Search result for

bulgarien

(55 entries)
(0.0182 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -bulgarien-, *bulgarien*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา bulgarien มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *bulgarien*)
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Armenia Albania And Russia wouldn 't hurtBulgarien, Albanien Und Russland, das wär fein To Be or Not to Be (1983)
All of your coin, as you put it, is tied up in Bulgarian credits.Ihre Kohle, wie Sie sagen, hängt in Bulgarien fest. Charity Begins at Home (1984)
And Bulgaria.Und BulgarienThe Mole (1984)
So when I got offered a free trip to beautiful Bulgaria, I grabbed it.Als man mir also eine kostenlose Reise ins schöne Bulgarien anbot, griff ich zu. Every Time She Smiles (1986)
Bouncing around Bulgaria with penny parker reminded me of playing dominoes.Mit Penny Parker in Bulgarien zu sein, war wie das Spielen mit Dominosteinen. Every Time She Smiles (1986)
Mac! - Bulgaria!- Mac, BulgarienThe Road Not Taken (1986)
Pete said "Bulgaria." What did he mean?Pete schrie "Bulgarien". Was meint er damit? The Road Not Taken (1986)
This is the first time the caviar's gone through Bulgaria.Das ist das erste Mal, dass der Kaviar durch Bulgarien ging. Steele Spawning (1986)
I want to know who instructed him to send the caviar to Bulgaria.Ich will wissen, wer ihn angewiesen hat, den Kaviar nach Bulgarien zu schicken. Steele Spawning (1986)
Cons him into rerouting your caviar through Bulgaria to him... for a price, of course.- Und überredet ihn, Ihren Kaviar über Bulgarien zu ihm umzuleiten. Das kostet natürlich. Steele Spawning (1986)
- Bulgarian, I believe.Aus Bulgarien, glaube ich. Steele Spawning (1986)
Thanks, dad.Nein, warte, das ist Miss BulgarienOh, Pretty Woman (1987)
Shangri-Ia?In BulgarienFriends (1987)
Word of this leaked out through Bulgaria.Das ist über Bulgarien zu uns durchgesickert. Suitable for Framing (1987)
He crossed the border from Greece into Bulgaria four weeks ago and no one's seen or heard of him since.Er überquerte vor 4 Wochen die Grenze zwischen Griechenland und Bulgarien und seitdem hat niemand mehr von ihm gehört. Suitable for Framing (1987)
There was no attack on the train last night and they crossed into bulgaria roughly an hour ago.Der Zug wurde letzte Nacht nicht angegriffen... und sie überfuhren vor einer Stunde die Grenze von BulgarienThe Dirty Dozen: The Fatal Mission (1988)
They could scramble and attack the train at 1 200 hours today whilst it's still in bulgaria with a very good chance of complete success.Sie könnten den Zug heute um 1200 angreifen... solange er sich noch in Bulgarien befindet. Sie hätten sehr gute Erfolgsaussichten. The Dirty Dozen: The Fatal Mission (1988)
Your papers?BULGARIEN Ihre Papiere? The Dirty Dozen: The Fatal Mission (1988)
As you know, we are within hours of the Turkish border and within the confines of our esteemed Axis ally, bulgaria.Wir befinden uns nun nahe der türkischen Grenze... und auf dem Gebiet unseres werten Verbündeten BulgarienThe Dirty Dozen: The Fatal Mission (1988)
Major Wright has attacked the train just outside of Sofia, bulgaria and is on his way to the Aegean.Major Wright hat den Zug auBerhalb von Sofia, Bulgarien, angegriffen... und ist auf dem Weg zur Ägäis. The Dirty Dozen: The Fatal Mission (1988)
AFTER HE DIED MYSTERIOUSLY,Was ist mit ihr? Ihr Vater war ein hohes Tier in BulgarienThe Black Corsage (1989)
I HELPED HER ESCAPE.BulgarienThe Black Corsage (1989)
I MEAN, THERE'S NO BAIL MONEY INVOLVED. SAME AS YOU.Wenn er sie erwischt, wird sie sich wünschen, wieder in Bulgarien zu sein. The Black Corsage (1989)
Yep, I've got " bulgaria."Ja, ich habe "Bulgarien". It's a Bundyful Life Part 1 (1989)
Well, the C.O. is German, the cook is English, the mechanic is Italian, the paymaster is French, and the cute nurse in the infirmary is a Bulgarian named Boris.Der Kommandant ist Deutscher, der Koch ist Brite... der Mechaniker Italiener... der Zahlmeister Franzose... und die süße Krankenschwester ist aus Bulgarien und heißt Boris. Street Fighter (1994)
Bulgaria adopted the gold standard in 1897.Bulgarien führte 1897 den Goldstandard ein. The Eyes Have It (1995)
Yesterday, on August 20th, 1968 the armies of the Soviet Union, Poland. Germany, Hungary and Bulgaria crossed the Czechoslovak borders.Gestern, am 20. August 1968 haben die Armeen der Sowjetunion, Polens, der DDR, Ungarns und Bulgariens die Grenzen der Tschechoslowakei überschritten Cosy Dens (1999)
June 1946, a dispatch to Soviet embassies in France, Bulgaria, Yugoslavia...Jun 46 eine Depesche an die sowjetischen Botschaften in Frankreich, Bulgarien, Jugoslawien ... East/West (1999)
That same day, we left Bulgaria re-entering the free world via Greece.Noch am selben Tag ... ... verließen wir Bulgarien ... ... in die freie Welt eintretend über Griechenland East/West (1999)
We can also travel through Austria, Jugoslavia and Bulgaria, to Turky.Ja, aber wir könnten doch auch über Österreich, Jugoslavien, Bulgarien und dann in die Türkei. In July (2000)
Or through Austria, Hungary, Romania and Bulgaria.Oder über Österreich, Ungarn, Rumänien und BulgarienIn July (2000)
-That must be Bulgaria.-Das da müsste Bulgarien sein. In July (2000)
-It's wednesday, and we're still not in Bulgaria.-Es ist mittwoch Abend, wir sind noch nicht mal in BulgarienIn July (2000)
When we were crossing the border into Bulgaria he jumped.Als wir über die Grenze nach Bulgarien fuhren,... ..sprang er. Color Blind (2001)
Along with his twin sister, he grew up in a wealthy rural family of Bulgarian origins.Mit ihm wird auch seine Zwillingsschwester geboren. Die aus Bulgarien stammende, ländliche Familie ist wohlhabend. Aro Tolbukhin in the Mind of a Killer (2002)
We're going to Bulgaria.Wir fliegen nach BulgarienThe Nemesis (2003)
You got drunk and nearly got the chancellor of Bulgaria killed.Du hast besoffen fast den Kanzler von Bulgarien getötet. D.E.B.S. (2004)
There was Bulgaria, Hungary, Poland, Belarus... all there for the taking.Da waren noch Bulgarien, Ungarn, Polen, Belarus, die warteten. Lord of War (2005)
Hey, Morris, do you have any known relatives in Bulgaria?Sag mal, Morris, weißt du, ob du Vorfahren in Bulgarien hast? In a Different Light (2007)
The lefties already shut down our jails in Bulgaria and Romania. They've hamstrung our courts.Die Linken haben unsere Gefängnisse in Bulgarien und Rumänien schon geschlossen, lähmen unsere militärischen Gerichte. Pandemonium: Part Two (2007)
- Kid, I made a movie in Bulgaria.- Ich habe in Bulgarien gedreht. My Name Is Bruce (2007)
"Pack your bags, baby. Back-to-back in Bulgaria."Pack dein Gepäck, Baby, es geht ab nach Bulgarien." My Name Is Bruce (2007)
You get good money, they send me to Bulgaria, the fucking factory.Du kriegst gut Geld, mich schicken sie nach Bulgarien, die verdammte Fabrik JCVD (2008)
So, there were Gashes in Bulgaria? - Lithuania."Gash" gab es also in BulgarienHello, Goodbye (2008)
'Cause I've heard that you're actually from Bulgaria.Denn ich hörte, du würdest aus Bulgarien stammen. Wise Monkeys (2008)
Where is bloody Bulgaria?Wo liegt das verdammte BulgarienWise Monkeys (2008)
You remember Bulgaria?Erinnerst du dich an BulgarienEdges of Darkness (2008)
I arranged everything so that he could go study in Bulgaria.Ich habe alles arrangiert, damit er zum Studium nach Bulgarien geht. Che: Part Two (2008)
Their previous m. o. was to offer women from emerging East European countries like Yugoslavia, Romania, Bulgaria, jobs in the West as maids and nannies.Die übliche Vorgehensweise bestand darin, Frauen aus osteuropäischen Ländern... wie Jugoslawien, Rumänien oder Bulgarien... Jobs als Haushaltshilfen oder Kindermädchen anzubieten. Taken (2008)
They're from Bulgaria.Sie sind aus BulgarienBarney's Version (2010)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Bulgarien [geogr.]Bulgaria (bg) [Add to Longdo]
Sofia; Sofija (Hauptstadt von Bulgarien)Sofija; Sofia (capital of Bulgaria) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From Swedish-English Freedict dictionary [fd-swe-eng]:

  Bulgarien
     Bulgaria
  

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

  Bulgarien [bulgaːriːən]
     Bulgaria (bg)
  

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top