Search result for

bus

(200 entries)
(0.011 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -bus-, *bus*.
Longdo Dictionary ภาษาฝรั่งเศส (FR) - ฝรั่งเศส (FR) (UNAPPROVED version -- use with care )
business suit (n ) business suit

English-Thai: Longdo Dictionary
bus terminal(n) ท่ารถ, สถานีต้นทางของรถบัสโดยสารประจำทาง, S. bus station, bus depot
bush telegraph(slang) พูดกันให้แซ่ด(มักเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวของตำรวจที่จะจับผู้ต้องสงสัยที่ซ่อนตัวอยู่(เปรียบเปรยดังเช่น ซ่อนอยู่หลังพุ่มไม้)) เช่น The police are baffled by the number and activity of the bush telegraphs.
business unit(n) (คำย่อใช้ BU) หน่วยธุรกิจ
foreign business act(n) พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
bushbuck (n) กวางประเภทหนึ่ง
business hotle (n vt adj adv slan) ธุรกิจโรงแรม
Business Information Centre (n ) ศูนย์ข้อมูลธุรกิจ
busker (n ) คนที่เล่นดนตรีหรือบันเทิงผู้คนในที่สาธาณะเพื่อขอเงิน

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
bus    [N] รถโดยสารประจำทาง, See also: รถบัส
bus    [VI] เดินทางโดยรถสารประจำทาง
bus    [VT] เดินทางโดยรถบัส
bus    [VT] เก็บจาน (ในร้านอาหาร)
bush    [N] พุ่มไม้, Syn. shrub
bush    [SL] ช่องคลอด
busk    [VT] แสดงละครหรือดนตรีในที่สาธารณะ
bust    [N] นม, See also: หน้าอก, Syn. breast
busy    [ADJ] ยุ่งวุ่นวาย, See also: ยุ่ง, อลเวง, อลหม่าน, สับสน, Syn. occupied, Ant. inactive
busy    [ADJ] ขยัน, See also: ไม่อยู่เฉย

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
busบัส [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
busบัส [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
bus driverตัวขับบัส [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
bus networkข่ายงานแบบบัส [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
bus networkข่ายงานแบบบัส [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
bushพุ่มไม้ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
bushปลอก, บุช [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
businessธุรกิจ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
business insuranceการประกันชีวิตเพื่อธุรกิจ [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
business insuranceการประกันชีวิตเพื่อธุรกิจ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
busบัส, ระบบส่งถ่ายข้อมูลและคำสั่งระหว่างอุปกรณ์ต่างๆของคอมพิวเตอร์ ซึ่งอยู่ในรูปของสัญญาณไฟฟ้า [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Bus accidentsอุบัติเหตุจากรถประจำทาง [TU Subject Heading]
Bus driversคนขับรถประจำทาง [TU Subject Heading]
Bus industryอุตสาหกรรมรถประจำทาง [TU Subject Heading]
Bus lanesช่องเดินรถประจำทาง [TU Subject Heading]
Bus linesการเดินรถประจำทาง [TU Subject Heading]
Bus terminalsสถานีรถประจำทาง [TU Subject Heading]
bus topologyเครือข่ายแบบบัส, รูปแบบเครือข่ายที่มีโครงสร้างไม่ยุ่งยาก สถานีทุกสถานีในเครือข่ายจะเชื่อมต่อเข้ากับสายสื่อสารหลักเพียงสายเดียว [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
bus widthความกว้างบัส, ขนาดของบัส ซึ่งกำหนดโดยจำนวนบิตที่คอมพิวเตอร์สามารถถ่ายโอนข้อมูลได้ในหนึ่งครั้ง [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Busesรถประจำทาง [TU Subject Heading]

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
bus(บัส) 1. {bussed,bussing,buses} n. รถโดยสารประจำทาง,รถเมล์,รถบัส,รถม้า,เครื่องบินโดยสาร,ตัวเชื่อมต่อวงจรไฟฟ้าหลายวงจร,สายรวม, สายตัวนำใช้สำหรับการส่งสัญญาณ, หมายถึงวงจรหนึ่งที่สร้างขึ้นเพื่อเป็นสื่อสำหรับส่งถ่ายขัอมูลจากอุปกรณ์หนึ่งไปสู่อีกอุปกรณ์หนึ่ง, สายตา 2. วงจรหรือทางเดินไฟฟ้าที่สร้างขึ้นเพื่อเป็นสื่อสำหรับส่งอิเล็กตรอน ให้กระจายออกไปยังจุดต่าง ๆ คอมพิวเตอร์มีบัสไว้ เพื่อทำหน้าที่กระจายอิเล็กตรอน (ซึ่งแทรกรหัสข้อมูลไปตามจุดที่ต้องการภายในเวลาที่กำหนดให้)
bus driverตัวขับบัสหมายถึง อุปกรณ์เครื่องขยายกำลังสัญญาณขับบัส
busboyn. ผู้ช่วยบริการในร้านอาหาร
busby(บัช'บี) n. หมวกขนสัตว์ทรงกลมสูงและปักพู่ของ ทหารม้ารักษาพระองค์
bush(บู?ช {bushed,bushing,bushes} n. พุ่มไม้,ต้นไม้เตี้ย vi. เป็นพุ่ม vt. ปกคลุมด้วยพุ่มไม้
bush leaguen. สมาคมกีฬาอาชีพชั้นรอง
bush telegraphn. ข่าวที่แพร่กระจายไปอย่างรวดเร็ว
bushed(บูช) adj. เหนื่อยมาก,ตกตลึง,หลบอยู่ในป่าละเมาะ
bushel(บุช'เชิล) n. หน่วยตวงวัดข้าว
bushido(บุ'ชิโด) n. หลักเกณฑ์หรือสิทธิของนักสู้ซามูไรที่ยืนหยัดในความรักภักดีและถือเกียรติศักดิ์เหนือชีวิต

English-Thai: Nontri Dictionary
bus(n) รถเมล์,รถบัส,รถโดยสารประจำทาง
bush(n) พุ่มไม้,ดงไม้,ป่า,ปลอก,เครื่องรองแกน
bushel(n) น้ำหนักขนาด 8 แกลลอน
bushman(n) พรานป่า,ผู้รักษาป่า
bushy(adj) เป็นดง,เป็นป่า,เป็นพวง,ดก
busily(adv) ยุ่ง,มีงานมาก
business(n) ความยุ่ง,ความวุ่นวาย,งานยุ่ง
business(n) ธุรกิจ,การงาน,กิจธุระ,การค้า,อาชีพ
businesslike(adj) เอางานเอาการ,กระฉับกระเฉง,กระวีกระวาด
businessman(n) นักธุรกิจ

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
bus"Is Ken busy?" "Yes, he is."
bus"How often do the buses run in an hour?" "Every thirty minutes."
bus"Define your terms," requested the businessman at the contract hearings.
bus"What's wrong with you?" "Leave me alone for a while. It's none of your business."
bus"How did you go to the park?" "By bus."
bus"How do you go to school?" "By bus."
bus"How soon will the bus come?" "In five minutes."
bus"Could you do this instead of me?" "Sorry, I'm too busy."
bus"Here is my business card. Please call me anytime with more information." said the reporter.
bus"I am too busy to climb," said the boy.
bus"Have I ever thought of buying a new pair of shoes?" "Mind your own business."
bus Please move to the rear (of the bus).
busTen years ago, such business would have been a success.
busTen minutes' walk brought us to the bus stop.
busDoes the 19 bus go to Main Street?
busFor one thing, I'm busy; for another, I'm not interested.
busFor one thing, I am busy; for another, I have no money.
busGet on the bus one by one.
busWith regard to our appointment on February 27, I regret to inform you that I will not be able to keep it because my business trip schedule has been changed.
busThey got out of the bus and walked two kilometres in the hot sun.

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles
I'm locking up in case the storm troopers start their monkey business again.ฉันจะล็อคห้อง ใน กรณีที่ทหารมา เริ่ม หน้าที่เลวๆอีกครั้ง The Great Dictator (1940)
This Hynkel business.นี่อาจเป็นผลประโยชน์ เฮนเคิล The Great Dictator (1940)
How's business?ร้านเป็นยังไงบ้าง The Great Dictator (1940)
The beauty parlor business.ร้านเสริมสวย The Great Dictator (1940)
I wish I had a business like this. There's no future in housework.ฉันอยากมีร้านแบบนี้จัง คนไร้อนาคตอย่างฉันคงทำได้แต่งานบ้าน The Great Dictator (1940)
How wonderful if they stopped hating us, if they let us go about our business like we used to.มันเยี่ยมมากเลย ถ้าพวกเขาดีกับเรา ถ้าพวกเขาให้เราทำการค้าเสรี เหมือนที่เคยเป็นมา The Great Dictator (1940)
We Jewish people shouldn't get mixed up in such a business.ทำไมต้องเป็นยิว เราแค่ทำธุระกิจ The Great Dictator (1940)
Then again we shall seat him here beside your bust so that if you relax that will always be glaring at him.เขาจะอยู่ที่ระดับอกท่าน เพื่อที่ท่านอยากผ่อนคลาย จะได้เอาหุ่นนี้พาดเขา The Great Dictator (1940)
Excuse me, we're busy.ขออนุญาติ เรากำลังยุ่ง The Great Dictator (1940)
That's not my business.ที่ไม่มีกิจการเป็นของตัวเอง The Great Dictator (1940)
Little man, you've had a busy night.คนส่วนน้อยที่คุณเคยมีคืนที่ วุ่นวาย Pinocchio (1940)
I'd bust my strings for youฉันต้องการหน้าอกสตริงของ ฉันให้คุณ Pinocchio (1940)
Yes. Mr. Favell and I have a little business transaction on hand.ใช่ฉันกับคุณฟาเวลคุยเรื่องธุรกิจค้างอยู่ Rebecca (1940)
Now, Favell, let's get this business over.เอาล่ะฟาเวลมาจัดการให้จบเรื่องกันดีกว่า Rebecca (1940)
With businessmen, estimates, competitive bids, and no doubt a bribe or two.มีนักธุกิจ, นักประเมินราคา และมีการประมูลแข่งขันกัน และเป็นที่แน่นอนว่า มีการติดสินบนกันด้วย Night and Fog (1956)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ทะเบียนการค้า    [N] business registration, Thai definition: ใบสำคัญที่แสดงหลักฐานในการประกอบการธุรกิจ
ผู้ประกอบธุรกิจ    [N] businessperson, See also: entrepreneur, Example: ในสหัสวรรษใหม่นี้ ผู้ประกอบธุรกิจที่สามารถทำตนให้โดดเด่นจากคู่แข่งและชนะใจลูกค้าได้เท่านั้นจึงจะประสบความสำเร็จ, Count unit: คน, Thai definition: ผู้ที่ทำการงานเกี่ยวกับกิจการต่างๆ ที่ไม่ใช่ราชการ
มือปราบ    [N] buster, Example: เขาได้รับการยกย่องว่าเป็นมือปราบตงฉินที่ซื่อสัตย์ต่อหน้าที่ตำรวจตลอดอายุราชการ, Thai definition: ผู้ที่มีความสามารถในการปราบปรามผู้ร้าย
สถานีขนส่ง    [N] bus terminal, Example: สวนจตุจักรตั้งอยู่บนถนนกำแพงเพชร ตรงข้ามสถานีขนส่งสายเหนือและสายตะวันออกเฉียงเหนือ, Count unit: สถานนี, แห่ง, Thai definition: สถานที่ให้บริการด้านการเดินทาง หรือการขนส่ง
รถบัส    [N] bus, Example: รถบัสคันเดิมเข้ามารับนิสิตนักศึกษาแต่เช้ามืด
วิ่งรอก    [V] be on the run, See also: bustle about, Example: ในทางปฏิบัติแล้ว นางแบบชุดว่ายน้ำจะไม่วิ่งรอกมากเพราะเป็นมารยาทและป้องกันการเฟ้อ, Thai definition: อาการที่นักร้องหรือนักแสดงเป็นต้นไปแสดงตามที่ต่างๆ หลายแห่งในวันเดียวกันหรือคืนเดียวกันให้ทันกำหนดเวลา
ภาษีการค้า    [N] purchase tax, See also: business tax, Example: กลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ขอให้รัฐบาลปรับการคิดภาษีการค้าเสียใหม่
รถโดยสาร    [N] bus, See also: coach, omnibus, Syn. รถประจำทาง, รถเมล์, Ant. รถส่วนตัว, Example: ตี๋กับเพื่อนๆ ถูกจับกุมขณะรีดไถเด็กนักเรียนบนรถโดยสาร, Count unit: คัน
หน้าอก    [N] chest, See also: bust, breast, bosom, Syn. อก, ทรวงอก, อุรา, อุระ, Example: อาการสามัญของคนไข้โรคหัวใจ คือ การเจ็บหน้าอกและเจ็บร้าวไปถึงแขนซ้าย, Thai definition: ส่วนภายนอกของอก
หมู่ไม้    [N] wood, See also: bush, Syn. แมกไม้, สุมทุมพุ่มไม้, ดงไม้, พงไม้, Example: ผู้สูงอายุเล่นแบดมินตันอยู่ในสนามท่ามกลางหมู่ไม้เขียวขจี, Thai definition: บริเวณที่มีต้นไม้ขึ้นเป็นจำนวนมาก

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แอร์บัส[TM] (Aēbas) EN: Airbus   FR: Airbus [m]
แอร์บัส A380[TM] (Aēbas A380) EN: Airbus A380   FR: Airbus A380 [m]
บีซี่[adj.] (bīsī) EN: busy   
บขส.[abv.] (Bø.Khø.Sø.) EN: bus station   
บริหารธุรกิจ[n. exp.] (børihān thurakit) EN: business administration   
บริหารธุรกิจ[n. exp.] (børihān thurakit) EN: manage a business   
บริหารธุรกิจบัณฑิต[n. exp.] (børihān thurakit bandit) EN: Bachelor of Business Administration   
บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต[n. exp.] (børihān thurakit dutsadībandit) EN: Doctor of Business Administration   
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต[n. exp.] (børihān thurakit mahābandit) EN: Master of Business Administration   
บริษัทค้าส่ง[n. exp.] (børisat khā-song) EN: wholesale business ; wholesaler   

CMU English Pronouncing Dictionary
BUS    B AH1 S
BUSA    B Y UW1 S AH0
BUSY    B IH1 Z IY0
BUST    B AH1 S T
BUSK    B AH1 S K
BUSE    B Y UW1 Z
BUSH    B UH1 SH
BUSS    B AH1 S
BUSES    B AH1 S AH0 Z
BUSEY    B Y UW1 Z IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
bus    (v) (b uh1 s)
bush    (n) (b u1 sh)
bust    (v) (b uh1 s t)
busy    (v) (b i1 z ii)
Busch    (n) (b uu1 sh)
busby    (n) (b uh1 z b ii)
bused    (v) (b uh1 s t)
buses    (v) (b uh1 s i z)
bushy    (j) (b u1 sh ii)
busts    (v) (b uh1 s t s)

German-Thai: Longdo Dictionary
Bus(n) |der, pl. Busse| รถบัส, รถประจำทาง
Busen(n) |der, pl. Busen| หน้าอก, See also: S. Brust,
Bußgeld(n) |das, nur Sg.| เงินค่าปรับ, เงินชดใช้ค่าเสียหาย
robust(adj) ทนทาน แข็งแรง, See also: dauerhaft
Globus(n) |der, pl. Globen| ลูกโลก

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Busfahrt {f}bus ride [Add to Longdo]
Busfahrer {m}bus driver [Add to Longdo]
Busbahnhof {m}bus station [Add to Longdo]
Wartehäuschen {n}bus shelter [Add to Longdo]
Buserweiterung {f}bus extender [Add to Longdo]
Bussystem {n} [comp.]bus system [Add to Longdo]
Bustreiber {m} [comp.]bus driver [Add to Longdo]
Busabschluss {m} [comp.]bus termination [Add to Longdo]
Bus-Steuerung {f} [comp.]bus controller [Add to Longdo]
Buslinie {f} | Buslinie 42bus route | bus number 42; the number 42 bus [Add to Longdo]
Bus-Schnittstelle {f} [comp.]bus interface [Add to Longdo]
Sammelschiene {f}; Stromanschluss {m}bus bar [Add to Longdo]
Autobusbahnhof {m} | Autobusbahnhöfe {pl}bus terminal | bus terminals [Add to Longdo]
Bus {m} | Busse {pl} | mit dem Bus fahrenbus | busse | to go by bus [Add to Longdo]
Autobus {m}; Bus {m} | Autobusse {pl}; Busse {pl}bus | buses [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
CB[シービー, shi-bi-] (n) (1) Citizens' Band; CB (radio); (2) (See 転換社債) convertible bond; (3) (See 慢性気管支炎) chronic bronchitis; (4) chemical and biological (weapons); (5) (See センターバック) center back; (6) community business [Add to Longdo]
SB[エスビー, esubi-] (n) (1) (See ストアブランド) store brand; (2) (See 普通社債) straight bond; (3) (See ステーションブレーク) station break; (4) (See サイドバック) sideback; (5) (See 社会的企業) social business [Add to Longdo]
USB[ユーエスビー, yu-esubi-] (n) {comp} universal serial bus; USB [Add to Longdo]
USBバスパワー[ユーエスビーバスパワー, yu-esubi-basupawa-] (n) {comp} USB bus power [Add to Longdo]
うた沢節;歌沢節;哥沢節[うたざわぶし, utazawabushi] (n) (歌沢節 was used especially by the Tora school that emphasized voice; 哥沢節 was used especially by the Shiba school that emphasized shamisen) (See うた沢) slow-paced style of shamisen music with vocal accompaniment (popular during the late Edo period) [Add to Longdo]
うるめ節;潤目節[うるめぶし, urumebushi] (n) (See 潤目) finely chopped round herring [Add to Longdo]
おかか[, okaka] (n) finely chopped katsuobushi, sometimes with soy sauce [Add to Longdo]
おけさ節[おけさぶし, okesabushi] (n) okesa song [Add to Longdo]
お膝元;お膝下;お膝許;御膝元;御膝下;御膝許;おひざ元[おひざもと, ohizamoto] (n) (See 膝元・ひざもと・3) home territory of a powerful figure; Imperial Court; businessman's turf; Shogun's headquarters [Add to Longdo]
お話し中(P);お話中;御話し中;御話中[おはなしちゅう, ohanashichuu] (adj-no) (pol) (See 話中) busy (phone); (P) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
事务所[shì wù suǒ, ㄕˋ ˋ ㄙㄨㄛˇ, / ] business office [Add to Longdo]
企业管理[qǐ yè guǎn lǐ, ㄑㄧˇ ㄧㄝˋ ㄍㄨㄢˇ ㄌㄧˇ, / ] business management (as a study) [Add to Longdo]
占线[zhàn xiàn, ㄓㄢˋ ㄒㄧㄢˋ, 线 / ] busy (telephone) [Add to Longdo]
停站[tíng zhàn, ㄊㄧㄥˊ ㄓㄢˋ, ] bus stop [Add to Longdo]
停靠站[tíng kào zhàn, ㄊㄧㄥˊ ㄎㄠˋ ㄓㄢˋ, ] bus and tram stop [Add to Longdo]
[zǒng, ㄗㄨㄥˇ, / ] busy; hurried; despondent [Add to Longdo]
公共汽车[gōng gòng qì chē, ㄍㄨㄥ ㄍㄨㄥˋ ㄑㄧˋ ㄔㄜ, / ] bus [Add to Longdo]
公共汽车站[gōng gòng qì chē zhàn, ㄍㄨㄥ ㄍㄨㄥˋ ㄑㄧˋ ㄔㄜ ㄓㄢˋ, / ] bus stop; bus station [Add to Longdo]
公车[gōng chē, ㄍㄨㄥ ㄔㄜ, / ] bus [Add to Longdo]
商报[shāng bào, ㄕㄤ ㄅㄠˋ, / ] business newspaper [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
アドレスバス[あどれすばす, adoresubasu] address bus [Add to Longdo]
クオリティオブサービス[くおりていおぶさーびす, kuoriteiobusa-bisu] quality of service [Add to Longdo]
コボル[こぼる, koboru] COBOL, Common Business Oriented Language [Add to Longdo]
サブシェル[さぶしえる, sabushieru] sub-shell [Add to Longdo]
サブシステム[さぶしすてむ, sabushisutemu] sub-system [Add to Longdo]
サブスクライバー[さぶすくらいばー, sabusukuraiba-] subscriber [Add to Longdo]
サブストリング[さぶすとりんぐ, sabusutoringu] substring [Add to Longdo]
サブセット[さぶせっと, sabusetto] sub-set [Add to Longdo]
サブセンター[さぶせんたー, sabusenta-] subcenter [Add to Longdo]
システムバス[しすてむばす, shisutemubasu] system bus [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
不精[ぶしょう, bushou] Traegheit, Faulheit [Add to Longdo]
山刀[やまがたな, yamagatana] Buschmesser, Jagdmesser [Add to Longdo]
武士[ぶし, bushi] Krieger, Ritter [Add to Longdo]
武装[ぶそう, busou] Ruestung, Kriegsruestung, Bewaffnung [Add to Longdo]
無精[ぶしょう, bushou] Traegheit, Faulheit [Add to Longdo]
物資[ぶっし, busshi] Gueter, Waren, Rohmaterial [Add to Longdo]
物質[ぶっしつ, busshitsu] Stoff, Materie, Substanz [Add to Longdo]
胸中[きょうちゅう, kyouchuu] Busen, Herz, Gefuehle [Add to Longdo]
部署[ぶしょ, busho] (Dienst)Posten [Add to Longdo]
部首[ぶしゅ, bushu] Radikal, Klassenzeichen [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (6 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Bus \Bus\, n. [Abbreviated from omnibus.]
   An omnibus. [Colloq.]
   [1913 Webster] busbar

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 bus
   n 1: a vehicle carrying many passengers; used for public
      transport; "he always rode the bus to work" [syn: {bus},
      {autobus}, {coach}, {charabanc}, {double-decker}, {jitney},
      {motorbus}, {motorcoach}, {omnibus}, {passenger vehicle}]
   2: the topology of a network whose components are connected by a
     busbar [syn: {bus topology}, {bus}]
   3: an electrical conductor that makes a common connection
     between several circuits; "the busbar in this computer can
     transmit data either way between any two components of the
     system" [syn: {busbar}, {bus}]
   4: a car that is old and unreliable; "the fenders had fallen off
     that old bus" [syn: {bus}, {jalopy}, {heap}]
   v 1: send or move around by bus; "The children were bussed to
      school"
   2: ride in a bus
   3: remove used dishes from the table in restaurants

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]:

 BUS
     Broadcast and Unknown Server (ATM, LANE)
     

From Danish-English Freedict dictionary [fd-dan-eng]:

 bus
   bus; autobus; omnibus
 

From Dutch-English Freedict dictionary [fd-nld-eng]:

 bus [bɵs]
   hub; nave
   bus; autobus; omnibus
   can; tin; tin can
   letterbox; mailbox
   drum
 

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

 Bus [bus] (n) , s.(m )
   bus
 

Are you satisfied with the result?

Go to Top