หรือคุณหมายถึง cän?
Search result for

caen

(14 entries)
(0.0201 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -caen-, *caen*
Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กระถิน[n.] (krathin) EN: Lead Tree ; Horse tamarind ; Leucaena ; Jumbay ; White popinac   FR: acacia [m]
กระถินบ้าน[n. exp.] (krathin bān) EN: Lead Tree ; Horse tamarind ; Leucaena ; Jumbay ; White popinac   FR: acacia [m]
กระถินไทย[n. exp.] (krathin Thai ) EN: Lead Tree ; Horse tamarind ; Leucaena ; Jumbay ; White popinac   FR: acacia [m]
ไผ่ฟิลิปปินส์ [n. exp.] (phai Filippin) EN: Gold-dust dracaena ; Spotted dracaena   
วาสนา [n.] (wātsanā) EN: Com plant ; Dracaena   

CMU English Pronouncing Dictionary
CAEN    K AE1 N
CAEN    K AA1 N
CAEN'S    K AE1 N Z
CAEN'S    K AA1 N Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Caen    (n) (k ei1 n)

Japanese-English: EDICT Dictionary
ドラセナ[, dorasena] (n) (See 竜血樹) dracaena (any palmlike tree of genus Dracaena or Cordyline) (lat [Add to Longdo]
砂滑[すなめり;スナメリ, sunameri ; sunameri] (n) (uk) black finless porpoise (Neophocaena phocaenoides) [Add to Longdo]
竜血樹[りゅうけつじゅ;リュウケツジュ, ryuuketsuju ; ryuuketsuju] (n) (uk) (See ドラセナ) dragon tree (Dracaena draco) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
卡昂[kǎ áng, ㄎㄚˇ ㄤˊ, ] Caen (French town) [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top