ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

bons

B AA1 N S   
32 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -bons-, *bons*, bon
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
bonsai[N] ต้นไม้แคระ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
bonsai(บอน'ไซ) n.,ต้นไม้แคระ,ศิลปะการปลูกต้นไม้แคระ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
bonsaiไม้แคระ, ไม้ดัด [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
bonsai๑. ไม้แคระ๒. ศิลปะไม้แคระ [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Bonsaiบอนไซ [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
bonsThe heavy rain made a mess of the bonsai.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ดีกัน[v.] (dīkan) EN: reconcile ; conciliate ; restore good relation ; get back on good terms ; patch up ; become reconciled   FR: se réconcilier ; être en bons termes (avec qqn)
ลงรอย[v.] (longrøi) EN: get along with ; get on well together ; be on good terms with someone ; be compatible ; come to terms ; agree ; get on well together   FR: être en bons termes (avec qqn) ; être en accord (avec)
ไม้รูปทรง[n.] (māirūpsong) FR: bonsaï [m]
สวัสดี[X] (sawatdī) EN: hello ; hi ; hi there ; good day ; good morning ; good afternoon ; good evening ; good night   FR: bonjour ; bonsoir ; salut ! (fam.) ; au revoir ; adieu
สวัสดีตอนค่ำ [n. exp.] (sawatdī tønkham) EN: good evening ; good night   FR: bonsoir
ญาติดี[n. exp.] (yāt dī) EN: reconciled after estrangement ; be an friendly terms   FR: être en bons termes

CMU English Pronouncing Dictionary
BONS    B AA1 N S
BONSAI    B AA0 N S AY1
BONSER    B AA1 N S ER0
BONSALL    B OW0 N S AA1 L
BONSIGNORE    B OW0 N S IY0 G N AO1 R IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
bons mots    (n) bˌɒn-mˈouz (b o2 n - m ou1 z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
盆景[pén jǐng, ㄆㄣˊ ㄐㄧㄥˇ, ] bonsai; landscape in a pot, #24,730 [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary
Bonsoir!สวัสดี ใช้ตอนเย็นถึงดึก

Japanese-English: EDICT Dictionary
アンボンスズメダイ[, anbonsuzumedai] (n) Ambon chromis (Chromis amboinensis) [Add to Longdo]
フーロック手長猿[フーロックてながざる;フーロックテナガザル, fu-rokku tenagazaru ; fu-rokkutenagazaru] (n) (uk) hoolock gibbon (either of the two gibbons in genus Hoolock) [Add to Longdo]
フルーツドロップ[, furu-tsudoroppu] (n) fruit drops; fruit drop; fruit flavored bonbons [Add to Longdo]
ボンソワール[, bonsowa-ru] (int) (See 今晩は) good evening (fre [Add to Longdo]
リボンストライプ[, ribonsutoraipu] (n) ribbon stripe [Add to Longdo]
貴風[きふう, kifuu] (n) class size of bonsai trees (25-35cm) [Add to Longdo]
遣り水;遣水(io)[やりみず, yarimizu] (n) (1) (See 寝殿造り) stream (in a Japanese garden); narrow stream flowing through a traditional garden (esp. in a Heian period villa); (2) watering (potted plants, bonsai, etc.) [Add to Longdo]
五葉[ごよう, goyou] (n) (abbr) (See 五葉松) Japanese white pine (favored for gardens and bonsai); goyoumatsu [Add to Longdo]
五葉松[ごようまつ, goyoumatsu] (n) Japanese white pine (favored for gardens and bonsai) [Add to Longdo]
三本勝負[さんぼんしょうぶ, sanbonshoubu] (n) a set of three bouts; three-game match; three-bout contest [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
凡才[ぼんさい, bonsai] mittelmaessig_begabt [Add to Longdo]
盆栽[ぼんさい, bonsai] Bonsai, Miniaturbaum (Topfpflanze) [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top