Search result for

brie

(134 entries)
(0.0063 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -brie-, *brie*
English-Thai: Longdo Dictionary
briefs(n) |ใช้เป็นพหูพจน์| กางเกงใน, S. underpants, underwear,

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
brief[ADJ] โดยย่อ, See also: ย่อๆ, สั้นๆ, อย่างย่อ, อย่างสั้นๆ, โดยย่อ, โดยสังเขป, โดยสรุป, สรุป, Syn. concise, Ant. verbose
brier[N] พุ่มไม้มีหนามเช่น กุหลาบป่า
briefs[N] กางเกงชั้นในชาย
briefly[ADV] ชั่วครู่, See also: สั้นๆ, ในเวลาสั้นๆ, Syn. shortly
briefing[N] สรุปแบบสั้นๆ, Syn. summary
briefcase[N] กระเป๋าหิ้ว, See also: กระเป๋าหิ้วใส่เอกสาร, กระเป๋าเอกสาร

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
brief(บรีฟ) {briefed,briefing,briefs} adj. สั้น,ชั่วคราว,รวบรัด,กะทัดรัด,สรุป. n. ข้อสรุป,ข้อความที่สั้น,สาระสำคัญ,การเป็นทนาย,สำนวนแก้ฟ้องต่อศาล. vt. สรุป,ย่อความ,กล่าวสรุป, Syn. little
briefcasen. กระเป๋าเอกสาร
briefing(บรีฟ'ฟิง) n. ข้อสรุป,คำสั่งสั้น,คำแถลงการณ์สั้น
brieflessadj. ซึ่งไม่มีใครจ้างไปว่าความ
brier(ไบร'เออร์) n. ต้นไม้ที่มีหนามมาก,พุ่มไม้ที่มีหนาม, See also: briery adj. ดูbrier
debrief(ดิบรีฟ') vt. สอบถามรายละเอียด, See also: debriefing n.
inebriety(อินอีไบร'อิที) n. ความมึนเมา,การเมาเหล้า, Syn. drunkenness
insobriety(อินซะไบร'อิที) n. ความไม่สุขุม,ความไม่ยั้งคิด,ความเมา
sobriety(โซไบร'อิที) n. ความมีสติ,ความสุขุม,ความสงบเสงี่ยม,ความไม่เมา,ความเยือกเย็น,ความมีเหตุผล,ความไม่เมา., Syn. restraint

English-Thai: Nontri Dictionary
brief(adj) สั้น,กะทัดรัด,สรุป,รวบรัด,ย่อความ
brief(n) คำสรุป,ย่อความ,สำนวนความ,คดี
brief(vt) ย่อความ,สรุป,รวบรัด
briefcase(n) กระเป๋าถือ,กระเป๋าเอกสารหิ้ว
briefing(n) ข้อสรุป,คำแถลงการณ์สั้นๆ
brier(n) ไม้หนาม
sobriety(n) ความเงียบขรึม,ความสุขุม,ความมีสติ

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
brie (n ) บรี (เนยแข็งชนิดหนึ่ง มีแหล่งผลิตจากประเทศฝรั่งเศส ผิวนอกขรุขระ กรอบนอกนุ่มใน)

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Or sameer? I know I enjoyed our brief conversion to islam.หรือแซมมัว ฉันรู้ ฉันหละสนุกจริงๆความกล้าของเราเพื่อคุยกับคนมุสลิม Chuck in Real Life (2008)
There was a brief period between klauses.ซานต้า คลอส ยังมีสองร่างเลย Chuck in Real Life (2008)
I'm late to meet Dr. Olan to brief him on the cases I'm handing over.ฉันไปหา ดร.โอแลน เพื่อที่จะบอกเขาเรื่องเคสที่จะส่งต่อให้สายแล้ว Dying Changes Everything (2008)
That's what I said back in the briefing room!แต่ข้าก็พูดอย่างนั้นนี่ ตอนที่อยู่ในห้องประชุม! Rising Malevolence (2008)
I can withstand the pressure for a brief time.ข้าคงต้านทานพวกมันได้สักพัก Rising Malevolence (2008)
I brought you this, hoping you would take at least a brief respite.ข้านำสิ่งนี้มาให้ เพื่อท่านจะได้พักผ่อนบ้าง The Kingdom of the Winds (2008)
Yeah, I'll make a brief, all right?โอเค ฉันจะย่อให้รวบรัด.. Bolt (2008)
- Harvey, I know these briefs backwards.ฮาร์วี่ ฉันรู้คดีนี่ปรุโปร่งนะ งั้นก็... The Dark Knight (2008)
He came with his briefcase?เขามาพร้อมกับกระเป๋าใส่เอกสาร? Episode #1.5 (2008)
- I work for you. I got the call, I got briefed.-ให้คุณสิ ผมถูกสั่งมาแล้ว Body of Lies (2008)
Oh, it's in my briefcase if you wanna check it.มันอยู่ที่ในกระเป๋าของผม ถ้าคุณอยากตรวจดู 24: Redemption (2008)
Our Africa group is preparing a brief on SangaIa.ทีมของเราด้านแอฟริกากำลังเตรียม รายงานให้คุณเรื่อง Sangala 24: Redemption (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
brieThere was a brief break in the discussion.
brieIn brief, you should have accepted the responsibility.
brieI briefed my boss on the new project.
brieState your case briefly.
brieShe is, in brief, a chatterbox.
brieLet's make it brief.
brieI would define, in brief, the poetry of words as the Rhythmical Creation of Beauty.
brieWhat he said was brief and to the point.
brieThe money was stolen from his briefcase.
brieI couldn't think up such a brief explanation.
brieMy briefcase was nowhere to be found.
brieIn brief, the party was splendid.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
พอสังเขป[ADV] briefly, See also: roughly, in brief, Syn. โดยย่อ, โดยสังเขป, Ant. ละเอียด, Example: ต่อไปนี้จะขอเสนอภูมิหลังเกี่ยวกับการค้าระหว่างไทยกับสหรัฐพอสังเขป
อย่างย่อ[ADV] briefly, See also: shortly, concisely, Syn. อย่างสั้นๆ, Ant. อย่างยืดยาว, Example: ผมจะขอถือโอกาสนี้นำเรื่องบั้งไฟพญานาคมาอธิบายอย่างย่อๆ
ย่อ[ADV] briefly, See also: shortly, concisely, Example: เขาเขียนย่อจนเกินไปเลยปะติดปะต่อเรื่องไม่ค่อยถูก, Thai definition: อย่างลดให้สั้นหรือเล็กลง
รัดกุม[ADV] concisely, See also: briefly, succinctly, carefully, Example: นักวิเคราะห์ระบบจะต้องระมัดระวังอย่างรัดกุม
สั้น[ADV] briefly, See also: shortly, concisely, pithily, in brief, in a nutshell, Ant. ยาว, Example: ตอนนี้ขอให้คุณกล่าวอย่างสั้น เพราะเวลาจะหมดแล้ว
อย่างสังเขป[ADV] briefly, See also: shortly, Syn. อย่างย่อๆ, อย่างคร่าวๆ, Example: ผู้เขียนเล่าภูมิหลังเกี่ยวกับการค้าระหว่างไทยกับสหรัฐอย่างสังเขปผู้เขียนเล่าภูมิหลังเกี่ยวกับการค้าระหว่างไทยกับสหรัฐอย่างสังเขป
สรุป[ADV] concisely, See also: briefly, in brief, Example: นักจิตวิทยากล่าวถึงทัศนคติไว้โดยสรุปว่า เป็นเงื่อนไขภายในตัวบุคคล ที่มีส่วนในการกำหนดการแสดงออก และทิศทางของพฤติกรรม, Thai definition: รวมความมาย่อเอาแต่ประเด็นของเรื่อง
โดยย่อ[ADV] briefly, See also: summarily, concisely, Syn. อย่างย่อ, โดยสรุป, Ant. โดยละเอียด, อย่างละเอียด, Example: ประเภทของความผิดปกติทางจิตใจกล่าวโดยย่อมี 36 ประเภทใหญ่ๆ
โดยสังเขป[ADV] briefly, See also: in brief, concisely, Syn. อย่างสังเขป, โดยสรุป, สรุป, อย่างย่อๆ, Ant. โดยละเอียด, Example: กล่าวโดยสังเขป การออกกำลังกายควรเหมาะสำหรับคนแต่ละวัย
ตระบัด[ADV] momentarily, See also: briefly, Syn. ทันใด, บัดใจ, Thai definition: อย่างเดี๋ยวนั้น, อย่างทันทีทันใด

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ชั่วแล่น[adj.] (chūalaen) EN: fleeting ; brief ; passing   FR: passager ; éphémère
โดยสังเขป[adv.] (dōi sangkhēp) EN: briefly ; in brief   
โดยสรุป[adv.] (dōi sarup) EN: briefly   
โดยย่อ[adv.] (dōi yø) EN: briefly ; summarily ; concisely ; in brief   FR: en résumé ; en bref ; brièvement
ฝนไล่ช้าง[n.] (fonlaichāng) EN: heavy brief and abrupt rain   
ฝนซู่[n.] (fonsū) EN: heavy brief and abrupt rain   FR: pluie battante [f] ; drache [f] (Belg.)
ห้วน[adv.] (hūan = huan) EN: briefly ; shortly ; abruptly ; brusquely ; abridgedly ; bluntly ; curtly   
ห้วน ๆ[adv.] (hūan-hūan) EN: abruptly ; briefly ; shortly ; brusquely ; bluntly ; curtly   FR: laconiquement
แก้ต่าง[v.] (kaētāng) EN: hold a brief   
กางเกงใน[n.] (kāngkēng nai) EN: underpants ; shorts ; undershorts ; briefs ; boxer shorts ; panties   FR: slip [m] ; caleçon [m] ; culotte [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
BRIE    B R IY1
BRIEN    B R AY1 AH0 N
BRIEL    B R IY1 L
BRIER    B R AY1 ER0
BRIEF    B R IY1 F
BRIEFS    B R IY1 F S
BRIESE    B R IY1 Z
BRIERE    B R IH1 R
BRIEFER    B R IY1 F ER0
BRIEFED    B R IY1 F T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
brief    (v) (b r ii1 f)
brier    (n) (b r ai1 @ r)
briefs    (v) (b r ii1 f s)
briers    (n) (b r ai1 @ z)
briefed    (v) (b r ii1 f t)
briefer    (j) (b r ii1 f @ r)
briefly    (a) (b r ii1 f l ii)
briefest    (j) (b r ii1 f i s t)
briefing    (v) (b r ii1 f i ng)
briefcase    (n) (b r ii1 f k ei s)

German-Thai: Longdo Dictionary
Brief(n) |der, pl. Briefe| จดหมาย
kalibrieren(vt) |kalibierte, hat kalibriert| ปรับเครื่องชั่งหรืออุปกรณ์ให้เที่ยงตรงก่อนนำมาใช้, See also: S. eichen
Kalibrierung(n) |die, pl. Kalibrierungen| วิธีการปรับเครื่องชั่งหรือเครื่องมือให้เที่ยงตรงก่อนนำมาใช้, See also: S. die Eichung,

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Brie {m}; Briekäse {m} [cook.]Brie; Brie cheese [Add to Longdo]
Brief {m}; Schreiben {n} | Briefe {pl} | offener Brief | Briefe austragen | obszöner, verleumderischer Brief | blauer Brief [ugs.] (Kündigungsschreiben)letter | letters | open letter | to deliver letters | poison-pen letter | pink slip [coll.] [Add to Longdo]
Briefbeschwerer {m}paper weight [Add to Longdo]
Briefbeutel {m}mailbag [Add to Longdo]
Briefbildsender {m}telescriptor [Add to Longdo]
Briefbogen {m}(a sheet of) letter paper; writing paper; note paper [Add to Longdo]
Brieffreund {m}; Brieffreundin {f}; Briefpartner {m}; Briefpartnerin {f}penfriend; pen friend; pen pal [Add to Longdo]
Brieffreundschaft {f} | eine Brieffreundschaft mit jdm. habencorrespondence with a pen friend | to be pen friends with sb. [Add to Longdo]
Briefgeheimnis {n}privacy of letters [Add to Longdo]
Briefgeheimnis {n}secrecy of letter [Add to Longdo]
Briefkasten {m}letter-box; letter box [Add to Longdo]
Briefkasten {m} | Briefkästen {pl}mail box; mailbox | mailboxes [Add to Longdo]
Briefkastenadresse {f}accommodation address [Add to Longdo]
Briefkopf {m} | Briefköpfe {pl}letterhead; letter-heading | letterheads [Add to Longdo]
Briefkopierpresse {f}letterpress [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ちらりズム[, chirari zumu] (n) the art of giving a brief glimpse of something (e.g. one's underwear) [Add to Longdo]
つかの間(P);束の間(P)[つかのま, tsukanoma] (n,adj-no) moment; brief time; brief; transient; (P) [Add to Longdo]
インスト[, insuto] (n) (abbr) instant; installation; instructions (e.g. briefings for market researchers) [Add to Longdo]
スキャントーク[, sukyanto-ku] (n) Scan Talk (brand name for a barcode system for recording and playing back brief sequences of sound) [Add to Longdo]
パンツ[, pantsu] (n) (1) underpants; pants; briefs; panties; shorts; knickers; (2) trousers (esp. women's); jodhpurs; breeches; pants; trunks (e.g. swimming); (P) [Add to Longdo]
パンティー(P);パンティ[, pantei-(P); pantei] (n) panties; panty; briefs; (P) [Add to Longdo]
ブライヤー;ブライアー[, buraiya-; buraia-] (n) brier (Erica arborea); briar [Add to Longdo]
ブリー[, buri-] (n) Brie (fre [Add to Longdo]
ブリーフ[, buri-fu] (n) brief; (P) [Add to Longdo]
ブリーフィング[, buri-fingu] (n) briefing [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
便览[biàn lǎn, ㄅㄧㄢˋ ㄌㄢˇ, 便 / 便] brief guide [Add to Longdo]
字条[zì tiáo, ㄗˋ ㄊㄧㄠˊ, / ] brief note [Add to Longdo]
擦肩而过[cā jiān ér guò, ㄘㄚ ㄐㄧㄢ ㄦˊ ㄍㄨㄛˋ, / ] brief encounter; to brush past sb [Add to Longdo]
断想[duàn xiǎng, ㄉㄨㄢˋ ㄒㄧㄤˇ, / ] brief commentary [Add to Longdo]
暂短[zàn duǎn, ㄗㄢˋ ㄉㄨㄢˇ, / ] brief (in time) [Add to Longdo]
短简[duǎn jiǎn, ㄉㄨㄢˇ ㄐㄧㄢˇ, / ] brief [Add to Longdo]
简单地[jiǎn dān de, ㄐㄧㄢˇ ㄉㄢ ㄉㄜ˙, / ] briefly; simply [Add to Longdo]
简短[jiǎn duǎn, ㄐㄧㄢˇ ㄉㄨㄢˇ, / ] brief; short-duration [Add to Longdo]
简短介绍[jiǎn duǎn jiè shào, ㄐㄧㄢˇ ㄉㄨㄢˇ ㄐㄧㄝˋ ㄕㄠˋ, / ] brief introduction [Add to Longdo]
简要介绍[jiǎn yào jiè shào, ㄐㄧㄢˇ ㄧㄠˋ ㄐㄧㄝˋ ㄕㄠˋ, / ] brief introduction [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
ブリーフケースコンピュータ[ぶりーふけーすこんぴゅーた, buri-fuke-sukonpyu-ta] briefcase computer [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
切手[きって, kitte] Briefmarke [Add to Longdo]
手紙[てがみ, tegami] Brief [Add to Longdo]
[もん, mon] Brief [Add to Longdo]
郵便配達[ゆうびんはいたつ, yuubinhaitatsu] Brieftraeger [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Brie \Brie\ n.
   same as {Brie cheese}.
   [PJC]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Brie cheese \Brie" cheese`\ (br[=e]" ch[=e]z`).
   A kind of soft French cream cheese; -- so called from the
   district in France where it is made; it is milder than
   Camembert; -- called also {fromage de Brie}, {Brie} and
   {brie} (uncapitalized).
   [Webster 1913 Suppl. + WordNet 1.5]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 Brie
   n 1: soft creamy white cheese; milder than Camembert

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top