Search result for

berners

(58 entries)
(1.6863 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -berners-, *berners*, berner
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา berners มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *berners*)
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Not my gold or silver.Kein goldener oder silbernerCat on a Hot Tin Roof (1958)
It is actually a series of silly sequences.Es ist tatsächlich eine Aneinander- reihung alberner Sequenzen. The Bellboy (1960)
- Take it back.Sag das noch mal. - Sie alberner Idiot! Shoot the Piano Player (1960)
A SILLY, STU P I D, SOPHOMORIC CLOD.Ein alberner, dummer und arroganter Hohlkopf. The Chaser (1960)
For the lady and gentleman who has everything, a sterling silver telephone dialer at $6.75, including tax.Für die Dame und den Herrn, die alles haben, ein silberner Telefonwählstab. Kostet $6,75 einschließlich Steuer. Breakfast at Tiffany's (1961)
A sterling silver telephone dialer.Ein silberner Telefonwählstab. Breakfast at Tiffany's (1961)
As sterling silver telephone dialers go,Ein silberner Telefonwählstab? Breakfast at Tiffany's (1961)
Get on with it, you simpering idiot.Komm endlich zum Ende, du alberner Idiot! A Penny for Your Thoughts (1961)
Just a string of silly, stupid words. Like a command, colonel, or like a lesson, teacher, or like a prayer, reverend.Nur eine Reihe alberner, dummer Worte, wie einen Befehl, Colonel, oder wie eine Lektion, Lehrerin, oder ein Gebet, Reverend. One More Pallbearer (1962)
Silly old Sam.Alberner alter Sam. Good Neighbor Sam (1964)
That was a stupid joke.Das war ein sehr alberner Scherz. Mirage (1965)
Now, isn't that the silliest name you ever heard?Ist das nicht ein alberner Name? Möchten Sie so heißen? Mirage (1965)
Thou art a stubborn and foolish man.Du bist ein sturer, alberner Mann. Anybody Here Seen Jeannie? (1965)
Adams, Abrams, Addison, Barker, Beauchamp,Adams, Abrams, Edison, - Barker, Beauchamp, Bernert. Request Permission to Escape (1966)
Preposterous little man!Alberner Zwerg! How to Steal a Million (1966)
Like a silver garden.Wie ein silberner Garten. A Countess from Hong Kong (1967)
A big silver fish and a black-winged angel met... and I went to sea for pearls.Ein großer, silberner Fisch... und ein schwarzgeflügelter Engel trafen aufeinander. Und ich fuhr zur See, perlen suchen. The Trip (1967)
Silly, wasn't it?Ein alberner Witz. Hour of the Wolf (1968)
- Plan's crazy, always was.- Ein alberner Plan. The Reivers (1969)
This sure is a childish way for a grown man to make a living.Das ist ein alberner Beruf für einen erwachsenen Mann. Support Your Local Sheriff! (1969)
That's a very silly line.Was für ein alberner Text. Full Frontal Nudity (1969)
And that last one about the bed was even sillier.Der mit dem Bett war sogar noch albernerFull Frontal Nudity (1969)
I'M SORRY TO HAVE KEPT YOU WAITING BUT I'M AFRAID MY... MY WALK HAS BECOME RATHER SILLIER RECENTLYTut mir leid, dass Sie warten mussten, aber leider wird meine Art zu gehen... immer alberner, darum brauche ich... immer länger um zur Arbeit zu kommen. Dinsdale! (1970)
You're just a drunk.Sie sollten so besoffen nicht spielen. - Was soll das heißen, silberner Jüngling? Un par de asesinos (1970)
- Oh, he's such a silly bastard.- Ach, er ist so ein alberner Blödmann. Friends (1971)
- What does that mean, "Silly bastard"?- Was ist das, ein "alberner Blödmann"? Friends (1971)
"Silly bastard"Alberner Blödmann." Friends (1971)
Silly bastard.Alberner Blödmann. Friends (1971)
Then he must be a very silly bastard.Dann muss er wirklich ein sehr alberner Blödmann sein. Friends (1971)
Silly bastard.Alberner Blödmann. Friends (1971)
Silly bastard.Alberner Blödmann. Friends (1971)
Come on, you silly bastard.Komm schon, du alberner Blödmann. Friends (1971)
Goodbye, you silly bastard.Wiedersehen, du alberner Blödmann. Friends (1971)
What is it now You persistently silly usher?Was ist denn jetzt, Sie alberner Gerichtsdiener? Njorl's Saga (1972)
Seven years to regret the playing of silly games -that go wrong.7 Jahre zum Bereuen alberner Spiele, die schief gehen können. Sleuth (1972)
Dear people, dear room... a joy at all times.Es ist ein Unterschied zwischen Tanz und alberner Hopserei, Nora. Bitte nimm die Sache ernst! * Rasante Klaviermusik * A Doll's House (1973)
Why do you think I have this outrageous accent, you silly king?Warum denkt ihr, habe ich diesen skandalösen Akzent, du alberner König? Monty Python and the Holy Grail (1975)
He was as nervous as a lady.Du hast auch Weibernerven. They Fought for Their Country (1975)
That music's coming from the Silver Slipper Dance Palace.Diese Musik kommt vom Tanzpalast Silberner Pantoffel. The Big Brother (1976)
"A team of silver horses pulling a golden carriage."Ein Gespann silberner Pferde und ein goldener Wagen. The Deep (1977)
Jeopardizing it all because of stupid sincerity is no good.Alles gefährden wegen alberner Aufrichtigkeit ist nicht gut. Emmanuelle 3 (1977)
- Nothing, it's a western on TV.- Nein, nur so 'n alberner Western im TV. The Escape (1978)
It's pretty useless.Alberner Narr! Half a Loaf of Kung Fu (1978)
And what does a silly name like that have to do with being quick?Was hat ein so alberner Name mit Schnelligkeit zu tun? The Fastidious Wife (1979)
Gotcha! I should know better than to expect a silly butterfly to know my name.Wie soll ein alberner Schmetterling meinen Namen kennen! The Last Unicorn (1982)
Why?Gehört Ihnen ein silberner Phantom mit der Nummer 166-UEA? Wieso? Knight of the Drones (1984)
What's one Silver Phantom more or less, huh?-Ja, was macht ein silberner Phantom mehr oder weniger aus? Knight of the Drones (1984)
My name is berner, Rupert berner.Ja, mein Name ist Berner, Rip BernerWild beasts - Belve feroci (1984)
- Whoever this is Dr. berner.Kommissar, hier ist BernerWild beasts - Belve feroci (1984)
We're listening. - We have a message for Dr. berner.- Eine Nachricht für Dr. BernerWild beasts - Belve feroci (1984)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
จำศีล[v.] (jamsīn) EN: hibernate ; pass asleep   FR: hiberner
หลอกลวง[v.] (løklūang) EN: deceice ; delude ; dupe ; defraud ; cheat   FR: décevoir ; frustrer ; berner ; faire marcher

CMU English Pronouncing Dictionary
BERNER    B ER1 N ER0
SILBERNER    S IH2 L B ER1 N ER0
DITTBERNER    D IH1 T B ER0 N ER0
SILBERNER'S    S IH2 L B ER1 N ER0 Z

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Berner Übereinkunft zum Schutz von Werken der Literatur und KunstBerne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
伯纳斯李[Bó nà sī Lǐ, ㄅㄛˊ ㄋㄚˋ ㄙ ㄌㄧˇ, / ] Sir Tim Berners-Lee (1955-), British computer scientist and creator of the internet [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top