Search result for

bewahrer

(53 entries)
(1.0206 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -bewahrer-, *bewahrer*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา bewahrer มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *bewahrer*)
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Lord Privy Seal's Office.Büro des Lordsiegelbewahrers. ffolkes (1980)
His Lord Privy Seal here. What is it?Der Lordsiegelbewahrer hier, was gibt's? ffolkes (1980)
This is Royal Privy Seal Mr. Tipping, ffolkes.Der Lordsiegelbewahrer Mr. Tipping. ffolkes (1980)
Ffolkes here. You can tell the Lord Privy Seal the operation has been completed... as planned.Sagen Sie dem Lordsiegelbewahrer, dass der Einsatz abgeschlossen wurde... wie geplant. ffolkes (1980)
His Supreme Highness, guardian of Pankot tradition, the Maharajah of Pankot,Seine erhabene Hoheit, Bewahrer der Pankot-Traditionen, der Maharadscha von Pankot, Indiana Jones and the Temple of Doom (1984)
I am Lwaxana Troi, daughter of the Fifth House, holder of the Sacred Chalice, heir to the Holy Rings of Betazed.Ich bin Lwaxana Troi, Tochter des Fünften Hauses, Bewahrerin des Heiligen Kelches, Erbin des Ringes von Betazed. Haven (1987)
"Gods of darkness, breeders of chaos, "come forth and take possession of this vile world.""Götter der Finsternis, Bewahrer des Chaos, kommt hervor und ergreift Besitz von dieser schändlichen Welt." The Gate (1987)
You have been Keeper of the Knot, but they are not among your belongings.Du warst immer der Bewahrer der Knoten. Wir finden sie aber nicht bei deinen Sachen. Coven of Darkness (1989)
Yes, Father, but never as the appointed record keeper.Richtig, aber noch nie als offizielle Datenbewahrerin. Who Watches the Watchers (1989)
We are preservers!Wir sind BewahrerSoul Hunter (1994)
"the son and keeper of our dead King Cassios, "and sole survivor ofSohn und Bewahrer unseres toten Königs Cassies, und einziger Überlebender von Lostland (1995)
Batman and Robin militant arm of the warm-blooded oppressors animal protectors of the status quo.Batman und Robin, der militante Arm der warmblütigen Unterdrücker, animalische Bewahrer des Status Quo. Batman & Robin (1997)
- I am Manjet Sacred Guardian of the Shen, Keeper of the Orb of Ma'at and Devotee of Light.- Ich bin Manjet... heiliger Wächter des Shen, Bewahrer der Kugel von Ma'at... und Diener des Lichts. Long Day's Journey (2003)
Don't suppose I could interest you in a short, stocky orb-keeper?Ich kann euch nicht für einen kleinen Kugelbewahrer erwärmen? Long Day's Journey (2003)
Ugh. Wait. Manny said he was an orb-keeper, right?Manny sagte, er sei ein Kugelbewahrer, oder? Long Day's Journey (2003)
But my husband, maintainer and protector, fears disloyalty and ill conduct on my part;Aber mein Mann, mein Bewahrer und Beschützer, befürchtet untreue und falsches Verhalten von meine Seite her; Submission: Part I (2004)
The Keeper finds a suitable couple... and, using food additives, we induce a chemical pregnancy.Der Bewahrer findet ein passendes Paar und mit Hilfe von Lebensmittelzusätzen leiten wir eine Schwangerschaft ein. Æon Flux (2005)
The keepers of the proof of our true past.Die Bewahrer unserer echten Vergangenheit. The Da Vinci Code (2006)
The keepers.Die BewahrerThe Da Vinci Code (2006)
No. I'm a really good secret-keeper.- Ich bin ein guter GeheimnisbewahrerWho's Your Daddy? (2006)
As the keeper of our son's soul, you must come with us to our home so we can have one final evening with our son.Als Bewahrer der Seele unseres Sohnes, müssen Sie mit zu uns nach Hause kommen, damit wir einen letzten Abend mit unserem Sohn haben können. South of the Border: Part Uno (2006)
she's a keeper. just... keep her somewhere else.Sie ist eine "Bewahrerin". "Bewahr" sie nur woanders auf. Spoiler Alert (2007)
Defender of the faith.Bewahrer des Glaubens. His Majesty, the King (2007)
You will no longer serve on the Privy Council you will relinquish the role of Lord Privy Seal and all its privileges.Ihr werdet nicht länger im Kronrat dienen... Ihr verliert das Amt des Lordsiegelbewahrers... und sämtliche Privilegien. Destiny and Fortune (2008)
That's why I am the only worthy guardian of the Yoroi Bitsu.Deshalb bin ich der einzige würdige Bewahrer der Yoroi Bitsu. Ninja (2009)
That Cromwell, Audley, Sir Richard Rich be punished as subverters of the good laws of this realm and maintainers of false sects.Dass Cromwell, Audley, Sir Richard Rich bestraft werden als Zerrüttete des Gesetzes dieses Königreichs und Bewahrer von falschen Sekten. The Northern Uprising (2009)
The Duke of Suffolk, and the Lord Privy Seal.Der Herzog von Suffolk und der LordsiegelbewahrerDissension and Punishment (2009)
What is the lord privy seal doing?Was macht der GroßsiegelbewahrerThe Death of a Queen (2009)
Also, my lord privy seal, my lord chancellor...Und auch Euch, Großsiegelbewahrer und Großkanzler. The Death of a Queen (2009)
- In the recent rebellion - Which, thank god, your majesty has now suppressed, And the worst rascals properly put to death-Während der letzten Rebellion... die, Gott sei es gedankt, Euer Majestät niederschlug... und die schlimmsten Schufte ordnungsgemäß zu Tode brachte... wurde eine große Diskussion über den Großsiegelbewahrer geführt... der von manchen Fraktionen dafür verantwortlich gemacht wurde. The Death of a Queen (2009)
Member of Parliament and friend of the Lord Privy Seal.Mitglied des Parlamentes und Freund des Lordsiegelbewahrers. Problems in the Reformation (2009)
Lord Privy Seal.LordsiegelbewahrerProblems in the Reformation (2009)
As Lord Privy Seal, I think I have the right and the responsibility in loco parentis of summoning your lordships to council.Als Lordsiegelbewahrer glaube ich, steht mir das Recht... und die Verantwortung zu, in Abwesenheit... unseres Monarchen, diesen Rat einzuberufen. Problems in the Reformation (2009)
My Lord Privy Seal spoke to me of two potential French brides Maria, the king's daughter and Marie de Guise, Madame de Longueville.Der Lordsiegelbewahrer berichtete... von zwei denkbaren französischen Bräuten... Maria, die Tochter des Königs... und Marie de Guise, Madame de Longueville. Search for a New Queen (2009)
You know another meaning of jester is "keeper of secrets".Ihr wisst, dass eine andere Bedeutung on Hofnarr "Bewahrer der Geheimnisse" ist? Sweet Dreams (2009)
She's a keeper.Sie ist eine Bewahrerin. Hitting the Ground (2010)
As far as anyone needs to know, they were. As the record keeper for the council, what you write will be passed down through generations.Als Bewahrer der Aufzeichnungen für den Ausschuss, wird alles über Generationen weiter gereicht was Sie aufschreiben. Blood Brothers (2010)
I know we haven't known each other very long, but you seem like a real keeper.Ich weiß, wir kennen uns noch nicht sehr lange, aber du scheinst ein wahrer Bewahrer zu sein. Migration (2012)
The Eye are the keepers of real magic and the protectors of those who practice it.Das Auge sind die Bewahrer Von echte Magie Und die Beschützer von denen, die sie praktizieren. Now You See Me (2013)
So we could go to comment of Mr. Wilford, the divine keeper of the Sacred Engine.Wir könnten einen Kommentar von Mr Wilford hören, dem göttlichen Bewahrer der heiligen Maschine. Snowpiercer (2013)
Thus do I commend the end into the arms of our Lord Jesus Christ, the preserver of all mercy and reality, and the Father --Gepriesen sei das Ende, an dem du dich in die Arme unseres Herren begibst, des Bewahrers aller Gnade und Wirklichkeit. Und des Vaters... The Judge (No. 57) (2014)
What I cannot see is how Charles Vane alone was clever enough to turn this all into political theater in which he is the defender of the island's welfare.Mir leuchtet allerdings nicht ein, wie Charles Vane allein die politische Finesse besitzen soll, sich zum Bewahrer des Wohlstands der Insel zu machen. XII. (2015)
To see government, once again the protector of liberties, not the distributor of gifts and privilege.Die Regierung wieder als den Bewahrer der Freiheit, nicht als Verteiler von Geschenken und Privilegien zu sehen. The Gift of the Magi (2015)
I know enough about your family to know that they're excellent secret keepers.Ich weiß genug über deine Familie, um zu wissen, dass sie ausgezeichnete Geheimnisbewahrer sind. Tick-Tock, Bitches (2016)
Those of us who practice witchcraft, we're supposed to be keepers of the balance.- Die von uns, die die Hexerei ausüben, sind die Bewahrer des Gleichgewichtes. Give 'Em Hell Kid (2016)
In the name of King Roan, as rightful caretakers of the throne of the Commanders, Polis is now under Azgeda rule.Im Namen von König Roan, als rechtmäßige Bewahrerin des Throns des Commanders, steht Polis jetzt unter der Herrschaft von Azgeda. Echoes (2017)
Holder of the drink tickets that I never get.Bewahrerin der Getränkebons, die ich nie bekomme. Top 8 (2017)
A custodian of new life.Bewahrerin eines neuen Lebens. Slouch. Submit. (2017)
First friend of the Pharaoh, keeper of the royal seal,Erster Freund des Pharaos, Bewahrer des Königssiegels, The Ten Commandments (1956)
I know what!Wir ernennen sie zum Königlichen SpielzeugbewahrerThe Snow Queen (1967)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Bewahrer {m}preserver [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

  Bewahrer [bəvaːrər] (n) , s.(m )
     preserver
  

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top