Search result for

betts

(441 entries)
(0.0913 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -betts-, *betts*, bett
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา betts มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *betts*)
Longdo Dictionary ภาษาเดนมาร์ก (DA) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
betten (n ) seconteen

English-Thai: Longdo Dictionary
better off(adj) อยู่ในสภาพที่ดีกว่าหรือได้เปรียบหลังจากที่บางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้น เช่น The short answer to the question of whether the Iraqis are better off is that it's too early to declare.

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
better[ADJ] ดีกว่า, Syn. finer
better[ADJ] ดีขึ้น (สภาพร่างกาย), See also: ฟื้นตัว, ทุเลา, ค่อยยังชั่ว, คลี่คลาย, กระเตื้อง, Syn. well
better[ADJ] ปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้น, See also: เหนือกว่า, พัฒนาคุณภาพให้ดีขึ้น
better[ADV] มาตรฐานหรือคุณภาพที่ดีกว่า
better[N] เรื่องราวที่ค่อนข้างดี (เงื่อนไข, การกระทำ)
better[ADV] เป็นที่ชอบหรือพึงพอใจมากกว่า
better[VT] ปรับปรุง, See also: ทำให้ดียิ่งขึ้น, Syn. improve
better[VT] พัฒนาตัวเอง
better[N] ผู้ที่เหนือกว่า, See also: ผู้ที่ดีกว่า
betting[ADJ] การพนัน
betterment[N] การปรับปรุง, See also: การทำให้ดีขึ้น, Syn. improvement
had better[AUX] น่าจะ, See also: ควรจะ
know better[IDM] ฉลาด, See also: ได้รับการอบรมมาดี
know better[PHRV] รู้มากขึ้นเกี่ยวกับ, See also: รู้จักดีขึ้น
be better off[PHRV] ควรจะเลือก
had better do[IDM] ควรจะทำบางสิ่ง
all better now[IDM] ดีขึ้น, See also: หาย
think better of[VT] เปลี่ยนใจที่จะไม่ทำบางสิ่งบางอย่าง, Syn. reconsider
get the better of[IDM] ชนะ, See also: ทำให้พ่ายแพ้
one's better half[IDM] สามีหรือภรรยา (คำไม่เป็นทางการ), See also: ผัวหรือเมีย
be better off without[PHRV] (สถานภาพหรือตำแหน่ง) แย่ลงกับ (การกระทำบางสิ่ง)
change for the better[IDM] ดีขึ้น, See also: ปรับปรุงดีขึ้น
have seen better days[IDM] เก่า, See also: ทรุดโทรม, ชำรุด
for better or for worse[IDM] ไม่ว่าจะเกิดอะไรก็ตาม
take a turn for the better[IDM] เริ่มปรับปรุง, See also: ทำให้ดีขึ้น, เริ่มดีขึ้น

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
better(เบท'เทอะ) {bettered,bettering,betters} adj.,adv. ดีกว่า,ดีขึ้น,ส่วนใหญ่,ใหญ่กว่า,สุขภาพดีขึ้น vi. ทำให้ดีขึ้น,ชนะ,ดีกว่า n. สิ่งที่ดีกว่า,การเจริญขึ้น,ภาวะที่ดีขึ้น,ผู้พนัน,ผู้ขันต่อ, Syn. preferable,superior -Conf. had better,w
better halfn. ภรรยา,สามี,คู่สมรส, Syn. husband
betterment(เบท'เทอะเมินทฺ) n. การทำให้ดีขึ้น,สิ่งที่ดีขึ้น, Syn. improvement
betting shopn. สถานที่พนันหรือขันต่อ
bettor(เบท'เทอะ) n. ผู้พนัน,ผู้ขันต่อ

English-Thai: Nontri Dictionary
abetter(n) ผู้ส่งเสริม,ผู้หนุนหลัง,ผู้ยุยง
abettor(n) ผู้ส่งเสริม,ผู้หนุนหลัง,ผู้ยุยง
BETTER better half(n) คู่สมรส,สามี-ภรรยา
better(adj) ดีขึ้น,ดีกว่า
better(n) คนที่ดีกว่า,นักพนัน
better(vt) ทำให้ดีขึ้น,ทำให้ดีกว่า
betterment(n) การเขยิบฐานะ,สิ่งที่ดีกว่า

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
bettingการขันต่อ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
bettermentสภาพที่ดีกว่าเดิม [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
betterment taxภาษีประเมินพิเศษ (เนื่องจากการปรับปรุงสภาพทรัพย์สินให้ดีขึ้น) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
betterment taxภาษีประเมินพิเศษ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
tax, bettermentภาษีประเมินพิเศษ (เนื่องจากการปรับปรุงสภาพทรัพย์สินให้ดีขึ้น) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
tax, bettermentภาษีประเมินพิเศษ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Bettaปลากัด [TU Subject Heading]
Gambling ; Bettingการพนัน [TU Subject Heading]
Leadbetter Maneuverวิธีดึงจัดส่วนสร้างกระดูกที่หัวต้นขาหลุด [การแพทย์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
better off (adj ) มีเงินทองมากกว่าเดิม

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Babe, come back to bed.Babe, komm zurück ins BettBrave Heart (2009)
With bedding?- Mit Bettzeug? Brave Heart (2009)
He's unconscious and handcuffed to the bed.- Er ist bewusstlos und ans Bett gefesselt. Can We Get That Drink Now? (2009)
It's a sofa bed.Das ist ein Sofa-BettIgnorance Is Bliss (2009)
Mr. Eggerton got out of bed.Mr. Eggerton ist aus dem Bett gekommen. Can We Get That Drink Now? (2009)
What remain Is what you sowed The seeds you planted Will bloom and growEs bleibt von dir, was du gesät hast, mit den nach Glück Bettelnden geteilt hast. Hideaway (Le refuge) (2009)
- Sure. Let's get you to bed.- Ja, komm, ich helfe dir ins BettHideaway (Le refuge) (2009)
I don't get an office, my children don't listen to me and I cannot climb into bed and sleep with the satisfaction of a job well done because the job has not been done and I have no bed!Ich kriege kein Büro, meine Kinder hören mir nicht zu und ich kann nicht ins Bett kriechen und schlafen, mit der Zufriedenheit, eines erledigten Jobs, weil der Job nicht erledigt ist und ich kein Bett habe! Pilot (2009)
Just when I thought they couldn't make a smaller bed.Gerade wo ich dachte, sie könnten keine schmaleren Bette mehr machen. Pilot (2009)
Our goal to climb into our beds this evening so that we may sleep soundly with the satisfaction of a job well done.Unser Tor, um heute Abend, in unsere Betten zu krabbeln, so das wir ruhig schlafen können, mit der Zufriedenheit, eines erledigten Jobs. Pilot (2009)
Let's, tuck you back in to bedand we can talk.Lass uns dich wieder ins Bett bringen, dann können wir reden. Pilot (2009)
Well, I sit on the bed.Naja, ich sitze auf seinem BettPilot (2009)
I am putting the boy to bed.Ich bringe den Jungen ins BettPilot (2009)
But that's our bed.Aber das ist unser BettPilot (2009)
Tell you what, I'll loan you Kyle's old fire truck bed for tonight.Ich sag dir was, ich leihe dir Kyle's altes Feuerwehr Auto Bett, für heute Nacht. Pilot (2009)
- Okay! Everybody who is not in this bed... Get out.Okay, jeder der nicht in diesem Bett liegt... verschwindet. I Believe You Conrad (2009)
Liam, go to bed.Liam, geh jetzt ins BettDel 1 (2009)
We haven't shared a bed in three months.Wir haben seit drei Monaten kein gemeinsames BettCareful the Things You Say (2009)
I told you to go to bed.Du solltest doch ins Bett gehen. I Believe the Children Are Our Future (2009)
- Bed, now.- Ins Bett, los. I Believe the Children Are Our Future (2009)
I'll go to bed if you let me touch your boob.Ich hab genug von dir. Ich gehe ins Bett, wenn ich deinen Busen anfassen darf. I Believe the Children Are Our Future (2009)
Why don't you just let me come up and make up your bed?Warum lässt du mich nicht einfach mit hochkommen und dein Bett machen? Episode #1.1 (2009)
I need them to come begging.Ich will, dass sie betteln kommen. How to Succeed in Bassness (2009)
I'm going back to bed.Ich geh wieder ins BettEpisode #1.1 (2009)
Hey,Betty,it's t.Hey, Betty. T.J. ist hier. Stone Mountain (2009)
# What's the point of getting out of bed* Wo liegt der Sinn, aus dem Bett aufzustehen * Episode #1.2 (2009)
The children want to hear one more story before they go to bed.Die Kinder wollen noch eine Geschichte hören, bevor sie zu Bett gehen. Chapter Eleven 'The Fifth Stage' (2009)
All right, children, time for bed.Also schön Kinder, Zeit für´s BettChapter Eleven 'The Fifth Stage' (2009)
- You promised you would stay in bed.Sie haben versprochen im Bett zu bleiben. Chapter Five 'Tabula Rasa' (2009)
Come on, back to bed.Na los, zurück ins BettChapter Five 'Tabula Rasa' (2009)
Now... You keep your japanese tush in this bed!Jetzt ... werden Sie Ihren japanischen Hintern in diesem Bett behalten! Chapter Five 'Tabula Rasa' (2009)
Now off to bed.Dann geh jetzt ins BettDel 1 (2009)
Why don't we both call in sick and spend the day in bed, naked, together.Warum melden wir uns nicht krank und bleiben den ganzen Tag nackt im Bett? Zusammen. The Coffee Cup (2009)
I'm implying that there might be better choices for a babysitter Than a woman who has a sandwich named after her At the Betty Ford Clinic.Ich will andeuten, dass es bessere Möglichkeiten an Babysittern gibt, als eine Frau, nach der ein Sandwich benannt wurde in der Betty Ford Klinik. Mmm, Fish. Yum. (2009)
Coming to bed?Mmm. Kommst du ins BettThey Shoot Humphreys, Don't They? (2009)
Where's your bed?Wo ist dein BettThe Once and Future Queen (2009)
You just assumed the bed was yours.Ihr habt einfach angenommen das Bett sei Eures. The Once and Future Queen (2009)
Crying in the rain, begging for your love.Weinend im Regen um deine Liebe bettelnd. A Woman in Love (It's Not Me) (2009)
If you really can't cope without your big bed and your soft pillows...Wenn Ihr ohne Eurer großes rotes Bett und Eure weichen Kissen nicht zurechtkommen könnt,... The Once and Future Queen (2009)
Is this my bed?Ist das mein BettThe Once and Future Queen (2009)
- Have my bed.Nehmt mein BettThe Once and Future Queen (2009)
Is that real bed head, or do you put something in there? - Crispy.Sind das echte Betthaare, oder tun Sie dafür extra was rein? Football, Feminism and You (2009)
I go back to bed, fake asleep until the next alarm goes off, and then he thinks I wake up looking like this.Ich geh zurück ins Bett, täusche vor zu schlafen und warte darauf, dass der Wecker angeht... und dann denkt er, ich sähe so aus wenn ich aufstehe. Into the Great Wide Open (2009)
I'm a lousy lay.Ich bin schlecht im BettThe Coffee Cup (2009)
I'm taking my woman home to our bed.Ich nehme meine Frau mit nach Hause in unser BettRight Here, Right Now (2009)
I'm in bed, Josh, so the usual.Ich bin im Bett, Josh, also das übliche. You Wreck Me (2009)
It's more fun than a marital bed, since it's an extramarital affair.Aufregender als ein Ehebett. Und für mich war es ein außereheliches Abenteuer. Un viol (2009)
You are finally someone's booty callDu bist endlich jemands Bettgeschichte. A Woman in Love (It's Not Me) (2009)
Oh,I guess I could use the vaccination money to buy the organic crib mattress.Oh, ich schätze ich könnte das Impf-Geld nutzen, um die biologische Kinderbett Matratze zu kaufen. Throwdown (2009)
The bed of the leaf.Hier ist ein Seerosenbett für dich. Mai Mai Miracle (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
bettThe skies promise better weather in the morning.
bettIf you're going to apologise, sooner is better.
bettI remember you often went to Betty's house to tea when you were a little girl.
bettI like her all the better for her naughtiness.
bettYou had better not make a noise here.
bettI need to find a better job on the double to pay my bills.
bettThey are much better than Western baths.
bettYou'd better not swim if you've just eaten.
bettMy love for you won't let me tell you everything. Some things are better left unsaid.
bettShe is pretty, and what is better, very kind.
bettWe'd better not change the schedule.
bettI thought she'd be useful, but as it is, we'd be better off without her.
bettYou'd better not tell him.
bettTom knows better than to fight with you.
bettYou had better begin with easier questions.
bettI know better than to lend him money.
bettShe'll get the better of you if you aren't careful.
bettYou had better not tell your father about the accident.
bettI think I had better have my sweater mended.
bettWhy ask me? Wouldn't it be better to do it yourself?
bettHe is better off than he used to be.
bettHe knows better than to argue with her.
bettBetter short and sweet, than long and lax.
bettThe old woman is getting better and is being taken good care of by a nurse from the hospital.
bettBetty likes classical music.
bettBorn in better times, he would have become famous.
bettI like mountains better than seas.
bettPrevention is better than cure.
bettWhich do you like better, Denver or Montreal?
bettBetty drives fast.
bettMountains look better viewed from a distance.
bettYou had better blink at his eccentricities.
bettWhat had I better do?
bettShe had better eat breakfast.
bettHe is better off than he was ten years ago.
bettFather resigned from his position for a better one.
bettHe is no better than a fool.
bettHe's likely to be late so you'd better tell him again that the meeting time is seven to make double sure.
bettHowever hard I try, I can't do it better than she can't.
bettYou had better take this medicine if you want to get well.
bettShe looked better than last time.
bettSeeing that we raining, you had better stay home.
bettYou had better stay here a little longer.
bettShe is, if anything, a little better today.
bettWe're better off not running traffic lights.
bettHe is no better than a beggar.
bettYou had better stop smoking.
bettYou had better leave it unsaid.
bettYou won't find a better job in a hurry.
bettEverybody blows it once in a while. It's better not to obsess on it.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ตีตื้น[V] improve, See also: get better, regain (e.g. ability, status), Example: คะแนนนิยมของฝ่ายค้านเริ่มตีตื้นขึ้นมาตามลำดับ, Thai definition: ค่อยดีขึ้น (ใช้ในลักษณะเช่นการแข่งขันที่ตกอยู่ในฐานะเสียเปรียบแล้วกลับฟื้นตัวขึ้น)
นักพนัน[N] gambler, See also: bettor, Syn. นักการพนัน, Example: ตำรวจบุกทลายบ่อนพนันใหญ่และจับกุมนักพนันได้เกือบร้อยคน, Count unit: คน, Thai definition: ผู้ที่นิยมเล่นการพนัน
ล้ำเลิศ[ADJ] superior, See also: greater, higher, surpassing, grander, better, unrivalled, Syn. ดียิ่ง, ประเสริฐ, เลิศล้ำ, Example: พระองค์ทรงเป็นปูชนียบุคคลล้ำเลิศของโลก
เมีย[N] wife, See also: spouse, better half, Syn. ภรรยา, ภริยา, Example: เขาหย่ากับเมียตั้งแต่เดือนที่แล้ว เป็นข่าวดังจะตาย, Count unit: คน, Thai definition: หญิงที่เป็นคู่ครองของชาย
เงยหน้าอ้าปาก[V] look up, See also: improve, be better, Syn. ลืมตาอ้าปาก, Ant. จนลง, แย่ลง, Example: นโยบายของรัฐบาลไม่ได้ทำให้เกษตรกรผู้ยากไร้ของเราเงยหน้าอ้าปากขึ้นมาได้, Thai definition: มีฐานะดีขึ้นกว่าเดิมพอทัดเทียมเพื่อน
ป้องหู[V] cup one's ear, See also: put one's hand to one's ear for hearing better, Example: เสียงฟ้าร้องนั้นดูเหมือนอยู่ไกลมาก จนเขาต้องป้องหูฟัง, Thai definition: ใช้มือบังหูเพื่อกักหรือกั้นเสียงไว้
ผู้ยุยง[N] abettor, See also: assistant, helper, supporter, Example: เขาเป็นผู้ยุยงให้เพื่อนทั้ง 2 ฝ่ายแตกความสามัคคีกัน, Count unit: คน, Thai definition: ผู้กระตุ้นให้เกิดความกระด้างกระเดื่อง
ฟ่องฟู[V] progress, See also: became better, develop, Syn. ฟู่ฟ่อง, เจริญ, ก้าวหน้า, งอกงาม, Example: ่เขาสองคนกลับปล่อยให้ความรักฟ่องฟูงอกงามขึ้นเรื่อยๆ อย่างไม่สนใจใคร
ดีกว่า[V] be better, Example: ผลงานของเขาดีกว่าผลงานของนักเขียนรุ่นเดียวกันมาก, Thai definition: เป็นไปในทางที่ต้องการ น่าปรารถนา น่าพอใจมากกว่าอีกสิ่งหนึ่ง
เบา[V] relieve, See also: lighten, get better, abate, Syn. ทุเลา, ลด, บรรเทา, Example: อาการปวดเมื่อยตามเนื้อตัวของเขาเบาลงไปมากแล้ว
ทางออก[N] way out, See also: better way, solution, Syn. ทางรอด, วิธีแก้ปัญหา, Example: คนหลายคนพบทุกข์แล้วยอมแพ้ฆ่าตัวตายนั้น เป็นทางออกที่ผิด, Count unit: ทาง, วิธี, Notes: (สำนวน)
น่าจะ[AUX] had better, See also: should be, Syn. ควรจะ, ควร, จำต้อง, Example: นพน่าจะเห็นด้วยกับความคิดของพวกเรา, Thai definition: คำช่วยกริยามีความหมายว่าชอบควรที่จะทำ
ปรับปรุง[V] adjust, See also: improve, make an adjustment, better, Syn. แก้ไข, เปลี่ยนแปลง, Example: เกษตรกรควรขอคำแนะนำจากนักวิชาการด้านดินเพื่อปรับปรุงดินให้เหมาะต่อการทำทุ่งหญ้า, Thai definition: แก้ไขให้เรียบร้อยยิ่งขึ้น
ปรับ[V] adjust, See also: revise, improve, better, Syn. แก้ไข, ปรับปรุง, เปลี่ยนแปลง, เปลี่ยน, Example: กระทรวงศึกษาธิการปรับหลักสูตรการศึกษาใหม่ให้เข้ากับเหตุการณ์ปัจจุบัน, Thai definition: ทำให้อยู่ในสภาพหรือลักษณะที่เหมาะสม
ชิงดีชิงเด่น[V] compete for a better position, See also: grab the honours, push oneself forward, strive for fame, Syn. ชิงดี, เอาดีเอาเด่น, แก่งแย่งชิงดี, ช่วงชิง, Example: คนในสังคมอุตสาหกรรมมีแต่เอารัดเอาเปรียบกันแข่งขันชิงดีชิงเด่นกัน, Thai definition: แย่งกันเอาหน้าหรือเอาดีเอาเด่น, ขัดขวางความเจริญก้าวหน้าของผู้อื่น เพื่อให้ตนดีเด่นแต่ผู้เดียว
กระเตื้อง[V] improve, See also: get better, amend, ameliorate, be better, Syn. ดีขึ้น, Ant. ทรุด, Example: ตลาดหุ้นกระเตื้องขึ้นหลังจากที่ซบเซามาเป็นเวลา 2 สัปดาห์หลังการปฏิวัติ
กำถั่ว[N] gamble by betting on how many seeds are held in both hands, Syn. โปกำ, Example: คนไทยชอบเล่นการพนันอยู่ในสายเลือด พวกเขาพนันอะไรก็ได้ ตั้งแต่กีฬา การเมือง ไก่ชน กำถั่ว, Thai definition: ชื่อการพนันอย่างหนึ่ง เล่นโดยเอาเบี้ยหรือเม็ดอื่นๆ มากำแล้วแจงออกทีละ 4 ถ้าแจงครั้งสุดท้ายเหลือ 4 เรียกว่า ออกครบ เหลือ 3 เหลือ 2 เรียก ออก 3 ออก 2 ถ้าเหลือ 1 เรียก ออก 1 หรือ ออกหน่วย
กินขาด[V] be superior, See also: be much better, be much superior, Example: คะแนนของเขากินขาดฝ่ายตรงข้าม, Thai definition: เหนือกว่าอย่างเห็นได้ชัด, ดีกว่ามาก, เหนือกว่ามาก, ชนะเด็ดขาด, Notes: (ปาก)
แก่งแย่งชิงดี[V] compete (for a better position), See also: scramble, strive, vie, Syn. ชิง, แย่ง, ชิงดีชิงเด่น, ช่วงชิง, Example: โลกปัจจุบันนี้เป็นโลกที่สับสนวุ่นวายและผู้คนแก่งแย่งชิงดีกัน
คลี่คลาย[V] ease up, See also: improve, become better, Example: สถานการณ์ตึงเครียดของบ้านเมืองจะคลี่คลายลงด้วยดี, Thai definition: ขยายออกโดยลำดับ
ถีบตัว[V] climb to, See also: improve, make oneself better, Syn. ไต่เต้า, Example: แม็คโครจะต้องปรับตัวให้มีสมรรถนะเหนือคู่แข่งและถีบตัวขึ้นไปเรื่อยๆ, Thai definition: พยายามเลื่อนฐานะขึ้น
น่า[AUX] should, See also: would rather, have better, Syn. ควรจะ, น่าจะ, ควร, Example: พิธีกรน่าพูดให้เกียรติแขกรับเชิญมากกว่านี้
ลืมตาอ้าปาก[V] get better in financial status, See also: be getting along financially, be doing all right financially, Syn. ลืมหน้าอ้าปาก, Example: แม้ครอบครัวของเขาจะลืมตาอ้าปากขึ้นมาได้ถึงเพียงนี้ แต่เขาก็มิเคยจะลืมเลือนความทุกข์เมื่อครั้งก่อน, Thai definition: มีฐานะความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น
สู้[V] be not better than, Syn. เทียมเท่า, Example: อยู่ที่ไหนก็สู้อยู่ที่บ้านไม่ได้
อวดรู้[V] think oneself smart, See also: think oneself know better, be a know-it-all, Syn. อวดฉลาด, อวดเก่ง, อวดภูมิ, Ant. ถ่อมตน, เจียมตัว, Example: ฉันหมั่นไส้ที่คุณอนงค์วดีชอบอวดรู้, Thai definition: แสดงให้ผู้อื่นเข้าใจว่าตนรู้
หายป่วย[V] get well, See also: be cured, be better (after sickness), be back to good health, Syn. หาย, Ant. ป่วย, ไม่สบาย, เจ็บ, เจ็บป่วย, Example: เธอพยาบาลเขาจนหายป่วย, Thai definition: หมด หรือพ้นจากโรค
หายป่วย[V] get well, See also: be cured, be better (after sickness), be back to good health, Syn. หาย, Ant. ป่วย, ไม่สบาย, เจ็บ, เจ็บป่วย, Example: เธอพยาบาลเขาจนหายป่วย, Thai definition: หมด หรือพ้นจากโรค
ทุเลา[V] improve, See also: to be better, develop, mend, enhance, enrich, Syn. ดีขึ้น, Example: สภาพเศรษฐกิจในปัจจุบันทุเลาขึ้นกว่าแต่ก่อน
ทุเลา[V] recover, See also: allay, moderate, be better, improve, not so bad, Syn. ค่อยยังชั่ว, Example: อาการเจ็บป่วยของหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ ปราโมทย์ ทุเลาลงแล้ว, Thai definition: ค่อยๆ ลดความรุนแรงลง, น้อยลง
สร่างไข้[V] recover, See also: feel better, revive, recuperate, convalesce, restore, Example: ผมเพิ่งสร่างไข้เมื่อวานนี้เองเลยลุกมาทำงานไหว, Thai definition: ทุเลาจากอาการเป็นไข้

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาการดีขึ้น[v. exp.] (ākān dī kheun) EN: be in better condition ; feel better ; get better   FR: avoir un état de santé qui s'améliore ; se sentir mieux
บีทรูท [n.] (bītrūt) EN: beetroot   FR: betterave potagère [f]
ชู[v.] (chū) EN: better ; improve ; enhance ; strenghten ; stimulate ; brace ; nourish ; vitalize ; invigorate ; refresh   FR: améliorer
ชุบ[v.] (chup) EN: restore ; revive ; better ; recover ; improve ; rejuvenate   FR: améliorer
ดีขึ้น[v.] (dīkheun) EN: improve ; get better   FR: s'améliorer ; devenir meilleur ; se bonifier ; aller mieux ; améliorer
ดีขึ้น[X] (dīkheun) EN: better   FR: meilleur ; mieux
... ดีขึ้น[X] (... dī kheun) EN: better ...   FR: meilleur ...
ดีกว่า[adj.] (dī kwā) EN: better ; better than   FR: mieux ; meilleur (que) ; préférable
ดีกว่าไม่มีอะไร[xp] (dī kwā mai mī arai) EN: it's better than nothing   FR: c'est mieux que rien
ฟ่องฟู[v.] (føngfū) EN: progress ; became better ; develop   FR: progresser
แก่งแย่งชิงดี[v. exp.] (kaengyaēng ching dī) EN: compete (for a better position) ; scramble ; strive ; vie   
กาดหวาน[n.] (kāt wān) FR: betterave [f]
คำนับ[v.] (khamnap) EN: salute ; greet ; pay obeisance to ; bow to ; make a dee bow ; pay one's respects   FR: saluer ; faire des courbettes (fam.)
กินขาด[v.] (kinkhāt) EN: be superior ; be much better ; be much superior   FR: être supérieur ; surpasser
ลืมตาอ้าปาก[v. exp.] (leūmtā ā pāk) EN: get better in financial status ; be getting along financially be doing all right financially ; come up in the world ; stand on one's own feet   
ไม่มีที่ไหนดีไปกว่า ...[xp] (mai mī thīnāi dī pai kwā ...) EN: there is no better place to go than ...   FR: il n'y a pas meilleur endroit où aller que ...
น่าจะ[aux.] (nā ja) EN: should be ; had better ; should   FR: il devrait ; il faudrait ; il conviendrait
เหนือ[adj.] (neūa) EN: superior ; better than ; above   FR: supérieur
เหนือกว่า[X] (neūa kwā) EN: superior ; better   FR: supérieur ; meilleur
เงยหน้าอ้าปาก[v. exp.] (ngoēi nā ā pāk) EN: look up ; improve ; be better ; hold one's own ; stand on one's own two feet ; things are looking up   FR: ne pas avoir de soucis d'argent
นกทะเลขาแดงธรรมดา[n. exp.] (nok thalē khā daēng thammadā) EN: Common Redshank   FR: Chevalier gambette [m] ; Chevalier à pieds rouges [m]
ภาษีประเมินพิเศษ[n. exp.] (phāsī pramoēn phisēt) EN: betterment tax   
ผู้ยุยง[] (phū yuyong) EN: instigator ; provocateur ; abettor ; assistant ; helper ; supporter   
ปรับ[v.] (prap) EN: improve ; better ; upgrade ; level ; fine ; adjust ; regulate   FR: ajuster ; équilibrer ; égaliser ; mettre au point ; régler ; réguler
ปรับปรุง[v.] (prapprung) EN: improve, make better ; better ; update ; consolidate ; adjust ; make an adjustment ; rectify   FR: améliorer ; perfectionner ; consolider ; actualiser ; remanier
ปรับปรุงงาน[v. exp.] (prapprung ngān) EN: improve one's work ; do one's work better   
สร่างไข้[v. exp.] (sāng khai) EN: recover ; feel better ; revive ; recuperate ; convalesce ; restore   
ทุเลา[v.] (thulao) EN: improve ; recover ; get better ; pick up   
โตขึ้น[X] (tō kheun) EN: bigger ; betting bigger ; enlarging ; growing up   

CMU English Pronouncing Dictionary
BETT    B EH1 T
BETTA    B EH1 T AH0
BETTI    B EH1 T IY0
BETTS    B EH1 T S
BETTY    B EH1 T IY0
BETTE    B EH1 T IY0
ABBETT    AH0 B EH1 T
BETTON    B EH1 T AH0 N
BETTER    B EH1 T ER0
BETTES    B EH1 T IY0 Z
BETTIN    B EH1 T IH2 N
BETTEN    B EH1 T AH0 N
BETTIS    B EH1 T IH2 S
BETTOR    B EH1 T ER0
NISBETT    N IH1 S B EH0 T
BETTMAN    B EH1 T M AH0 N
BETTNER    B EH1 T N ER0
BETTINO    B EH0 T IY1 N OW0
BETTORS    B EH1 T ER0 Z
TURBETT    T ER1 B EH0 T
HIBBETT    HH IH1 B IH2 T
BETTY'S    B EH1 T IY0 Z
BOBBETT    B AA1 B AH0 T
COBBETT    K AA1 B IH2 T
GARBETT    G AA1 R B EH0 T
CORBETT    K AO1 R B EH0 T
BETTINI    B EH0 T IY1 N IY0
BABETTE    B AH0 B EH1 T
BETTING    B EH1 T IH0 NG
BETTINA    B AH0 T IY1 N AH0
ABETTED    AH0 B EH1 T AH0 D
TIBBETT    T IH1 B EH0 T
BETTERS    B EH1 T ER0 Z
TORBETT    T AO1 R B EH0 T
BETTCHER    B EH1 T CH ER0
BARBETTE    B AA0 R B EH1 T
TEBBETTS    T EH1 B EH0 T S
ABETTING    AH0 B EH1 T IH0 NG
BOBBETTE    B AA1 B AH0 T
TIBBETTS    T IH1 B EH0 T S
BETTERED    B EH1 T ER0 D
TRIBBETT    T R IH1 B EH0 T
BETTINGER    B EH1 T IH0 NG ER0
BETTERTON    B EH1 T ER0 T AH0 N
LEDBETTER    L EH1 D B ER0 T ER0
BETTMAN'S    B EH1 T M AH0 N Z
BETTERING    B EH1 T ER0 IH0 NG
LEADBETTER    L IY1 D B AH0 T ER0
LEADBETTER    L EH1 D B EH0 T ER0
BETTENBERG    B EH1 T AH0 N B ER0 G

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Betty    (n) (b e1 t ii)
betted    (v) (b e1 t i d)
better    (v) (b e1 t @ r)
bettor    (n) (b e1 t @ r)
abetted    (v) (@1 b e1 t i d)
betters    (v) (b e1 t @ z)
betting    (v) (b e1 t i ng)
bettors    (n) (b e1 t @ z)
abetting    (v) (@1 b e1 t i ng)
bettered    (v) (b e1 t @ d)
bettering    (v) (b e1 t @ r i ng)
betterment    (n) (b e1 t @ m @ n t)

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
見直す[みなおす, minaosu] Thai: รู้สึกกับ(เขา)ดีขึ้นกว่าที่เคยผ่านมา English: to get a better opinion of

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Anstifter {m}abettor [Add to Longdo]
Aufbettung {f}extra bed; extra beds [Add to Longdo]
Besserung {f}; Verbesserung {f} | Besserungen {pl}; Verbesserungen {pl}betterment | betterments [Add to Longdo]
Bett {n}; Lager {n} | Betten {pl} | das Bett machen | im Bett bleiben; das Bett hüten | im Bett; zu Bett | im Bett | ins Bett bringen | ins Bett gehenbed | beds | to make a bed | to stay in bed | abed | between the sheets | to put to bed | to go to bed [Add to Longdo]
Bettbezug {m}plumeau case [Add to Longdo]
Bettdecke {f} | Bettdecken {pl}bedspread | bedspreads [Add to Longdo]
Bettdecke {f} | Bettdecken {pl}; Wolldecken {pl}blanket | blankets [Add to Longdo]
Bettdecke {f}coverlet [Add to Longdo]
Bettelbrief {m} | Bettelbriefe {pl}begging letter | begging letters [Add to Longdo]
Bettelei {m} | Betteleien {pl}mendicancy | mendicancies [Add to Longdo]
Bettelmönch {m}; Bettler {m}mendicant [Add to Longdo]
Bettflasche {f}hot water bottle [Add to Longdo]
Bettgestell {n}bedstead [Add to Longdo]
Bettler {m} | Bettler {pl}beggar | beggars [Add to Longdo]
Bettler {m}lazar [Add to Longdo]
Bettler {m}panhandler [Am.] [Add to Longdo]
an den Bettelstab bringento beggar [Add to Longdo]
Bettpfanne {f}bedpan [Add to Longdo]
Bettstelle {f} | Bettstellen {pl}bedstead | bedsteads [Add to Longdo]
Betttuch {n}; Bettuch {n} [alt]; Bettlaken {n}sheet [Add to Longdo]
Bettüberzug {m} | Bettüberzüge {pl}bed tick | bed ticks [Add to Longdo]
Bettungsschicht {f}underlay [Add to Longdo]
Bettwäsche {f}bedclothes [Add to Longdo]
Bettwäschegarnitur {f}bed-set [Add to Longdo]
Bettzeug {n}bedclothes; bedding [Add to Longdo]
Bettzipfel {m} | nach dem Bettzipfel schielen [ugs.]corner of the bed cover | to be longing for one's bed [Add to Longdo]
Brautbett {n} | Brautbetten {pl}bridal bed | bridal beds [Add to Longdo]
Buß- und Bettag {m}Day of Prayer and Repentance [Add to Longdo]
Campingbett {n}campbed [Add to Longdo]
Daunendecke {f}; Federbett {n} | Daunendecken {pl}; Federbetten {pl}eiderdown; duvet; comforter | eiderdowns [Add to Longdo]
Deckbett {n}feather bed [Add to Longdo]
Doppelbett {n} | Doppelbetten {pl}double bed | double beds [Add to Longdo]
Doppelbett {n} (2 getrennte Betten)twin beds [Add to Longdo]
ca. 1,50m breites Doppelbettqueen-size bed [Add to Longdo]
ca. 1,90m breites Doppelbettking-size bed [Add to Longdo]
Dünnbettverfahren {n}glue-fixing-method [Add to Longdo]
Ehebett {n}marriage-bed [Add to Longdo]
Ehehälfte {f}; bessere Hälfte {f}better half [Add to Longdo]
Einbettung {f}embedding [Add to Longdo]
Einbettungsschicht {f}buried layer [Add to Longdo]
Einbettzimmer {n}; Einzelzimmer {n} | Einbettzimmer {pl}; Einzelzimmer {pl}single room | single rooms [Add to Longdo]
Feldbett {n}camp bed; cot [Add to Longdo]
Festbett {n}packed bed [Add to Longdo]
Flachbett {n} (eines Zeichengerätes)flatbed [Add to Longdo]
Flachbettscanner {n} [comp.]flat-bed scanner [Add to Longdo]
Fließbettfilter {m}fluidized bed filter [Add to Longdo]
Flussbett {n}; Flusssohle {f} | Vertiefung des Flussbettesriver bed; river bottom | deepening of the river bed [Add to Longdo]
Fußbett {n}foot rest [Add to Longdo]
Gebetsteppich {m}; Betteppich {m}prayer mat; prayer rug [Add to Longdo]
Gehilfe {m}abetter [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
いい年して[いいとしして, iitoshishite] (exp) (in spite of) being old enough to know better [Add to Longdo]
いい年をして[いいとしをして, iitoshiwoshite] (exp) (See いい年して) (in spite of) being old enough to know better [Add to Longdo]
いけ年[いけどし, ikedoshi] (n) (arch) old enough (to know better, etc.) [Add to Longdo]
した方がいい[したほうがいい, shitahougaii] (exp) (See 為る・する・1,方がいい) had better do so [Add to Longdo]
すまじきものは宮仕え[すまじきものはみやづかえ, sumajikimonohamiyadukae] (exp) phrase indicating that it is better to work for oneself than to work for someone else [Add to Longdo]
するが良い[するがいい;するがよい, surugaii ; surugayoi] (exp) had better ...; may as well ... [Add to Longdo]
するよろし[, suruyoroshi] (n) had better ...; may as well ... [Add to Longdo]
すればするほど[, surebasuruhodo] (exp) the more you do (it), the... (i.e. "the more you drink, the better it tastes") [Add to Longdo]
ずっと(P);ずーっと(P);ずうっと[, zutto (P); zu-tto (P); zuutto] (adv) (1) (ずーっと and ずうっと are more emphatic) continuously in some state (for a long time, distance); throughout; all along; the whole time; all the way; (2) much (better, etc.); by far; far and away; (3) far away; long ago; (4) direct; straight; (P) [Add to Longdo]
ただじゃおかないぞ;ただではおかないぞ[, tadajaokanaizo ; tadadehaokanaizo] (exp) You'll pay for this!; You'd better keep your mouth shut! [Add to Longdo]
ってゆうか;っていうか;っつーか;っつうか;つーか;てゆーか;ってか;てか[, tteyuuka ; tteiuka ; ttsu-ka ; ttsuuka ; tsu-ka ; teyu-ka ; tteka ; teka] (conj) (col) (See と言うか) or rather (say); or better (say); or perhaps I should say; or, how should I put it,...; I mean [Add to Longdo]
つい[, tsui] (adv) (1) just (now); (2) quite (near); (3) (See 遂に) unintentionally; unconsciously; by mistake; against one's better judgement (judgment); (P) [Add to Longdo]
ついつい[, tsuitsui] (adv) (on-mim) (See つい) unintentionally; unconsciously; by mistake; against one's better judgement; against one's better judgment [Add to Longdo]
でも[, demo] (conj) (1) but; however; though; nevertheless; still; yet; even so; (prt) (2) even; (3) however; no matter how; even if; even though; (4) ... or something; (5) (as 〜でも〜でも) either ... or ...; neither ... nor ...; (pref) (6) (before an occupation, etc.) pseudo-; quack; in-name-only; (7) (before an occupation, etc.) (See でもしか) for lack of anything better to do; (P) [Add to Longdo]
でもしか[, demoshika] (pref) (before an occupation, etc.) for lack of anything better to do [Add to Longdo]
でもしか先生[でもしかせんせい, demoshikasensei] (n) (sl) (derog) someone who became a teacher for lack of anything better to do [Add to Longdo]
ないよりはまし;ないよりまし[, naiyorihamashi ; naiyorimashi] (exp) better than a poke in the eye; better than none at all [Add to Longdo]
なんて目じゃない[なんてめじゃない, nantemejanai] (exp) (See 目じゃない) it's not a problem; it's not a big deal; (person or thing) can be easily beaten or bettered (by one) [Add to Longdo]
に越したことはない;に超したことはない[にこしたことはない, nikoshitakotohanai] (exp) it is better to; it is best to [Add to Longdo]
に限る[にかぎる, nikagiru] (exp,v5r) nothing better than [Add to Longdo]
べったり[, bettari] (adv,n) closely; thickly; hard [Add to Longdo]
べっとり[, bettori] (adv) (1) sticky; thick (e.g. thickly plastered); ikky; gummy; (2) to stick closely [Add to Longdo]
より良い[よりよい, yoriyoi] (adj-i) superior; better [Add to Longdo]
アルファベット[, arufabetto] (n,adj-no) alphabet; (P) [Add to Longdo]
アルファベットの語[アルファベットのご, arufabetto nogo] (n) {comp} alphabetic word [Add to Longdo]
アルファベット順[アルファベットじゅん, arufabetto jun] (n) alphabetical order; (P) [Add to Longdo]
アルファベット表記法[アルファベットひょうきほう, arufabetto hyoukihou] (n) {comp} alphabetical notation [Add to Longdo]
イメージアップ[, ime-jiappu] (n,vs) creating a better image (wasei [Add to Longdo]
コルベット[, korubetto] (n) corvette [Add to Longdo]
シナチベット語族;支那チベット語族[シナチベットごぞく(シナチベット語族);しなチベットごぞく(支那チベット語族), shinachibetto gozoku ( shinachibetto gozoku ); shina chibetto gozoku ( shina chibet] (n) Sino-Tibetan (family of languages) [Add to Longdo]
シナチベット諸語;支那チベット諸語[シナチベットしょご(シナチベット諸語);しなチベットしょご(支那チベット諸語), shinachibetto shogo ( shinachibetto shogo ); shina chibetto shogo ( shina chibetto ] (n) Sino-Tibetan languages [Add to Longdo]
シフォンベルベット[, shifonberubetto] (n) chiffon velvet [Add to Longdo]
シャーベット[, sha-betto] (n) sherbet; (P) [Add to Longdo]
チベット[, chibetto] (n) Tibet; (P) [Add to Longdo]
チベット語[チベットご, chibetto go] (n) Tibetan (language) [Add to Longdo]
チベット高原[チベットこうげん, chibetto kougen] (n) Tibetan plateau [Add to Longdo]
チベット大蔵経[チベットだいぞうきょう, chibetto daizoukyou] (n) Tibetan Buddhist canon [Add to Longdo]
チベット仏教[チベットぶっきょう, chibetto bukkyou] (n) Tibetan Buddhism [Add to Longdo]
チベット文字[チベットもじ, chibetto moji] (n) Tibetan character [Add to Longdo]
ハイデッカー[, haidekka-] (n) (See 観光バス) tourist bus with high seating for better sight-seeing (wasei [Add to Longdo]
フラットベットスキャナ[, furattobettosukyana] (n) {comp} flatbed scanner [Add to Longdo]
ベタ[, beta] (n) betta (esp. the Siamese fighting fish, Betta splendens); (P) [Add to Longdo]
ベター[, beta-] (adj-na,n) better; (P) [Add to Longdo]
ベターハーフ[, beta-ha-fu] (n) better half [Add to Longdo]
ベット[, betto] (n) (1) bet; (2) vet [Add to Longdo]
ベッドタウン;ベットタウン[, beddotaun ; bettotaun] (n) bedroom community (wasei [Add to Longdo]
ベルベット[, berubetto] (n) velvet [Add to Longdo]
リベッター;リベッタ[, ribetta-; ribetta] (n) riveter [Add to Longdo]
リベッテッドジョイント[, ribetteddojointo] (n) riveted joint [Add to Longdo]
リベット[, ribetto] (n) rivet [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
下海[xià hǎi, ㄒㄧㄚˋ ㄏㄞˇ, ] to go to sea; fig. to leave secure job (iron rice-bowl 鐵飯碗|铁饭碗) for sth better but more risky [Add to Longdo]
不如[bù rú, ㄅㄨˋ ㄖㄨˊ, ] not equal to; not as good as; inferior to; it would be better to [Add to Longdo]
不治而愈[bù zhì ér yù, ㄅㄨˋ ㄓˋ ㄦˊ ㄩˋ, / ] to recover spontaneously (from an illness); to get better without medical treatment [Add to Longdo]
充满希望的跋涉比到达目的地更能给人乐趣[chōng mǎn xī wàng de bá shè bǐ dào dá mù dì dì gēng néng gěi rén lè qù, ㄔㄨㄥ ㄇㄢˇ ㄒㄧ ㄨㄤˋ ㄉㄜ˙ ㄅㄚˊ ㄕㄜˋ ㄅㄧˇ ㄉㄠˋ ㄉㄚˊ ㄇㄨˋ ㄉㄧˋ ㄉㄧˋ ㄍㄥ ㄋㄥˊ ㄍㄟˇ ㄖㄣˊ ㄌㄜˋ ㄑㄩˋ, / 滿] It is better to travel hopefully than to arrive. [Add to Longdo]
先礼后兵[xiān lǐ hòu bīng, ㄒㄧㄢ ㄌㄧˇ ㄏㄡˋ ㄅㄧㄥ, / ] peaceful measures before using force (成语 saw); diplomacy before violence; jaw-jaw is better than war-war [Add to Longdo]
再好[zài hǎo, ㄗㄞˋ ㄏㄠˇ, ] even better [Add to Longdo]
再好不过[zài hǎo bù guò, ㄗㄞˋ ㄏㄠˇ ㄅㄨˋ ㄍㄨㄛˋ, / ] (saying) can't be better [Add to Longdo]
加深理解[jiā shēn lǐ jiě, ㄐㄧㄚ ㄕㄣ ㄌㄧˇ ㄐㄧㄝˇ, ] to get a better grasp of sth [Add to Longdo]
[shèng, ㄕㄥˋ, / ] victory; success; to beat; to defeat; to surpass; victorious; superior to; to get the better of; better than; surpassing; superb (of vista); beautiful (scenery); wonderful (view); (arch. pronounciation shēng) able to bear; equal to (a task) [Add to Longdo]
胜似[shèng sì, ㄕㄥˋ ㄙˋ, / ] to surpass; better than; superior to [Add to Longdo]
另一半[lìng yī bàn, ㄌㄧㄥˋ ㄧ ㄅㄢˋ, ] other half; fig. spouse; one's better half [Add to Longdo]
只好[zhǐ hǎo, ㄓˇ ㄏㄠˇ, ] without any better option; to have to; to be forced to [Add to Longdo]
同甘共苦[tóng gān gòng kǔ, ㄊㄨㄥˊ ㄍㄢ ㄍㄨㄥˋ ㄎㄨˇ, ] shared delights and common hardships (成语 saw); to share life's joys and sorrows; for better or for worse [Add to Longdo]
多多益善[duō duō yì shàn, ㄉㄨㄛ ㄉㄨㄛ ㄧˋ ㄕㄢˋ, ] the more the better [Add to Longdo]
多那太罗[Duō nǎ tài luó, ㄉㄨㄛ ㄋㄚˇ ㄊㄞˋ ㄌㄨㄛˊ, / ] Donatello (c. 1386-1466); Donato di Niccolò di Betto Bardi, famous early renaissance painter and sculptor [Add to Longdo]
好受[hǎo shòu, ㄏㄠˇ ㄕㄡˋ, ] feeling better; to be more at ease [Add to Longdo]
好多[hǎo duō, ㄏㄠˇ ㄉㄨㄛ, ] many; quite a lot; much better [Add to Longdo]
好转[hǎo zhuǎn, ㄏㄠˇ ㄓㄨㄢˇ, / ] improve; take a turn for the better [Add to Longdo]
宁可[nìng kě, ㄋㄧㄥˋ ㄎㄜˇ, / ] preferably; one would prefer to...(or not to...); would rather; (would) be better to; (to pick) the lesser of two evils [Add to Longdo]
宁缺毋滥[nìng quē wú làn, ㄋㄧㄥˋ ㄑㄩㄝ ˊ ㄌㄢˋ, / ] better to have nothing (than substandard choice) (成语 saw); would prefer to go without than accept shoddy option [Add to Longdo]
宁肯[nìng kěn, ㄋㄧㄥˋ ㄎㄣˇ, / ] would rather...; it would be better...; would prefer [Add to Longdo]
宁愿[nìng yuàn, ㄋㄧㄥˋ ㄩㄢˋ, / ] would rather; better [Add to Longdo]
尊长[zūn zhǎng, ㄗㄨㄣ ㄓㄤˇ, / ] one's superior; one's elders and betters [Add to Longdo]
少间[shǎo jiàn, ㄕㄠˇ ㄐㄧㄢˋ, / ] soon; a short while; a narrow gap; slightly better (state of health) [Add to Longdo]
带着希望去旅行,比到达终点更美好[dài zhe xī wàng qù lǚ xíng, ㄉㄞˋ ㄓㄜ˙ ㄒㄧ ㄨㄤˋ ㄑㄩˋ ㄌㄩˇ ㄒㄧㄥˊ, bi3 dao4 da2 zhong1 dian3 geng4 mei3 hao3, / ] It is better to travel hopefully than to arrive. [Add to Longdo]
[qiáng, ㄑㄧㄤˊ, / ] strong; powerful; better; slightly more than; vigorous; violent; surname Qiang [Add to Longdo]
[yù, ㄩˋ, ] heal; the more...the more; to recover; better [Add to Longdo]
感化[gǎn huà, ㄍㄢˇ ㄏㄨㄚˋ, ] corrective influence; to reform (a criminal); redemption (of a sinner); to influence (a malefactor to a better life); to guide sb back to the right path by repeated word and example [Add to Longdo]
承乏[chéng fá, ㄔㄥˊ ㄈㄚˊ, ] to accept a position on a provisional basis, in the abscence of better qualified candidates (humble expr.) [Add to Longdo]
改善[gǎi shàn, ㄍㄞˇ ㄕㄢˋ, ] to make better; to improve [Add to Longdo]
改进[gǎi jìn, ㄍㄞˇ ㄐㄧㄣˋ, / ] to improve; to make better [Add to Longdo]
日渐[rì jiàn, ㄖˋ ㄐㄧㄢˋ, / ] to progress (or increase, change etc) day by day; more (or better etc) with each passing day [Add to Longdo]
更好[gèng hǎo, ㄍㄥˋ ㄏㄠˇ, ] better; more [Add to Longdo]
最好[zuì hǎo, ㄗㄨㄟˋ ㄏㄠˇ, ] best; (you) had better (do what we suggest) [Add to Longdo]
有福同享,有祸同当[yǒu fú tóng xiǎng, ㄧㄡˇ ㄈㄨˊ ㄊㄨㄥˊ ㄒㄧㄤˇ, you3 huo4 tong2 dang1, / ] To enjoy blessings and endure misfortune together (成语 saw); for better or for worse [Add to Longdo]
有福同享,有难同当[yǒu fú tóng xiǎng, ㄧㄡˇ ㄈㄨˊ ㄊㄨㄥˊ ㄒㄧㄤˇ, you3 nan4 tong2 dang1, / ] To enjoy blessings and endure misfortune together (成语 saw); for better or for worse [Add to Longdo]
比上不足比下有余[bǐ shàng bù zú bǐ xià yǒu yú, ㄅㄧˇ ㄕㄤˋ ㄅㄨˋ ㄗㄨˊ ㄅㄧˇ ㄒㄧㄚˋ ㄧㄡˇ ㄩˊ, / ] fall short of the best but be better than the worst; can pass muster [Add to Longdo]
民主建港协进联盟[mín zhǔ jiàn gǎng xié jìn lián méng, ㄇㄧㄣˊ ㄓㄨˇ ㄐㄧㄢˋ ㄍㄤˇ ㄒㄧㄝˊ ㄐㄧㄣˋ ㄌㄧㄢˊ ㄇㄥˊ, / ] Democratic Alliance for the Betterment and Progress of Hong Kong [Add to Longdo]
民建联[mín jiàn lián, ㄇㄧㄣˊ ㄐㄧㄢˋ ㄌㄧㄢˊ, / ] Democratic Alliance for the Betterment and Progress of Hong Kong; abbr. for 民主建港協進聯盟|民主建港协进联盟 [Add to Longdo]
治隆唐宋[zhì lóng táng sòng, ㄓˋ ㄌㄨㄥˊ ㄊㄤˊ ㄙㄨㄥˋ, ] "Ruled better that Tang and Song"; Qing Emperor Kangxi's memorial tribute to the first Ming emperor Hongwu 洪武 [Add to Longdo]
无出其右[wú chū qí yòu, ˊ ㄔㄨ ㄑㄧˊ ㄧㄡˋ, / ] matchless; without equal; there is nothing better [Add to Longdo]
甘苦[gān kǔ, ㄍㄢ ㄎㄨˇ, ] good times and hardships; joys and tribulations; for better or for worse [Add to Longdo]
略胜一筹[lu:è shèng yī chóu, ㄜˋ ㄕㄥˋ ㄧ ㄔㄡˊ, / ] slightly better; a cut above [Add to Longdo]
发奋图强[fā fèn tú qiáng, ㄈㄚ ㄈㄣˋ ㄊㄨˊ ㄑㄧㄤˊ, / ] to make an effort to become strong (成语 saw); determined to do better; to pull one's socks up [Add to Longdo]
百闻不如一见[bǎi wén bù rú yī jiàn, ㄅㄞˇ ㄨㄣˊ ㄅㄨˋ ㄖㄨˊ ㄧ ㄐㄧㄢˋ, / ] seeing once is better than hearing a hundred times (成语 saw); seeing for oneself is better than hearing from many others; seeing is believing [Add to Longdo]
老伴[lǎo bàn, ㄌㄠˇ ㄅㄢˋ, ] spouse (husband or wife); better half [Add to Longdo]
老伴儿[lǎo bàn r, ㄌㄠˇ ㄅㄢˋ ㄖ˙, / ] erhua variant of 老伴, spouse (husband or wife); better half [Add to Longdo]
与其[yǔ qí, ㄩˇ ㄑㄧˊ, / ] it's better ... than ... [Add to Longdo]
莫如[mò rú, ㄇㄛˋ ㄖㄨˊ, ] it would be better [Add to Longdo]
藏垢纳污[cáng gòu nà wū, ㄘㄤˊ ㄍㄡˋ ㄋㄚˋ , / ] to hide dirt, to conceal corruption (成语 saw); to shelter evil people and accept wrongdoing; aiding and abetting wicked deeds [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
アルファベット[あるふぁべっと, arufabetto] alphabet [Add to Longdo]
アルファベットの語[アルファベットのご, arufabetto nogo] alphabetic word [Add to Longdo]
アルファベット順[アルファベットじゅん, arufabetto jun] alphabetical order [Add to Longdo]
アルファベット表記法[アルファベットひょうきほう, arufabetto hyoukihou] alphabetical notation [Add to Longdo]
フラットベットスキャナ[ふらっとべっとすきゃな, furattobettosukyana] flatbed scanner [Add to Longdo]
非アルファベット[ひアルファベット, hi arufabetto] non-alphabetic, non-alphanumeric [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
夜尿症[やにょうしょう, yanyoushou] Bettnaessen [Add to Longdo]
寝かす[ねかす, nekasu] ins_Bett_schicken [Add to Longdo]
寝具[しんぐ, shingu] Bettzeug [Add to Longdo]
寝具類[しんぐるい, shingurui] Bettzeug [Add to Longdo]
寝台[しんだい, shindai] -Bett [Add to Longdo]
[ゆか, yuka] Bett, Fussboden [Add to Longdo]
掛け布団[かけぶとん, kakebuton] Bettdecke [Add to Longdo]
改葬[かいそう, kaisou] Umbettung, Leichenueberfuehrung [Add to Longdo]
敷布[しきふ, shikifu] Bettuch [Add to Longdo]
河原[かわら, kawara] ausgetrocknetes_Flussbett [Add to Longdo]
河底[かてい, katei] Grund_eines_Flusses, Flussbett [Add to Longdo]
病床[びょうしょう, byoushou] Krankenbett, Krankenlager [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top