Search result for

boiler

(60 entries)
(0.0124 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -boiler-, *boiler*
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
boiler(บอล'เลอะ) n. หม้อน้ำ,กาน้ำ,ภาชนะหุงต้ม,เตาหม้อ
boiler suitn. ชุดทำงานที่มีเสื้อกางเกงติดกัน
boilerplateต้นแบบหมายถึง เอกสารประเภทหนึ่งที่ทำเอาไว้เป็นแบบ เรียกว่า boilerplate document นิยมนำมาใช้ในเวลาที่รีบร้อน ไม่มีเวลาคิดหาถ้อยคำเพราะ ๆ เช่น บัตรเชิญ จดหมายขอบคุณ จดหมายแสดงความยินดี แสดงความเสียใจ หรือ สัญญาต่าง ๆ เมื่อนำมาใช้ ก็เพียงแต่เปลี่ยนข้อความให้เหมาะกับสถานการณ์เท่านั้นมีความหมายเหมือน template
potboilern. ผลงานทางวรรณคดีที่ทำอย่างลวก ๆ
steam boilern. หม้อต้มน้ำให้เป็นไอ,หม้อไอน้ำ

English-Thai: Nontri Dictionary
boiler(n) หม้อน้ำ,กาต้มน้ำ,ถังต้มน้ำ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
boiler insuranceการประกันภัยหม้อกำเนิดไอน้ำ [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Boilersหม้อต้ม,หม้อต้ม [การแพทย์]
Boilers, Doubleหม้อสองชั้น [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Assuming these pages are correct, and there's no way of knowing that they actually are... we follow this basement hallway through the boiler room to here.ถ้ากระดาษพวกนี้ถูกต้อง ซึ่งเราก็ไม่รู้... เราไปตามทางเดิน ผ่านห้องทำความร้อน Greatness Achieved (2008)
First floor boiler room.ชั้นหนึ่ง ห้องหม้อไอน้ำ Episode #1.8 (2009)
I'm kind of a big deal. I've seen the boiler room.มันค่อนข้างสำคัญ ฉันเคยเห็นห้องหม้อน้ำด้วย Valentines Day II (2011)
Hold him in the boiler room till I tell you otherwise.- วางอาวุธไว้บนโต๊ะ - อย่าทำแบบนี้ จับเขาไปขังไว้ในห้องต้มน้ำ Mutiny (2011)
Danner's watching him in the boiler room.วีเวอร์สั่งขังทอมงั้นเหรอ Mutiny (2011)
Tell them to meet in the boiler room.บอกพวกเขาให้ไปที่ห้องกำเนิดไอน้ำ Inostranka (2011)
All detainees need to go back to their cells, and all guards are to report to the boiler room.นักโทษทุกคนต้องกลับเข้าห้องขัง ยามรักษาการณ์ถูกเรียกตัวไปที่ห้องกำเนิดไอน้ำ Inostranka (2011)
Corporal, I say again, you are to report to the boiler room A.S.A.P., over.สิบโท พูดอีกทีสิ นายได้รับคำสั่ง ให้ไปที่ห้องกำเนิดไอน้ำทันที เลิกกัน Inostranka (2011)
Boilerplate stuff.พวกเอกสารเร่งด่วน The Roommate Transmogrification (2011)
He's going in the boiler room.เขากำลังไปที่ ห้องทำน้ำร้อน Painless (2011)
We need medical in the boiler room.เราต้องการหน่วยแพทย์ ในห้องทำน้ำร้อน Painless (2011)
And to a mannequin leg I found in the boiler room.และขาหุ่นที่ผมเจอในห้องหม้อไอน้ำ Competitive Ecology (2011)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
boilerSteam boilers may explode.
boilerThe boiler was heavily scaled.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
อุทบาตร[N] water-pot, See also: boiler, Syn. หม้อน้ำ
หม้อน้ำ[N] boiler, Example: พ่อตรวจเช็คหม้อน้ำรถยนต์ ก่อนจะขับรถออกจากบ้านทุกครั้ง, Count unit: ลูก, หม้อ, Thai definition: หม้อต้มน้ำเพื่อให้เกิดไอน้ำ เพื่อหมุนเครื่องจักร

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
หม้อน้ำ[n.] (mønām) EN: boiler   

CMU English Pronouncing Dictionary
BOILER    B OY1 L ER0
BOILERS    B OY1 L ER0 Z
BOILERMAKER    B OY1 L ER0 M EY2 K ER0
BOILERPLATE    B OY1 L ER0 P L EY2 T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
boiler    (n) (b oi1 l @ r)
boilers    (n) (b oi1 l @ z)
boilersuit    (n) (b oi1 l @ s uu t)
boilersuits    (n) (b oi1 l @ s uu t s)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Kessel {m}; Heizkessel {m} | Heizkessel mit Abgaskaminboiler | boiler with exhaust gas stack [Add to Longdo]
Kesselanlage {f}boiler plant [Add to Longdo]
Kesselboden {m} | Krempe des Kesselbodensboiler end | flange of boiler end [Add to Longdo]
Kesseldruck {m}boiler pressure [Add to Longdo]
Kesselhaus {n}boiler house [Add to Longdo]
Kesselraum {m}boiler room [Add to Longdo]
Kesselschmied {m}boiler maker [Add to Longdo]
Kesselwasser {f}boiler water [Add to Longdo]
Kesselwassertemperatur {f} | gleitend abgesenkte Kesselwassertemperaturboiler water temperature | continuously adjustable decreased boiler water temperature [Add to Longdo]
Langkessel {m}boiler barrel; cylindrical boiler [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ゆで麺機;ゆで麺器;茹で麺機;茹で麺器;湯で麺機(iK);湯で麺器(iK)[ゆでめんき, yudemenki] (n) noodle boiler; noodle boiling machine [Add to Longdo]
エコノマイザー[, ekonomaiza-] (n) economizer (of a boiler); economiser [Add to Longdo]
ガスボイラー[, gasuboira-] (n) gas boiler [Add to Longdo]
コルニッシュボイラー[, korunisshuboira-] (n) cornish boiler [Add to Longdo]
ボイラー(P);ボイラ[, boira-(P); boira] (n) boiler; (P) [Add to Longdo]
ボイラーマン[, boira-man] (n) boilerman [Add to Longdo]
ボイラプレート[, boirapure-to] (n) {comp} boilerplate [Add to Longdo]
円罐[まるがま, marugama] (n) cylindrical boiler [Add to Longdo]
煙管;烟管[えんかん, enkan] (n) (1) kiseru; Japanese smoking pipe; (2) fire tube (of a fire-tube boiler); (3) chimney [Add to Longdo]
煙管ボイラー[えんかんボイラー, enkan boira-] (n) fire-tube boiler [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
锅炉[guō lú, ㄍㄨㄛ ㄌㄨˊ, / ] boiler [Add to Longdo]
[huò, ㄏㄨㄛˋ, / ] boiler or cauldron [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
ボイラプレート[ぼいらぷれーと, boirapure-to] boilerplate [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Boiler \Boil"er\, n.
   1. One who boils.
    [1913 Webster]
 
   2. A vessel in which any thing is boiled.
    [1913 Webster]
 
   Note: The word boiler is a generic term covering a great
      variety of kettles, saucepans, clothes boilers,
      evaporators, coppers, retorts, etc.
      [1913 Webster]
 
   3. (Mech.) A strong metallic vessel, usually of wrought iron
    plates riveted together, or a composite structure
    variously formed, in which steam is generated for driving
    engines, or for heating, cooking, or other purposes.
    [1913 Webster]
 
   Note: The earliest steam boilers were usually spheres or
      sections of spheres, heated wholly from the outside.
      Watt used the wagon boiler (shaped like the top of a
      covered wagon) which is still used with low pressures.
      Most of the boilers in present use may be classified as
      plain cylinder boilers, flue boilers, sectional and
      tubular boilers.
      [1913 Webster]
 
   {Barrel of a boiler}, the cylindrical part containing the
    flues.
 
   {Boiler plate}, {Boiler iron}, plate or rolled iron of about
    a quarter to a half inch in thickness, used for making
    boilers and tanks, for covering ships, etc.
 
   {Cylinder boiler}, one which consists of a single iron
    cylinder.
 
   {Flue boilers} are usually single shells containing a small
    number of large flues, through which the heat either
    passes from the fire or returns to the chimney, and
    sometimes containing a fire box inclosed by water.
 
   {Locomotive boiler}, a boiler which contains an inclosed fire
    box and a large number of small flues leading to the
    chimney.
 
   {Multiflue boiler}. Same as {Tubular boiler}, below.
 
   {Sectional boiler}, a boiler composed of a number of
    sections, which are usually of small capacity and similar
    to, and connected with, each other. By multiplication of
    the sections a boiler of any desired capacity can be built
    up.
 
   {Tubular boiler}, a boiler containing tubes which form flues,
    and are surrounded by the water contained in the boiler.
    See Illust. {of Steam boiler}, under {Steam}.
 
   {Tubulous boiler}. See under {Tubulous}. See {Tube}, n., 6,
    and 1st {Flue}.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Boiler \Boil"er\, n.
   A sunken reef; esp., a coral reef on which the sea breaks
   heavily.
   [Webster 1913 Suppl.]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 boiler
   n 1: sealed vessel where water is converted to steam [syn:
      {boiler}, {steam boiler}]
   2: a metal pot for stewing or boiling; usually has a lid [syn:
     {kettle}, {boiler}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top