Search result for

blog

(38 entries)
(0.0163 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -blog-, *blog*
English-Thai: Longdo Dictionary
blog(n) เว็บไซด์ที่ให้บริการบันทึกข้อมูลส่วนตัว โดยอาจจะเป็นข้อความ, ความเห็น, ข้อคิด, อักษรประดิษฐ์, รูปภาพ, เสียงเพลง ก็ได้ ซึ่งบุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาเยี่ยมชมตลอดจนสามารถใส่ความเห็นส่วนตัวต่อเจ้าของบันทึกได้, S. online diary, weblog, web diary

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Blogบล็อก, บล็อก เป็นคำผสมจากคำว่า Web และ Log [การจัดการความรู้]
blogบล็อก, ระบบการบันทึกข้อมูลลำดับเหตุการณ์ในแต่ละวัน ประสบการณ์ ความคิดของผู้เขียนบล็อกผ่านเว็บไซต์ ในรูปแบบการนำเสนอหัวข้อ ซึ่งผู้อื่นสามารถอ่านและแสดงความเห็นได้ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Blogsสมุดบันทึกทางอินเตอร์เน็ต [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- A Psycho blogger?-เป็นแบบบล็อกโรคจิตหนะหรอ Made of Honor (2008)
The last blog was a 2 page description... of my face.สองหน้าสุดท้ายในบล็อก พูดถึงเรื่องใบหน้าของฉัน Made of Honor (2008)
- Did you see the new blog?- เอ่อ สวัสดีครับ - เห็นบล็อกใหม่รึยังคะ Made of Honor (2008)
I think I need to start a new blog now.ฉันคิดว่าต้องเริ่มทำบล็อกใหม่แล้วล่ะค่ะ Made of Honor (2008)
You must be talking about that amateur blog operation with GameBoy level security.โอ้ งั่นคงหมายถึง ไอ้เวปมือสมัครเล่นชั้นกระจอก ที่มีระบบคุ้มกันระดับเกมส์บอย Transformers: Revenge of the Fallen (2009)
-Sarah told me. A blog. -Of what?ซาร่าห์บอกฉัน เธอทำบล็อก / เกี่ยวกับอะไร Julie & Julia (2009)
What do you mean "of what"? A blog of Annabelle.หมายความว่าไง เกี่ยวกับอะไร ก็เกี่ยวกับแอนนาเบลน่ะสิ Julie & Julia (2009)
I could write a blog.ฉันก็เขียนบล็อกได้ Julie & Julia (2009)
See, that's what's so great about blogs. You don't have to be published.เห็นมั้ย นี่เป็นข้อดีของบล็อก คุณไม่จำเป็นต้องตีพิมพ์ Julie & Julia (2009)
What would I write a blog about?ฉันจะเขียนบล็อกอะไรล่ะ Julie & Julia (2009)
A short blog.เป็นบล็อกสั้นๆแหง Julie & Julia (2009)
If I wrote a blog about my job and anyone at work ever read it...ถ้าฉันเขียนเกี่ยวกับงานฉัน แล้วเกิดมีใครที่ทำงานอ่านเจอ Julie & Julia (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
blogI'm a bit down because a blogger friend of mine has decided to stop blogging.
blogThis blog covers topics that centre on information infrastructure.
blogThey would never fuss about me if I were Joe Bloggs.
blogJust to warn you in advance, today's blog is no fun.
blogHowever, if you're going to read people's blogs in order to write an interesting blog, you can do that right away.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บันทึก[n.] (bantheuk) EN: blog ; web log   FR: blog [m] = bloc [m] = blogue [m] (Québ.) ; journal personnel [m]
บล็อก[n.] (blǿk) EN: blog   FR: blog [m] ; journal personnel [m]
ติด[v.] (tit) EN: get stuck ; be stuck ; be jammed ; be unable to proceed ; be blogged down ; become tightly wedged   FR: être bloqué ; être coincé

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
网络日记[wǎng luò rì jì, ㄨㄤˇ ㄌㄨㄛˋ ㄖˋ ㄐㄧˋ, / ] blog; web log; same as 博客 [Add to Longdo]
部落格[bù luò gé, ㄅㄨˋ ㄌㄨㄛˋ ㄍㄜˊ, ] blog (phonetic) [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ウェブログ[, ueburogu] (n) (See ブログ) weblog; blog; (P) [Add to Longdo]
カキコ(P);かきこ[, kakiko (P); kakiko] (n) (abbr) (sl) (See 書き込み) post (to a BBS); comment (on a blog); (P) [Add to Longdo]
コメ[, kome] (n,vs) (1) (abbr) comment; (2) (See ブログコメント) (blog) comment [Add to Longdo]
コメント[, komento] (n,vs,adj-no) (1) comment; (2) (abbr) (See ブログコメント) (blog) comment; (P) [Add to Longdo]
コメント欄[コメントらん, komento ran] (n) {comp} comment field (e.g. on a blog) [Add to Longdo]
ブロガー[, buroga-] (n) (See ブログ) blogger (writer of a weblog) [Add to Longdo]
ブログ;ヴログ[, burogu ; vurogu] (n) blog; weblog [Add to Longdo]
ブログる[, burogu ru] (v5r) (sl) to blog [Add to Longdo]
ブログコメント[, burogukomento] (n) blog comment [Add to Longdo]
ブロゴスフィア[, burogosufia] (n) blogosphere (the world of blogs and bloggers) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 blog
   n 1: a shared on-line journal where people can post diary
      entries about their personal experiences and hobbies;
      "postings on a blog are usually in chronological order"
      [syn: {web log}, {blog}]
   v 1: read, write, or edit a shared on-line journal

From The Jargon File (version 4.4.7, 29 Dec 2003) [jargon]:

 blog
  n.
 
   [common] Short for weblog, an on-line web-zine or diary (usually with
   facilities for reader comments and discussion threads) made accessible
   through the World Wide Web. This term is widespread and readily forms
   derivatives, of which the best known may be {blogosphere}.
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top