Search result for

bomber

(40 entries)
(0.0271 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -bomber-, *bomber*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
bomber[N] เครื่องบินทิ้งระเบิด

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
fighter bomberเครื่องบินทิ้งระเบิดด้วย

English-Thai: Nontri Dictionary
bomber(n) เครื่องบินทิ้งระเบิด

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Bombers, Diveเครื่องบินทิ้งระเบิด [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I believe its squadron bombers cannot move their ion weaponและฝูงบินโจมตีของเรา ก็คงไม่สามารถทำอะไรปืนใหญ่ไอออนได้ Shadow of Malevolence (2008)
Our bombers will attack at high speed to evade the enemy's ion weapon.ฝูงบินของเราจะจู่โจมอย่างรวดเร็ว เพื่อหลบเลี่ยงปืนใหญ่ไอออนของศัตรู Shadow of Malevolence (2008)
Pilots, prepare your bombers.เหล่านักบิน ไปเตรียมตัวได้แล้ว Shadow of Malevolence (2008)
At least 52 people died, along with four bombers... and 700 were injured.จากการระเบิด 4 ครั้งที่ผ่านมา พบว่ามีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย 52 คน และบาดเจ็บกว่า 700 คน Babylon A.D. (2008)
Bombing a camp in Morocco would blow this summit out of the water and that is exactly what the bombers want us to do.สั่งบอมบ์ค่ายในโมร็อคโค ก็เท่ากับการประชุมครั้งนี้ล้มเหลว ยิ่งทำให้ไอ้พวกที่ อยู่เบื้องหลังได้อย่างที่มันต้องการ Vantage Point (2008)
[On TV] ...though there are those who believe that he may know the bomber personally.พวกเค้าอาจจะรู้จักกันเป็นการส่วนตัว Chapter Six 'Shades of Gray' (2009)
Why would a suicide bomber bother with dummy wire?ทำไมมือระเบิดพลีชีพถึงสนใจนักกับลวดชนวนระเบิด? Chapter Six 'Shades of Gray' (2009)
We were using cruise missiles, predators, we even had a B-2 bomber fly to this guys villa to jade him.เราต้องใช้ทั้ง เรือล่องขีปนาวุธ ตามไล่ล่า เราต้องใช้เครื่องบิน B - 2 ทิ้งลูกระเบิดลงไปที่บ้านพักของพวกนั้น Law Abiding Citizen (2009)
Truman high, home of the bombers.่ทรูแมน ไฮด์ After School Special (2009)
Emir Tambor, our bombers are nearly ready for launch.ผู้นำทัมบอร์ ฝูงบินทิ้งระเบิดของเรา เกือบพร้อมทำการปล่อยแล้ว Liberty on Ryloth (2009)
Order our bombers to destroy the capitol immediately.สั่งให้ฝูงบินทิ้งระเบิดของเรา ทำลายเมืองหลวงโดยทันที Liberty on Ryloth (2009)
My fighters are taking out the bombers as fast as they can, {\Master Windu, }but there are just too many.ไฟท์เตอร์ของข้าจัดการพวกฝูงบินทิ้งระเบิด เร็วเท่าที่เราทำได้แล้ว อาจารย์วินดู แต่พวกมันมีมากเกินไป Liberty on Ryloth (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
bomberThe suicide bomber fired towards former Prime Minister Benazir Bhutto, but missed.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เบ่ง[v.] (beng) EN: raise ; bawl ; press ; inflate ; bulge ; put out ; puff of   FR: gonfler ; grossir ; bomber
เบ่งหน้าอก[v. exp.] (beng nā-ok) EN: puff out one's chest   FR: bomber le torse ; bomber la poitrine
เครื่องบินทิ้งระเบิด[n.] (khreūangbin thing raboēt) EN: bomber (airplane)   FR: bombardier [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
BOMBER    B AA1 M ER0
BOMBERG    B AA1 M B ER0 G
BOMBERS    B AA1 M ER0 Z
BOMBER'S    B AA1 M ER0 Z
BOMBERGER    B AA1 M B ER0 G ER0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
bomber    (n) (b o1 m @ r)
bombers    (n) (b o1 m @ z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Bomber {m} [mil.] | Bomber {pl}bomber | bombers [Add to Longdo]
Fliegerjacke {f}bomber jacket [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
B52[ビーごじゅうに, bi-gojuuni] (n) B-52 Stratofortress; B-52 Bomber [Add to Longdo]
ステルス爆撃機[ステルスばくげきき, suterusu bakugekiki] (n) stealth bomber [Add to Longdo]
軽爆撃機[けいばくげきき, keibakugekiki] (n) light bomber [Add to Longdo]
重爆[じゅうばく, juubaku] (n) heavy bomber [Add to Longdo]
重爆撃機[じゅうばくげきき, juubakugekiki] (n) a heavy bomber [Add to Longdo]
戦闘爆撃機[せんとうばくげきき, sentoubakugekiki] (n) fighter bomber [Add to Longdo]
爆撃機[ばくげきき, bakugekiki] (n) bomber [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
轰炸机[hōng zhà jī, ㄏㄨㄥ ㄓㄚˋ ㄐㄧ, / ] bomber (aircraft) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 bomber \bomber\ n.
   1. a military aircraft that drops bombs during flight.
    [WordNet 1.5]
 
   2. a large sandwich on a long crusty roll that is split
    lengthwise and filled with meats and cheese (and tomato
    and onion and lettuce and condiments); different names are
    used in different sections of the US.
 
   Syn: grinder, hero, hero sandwich, hoagie, hoagy, Cuban
     sandwich, Italian sandwich, poor boy, sub, submarine,
     submarine sandwich, torpedo, wedge, zep.
     [WordNet 1.5]
 
   3. a person who drops bombs or plants and explodes bombs,
    especially surreptitously.
    [PJC]
 
   4. a {bomber jacket}.
    [PJC]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 bomber
   n 1: a military aircraft that drops bombs during flight
   2: a person who plants bombs
   3: a large sandwich made of a long crusty roll split lengthwise
     and filled with meats and cheese (and tomato and onion and
     lettuce and condiments); different names are used in
     different sections of the United States [syn: {bomber},
     {grinder}, {hero}, {hero sandwich}, {hoagie}, {hoagy}, {Cuban
     sandwich}, {Italian sandwich}, {poor boy}, {sub},
     {submarine}, {submarine sandwich}, {torpedo}, {wedge}, {zep}]

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

 Bomber [bɔmbr] (n) , pl.
   bombers
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top