Search result for

bunden

(104 entries)
(0.1899 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -bunden-, *bunden*
Possible hiragana form: ぶんでん
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา bunden มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *bunden*)
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
only to give rein to the lustful whim of these sinful pair of twins, the lewd fruit of your infidelity.Hin wirfst du alles, was einst du geachtet zerreißest die Bande, die selbst du gebunden lösest lachend des Himmels Haft daß nach Lust und Laune nur walte dies frevelnde Zwillingspaar deiner Untreue zuchtlose Frucht! Die Walküre (1980)
So that foes would find us strong in strife I bade you bring me heroes, whom once by our laws we had held in thrall, whose spirits we had crushed, and through treacherous treaties and deceptive deals bound them to us in blind obedience.Dass stark zum Streit uns fände der Feind hieß ich euch Helden mir schaffen die herrisch wir sonst in Gesetzen hielten die Männer, denen den Mut wir gewehrt die durch trüber Verträge trügende Bande zu blindem Gehorsam wir uns gebunden Die Walküre (1980)
Our computers are hooked up with police departments all over the world.Unsere Computer sind mit allen Polizeistationen der Erde verbundenGalactica Discovers Earth: Part 1 (1980)
It's hooked up out there, it's hooked up here.Ich hab ihn doch verbundenThe Return of Starbuck (1980)
All hooked up here.Alles verbundenThe Return of Starbuck (1980)
There I am, all tied up.Jetzt sind meine Augen verbundenThe Inspiration (1980)
A friend of mine put me in touch with a Senator Roberts.Ein Freund hat mich mit Senator Roberts verbundenThe Unthinkable (1980)
All personnel affected are bound by theirstaff agreements.Das Personal, das infrage kommt, ist durch die Personalvereinbarung gebundenBig Brother (1980)
The point is that, by the timethe Report came out, I was so... orratherthe Departmentwas so committed to Bradley that it seemed worth takingthe risk to see the project through.Es geht um Folgendes: zum Zeitpunkt, als der Bericht rauskam, hatte ich mich um... hatte das Ministerium sich bereits so gebunden an Bradley, dass es das Risiko wert zu sein schien, das begonnene Projekt fortzuführen. Jobs for the Boys (1980)
This must be stopped.Das wird sofort unterbundenOpen Government (1980)
"Much as I personally value the friendship of our great cousins from across the sea".Auch wenn ich persönlich die Freundschaft und die Verbundenheit zu unseren großen Vettern in Übersee schätze... Open Government (1980)
Buranda's a friendly country with a Commonwealth connection.Denn Buranda ist ein befreundetes Land und dem Commonwealth verbundenThe Official Visit (1980)
I know these speeches: Happy to be here, bonds of shared experience, - Ties between ourtwo countries.Ich kenne diese Reden auswendig, Bernard. "Ich bin immer gern hier, verbunden durch gemeinsame Erfahrungen der engen Beziehungen unserer Länder." The Official Visit (1980)
"Burandans feel a special affinity with the Celtic peoples in theirstruggle forfreedom."Die Burandis fühlen sich brüderlich verbunden mit dem mit den keltischen Völkern in ihrem Kampf um die Freiheit. The Official Visit (1980)
Bernard, this has to be stoppedat once.Bernard, so etwas muss sofort unterbunden werden. The Right to Know (1980)
Ah, there he is!Da ist er ja! Mit verbundenen Fingerchen. Le guignolo (1980)
Besides, they were tied by childhood and school - two very strong ties.Zudem waren die beiden durch Kinder- und Schuljahre verbundenOblomov (1980)
He was obviously very attached to his wife who, like his mother... is a possessive and strong-willed person.Und offenbar war er auch sehr stark an seine Ehefrau gebunden, die wie die Mutter eine willensstarke und besitzergreifende Persönlichkeit ist. From the Life of the Marionettes (1980)
Hi kidSie haben den Patienten verbundenBattle Creek Brawl (1980)
"By putting a transvestite in M. Manderstam's birthday cake, Charrier added indecency to the ridiculous.""Mit dem Transvestiten in M. Manderstams Geburtstagstorte hat Charrier das Unanständige mit dem Lächerlichen verbunden." La Cage aux Folles II (1980)
I gratefully thank you ."bin ich Ihnen in Dankbarkeit verbundenThe Elephant Man (1980)
Since the Violent Unknown Event she has developed an earthbound shape due to an engrossed coccyx.Seit dem GUE nahm sie eine erdverbundene Gestalt an, dank eines vergrößerten Steißbeins. The Falls (1980)
In trying to do this, and in his associated search for a common linguistic denominator, he successfully demonstrated that the names of birds were important key words.Hierbei und in der damit verbundenen Suche nach einem gemeinsamen sprachlichen Nenner gelang es ihm zu beweisen, dass die Vogelnamen wichtige Schlüsselbegriffe waren. The Falls (1980)
Dragged along the tide line, floated in the sea, tied to a breakwater, the chair only lasted a summer and always had to be replaced.Am Meeresrand entlanggezogen, in der See gebadet, irgendwo festgebunden, hielt der Stuhl nur einen Sommer und musste immer wieder ersetzt werden. The Falls (1980)
Every room in the flat, including this bathroom, was equipped with a microphone wired to a tape recorder in the hall.Jedes Zimmer seiner Wohnung hatte ein Mikrofon, das mit einem zentralen Tonbandgerät in der Diele verbunden war. The Falls (1980)
When we're parted, stick togetherAuch in der Ferne seien wir uns verbunden Heaven's Gate (1980)
Joe Cutter is tied to a chair in his room.Joe Cutter ist auf einem Stuhl fest- gebundenHopscotch (1980)
It reaches eνery roοm thrοugh some οpen pipes.Es ist durch Rohre mit jedem Zimmer verbundenInferno (1980)
- What about you, friend?Frei und ungebunden, das ist mein Stil. The Long Riders (1980)
No, Miss, or you'll go on the leash.Verschwinde! Sonst wirst du angebunden. Braver Hund. Loulou (1980)
The rooms are connected.Die Zimmer sind verbundenPatrick Still Lives (1980)
-I tied his shoelaces together.- Hab die Schnürsenkel zusammengebundenSpetters (1980)
I'm saying that $50, 000 in bills is gonna be tied between the horns of one of the meanest bulls around.Das heißt $ 50. 000 in Scheinen... werden an die Hörner eines gemeinen Bullen gebundenStir Crazy (1980)
Well, I've been connecting the switch we have here to a bomb in the hold, so that any time I want to, I can just blow this ship to kingdom come.Ich habe den Schalter hier mit einer Bombe im Laderaum verbunden so dass ich das Schiff in die Luft jagen kann, wann immer ich will. ffolkes (1980)
Right, and they both died at the same time.Sie waren so stark verbunden, dass sie beide im selben Moment starben. Contamination (1980)
"and anyone indulging in this extravagance..." comma, "has to bear the risks." In conformity with this ruling, an infection from extramarital intercourse on the part of a person with obligations arising from his terms of employment as an act of gross negligence...Komma, dass der außereheliche Geschlechtsverkehr, wie Staub sagt, ... eine Extravaganz ist, die mit Gefahren verbunden ist ... Eine Handvoll Menschen in der Tiefe der Stille (1980)
Just a poor pathetic goat... that maybe tied itself up and wants to be freed.Bloß eine arme, erbärmliche Ziege. Die sich selbst festgebunden hat und nun befreit werden will. The Prodigal Daughter (1981)
I'm sorry, Mrs. Walton, my hands are tied.Es tut mir leid, Mrs. Walton, aber mir sind die Hände gebundenThe Carousel (1981)
Did you give birth to a girl in April 1925?Wurden Sie im April 1925 von einem Mädchen entbundenThe Carousel (1981)
Tell them that you didn't harm me, that you helped me when I was hurt.Ich sage, dass Sie mir nicht wehgetan und mich verbunden haben. The Hostage (1981)
And you bound them for her?Und Sie haben sie verbundenThe Hostage (1981)
Tell them that you didn't harm me, that you helped me when I was hurt.Ich sage, dass Sie mir nicht wehgetan und mich verbunden haben. The Hostage (1981)
Much obliged, son.Sehr verbunden, Jüngelchen. The Pearls (1981)
Our hands are tied unless the wife decides to press charges.Uns sind die Hände gebunden, bis das Opfer Anzeige erstattet. The Victims (1981)
"While the committee feel there's no reason not to proceed on existing evidence, it must be emphasised that metadioxin is a recent compound, and itwould be irresponsible to deny, after further research, its manufacture might be proved to be associated with health risks".Während der Ausschuss keinen Grund sieht, aufgrund bestehender Beweise nicht fortzufahren, muss betont werden, dass Metadioxin eine relativ neue Mischung ist. Und es wäre unverantwortlich, zu leugnen, dass nach weiteren Forschungen seine Produktion sich als mit Gesundheitsrisiken verbunden erweisen könnte. The Greasy Pole (1981)
As a matter of fact... I do have one... still unaffiliated.Tatsache ist, ... dass ich einen habe, der noch ungebunden ist. Scanners (1981)
We're plugged into the telephone system.Wir sind mit dem Telefonnetz verbundenScanners (1981)
Vale's nervous system and the computer's nervous system are joined together.Vales Nervensystem und das des Computers sind verbundenScanners (1981)
The Czar has maintained his popularity because he recognizes it...Und der Zar ist mit dem Volk durch den Glauben verbunden... Rasputin (1981)
If honor counts more than career for you, gentlemen, and if the future of Russia, her might, her power, her glory, so closely linked to the Czar's destiny, means anything to you, go and tell the Emperor that it must be stopped!Falls die Ehre für euch das wichtigste ist, falls die Macht und die Stärke von Rußland für euch mit dem Zarennamen verbunden sind, sagt dem Zaren, daß es Schluß sein muß! Rasputin (1981)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Angebot {n}; Offerte {f} (für, über) | Anbot {n}; Offert {n} [Ös.] | erstaunliches Angebot | günstiges Angebot | im Angebot | ein Angebot unterbreiten | ein Angebot annehmen | ein Angebot widerrufen | verlangtes Angebot | unverlangtes Angebot | an ein angebot gebunden sein | ein Angebot offen lassenoffer; tender (for) | offer | amazing offer | attractive offer | on special offer | to submit an offer | to accept an offer | to revoke an offer | solicited offer | unsolicited offer | to be bound by an offer | to keep an offer open [Add to Longdo]
Ausbildung {f} | Ausbildung {f} am Arbeitsplatz | Ausbildung, die nicht direkt an Berufsarbeit gebunden ist | praktische Ausbildung {f}training | on-the-job training | off the job training | practical training; in-job training [Add to Longdo]
Bewegung {f} | Bewegungen {pl} | ebene Bewegung | gebundene Bewegung | krummlinige Bewegung | räumliche Bewegungmotion | motions | plane motion | constrained motion | curvilinear motion | space motion [Add to Longdo]
Blatt {n}; Bogen {m} | Blätter {pl} | ein Blatt Papier | beschnittener Bogen | eingebundene Blättersheet | sheets | a sheet of paper | trimmed sheet | bound sheets [Add to Longdo]
Freiheit {f}; Ungebundenheit {f}; Ungezwungenheit {f}freedom [Add to Longdo]
Gebundenheit {f}ligation [Add to Longdo]
Gemeinschaft {f}; Verbundenheit {f}coexistence [Add to Longdo]
Hardcover {n}; gebundene Ausgabe {f}hardcover edition [Add to Longdo]
Haus {n} | Häuser {pl} | ein Haus bauen lassen | ein Haus bewohnen | ein Haus mieten | ein Haus auf 10 Jahre pachten | Haus der offenen Tür | ans Haus gebunden | im Haus bleiben; zu Hause bleibenhouse | houses | to have a house built | to occupy a house | to take a lease on a house | to take a house on a 10-year lease | open house | confined indoors | to stay in; to stop in [Add to Longdo]
mit Kohlenstoff verbundencarburetted [Add to Longdo]
Lage {f}; Bögen Papier (Buchbinden) | ungebunden {adj}quire (bookbinding) | in quires [Add to Longdo]
die ... Frage und die damit verbundenen Problemethe ... question and its many ramifications [Add to Longdo]
Profil {n} (Reifen) | asymmetrisches Profil | feingegliedertes Profil | lamelliertes Profil | nicht richtungsgebundenes Profil | offenes Profil | Profil mit Längsrippen | unterbrochenes Profiltread | asymmetric tread | ribbed tread | siped tread | non-directional tread | open tread | tread pattern with circumferential tread ribs | broken pattern [Add to Longdo]
Solidarität {f}; Verbundenheit {f}solidarity [Add to Longdo]
Tabelle {f} | Tabellen {pl} | eingebundene Tabelletable | tables | attached table [Add to Longdo]
Vagabundenleben {n}vagrant life [Add to Longdo]
Vektor {m} [math.] | Vektoren {pl} | gebundener Vektor | linienflüchtiger Vektorvector | vectors | bound vector; fixed vector | sliding vector [Add to Longdo]
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen | kurzfristige Verbindlichkeitenamounts owed to affiliated undertakings | current liabilities [Add to Longdo]
Verbundenheit {f}bond; bonds; ties [Add to Longdo]
Verbundenheit {f} unter Männernmale bonding [Add to Longdo]
Verbundenheit {f}; Zuneigung {f} (zu)attachment (to) [Add to Longdo]
Verbundenheit {f}connectivity [Add to Longdo]
Warenzeichen {n} | eingetragenes Warenzeichen | verbundene Warenzeichentrademark; tradename | registered trademark | associated trademarks [Add to Longdo]
Wasser {n} | über Wasser | hartes Wasser | weiches Wasser | destilliertes Wasser; Aqua purificata | gebundenes Wasser | dystrophes Wasser | drückendes Wasser | schweres Wasser; Schwerwasser {n}; Deuterium {n} [phys.] | auf dem Wasser; zu Wasser | jdm. das Wasser nicht reichen könnenwater | afloat | hard water | soft water | purified water; distilled water; aqua purificata | combined water | dystrophic water | pressing water | deuterium; heavy hydrogen; heavy water | waterborne | can't hold a candle to someone [Add to Longdo]
abhängig (von); bedingt (durch); verbunden (mit) {adj}contingent on (upon) [Add to Longdo]
anbinden; festbinden (ein Tier) | anbindend | angebundento tether up (an animal) | tethering | tethered [Add to Longdo]
anbinden; befestigen | anbindend; befestigend | angebunden; befestigtto fasten | fastening | fastened [Add to Longdo]
angeschlossen (an); verbunden (mit)connected (with) [Add to Longdo]
angewachsen; verbunden {adj}agglutinate [Add to Longdo]
anschließen; verbinden | anschließend; verbindend | angeschlossen; verbunden | er/sie schließt an | ich/er/sie schloss an (schloß [alt]) | er/sie hat/hatte angeschlossento connect | connecting | connected | he/she connects | I/he/she connected | he/she has/had connected [Add to Longdo]
aufbinden | aufbindend | aufgebundento turn up | turning up | turned up [Add to Longdo]
aufbinden; aufschnüren; losbinden; abbinden | aufbindend; aufschnürend; losbindend; abbindend | aufgebunden; aufgeschnürt; losgebunden; abgebunden | bindet auf; schnürt auf; bindet losto untie; to undo | untying; undoing | untied; undone | unties [Add to Longdo]
auftragsgebundenes Materialallocated material [Add to Longdo]
binden; festbinden; verbinden | bindend | gebunden | er/sie bindet | ich/er/sie band | er/sie hat/hatte gebunden | ich/er/sie bändeto bind {bound; bound} | binding | bound | he/she binds | I/he/she bound | he/she has/had bound | I/he/she would bind [Add to Longdo]
binden; gebunden spielen; mit Bindebogen spielen [mus.]to slur [Add to Longdo]
fesseln; binden | fesselnd; bindend | gefesselt; gebundento truss (up) | trussing | trussed [Add to Longdo]
fest verbundennon-switched [Add to Longdo]
frei und ungebunden seinto be footloose and fancy-free [Add to Longdo]
frei; ungebundenuncommitted [Add to Longdo]
gebunden (Buch)hardcover; hardback [Add to Longdo]
gebundenlegato [Add to Longdo]
gebunden seinto be tied [Add to Longdo]
gemeinsam; gemeinschaftlich; verbundenjoint [Add to Longdo]
konfessionell {adj} | nicht konfessionsgebundendenominational | nondenominational [Add to Longdo]
naturverbunden sein; naturnah lebento live in close touch with nature [Add to Longdo]
ortsgebundenplace bound [Add to Longdo]
schnüren; zusammenbinden | schnürend; zusammenbindend | geschnürt; zusammengebunden | schnürt | schnürteto lace | lacing | laced | laces | laced [Add to Longdo]
systemgebunden; systemorientiert {adj}system-oriented [Add to Longdo]
t-Test fuer verbundene Stichproben [math.]paired t test [Add to Longdo]
t-Test fuer unverbundene Stichproben [math.]unpaired t test [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
口分田[くぶんでん, kubunden] (n) (arch) allotted rice field (ritsuryo system); land distributed to all citizens from which yields were taxed by the government [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
幸甚[こうじん, koujin] (sehr) erfreut_sein, (sehr) verbunden_sein [Add to Longdo]
恐縮[きょうしゅく, kyoushuku] jemandem_verbunden_sein, bedauern [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top