดังเก็บรถเก่า เป็นที่ซ่อนรถตั้งแคมป์รุ่นช่วงต้นยุค '80s รถบ้านเคลื่อนที่ One Minute (2010)
7 hunters, 4 campers, and 2 state employees have been reported missing as well,นายพรา่น 7 คน พวกกางแคมป์ 4 คน และลูกจ้างของรัฐ 2 คน มีรายงานว่าได้ หายตัวไปเช่นกัน Under Control (2010)
Got into a big fight with a camper and ended up beating him to death.เคยทะเลาะวิวาทกับคน ที่เข้าไปตั้งค่ายพักแรมในป่า และจบลงด้วยการทุบตี เขาจนถึงแก่ความตาย The Couple in the Cave (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
camperLots of campers were parked all over the hill-side.
camperThe campers were hard up for water because their well had run dry.
camperThe young campers were kited out with new waterproof jackets.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ค่าย[v.] (khāi) EN: camp   FR: camper
โกย[v.] (kōi) EN: run quickly ; flee ; run away ; scamper   
อยู่ค่าย[v.] (yū khāi) EN: camp   FR: camper

CMU English Pronouncing Dictionary
CAMPER    K AE1 M P ER0
CAMPERS    K AE1 M P ER0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
camper    (n) (k a1 m p @ r)
campers    (n) (k a1 m p @ z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
キャンパー[, kyanpa-] (n) camper; (P) [Add to Longdo]
逸走[いっそう, issou] (n,vs) escape; scud; scamper away [Add to Longdo]
疾走[しっそう, shissou] (n,vs) sprint; dash; scampering; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Camper \Camp"er\, n.
   1. One who lodges temporarily in a hut or camp, especially
    who sleeps in a wilderness for recreation.
    [1913 Webster]
 
   2. A person who stays at a summer camp or day camp.
    [PJC]
 
   3. A vehicle, such as a small truck, or a pickup truck with a
    hood over the back, equipped for convenience while camping
    out.
    [PJC]
 
   {happy camper} a person who is pleased with the situation in
    which s/he finds him/herself. Often used ironically or in
    understatement, especially in the negative; as, the
    passengers left behind on the island were not a bunch of
    happy campers.
    [PJC] Campestral

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 camper
   n 1: someone living temporarily in a tent or lodge for
      recreation
   2: a recreational vehicle equipped for camping out while
     traveling [syn: {camper}, {camping bus}, {motor home}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top