Search result for

bias

(105 entries)
(0.0063 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -bias-, *bias*, bia
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
bias[N] อคติ, See also: ลำเอียง, ฉันทาคติ, Syn. prejudice
bias[N] เส้นเอียง, See also: เส้นทแยง, เส้นเฉียง
bias[VT] ทำให้มีความลำเอียง, See also: ทำให้มีอคติ, ทำให้มีลักษณะโน้มเอียง (มักจะใช้ในรูปประโยคถูกกระทำ), Syn. antipathy
bias[ADV] ที่มีลักษณะเอียง, See also: เฉียง
biased[ADJ] ที่ซึ่งลำเอียง, Syn. prejudiced, Ant. unbiased, unprejudiced
bias against[PHRV] มีอคติกับ, See also: ลำเอียงกับ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
bias(ไบ'อัส) n. อคติ,เส้นเอียง,ความโน้มเอียง,adj. เอียง,เฉียง,ทแยง vt. ทำให้มีใจโน้มเอียง,มีอิทธิพลต่อ, See also: biasedly adv. ดูbias biassedly adv. ดูbias biasness n. ดูbias, Syn. prejudice
enterobiasisโรคพยาธิเส้นด้าย
unbiased(อันโบ'เอิสดฺ) adj. ไม่ลำเลียง,ไม่เข้าข้าง,ไม่มีอคติ,ตรงไปตรงมา., Syn. unbiassed

English-Thai: Nontri Dictionary
bias(n) เส้นทแยง,ความลำเอียง,อคติ,อุปาทาน
biased(adj) ลำเอียง,เอนเอียง
unbiased(adj) ไม่ลำเอียง,ไม่มีอคติ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
bias๑. ตั้งจุดทำงาน๒. การตั้งจุดทำงาน [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
biasความลำเอียง [ดู partiality] [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
biasความลำเอียง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
bias voltageแรงดันไบแอส [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
bias-belted tire; bais-balted tyre; belted-bias tire; belted-bias tyre; bias-belted tyreยางเสริมเข็มขัดรัด [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
bias-ply tire; bias-ply tyre; cross-ply tire; cross-ply tyreยางธรรมดา [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
biased errorค่าคลาดเคลื่อนเอนเอียง [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
biased estimatorตัวประมาณค่าเอนเอียง [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Biasความลำเอียง [การบัญชี]
Biasลำเอียง,ความเอียงเฉ,ความลำเอียง,อคติ,ความโน้มเอียง,การเอนเอียง [การแพทย์]
Bias tyreยางล้อชนิดหนึ่งที่ประกอบด้วยชั้นผ้าใบ (ply cord) ที่ทำจากไนลอนหลายๆ ชั้น วางทำมุมกับดอกยางประมาณ 30-45 องศา เพื่อให้ความแข็งแรงกับล้อยาง [เทคโนโลยียาง]
Bias, Control ofการควบคุมอคติ [การแพทย์]
Bias, Detectionอคติที่เกิดในขั้นตอนของการวัด [การแพทย์]
Bias, Expectationอคติเกิดจากการคาดหวัง [การแพทย์]
Bias, Interviewerอคติที่เกิดจากผู้เก็บข้อมูล [การแพทย์]
Bias, Negativeทางค่าต่ำ,ค่าต่ำกว่าค่าจริง [การแพทย์]
Bias, Positiveด้านที่สูงกว่า,ค่าสูงกว่าค่าจริง [การแพทย์]
Bias, Recallอคติที่เกิดจากการลืม [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Cease all bias against blood lines and allow equality amongst all!ยุติความลำเอียงในสายเลือด และยอมให้ความเท่าเทียมในหมู่พวกเราทุกคน! Hong Gil Dong, the Hero (2008)
Here the satin is cut on the bias.ทำได้ป่ะ ? Gomorrah (2008)
Your gender makes you biased. Ah...- คุณเป็นผู้ชาย อาจมีลำเอียง Vitamin D (2009)
But I-I just didn't want to bias you.ผม ผมควรที่จะบอกกับคุณ แต่ ผม.. เออผมไม่อยากจะให้คุณมีอคตินะ New History (2009)
- well, it sounds like there are two biases,ฟังดูเหมือนจะมีลำเอียงกันทั้งคู่เลยนะ Advanced Criminal Law (2009)
How did you correct for the selection bias?คุณแก้ไขอคติจากตัวอย่างได้ยังไง The Pirate Solution (2009)
He's attempting to pass off a biased notion as a fact.เขาพยายามบิดเบือนความ คิดส่วนตัวให้เป็นความจริง The Case of Itaewon Homicide (2009)
Yes, it's crossed my mind some of my old colleagues might see it that way just as you're clearly aware that biased journalism sells more magazines....ต้องมีพรรคพวกบางคน ที่คิดอย่างนั้นอยู่เหมือนกัน... ...เหมือนที่คุณเอง ก็รู้แก่ใจว่าสื่อที่เลือกข้าง... จะทำยอดขายได้มากกว่า Watchmen (2009)
I can't be sure, but I think there was some multi-cultural bias thing working.ฉันไม่แน่ใจ แต่ฉันคิดว่ามีบางวัฒนธรรมผสม ต่อต้านสิ่งที่ทำ The Blind Side (2009)
- And I know I'm biased, but I do think she's a budding young genius.แต่ฉันก็ว่าเธออัจฉริยะ You Gotta Get a Gimmick (2010)
If we work backwards, correcting for observation bias and postulate an initial dating age of 15...ถ้าเราจะถอยกลับไปแก้ไข ข้อมูลจากการสังเกตุการณ์ที่อาจจะมีอคติ และสร้างสมมุติฐานว่า คุณออกเดทครั้งแรก ตอนอายุ 15 The Robotic Manipulation (2010)
I do not judge a person nor do I have a bias against perverts, but...ก็ไม่ใช่ ว่าจะเรียกว่าใครโรคจิตง่ายๆ Episode #1.5 (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
biasShe wrote on gender bias in science.
biasPeople tend to look at others with bias.
biasShe is very biased against abstract painting.
biasHe's biased against Christianity.
biasShe has a bias toward Japanese literature.
biasAnybody with at least a two-digit IQ knows this was a politically biased choice.
biasYou have to judge the case without bias.
biasThe villagers had a bias against any newcomer.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
อคติ[N] prejudice, See also: bias, partiality, Example: เราจะมีอคติหรือมองเห็นข้อบกพร่องของคนชาติอื่นๆ แต่มองข้ามข้อบกพร่องเหล่านี้ในพวกเรากันเอง, Thai definition: ความลำเอียง มี 4 อย่าง คือ ฉันทาคติ = ลำเอียงเพราะรัก โทสาคติ = ลำเอียงเพราะโกรธ ภยาคติ = ลำเอียงเพราะกลัว โมหาคติ = ลำเอียงเพราะเขลา, Notes: (บาลี)
ความเอนเอียง[N] partiality, See also: bias, prejudice, Syn. ความไม่เที่ยงตรง, Example: เพราะเราเลือกเกิดเองไม่ได้ ข้ออ้างดังกล่าวจะทำให้เกิดความเอนเอียงในการกำหนดบทบาทการประเมินค่าของตัวเอง
ย้วย[V] bias, See also: be awry, be aslant, be askew, Syn. เฉียง, เบี่ยง, เลี่ยง, เฉไฉ, Ant. ตรง, Example: กระเป๋าข้างหนึ่งย้วยไปหน่อย, Thai definition: เบี่ยงหรือเลี่ยงจากแนวปกติ ทำให้ยาวยื่นเกินไปบ้าง บิดไปบิดมาบ้าง โค้งไปโค้งมาบ้าง เสี้ยวไปบ้าง เฉไปเฉมาบ้าง ฯลฯ
ย้วย[ADJ] biassed, See also: awry, aslant, askew, Syn. เฉียง, เบี่ยง, เลี่ยง, เฉไฉ, Ant. ตรง, Example: เจ้าหล่อนสวมเสื้อคอลึกแขนล้ำและกระโปรงย้วยบานสีทอง, Thai definition: เบี่ยงหรือเลี่ยงจากแนวปกติ ทำให้ยาวยื่นเกินไปบ้าง บิดไปบิดมาบ้าง โค้งไปโค้งมาบ้าง เสี้ยวไปบ้าง เฉไปเฉมาบ้าง ฯลฯ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อคติ[n.] (akhati) EN: partiality ; prejudice ; bias ; partial opinion   FR: partialité [f]
อคติ[n.] (akhati) EN: prejudice ; bias ; partiality ; partial opinion   FR: préjugé [m] ; a priori [m] ; partialité [f]
เดียดฉันท์[v.] (dīetchan) EN: dislike ; have a bias against ; detest ; be prejudiced against ; loathe ; disgust ; hate   
ลำเอียง[v.] (lam-īeng) EN: be partial ; be unfair ; be biased ; have a preference for ; show favouritism   FR: être partial ; être injuste ; favoriser
ไม่ลำเอียง[adj.] (mai lam-īeng) EN: unbiased ; unbiasses   
โอนเอียง[v.] (ōn-īeng) EN: be biased ; be prejudiced ; incline ; lean toward(s) ; show a preference   
เป็นกลาง[v.] (penklāng) EN: be neutral ; be impartial ; be fair ; be unprejudiced ; be unbiased ; be equitable   FR: être neutre ; être impartial ; être équitable
เป็นกลาง[adj.] (penklāng) EN: neutral ; impartial ; fair ; unprejudiced ; unbiased ; equitable   FR: neutre ; impartial ; équitable
ปราศจากความลำเอียง[adj.] (prātsajāk khwām lam-īeng) EN: unbiased ; unbiassed   
เที่ยงธรรม[adv.] (thīengtham) EN: fairly ; impartially ; equitably ; righteously ; unbiasedly ; uprightly ; morally ; dispassionately ; justly   

CMU English Pronouncing Dictionary
BIAS    B AY1 AH0 S
BIASI    B IY0 AA1 S IY0
BIASED    B AY1 AH0 S T
BIASES    B AY1 AH0 S AH0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
bias    (v) (b ai1 @ s)
biased    (v) (b ai1 @ s t)
biases    (v) (b ai1 @ s i z)
biasing    (v) (b ai1 @ s i ng)
biassed    (v) (b ai1 @ s t)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
偏差[piān chā, ㄆㄧㄢ ㄔㄚ, ] bias; deviation, #11,499 [Add to Longdo]
[pì, ㄆㄧˋ, ] biased; low; rustic; secluded, #21,254 [Add to Longdo]
偏心眼[piān xīn yǎn, ㄆㄧㄢ ㄒㄧㄣ ㄧㄢˇ, ] bias; partiality; to be partial, #161,567 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Abstandprüfung {f}bias test [Add to Longdo]
Bias {n}; systematischer Fehlerbias [Add to Longdo]
Distanzadresse {f}bias address [Add to Longdo]
Neigung {f} | Neigungen {pl} | etw. bevorzugen | gegen jdn. eingenommen seinbias | biases | to have a bias towards sth. | to have a bias against sb. [Add to Longdo]
Schnittwinkel {m}bias angle [Add to Longdo]
Verzerrung {f} | asymptotische Verzerrungbias | asymptotic bias [Add to Longdo]
Diagonalgürtelreifen {m} [auto]bias belted tyre [Add to Longdo]
Diagonalkarkasse {f}bias ply carcass; cross-ply casing; diagonal casing; diagonal ply carcass; diagonal ply casing [Add to Longdo]
Diagonalreifen {m} [auto]bias tire [Am.]; conventional tire; cross-ply tyre; diagonal tyre (cross-ply) [Add to Longdo]
Gürtelreifen {m} mit Diagonalkarkassebias belted tyre [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
アウストロレビアスアドルフィー[, ausutororebiasuadorufi-] (n) killifish (Austrolebias adloffi) [Add to Longdo]
グリッドバイアス[, guriddobaiasu] (n) grid bias [Add to Longdo]
バイアス[, baiasu] (n) bias [Add to Longdo]
バイアスタイヤ[, baiasutaiya] (n) bias tire [Add to Longdo]
バイアステープ[, baiasute-pu] (n) bias tape [Add to Longdo]
依怙[えこ, eko] (n) favoritism; favouritism; partiality; prejudice; bias [Add to Longdo]
依怙贔屓;依估贔屓;えこ贔屓;依怙贔負[えこひいき, ekohiiki] (adj-na,n,vs) favoritism; favouritism; partiality; prejudice; bias [Add to Longdo]
運び足[はこびあし, hakobiashi] (n) walking with bent knees to strengthen thighs and improve balance (sumo) [Add to Longdo]
我情[がじょう, gajou] (n) selfishness; bias; personal feelings [Add to Longdo]
確証バイアス[かくしょうバイアス, kakushou baiasu] (n) confirmation bias; confirmatory bias [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
偏り[かたより, katayori] bias [Add to Longdo]
偏り誤差[かたよりごさ, katayorigosa] bias error [Add to Longdo]
偏向関係[へんこうかんけい, henkoukankei] bias relation [Add to Longdo]
バイアス[ばいあす, baiasu] bias [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (5 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Bias \Bi"as\, a.
   1. Inclined to one side; swelled on one side. [Obs.] --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. Cut slanting or diagonally, as cloth.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Bias \Bi"as\, adv.
   In a slanting manner; crosswise; obliquely; diagonally; as,
   to cut cloth bias.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Bias \Bi"as\, v. t. [imp. & p. p. {Biased} (b[imac]"ast); p. pr.
   & vb. n. {Biasing}.]
   To incline to one side; to give a particular direction to; to
   influence; to prejudice; to prepossess.
   [1913 Webster]
 
      Me it had not biased in the one direction, nor should
      it have biased any just critic in the counter
      direction.                --De Quincey.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Bias \Bi"as\ (b[imac]"as), n.; pl. {Biases} (-[e^]z). [F.
   biasis, perh. fr. LL. bifax two-faced; L. bis + facies face.
   See {Bi-}, and cf. {Face}.]
   1. A weight on the side of the ball used in the game of
    bowls, or a tendency imparted to the ball, which turns it
    from a straight line.
    [1913 Webster]
 
       Being ignorant that there is a concealed bias within
       the spheroid, which will . . . swerve away. --Sir W.
                          Scott.
    [1913 Webster]
 
   2. A leaning of the mind; propensity or prepossession toward
    an object or view, not leaving the mind indifferent; bent;
    inclination.
    [1913 Webster]
 
       Strong love is a bias upon the thoughts. --South.
    [1913 Webster]
 
       Morality influences men's lives, and gives a bias to
       all their actions.          --Locke.
    [1913 Webster]
 
   3. A wedge-shaped piece of cloth taken out of a garment (as
    the waist of a dress) to diminish its circumference.
    [1913 Webster]
 
   4. A slant; a diagonal; as, to cut cloth on the bias.
    [1913 Webster]
 
   Syn: Prepossession; prejudice; partiality; inclination. See
     {Bent}.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 bias
   adj 1: slanting diagonally across the grain of a fabric; "a bias
       fold"
   n 1: a partiality that prevents objective consideration of an
      issue or situation [syn: {bias}, {prejudice},
      {preconception}]
   2: a line or cut across a fabric that is not at right angles to
     a side of the fabric [syn: {diagonal}, {bias}]
   v 1: influence in an unfair way; "you are biasing my choice by
      telling me yours"
   2: cause to be biased [syn: {bias}, {predetermine}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top