Search result for

bombe

(77 entries)
(0.0141 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -bombe-, *bombe*
Possible hiragana form: ぼんべ
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
bomber[N] เครื่องบินทิ้งระเบิด

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
fighter bomberเครื่องบินทิ้งระเบิดด้วย

English-Thai: Nontri Dictionary
bomber(n) เครื่องบินทิ้งระเบิด

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Bombers, Diveเครื่องบินทิ้งระเบิด [การแพทย์]
Bombesinบอมบีซิน [การแพทย์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
Bombenabwurf {m} [mil.][bom-bing] (n) การทิ้งระเบิด

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I believe its squadron bombers cannot move their ion weaponและฝูงบินโจมตีของเรา ก็คงไม่สามารถทำอะไรปืนใหญ่ไอออนได้ Shadow of Malevolence (2008)
Our bombers will attack at high speed to evade the enemy's ion weapon.ฝูงบินของเราจะจู่โจมอย่างรวดเร็ว เพื่อหลบเลี่ยงปืนใหญ่ไอออนของศัตรู Shadow of Malevolence (2008)
Pilots, prepare your bombers.เหล่านักบิน ไปเตรียมตัวได้แล้ว Shadow of Malevolence (2008)
I stopped singing since my second album bombed.จริงๆแล้ว มันก็สักพักแล้วนะครับ ที่ผมเลิกร้องเพลงกับ อี จิน มัง ไป Scandal Makers (2008)
At least 52 people died, along with four bombers... and 700 were injured.จากการระเบิด 4 ครั้งที่ผ่านมา พบว่ามีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย 52 คน และบาดเจ็บกว่า 700 คน Babylon A.D. (2008)
As you may or may not know, the Japs bombed Pearl Harbor yesterday.อย่างที่นายรู้หรืออาจจะยังไม่รู้่ ญี่ปุ่นทิ้งระเบิดท่าเรือ เพิรล์ ฮาร์เบอร์เมือวาน The Curious Case of Benjamin Button (2008)
Bombing a camp in Morocco would blow this summit out of the water and that is exactly what the bombers want us to do.สั่งบอมบ์ค่ายในโมร็อคโค ก็เท่ากับการประชุมครั้งนี้ล้มเหลว ยิ่งทำให้ไอ้พวกที่ อยู่เบื้องหลังได้อย่างที่มันต้องการ Vantage Point (2008)
It's Father. They've been bombed.คุณปู่โทรมา ในเมืองโดนทิ้งระเบิด... The Boy in the Striped Pajamas (2008)
They bombed me, at the cement plant.กำแพงขนาดยักษ์ร่วงลงมาช้าๆ ช้าๆ Gomorrah (2008)
[On TV] ...though there are those who believe that he may know the bomber personally.พวกเค้าอาจจะรู้จักกันเป็นการส่วนตัว Chapter Six 'Shades of Gray' (2009)
Why would a suicide bomber bother with dummy wire?ทำไมมือระเบิดพลีชีพถึงสนใจนักกับลวดชนวนระเบิด? Chapter Six 'Shades of Gray' (2009)
We were using cruise missiles, predators, we even had a B-2 bomber fly to this guys villa to jade him.เราต้องใช้ทั้ง เรือล่องขีปนาวุธ ตามไล่ล่า เราต้องใช้เครื่องบิน B - 2 ทิ้งลูกระเบิดลงไปที่บ้านพักของพวกนั้น Law Abiding Citizen (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
bombeAt that time Nato bombed the bases of Bosnian-Serbs.
bombeIt seems the navy jets had a major screw-up in navigation and they bombed their own troops by mistake.
bombeLondon was bombed several times.
bombeOur town was bombed twice this week.
bombeThe area the center of which is here was bombed.
bombeThe capital was bombed again and again.
bombeThe city was bombed by enemy planes.
bombeThe suicide bomber fired towards former Prime Minister Benazir Bhutto, but missed.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แอ่น[adj.] (aen) EN: bent ; curved   FR: courbé ; bombé
เบ่ง[v.] (beng) EN: raise ; bawl ; press ; inflate ; bulge ; put out ; puff of   FR: gonfler ; grossir ; bomber
เบ่งหน้าอก[v. exp.] (beng nā-ok) EN: puff out one's chest   FR: bomber le torse ; bomber la poitrine
เครื่องบินทิ้งระเบิด[n.] (khreūangbin thing raboēt) EN: bomber (airplane)   FR: bombardier [m]
ลูกระเบิด[n.] (lūkraboēt) EN: grenade ; bomb ; mine   FR: bombe [f] ; grenade [f] ; mine [f] ; charge explosive [f]
นูน[adj.] (nūn) EN: convex ; bulging ; raised ; embossed ; puffing out ; protruding   FR: convexe ; bombé ; cambré ; renflé ; proéminent ; protubérant ; saillant
พ่นสี[v. exp.] (phon sī) EN: spray-paint ; paint   FR: peindre au pistolet ; peindre à la bombe
ป่อง [adj.] (pǿng) EN: swollen ; distended   FR: bombé ; saillant
ระเบิด[n.] (raboēt) EN: bomb   FR: bombe [f]
ระเบิดไฮโดรเจน[n. exp.] (raboēt haidrojēn) EN: hydrogen bomb   FR: bombe à hydrogène [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
BOMBED    B AA1 M D
BOMBER    B AA1 M ER0
BOMBECK    B AA1 M B EH2 K
BOMBERG    B AA1 M B ER0 G
BOMBERS    B AA1 M ER0 Z
BOMBER'S    B AA1 M ER0 Z
BOMBERGER    B AA1 M B ER0 G ER0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
bombed    (v) (b o1 m d)
bomber    (n) (b o1 m @ r)
bombers    (n) (b o1 m @ z)

German-Thai: Longdo Dictionary
Bombenanschlag(n) |der, pl. Bombenanschläge| การโจมตีทางอากาศด้วยเครื่องบินทิ้งระเบิด

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Bombe {f} [mil.] | Bomben {n}bomb; bombshell | bombs [Add to Longdo]
Bombe {f}; unerwartete Überraschung {f}bombshell [Add to Longdo]
Bombenabwurf {m} [mil.]bombing [Add to Longdo]
Bombenalarm {m} [mil.]bomb scare [Add to Longdo]
Bombenangriff {m}; Bombardement {n} [mil.]bomb attack; air raid [Add to Longdo]
Bombenerfolg {m} | Bombenerfolge {pl}huge success | huge successes [Add to Longdo]
Bombenerfolg {m}; großartige Sache {f}; großer Erfolg {m}wow [Add to Longdo]
Bombenfabrik {f} [mil.]bomb factory [Add to Longdo]
Bombengeschäft {n}roaring trade [Add to Longdo]
Bombengroßangriff {m} [mil.]clobbering [Add to Longdo]
Bombenräumung {f} [mil.]bomb disposal [Add to Longdo]
Bombenräumtrupp {m} [mil.]bomb disposal unit [Add to Longdo]
Bombenschacht {m} [mil.]bomb bay [Add to Longdo]
Bombenschütze {m} [mil.]bombardier [Add to Longdo]
Bombentrichter {m} [mil.]bomb crater [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
B52[ビーごじゅうに, bi-gojuuni] (n) B-52 Stratofortress; B-52 Bomber [Add to Longdo]
ガン寝[ガンね, gan ne] (n) (See 爆睡) fast asleep; bombed; crashed [Add to Longdo]
ステルス爆撃機[ステルスばくげきき, suterusu bakugekiki] (n) stealth bomber [Add to Longdo]
軽爆撃機[けいばくげきき, keibakugekiki] (n) light bomber [Add to Longdo]
重爆[じゅうばく, juubaku] (n) heavy bomber [Add to Longdo]
重爆撃機[じゅうばくげきき, juubakugekiki] (n) a heavy bomber [Add to Longdo]
戦闘爆撃機[せんとうばくげきき, sentoubakugekiki] (n) fighter bomber [Add to Longdo]
爆撃機[ばくげきき, bakugekiki] (n) bomber [Add to Longdo]
爆睡[ばくすい, bakusui] (adj-na) (col) fast asleep; bombed; crashed [Add to Longdo]
被弾[ひだん, hidan] (n,vs) being shot; being bombed [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
轰炸机[hōng zhà jī, ㄏㄨㄥ ㄓㄚˋ ㄐㄧ, / ] bomber (aircraft) [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
被爆者[ひばくしゃ, hibakusha] Bombenopfer [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From Danish-English Freedict dictionary [fd-dan-eng]:

 bombe
   bomb
 

From French-English Freedict dictionary [fd-fra-eng]:

 bombe [bõb]
   bomb
 

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

 Bombe [bɔmbə] (n) , s.(f )
   bomb
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top