Search result for

bingen

(40 entries)
(0.0231 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -bingen-, *bingen*
Possible hiragana form: びんげん
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา bingen มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *bingen*)
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
So they're renting a place out on Cape Cod, bringing the family for an extended holiday.Also haben sie dieses Haus in Cape Cod gemietet,... ..um mit der Familie ein langes Wochenende zu verbingenFire (1993)
-Gabi. University of Tübingen. -Tübingen!Gabi, Uni TübingenAnatomy (2000)
The one from Tübingen?Der aus TübingenAnatomy (2000)
Miles, what makes you think the next guy in that cell will want to spend his last days staring at your ugly ass?Miles, was lässt dich annehmen, das der Nächste in der Zelle, seine letzten Tage damit verbingen will, auf deinen hässlichen Arsch zu glotzen? Gray Matter (2000)
Bag End, Bagshot Row, Hobbiton, Westfarthing the Shire Middle-earth.Beutelsend, Beutelhaldenweg, Hobbingen, Westviertel, Auenland, Mittelerde. The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring (2001)
They're all up in Hobbiton.Die sind alle in HobbingenThe Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring (2001)
I can go to the Tubingen State on 4th.Ich kann am Vierten nach Tübingen gehen. Requiem (2006)
so we shouldn't... bring you to Tubingen.Deswegen haben wir dich nicht nach Tübingen geschickt. Requiem (2006)
- how long have you been in Tubingen?Wie lange bist du schon in TübingenRequiem (2006)
God, Michaela, it said... but it's not surprising, no matter what, I need a doctor too in Tubingen.Mensch, Michaela, was da drin steht... Ja, aber das ist doch nichts Neues. ich brauch doch sowieso 'nen Arzt in TübingenRequiem (2006)
- bought in Tubingen - oh,ist aus Tübingen. - (Marianne) Na, hör mal. Requiem (2006)
- can we let you go back to school?Sollen wir dich so wieder nach Tübingen gehen lassen? Requiem (2006)
why your attitude is changing?Wieso kreuzen Sie hier überhaupt auf? Das ist doch Tübingen, gehört das jetzt zu lhrem Einzugsgebiet? Requiem (2006)
how things going on in Tubingen?Wie ist es denn in TübingenRequiem (2006)
Tubingen. us.bingen. Wir. Requiem (2006)
Well, I plan to debrief him here.Ich plane ihn schnell hier hin zu bingenDay 5: 11:00 a.m.-12:00 p.m. (2006)
We should be nice and grateful that we have this day to spend together in our own private salon.Wir sollten nett und dankbar sein, dass wir diesen Tag zusammen in unserem eigenen privaten Salon verbingenIt Takes a Village Idiot, and I Married One (2007)
There is bombing in Ebingen.Ebingen wird bombardiert. Valkyrie (2008)
Ebingen is a long way from Bamberg.Ebingen ist von Bamberg weit entfernt. Valkyrie (2008)
- Sasha van Terbingen, George's niece.- Sasha Van Terbingen, die Nichte von Georges. Modern Love (2008)
That's why we're here rather than somewhere it might be remotely possible to engage a solitary woman in so much as a polite conversation.Deswegen sind wir im scheiß Hobbingen, statt irgendwo wo zumindest die Hoffnung bestünde, dass man auch nur eine einzige Frau wenigstens in ein Gespräch verwickeln könnte. Vampire Killers (2009)
I need you to take a message to Morgause for me.Du musst Morgause eine Nachricht von mir ÜberbingenThe Sins of the Father (2009)
Bingen, the Rhine, the Nahe...Bingen, der Rhein, die Nahe. Vision (2009)
Or the putrefaction of the internal organs, it may well be that the victims perished at different intervals.- oder bei der Verwesung der inneren Organe gibt, -Ichbingenauhier ! - dann könnte es gut sein,... Alone in the World (2011)
With the priests?- An der Uni TübingenWitching and Bitching (2013)
Only the pursuit of beauty can free us.Mein lieber Schiller... - ... Wie lang sind Sie in TübingenBeloved Sisters (2014)
Keep the door to the stairs closed.Heut Nacht muss sie druckreife Blätter nach Tübingen bringen. Beloved Sisters (2014)
On those icy roads? Never mind. I know the way.Sie können doch dableiben, Madame, und wir bringen das Manuschkript allein nach TübingenBeloved Sisters (2014)
We'll give a reception together, all three of us, in Weimar, all right?Wie in TübingenBeloved Sisters (2014)
I have no obligations here and I want to forget what happened in Paris.Ich hab ihr nichts erzählt von Tübingen. Unserem Wiedersehen dort. Beloved Sisters (2014)
How can you burden such a man with your vulgar little ideas of love?Was soll ich denn mit dir teilen? Eure Nacht in TübingenBeloved Sisters (2014)
You shine so finely, it surpasses understanding.Die heilige Hildegard von BingenEpisode #5.4 (2016)
And that's when I started to fall in love.ARCHÄOLOGE, UNIVERSITÄT TÜBINGEN So entstand meine Faszination für Archäologie. Into the Inferno (2016)
Professor at the University of Tübingen.Professor an der Universität TübingenLéon Morin, Priest (1961)
I learned he took a job in a textile factory... after that he turned into a commercial assistant in a library in Tübingen, He published a work of his, a book of poems then, after that, he shot himself in the head.Oh, er hat zunächst eine Arbeit in einer Textilfabrik angenommen... dann wurde er Buchhandelsgehilfe bei einem Buchhändler in Tübingen, er veröffentlichte... ein viel versprechendes Werk... einen Gedichtband dann hat er sich eine Kugel in den Kopf geschossen. Steppenwolf (1974)
The Prince of Tübingen who had intimate connections with the Great Frederick was passionately fond of play as were the gentlemen of almost all the Courts of Europe.Der Prinz von Tübingen... stand in enger Beziehung zu Friedrich dem Großen. Und er war ein leidenschaftlicher Spieler, wie die Herren... an den meisten europäischen Höfen. Barry Lyndon (1975)
A meeting with the Prince is impossible.Ein Duell mit dem Prinz von Tübingen ist unmöglich. Barry Lyndon (1975)
If you come willingly I'm to give you this purse on behalf of the Prince of Tübingen containing 2,000 frederick d'or.Kommt lhr widerstandslos mit, soll ich Euch vom Prinzen von Tübingen... diese Börse mit 2.000 Frédéric d'Or überreichen. Barry Lyndon (1975)

CMU English Pronouncing Dictionary
BINGENHEIMER    B IH1 NG G AH0 N HH AY0 M ER0

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top