Search result for

bic

(121 entries)
(0.0799 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -bic-, *bic*.
English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
bicycle way (n) ทางจักรยาน
See also: S. bike way,cycleway,

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
bicarb    [N] สารโซเดียมไบคาร์บอเนต
biceps    [N] กล้ามเนื้อด้านหน้าของแขนส่วนบน
bicker    [VI] โต้เถียง, Syn. squabble
bicycle    [N] รถจักรยานสองล้อ, See also: รถถีบสองล้อ, Syn. bike
bicycle    [VI] ขี่รถจักรยาน, See also: ถีบรถจักรยาน, Syn. cycle
bicameral    [ADJ] (รัฐสภา) ซึ่งมีสองส่วน
bicyclist    [N] นักขี่จักรยานสองล้อ, Syn. cyclist
bicarbonate    [N] สารโซเดียมไบคาร์บอเนต
bicarbonate    [N] สารไบคาร์บอเนต, See also: โซดาไฟ
bicentenary    [N] ครบรอบสองร้อยปี, Syn. bicentennial

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
bicameral systemระบบสองสภา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
bicameral system; bicameralismระบบสองสภา [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
bicameralism; bicameral systemระบบสองสภา [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
biceps๑. มีสองหัว๒. กล้ามเนื้อสองหัว๓. ไบเซ็ปส์ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
biceps jerk; reflex, bicepsรีเฟล็กซ์ไบเซ็ปส์ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
bicipital ribซี่โครงสองหัว [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
bicollateral bundleท่อลำเลียงขนาบ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
biconditionalมีเงื่อนไขสองทาง [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
biconditional proposition; biconditional; biconditional statementประพจน์เงื่อนไขสองทาง [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
biconditional statement; biconditional; biconditional propositionประพจน์เงื่อนไขสองทาง [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Bicarbonate Reserveการรักษาไบคาร์บอเนต [การแพทย์]
Bicarbonate Sodiumไบคาบอเนต [การแพทย์]
Bicarbonate Thresholdพิกัดของไบคาร์บอเนต [การแพทย์]
Bicarbonate-Carbonic Acid Systemระบบไบคาร์บอเนต-กรดคาร์บอนิค [การแพทย์]
Bicarbonatesไบคาร์บอเนต,สาร;เกลือของน้ำดีและด่าง;ไบคาร์บอเนต;ไบคาร์บอเนท [การแพทย์]
Bicarbonates, Endogenousร่างกายมีการสร้างไบคาร์บอเนตขึ้น [การแพทย์]
Bicencavityเว้าเป็นแอ่งเข้าหากัน [การแพทย์]
Bicepsกล้ามเนื้อหน้าแขนท่อนบน [การแพทย์]
Biceps Brachialisกล้ามเนื้อที่อยู่ตอนหน้าต้นแขนทำหน้าที่หงายมือ [การแพทย์]
Biceps Brachiiกล้ามเนื้องอข้อศอก,กล้ามเนื้อต้นแขน [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
bicHe is not too poor to buy a bicycle.
bicHe is not too poor to buy a bicycle.
bicHe went by bicycle.
bicHe goes to school by bicycle.
bicHe is riding a bicycle.
bicHe mounted his bicycle and rode away.
bicCan't he ride a bicycle?
bicHe turned the dial on the bicycle lock.
bicHe was anxious for a bicycle.
bicHe rode his bicycle at a uniform speed.

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
bicameral(ไบแคม'เมอรัล) adj. มี 2 กิ่งก้าน,มีสองห้อง,มีสองบ้าน, See also: bicameralism n. ดูbicameral bicamerist n. ดูbicameral
bicarbonaten. เกลือของคาร์บอนิคแอซิด
bicentenary(ไบเซน'ทีนารี) adj.,n. ดูbicentennial
bicentennial(ไบเซนเทน'เนียล) adj. เกี่ยวกับหรือบรรจบครบสองร้อยปี,เกิดขึ้นทุก 200 ปี n. การฉลองครบ 200 ปี
biceps(ไบ'เซพซฺ) n. กล้ามเนื้อลูกหนูที่โคนแขน
bicker(บิค'เคอะ) {bickered,bickering,bickers} vt.,n. (การ) ทะเลาะวิวาท,โต้เถียง,เคลื่อนที่อย่างรวดเร็ว,สั่น,ระยิบระยับ, See also: bicker n. ดูbicker
bickering(บิค'เคอริง) n. การทะเลาะวิวาท
bicycle(ไบ'ไซเคิล,-ซิค'เคิล) {bicycled,bicycling,bicycles} n.,vi. (ขี่) จักรยานสองล้อ, See also: bicyclist, bicycler n.
aerobic(แอโร' บิค) adj. ซึ่งต้องการอากาศหรือออกซิเจนในการดำรงชีพ
alembic(อะเลม' บิคป n. อุปกรณ์การต้มกลั่นที่มีปากหรือหัวเป็นจะงอย, สิ่งที่ทำให้บริสุทธิ์, สิ่งที่กลั่น

English-Thai: Nontri Dictionary
biceps(n) กล้ามเนื้อลูกหนู
bicker(n) การทะเลาะวิวาท,การโต้เถียง
bicker(vi) ทะเลาะวิวาท,โต้เถียง
bicuspid(adj) มีสองแฉก
bicuspid(n) ฟันกรามหน้า
bicycle(n) จักรยานสองล้อ
bicyclist(n) คนขี่จักรยานสองล้อ
Arabic(adj) เกี่ยวกับชาวอาหรับ
Arabic(n) ภาษาอาหรับ,ตัวอาราบิค
cubic(adj) เป็นลูกบาศก์,เหลี่ยมลูกบาศก์,มีสามมิติ,เกี่ยวกับกำลังสาม

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
รถจักรยาน    [N] bicycle, Syn. จักรยาน, รถถีบ, Example: รถจักรยานหายเข้าไปในความมืดมิดของราตรีกาล, Count unit: คัน, Thai definition: รถที่เดินด้วยกำลังของผู้ขับขี่ที่มิใช่เป็นการลากเข็น
ลูกหนู    [N] biceps, See also: bulge of a muscle, Thai definition: ส่วนที่นูนขึ้นบนกล้ามเนื้อเวลาเอามือดึงหรือฟันที่แขน
ไบคาร์บอเนต [N] bicarbonate, Thai definition: เกลือจากกรดคาร์บอนิก โดยการที่โลหะเข้าแทนที่ไฮโดรเจนเพียง 1 อะตอม
จักรยาน    [N] bicycle, See also: bike: cycle, Syn. รถถีบ, รถจักรยาน, Example: ฉันชอบขี่จักรยานเล่นที่สวนสน, Count unit: คัน, Thai definition: รถ 2 ล้อ ใช้เท้าถีบให้ล้อหมุน
เทวภาวะ [N] biconsonants, See also: dual consonants, Syn. เทวภาพ, Example: คำว่า สุวัณณ มีลักษณะที่เรียกว่า เทวภาวะ, Thai definition: พยัญชนะที่ซ้อนกัน 2 ตัว, Notes: (บาลี/สันสกฤต)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แอโรบิก[n.] (aērōbik) EN: aerobics ; aerobic exercise   FR: aérobic [m] (anglic.)
ไบคาร์บอเนต[n.] (baikhābønēt) EN: bicarbonate   FR: bicarbonate [m]
ฉะ[v.] (cha) EN: quarrel ; argue ; bicker ; brawl ; fight ; attack ; scold   
ชุดแอโรบิก[n. exp.] (chut aērōbik) FR: tenue d'aérobic [f]
จักรยาน[n.] (jakkrayān) EN: bicycle ; bike ; cycle   FR: bicyclette [f] ; vélo [m] ; bécane [f] (fam.) ; cycle [m]
จักรยานอากาศ[n.] (jakkrayān akāt) FR: bicyclette [f] (fam.) ; retourné [m]
การเต้นแอโรบิก[n. exp.] (kān ten aērōbik) EN: aerobic dance   
การทะเลาะ[n.] (kān thalǿ) EN: quarrel ; squabble ; bicker ; wrangle ; dispute   FR: querelle [f] ; dispute [f]
แข่งจักรยาน[X] (khaeng jakkrayān) EN: bicycle race   FR: cyclisme [m] ; course cycliste [f]
คำพยางค์เดียว[n. exp.] (kham phayāng dīo) EN: monosyllabic word   FR: monosyllabe [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
BIC    B IH1 K
BICE    B AY1 S
BICK    B IH1 K
BICKLE    B IH1 K AH0 L
BICKER    B IH1 K ER0
BICEPS    B AY1 S EH2 P S
BICKEL    B IH1 K AH0 L
BICKERT    B IH1 K ER0 T
BICKNER    B IH1 K N ER0
BICKETT    B IH1 K AH0 T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
biceps    (n) (b ai1 s e p s)
bicker    (v) (b i1 k @ r)
bickers    (v) (b i1 k @ z)
bicycle    (v) (b ai1 s i k l)
Bicester    (n) (b i1 s t @ r)
bickered    (v) (b i1 k @ d)
bicycled    (v) (b ai1 s i k l d)
bicycles    (v) (b ai1 s i k l z)
bicoastal    (n) (b ai1 k ou1 s t @ l)
bicameral    (j) (b ai2 k a1 m @ r @ l)

French-Thai: Longdo Dictionary
aller à bicycletteปั่นจักรยาน, See also: aller

Japanese-English: EDICT Dictionary
あどけない[, adokenai] (adj-i) innocent; cherubic [Add to Longdo]
お毛々;お毛毛;御毛々;御毛毛[おけけ, okeke] (n) (sl) (vulg) (See 陰毛) pubic hair [Add to Longdo]
きちきち蝗虫[きちきちばった;キチキチバッタ, kichikichibatta ; kichikichibatta] (n) (1) (uk) (col) (See 精霊飛蝗) male Oriental longheaded locust (Acrida cinerea); (2) (obs) (See 精霊飛蝗擬) Gonista bicolor (species of grasshopper resembling the Oriental longheaded locust) [Add to Longdo]
ちびちび;ちびりちびり[, chibichibi ; chibirichibiri] (adv,adv-to) (on-mim) making something last [Add to Longdo]
ちゃり;チャリ[, chari ; chari] (n) (abbr) (col) (See ちゃりんこ) bicycle [Add to Longdo]
ちゃりんこ[, charinko] (n) (1) (sl) child pickpocket; (2) (col) bicycle [Add to Longdo]
ちん毛[ちんげ;チンゲ, chinge ; chinge] (n) (sens) (sl) (uk) pubic hair; penis hair [Add to Longdo]
びしょびしょ(P);びちょびちょ;ビショビショ;ビチョビチョ[, bishobisho (P); bichobicho ; bishobisho ; bichobicho] (adj-na,adv,n) (on-mim) saturated; wet through; (P) [Add to Longdo]
びちゃびちゃ[, bichabicha] (adj-na,adv,n,vs) splashing; dabbling [Add to Longdo]
アクアロビクス[, akuarobikusu] (n) aquarobics [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
单车[dān chē, ㄉㄢ ㄔㄜ, / ] bicycle; bike [Add to Longdo]
肱二头肌[gōng èr tóu jī, ㄍㄨㄥ ㄦˋ ㄊㄡˊ ㄐㄧ, / ] bicipital muscle; biceps [Add to Longdo]
脚踏车[jiǎo tà chē, ㄐㄧㄠˇ ㄊㄚˋ ㄔㄜ, / ] bicycle; bike (Taiwan) [Add to Longdo]
[nào, ㄋㄠˋ, ] biceps (in Chinese medicine); (arch.) forelimbs of livestock animal [Add to Longdo]
自行车[zì xíng chē, ㄗˋ ㄒㄧㄥˊ ㄔㄜ, / ] bicycle; bike [Add to Longdo]
车铃[chē líng, ㄔㄜ ㄌㄧㄥˊ, / ] bicycle bell [Add to Longdo]
转铃[zhuàn líng, ㄓㄨㄢˋ ㄌㄧㄥˊ, / ] bicycle bell (with revolving cap) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
キュービック補間[キュービックほかん, kyu-bikku hokan] cubic interpolation [Add to Longdo]
パーティション[ぱーていしょん, pa-teishon] partition (vs), cubicle [Add to Longdo]
ルカーシェビッチ表記法[ルカーシェビッチひょうきほう, ruka-shiebicchi hyoukihou] prefix notation, Polish notation, parenthesis-free notation, Lukasiewicz notation [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
備蓄[びちく, bichiku] Vorratshaltung (fuer_den_Notfall) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]:

 BIC
     Bank Identifier Code (banking)
     

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]:

 BIC
     Bit Independence Criterion (cryptography, BIT)
     

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]:

 BIC
     Bus Interface Chip (DVR)
     

Are you satisfied with the result?

Go to Top