ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

briton

B R IH1 T AH0 N   
18 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -briton-, *briton*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
Briton[N] คนอังกฤษ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
briton(บริท'เทิน) n. ชาวอังกฤษ,ชาวเครือจักรภพอังกฤษ,ชนชาติเซลติค -S.Britisher

English-Thai: Nontri Dictionary
Briton(n) ชาวอังกฤษ

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
This is where the Britons fled when they were invaded by the Romans, the Angles the Saxons, the Vikings, the Normans.คือที่ที่พวกไบรตันส์หนีมา ตอนหนีพวกโรมัน พวกแองโกล พวกแซ็กสัน The Englishman Who Went Up a Hill But Came Down a Mountain (1995)
Now, a ransom has been demanded for the britons from this man...ตอนนี้การเรียกค่าไถ่ได้ถูกร้องไปที่อังกฤษ จากชายผู้นี้... Vengeance, Part 1 (2012)
So James Hunt gets the plaudits of the crowd, the first Briton to win a British Grand Prix at Brands Hatch since Jim Clark in 1964.ดังนั้นเจมส์ล่าได้รับ plaudits ของฝูงชนที่ ชาวอังกฤษคนแรกที่ชนะบริติชกรังด์ปรีซ์ แบรนด์แฮทช์ตั้งแต่จิมคลาร์กในปี 1964 Rush (2013)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
britonThe Romans tried to civilize the ancient Britons.

CMU English Pronouncing Dictionary
BRITON    B R IH1 T AH0 N
BRITONS    B R IH1 T AH0 N Z
BRITONS'    B R IH1 T AH0 N Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Briton    (n) brˈɪtn (b r i1 t n)
Britons    (n) brˈɪtnz (b r i1 t n z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
ブリトン人[ブリトンじん, buriton jin] (n) Briton (celtic inhabitant of historical Britain) [Add to Longdo]
英国人[えいこくじん, eikokujin] (n) Briton; Englishman; (the) English [Add to Longdo]
英国民[えいこくみん, eikokumin] (n) British person; British citizen; Briton [Add to Longdo]
英人[えいじん, eijin] (n) Briton; Englishman [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Briton \Brit"on\, a. [AS. bryten Britain.]
   British. [Obs.] --Spenser. -- n. A native of Great Britain.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 Briton
   adj 1: characteristic of or associated with the Britons; "the
       Briton inhabitants of England"
   n 1: a native or inhabitant of Great Britain [syn: {Britisher},
      {Briton}, {Brit}]
   2: an inhabitant of southern Britain prior to the Anglo-Saxon
     invasions

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top