Search result for

cpus

(79 entries)
(0.0116 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -cpus-, *cpus*, cpu
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา cpus มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *cpus*)
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
CPU[N] ซีพียู (คำย่อของ central processing unit)

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
cpu(ซีพียู) เป็นคำที่ผู้ใช้คอมพิวเตอร์ต้องรู้จัก ย่อมาจาก Central Processing Unit แปลว่า ตัวประมวลผลกลาง หมายถึงส่วนสมองของเครื่องคอมพิวเตอร์นั่นเอง ประกอบด้วยหน่วย ความจำ หน่วยคำนวณ และหน่วยควบคุม เมื่อพูดถึง "ซีพียู" ของไมโครคอมพิวเตอร์ มักจะหมายถึงชิป (chip) ที่ใช้ ว่าเป็นเบอร์ 80286, 80386, 80486 หรือ เพนเทียม (pentium)

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
bound, CPU-เน้นซีพียู [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
CPU (central processing unit)ซีพียู (หน่วยประมวลผลกลาง) [มีความหมายเหมือนกับ central processor] [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
CPU bound-เน้นซีพียู [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
CPU (central processing unit)ซีพียู (หน่วยประมวลผลกลาง) [มีความหมายเหมือนกับ central processor] [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
central processing unit (CPU)หน่วยประมวลผลกลาง (ซีพียู) [มีความหมายเหมือนกับ central processor] [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
central processing unit (CPU)หน่วยประมวลผลกลาง (ซีพียู) [มีความหมายเหมือนกับ central processor] [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Central Processing Unit (CPU)ซีพียู, ชิปที่ติดตั้งอยู่บนเมนบอร์ด ภายในเครื่องคอมพิวเตอร์ เป็นสารกึ่งตัวนำขนาดเล็ก ภายในบรรจุวงจรอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ ไว้มากมาย โดยวงจรจะประกอบด้วยทรานซิสเตอร์ขนาดเล็กเป็นจำนวนมาก บางครั้งจึงเรียกชิปต่างๆ ว่า ไอซี ทำหน้าที่ในการประมวลผล และควบคุมการทำงานของคอมพิ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- He'll have a new friend in his CPU.- เขาจะได้พบเพื่อนใหม่ใน CPU WarGames: The Dead Code (2008)
Giving the software virus straight to the CPU.โดยการส่งซอฟแวร์ไวรัสตรงเข้าสู่ CPU Surrogates (2009)
So the cpu was supposed to start smoking like that?แล้วซีพียูควรจะมีควันขึ้นแบบนั้นเหรอ The Guardian (2010)
I improved your credit rating, installed a modded-up intel chip to overclock your CPU, and, most importantly,ผมอัพเกรดโปรแกรม แล้วก็ติดตั้งชิพตัวใหม่ เพื่อให้มันทำงานได้เร็วขึ้น และที่สำคัญ The Angel of Death (2011)
CPU.ซีพียู No Quarter (2012)
Has no idea how to fully utilize CPU architecture.คงจะไม่รู้วิธีการที่ใช้ประโยชน์จากโครงสร้างของ CPU ได้อย่างเต็มที่ Trojan Horse (2013)
They're doing some interesting things in CPU architecture.พวกเขากำลังทำบางอย่างที่น่าสนใจ เกี่ยวกับการสร้าง CPU Trojan Horse (2013)
Here, I got this from his cpu.นี่ ผมได้มาจากซีพียู 12:00 p.m.-1:00 p.m. (2014)
- Okay, let's salvage the CPU.- เอาล่ะเรามากู้ CPU Chappie (2015)
Christ. It's his CPU.คริสต์ มันเป็น CPU ของเขา Chappie (2015)
- The CPU overruled us. - It's searching for a way out.ซีพียูไม่รับคำสั่งเรา Life (2017)
There's coolant for the comms, coolant for the CPU... and there is coolant for the...สารหล่อเย็นระบบสื่อสาร หล่อเย็นซีพืยู หล่อเย็นในชุดนักบิน Life (2017)
The CPU is still up. It's a miracle.ซีพียูยังใช้ได้ ปาฏิหาริย์แท้ Life (2017)
The Resistance captured me and reprogrammed my CPU.หน่วยปฏิวัติจับตัวผมได้ แล้วโปรแกรมซีพียูผมใหม่ Terminator 3: Rise of the Machines (2003)
My CPU is intact.CPU ผมยังเหมือนเดิม Terminator 3: Rise of the Machines (2003)
Students say that he implanted an ultra dual-core CPU directly into his brain.ว่ากันว่าเค้าฝัง dual-core CPU ลงในสมอง Attack on the Pin-Up Boys (2007)
The CPUs have been massively overvolted, but we may be able to ghost the drive on another system.CPU ใช้ไฟฟ้ามาก แต่เราสามารถจำลองไดร์ฟ บนระบบอื่นได้ Chuck Versus Tom Sawyer (2008)
The more elegant solution would be to flash the BIOS and swap out the cooked CPU.วิธีแก้ปัญหาที่ดี คือการแฟรชไบออส และสลับCPUกัน Chuck Versus Tom Sawyer (2008)
Each reports data back to the CPU.ไม่นะ แม่ Wrecking Crew (2008)
At least a dozen of your CPU components have been short-circuited.Ein Dutzend deiner CPU-Teilchen sind durchgebrannt. Knight of the Drones (1984)
Michael was right. Halston might as well have autographed the CPU.Halston hätte auf der CPU unterschreiben kön- nen. Knight of the Drones (1984)
Devon, the CPU is also missing.Das CPU ist auch verschwunden. Knight of the Drones (1984)
For you. Don't tell me. This is KITT's new memory.Du musst nah genug an ihn rankommen, damit du den CPU installieren kannst. Lost Knight (1984)
Hudson, try and get their CPU online.Erstes Team, Kontrollraum. Hudson, bringen Sie die CPU online. Aliens (1986)
286 CPU, two 8-bit full-size slots.286 CPU, zwei 8-Bit-Slots. Taking Care of Business (1990)
My CPU is a neural-net processor. a learning computer, that Skynet presets to READ only when we are sent out alone.Meine CPU ist ein neuronaler Prozessor, ein lernender Computer, den Skynet nur aktiviert, wenn er uns allein rausschickt. Terminator 2: Judgment Day (1991)
You can now access the CPU.Jetzt kommen Sie an die CPU heran. Terminator 2: Judgment Day (1991)
Pull the CPU by its base tap.Ziehen Sie die CPU am oberen Ende heraus. Terminator 2: Judgment Day (1991)
The CPU from the first terminator.- Der CPU des ersten Terminators. Terminator 2: Judgment Day (1991)
You know, I've been trying to access the CPU for the past two years.Ich habe die letzten zwei Jahre versucht, auf die CPU zuzugreifen. Ghost in the Machine (1993)
It's starting to move!Er bewegt sich! - Ich muss in die CPUThe Sincerest Form of Flattery (1994)
(O'Neill) You know that UAV needs a swift kick in the CPU.(O'Neill) Diesem UAV müsste man mal eins über die CPU geben. Rules of Engagement (1999)
To Citizen Coignard's, at Picpus.Wir fahren zum Bürger Coignard nach Picpus. Sade (2000)
Picpus ConventKLOSTER PICPUSade (2000)
He reached Picpus safely?Ist er gut angekommen in Picpus? Sade (2000)
Turning Picpus upside down!Sie stellen ganz Picpus auf den Kopf! Sade (2000)
It's a start.- Lass mich nach Picpus gehen. Sade (2000)
Picpus has been requisitioned.- Picpus wurde beschlagnahmt. Sade (2000)
Route your backup power source through your CPU."Verlegen Sie die Backup-Stromquelle durch Ihre CPU. " The One with Mac and C.H.E.E.S.E. (2000)
The Resistance captured me and reprogrammed my CPU.Ich bin gefangen genommen worden, meine CPU wurde reprogrammiert. Terminator 3: Rise of the Machines (2003)
My CPU is intact.Meine CPU ist intakt. Terminator 3: Rise of the Machines (2003)
It really slows down your CPU.Das verlangsamt das CPUFace-Off (2003)
Oh, yeah, I hate a slow CPU.Ja, ich hasse langsame CPUs. Face-Off (2003)
His CPU system overloading.CPU system überladen. Up the Down Steroid (2004)
Run a systems check on your CPU.Check Deine CPUUp the Down Steroid (2004)
It was in his pocket when he fell, so it's as squished as he is, but I removed the CPU and I stripped away the peripheral...Es war in seiner Tasche, als er fiel, also ist es genau so zermatscht, wie er es ist, aber ich entfernte die CPU und ich demontierte die Peripherie ... Leap of Faith (2007)
You ran the coercion virus on their cpu's?Hast du den Zwang-Virus in ihren CPU's gestartet? Tin Man (2007)
Processor-register error in the CPU memory.Der Prozessor registriert einen Fehler im CPU-Speicher. Strange Things Happen at the One Two Point (2008)
Once I accessed the CPU, the chip destroyed itself.Als ich Zugang zur CPU hatte, hat sich der Chip selbst zerstört. The Tower Is Tall But the Fall Is Short (2008)
Yes, we try to expand the capacity of the CPU, the processor have to be capable of doing the molecular scan also with living material before the time transfer ends.Ja, wir müssen irgendwie versuchen die CPU zu erweitern, der Prozessor muss im Stande sein auch bei lebendiger Materie die molekulare Struktur abzutasten bevor der Zeittransfer zu Ende ist. Operation: Zeitsturm (2008)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
หน่วยประมวลผลกลาง[N] central processor, See also: CPU, Example: การจะให้คอมพิวเตอร์ทำงาน ผู้ใช้จะต้องป้อนโปรแกรมเข้าสู่หน่วยประมวลผลกลาง, Count unit: หน่วย, Thai definition: หน่วยประมวลผลส่วนกลางของเครื่องคอมพิวเตอร์
ซีพียู[N] central processing unit, See also: CPU, Example: ซีพียูเป็นอุปกรณ์ช่วยในการประมวลผลของเครื่องคอมพิวเตอร์, Count unit: ตัว

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
หน่วยประมวลผลกลาง[n. exp.] (nūay pramūanphon klāng) EN: central processor; CPU ; central processing unit   FR: CPU [m]
ซีพียู[n.] (Sī.Phī.Yū.) EN: CPU ; central processing unit   FR: CPU [m]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
中央处理机[zhōng yāng chǔ lǐ jī, ㄓㄨㄥ ㄧㄤ ㄔㄨˇ ㄌㄧˇ ㄐㄧ, / ] central processing unit (CPU), #342,635 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
シーピーユー[, shi-pi-yu-] (n) {comp} CPU [Add to Longdo]
ノーウェイト;ノーウエイト[, no-ueito ; no-ueito] (n) (1) (abbr) {comp} no wait state memory (memory the CPU can access without requiring wait states); (2) instant (e.g. for display speed of text in computer games) (wasei [Add to Longdo]
割り込み(P);割込み[わりこみ, warikomi] (n) interruption; sharing a theater box (theatre); muscling in on; wedging oneself in; cutting in line; (CPU) interrupt; (P) [Add to Longdo]
中央演算処理装置[ちゅうおうえんざんしょりそうち, chuuouenzanshorisouchi] (n) {comp} central processing unit; CPU [Add to Longdo]
中央処理装置[ちゅうおうしょりそうち, chuuoushorisouchi] (n) {comp} central processing unit; CPU [Add to Longdo]
読み込む[よみこむ, yomikomu] (v5m,vt) (1) to express (e.g. emotion in poetry); (2) to read (extra meaning) into (something); (3) to fetch (e.g. CPU inst.); to read (data into a system) [Add to Longdo]
倍速CPU[ばいそくシーピーユー, baisoku shi-pi-yu-] (n) {comp} double speed CPU [Add to Longdo]
負荷[ふか, fuka] (n,vs) burden; load (e.g. cpu time, electricity, etc.); (P) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
割り込み[わりこみ, warikomi] interruption, sharing a theater box, muscling in on, wedging oneself in, cutting in line, (CPU) interrupt [Add to Longdo]
割込み[わりこみ, warikomi] interruption, sharing a theater box, muscling in on, wedging oneself in, cutting in line, (CPU) interrupt [Add to Longdo]
中央演算処理装置[ちゅうおうえんざんしょりそうち, chuuouenzanshorisouchi] central processing unit (CPU) [Add to Longdo]
中央処理装置[ちゅうおしょりそうち, chuuoshorisouchi] CPU, Central Processing Unit [Add to Longdo]
読み込む[よみこむ, yomikomu] to express (e.g. emotion), to fetch (e.g. CPU inst.), to read (extra meaning) into (something) [Add to Longdo]
シーピーユー[しーぴーゆー, shi-pi-yu-] CPU [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top