Search result for

berg

(91 entries)
(0.0169 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -berg-, *berg*
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
bergamot(เบอ'กามอท) n. ต้นมะกรูด
ambergris(แอม' เบอกริส) n. ไขจากลำไส้ปลาวาฬนำมาใช้ทำเครื่องสำอาง (used in perfumery)
auberge(โอเบิรจ') n.,Fr. โรงแรม
aubergine(ออ'เบอจิน) n. พืชจำพวก Salanum, melongena ซึ่งมีผลเป็นรูปไข่ที่กินได้ -S...egg plant
iceberg(ไอซฺ'เบิร์ก) n. ภูเขาน้ำแข็ง

English-Thai: Nontri Dictionary
berg(n) ภูเขาน้ำแข็ง
aubergine(n) สีม่วงเข้ม
iceberg(n) ภูเขาน้ำแข็ง

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- It's Berg, isn't it?เบิร์กใช่มั้ย The Dark Knight (2008)
- Good morning, Mr. Berg.- อรุณสวัสดิ์ครับ คุณเบอร์ก The Reader (2008)
Berg, I don't mean to distract you, but we're meant to study Homer, not Sophie.เบอร์ก ฉันไม่ได้ตั้งใจจะขัดจังหวะเธอ แต่เรากำลังเรียนเรื่องโฮเมอร์ ไม่ใช่โซฟี The Reader (2008)
Mr. Berg? It is 8:00.คุณเบอร์ก สองทุ่มแล้วครับ The Reader (2008)
Michael Berg.ไมเคิล เบอร์ก The Reader (2008)
- You're Michael Berg?- คุณไมเคิล เบอร์ก ใช่มั้ยคะ The Reader (2008)
- You're Michael Berg? - Yes.คุณไมเคิล เบอร์กหรือคะ The Reader (2008)
Give it to Michael Berg.เอาให้ไมเคิล เบอร์ก The Reader (2008)
- You're Michael Berg. - Yes.- คุณไมเคิล เบอร์กใช่มั้ยคะ The Reader (2008)
I'm not sure I can help you, Mr. Berg.ฉันไม่รู้จะช่วยอะไรคุณได้ คุณเบอร์ก The Reader (2008)
I'm Ruth Berger.น้าชื่อ รูธ เบอร์เกอร์ Dare (2009)
It's nice to meet you too, Mrs. Berger.ทางนี้ก็เช่นกันครับ คุณเบอร์เกอร์ Dare (2009)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ไอซ์เบิร์ก[n.] (aiboēk) EN: iceberg ; Iceberg Lettuce   
อำพันขี้ปลา[n. exp.] (amphan khī plā) EN: ambergris   FR: ambre gris [m]
อำพันทอง[n. exp.] (amphan thøng) EN: ambergris   FR: ambre gris [m]
อตาลันต้า[TM] (Atālantā) EN: Atalanta ; Atalanta Bergamo ; Atalanta B.C.   FR: Atalanta
เบียร์คาร์ลสเบิร์ก[TM] (Bīa Khāsaboēk) EN: Carlsberg Beer   FR: Carlsberg [f]
เด็กเลี้ยงแกะ[n.] (dek līeng kae) EN: shepherd boy   FR: berger [m]
ฝั่ง[n.] (fang) EN: bank ; shore ; coast ; side   FR: rivage [m] ; côte [f] ; littoral [m] ; rive [f] ; berge [f]
คอกแกะ [n.] (khøk kae) EN: sheep pen   FR: bergerie [f]
ความจุผู้โดยสาร[n. exp.] (khwām ju phū dōisān) EN: number of passengers   FR: capacité d'accueil [f] ; capacité d'hébergement [m] ; nombre de voyageurs [m] ; nombre de passagers [m] ; nombre de plaisanciers [m]
มะเขือ[n.] (makheūa) EN: aubergine ; eggplant (am.)   FR: aubergine [f] ; morelle [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
BERG    B ER1 G
BERGE    B ER1 JH
BERGS    B ER1 G Z
BERGH    B ER1 G
BERGET    B ER1 G EH0 T
BERGUM    B ER1 G AH0 M
BERGEY    B ER1 JH IY0
BERGAN    B ER1 G AH0 N
BERGEN    B ER1 G AH0 N
BERG'S    B ER1 G Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
berg    (n) (b @@1 g)
bergs    (n) (b @@1 g z)
Bergen    (n) (b @@1 g @ n)
Bergamo    (n) (b @@1 g aa1 m ou)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
卑尔根[Bēi ěr gēn, ㄅㄟ ㄦˇ ㄍㄣ, / ] Bergen, #146,424 [Add to Longdo]

German-Thai: Longdo Dictionary
Bergarbeiter(n) |der, pl. Bergarbeiter| คนงานเหมืองแร่ เช่น Was er aber verrät, ist, dass die Bergarbeiter wohl keine Chance haben, ihre Forderung nach 15 bis 20 Prozent höheren Löhnen durchzusetzen., See also: S. Bergmann,
Bergman(n) |der, pl. Bergleute/Bergmänner| คนงานเหมืองแร่, กรรมกรเหมืองแร่
überglücklich(adj) ดีใจมาก, ดีใจท่วมท้น ตัวอย่างการใช้คำ Sie ist überglücklich über ihre bestandene Führerscheinprüfung = เธอดีใจสุดๆ เลยล่ะ ที่สอบใบขับขี่ผ่าน (ที่เยอรมนีสอบยากมาก)
Obergeschoß(n) |das, pl. Obergeschosse| ชั้นบนของตึกหรือบ้าน เช่น das erste Obergeschoß, das zweite Obergeschoß , See also: A. Untergeschoß, Related: Geschoß
vorübergehend(adv) ชั่วคราว
verbergen(vt) |verbarg, hat verborgen| ปิดบัง, ซ่อนเร้น เช่น Sie konnte diese Tatsache vor uns nicht verbergen. หล่อนไม่สามารถปิดบังความจริงนี้ต่อพวกเราได้
sich übergeben(vt) |übergab sich, hat sich übergeben| อาเจียน, อ้วก, See also: S. sich erbrechen,

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Bergspitze {f}mountaintop [Add to Longdo]
Berg {m} | Berge {pl} | Berge versetzenmountain | mountains | to move mountains [Add to Longdo]
Berg {m} | Berge {pl}mount | mounts [Add to Longdo]
Berg-und-Tal-Bahn {f}roller coaster [Am.]; switchback [Add to Longdo]
Bergahorn {m}; Platane {f} [bot.]sycamore [Am.] [Add to Longdo]
Bergakademie {f}mining college [Add to Longdo]
Bergamt {n}mining office [Add to Longdo]
Bergarbeiter {m}; Bergmann {m}; Kumpel {m}miner [Add to Longdo]
Bergaufsicht {f}mining authority; mining control authority [Add to Longdo]
Bergbahn {f}mountain railway [Add to Longdo]
Bergbau {m} | (in einem Gebiet) Bergbau betreibenmining; mining industry | to mine (an area) [Add to Longdo]
Bergbewohner {m}mountaineer [Add to Longdo]
Bergbewohner {m}; Hochlandbewohner {m}; Hochländer {m}highlander [Add to Longdo]
Bergfried {m}keep [Add to Longdo]
Bergführer {m}mountain guide [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
Gスポット[ジースポット, ji-supotto] (n) Grafenberg spot (G-spot) [Add to Longdo]
おっ魂消る;押っ魂消る[おったまげる, ottamageru] (v1,vi) (uk) (See たまげる) to be very surprised; to be flabbergasted [Add to Longdo]
ぽかん(P);ポカン;ぱかん;パカン[, pokan (P); pokan ; pakan ; pakan] (adv-to) (1) (on-mim) vacantly; blankly; absentmindedly; (2) (on-mim) openmouthed; with one's mouth wide-open; gaping; flabbergasted; (3) (on-mim) with a whack; with a thump; (P) [Add to Longdo]
アイスバーグ[, aisuba-gu] (n) (See 氷山) iceberg [Add to Longdo]
アウロノカラヤコブフライベルギ[, auronokarayakobufuraiberugi] (n) fairy cichlid (species of peacock cichlid, Aulonocara jacobfreibergi); Malawi butterfly [Add to Longdo]
アンバーグリス[, anba-gurisu] (n) (See 竜涎香) ambergris [Add to Longdo]
オーベルジュ[, o-beruju] (n) auberge (French-style inn and restaurant) (fre [Add to Longdo]
クジャクオオトカゲ[, kujakuootokage] (n) peacock monitor (Varanus auffenbergi, species of carnivorous monitor lizard native to the island of Roti in Indonesia); Auffenberg's monitor [Add to Longdo]
ゴールドバーグ[, go-rudoba-gu] (n) Goldberg; (P) [Add to Longdo]
シュルント[, shurunto] (n) (See ベルクシュルント) schrund (crevasse, esp. a bergschrund, a crevasse near the head of a glacier) (ger [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
坑夫[こうふ, koufu] Bergmann [Add to Longdo]
山岳部[さんがくぶ, sangakubu] Bergsteiger_Club [Add to Longdo]
山峡[さんきょう, sankyou] Bergschlucht [Add to Longdo]
山崩れ[やまくずれ, yamakuzure] Bergrutsch [Add to Longdo]
山男[やまおとこ, yamaotoko] Bergbewohner, Bergsteiger [Add to Longdo]
山頂[さんちょう, sanchou] Berggipfel [Add to Longdo]
水晶[すいしょう, suishou] Bergkristall, Rauchtopas [Add to Longdo]
鉱山[こうざん, kouzan] Bergwerk [Add to Longdo]
鉱業[こうぎょう, kougyou] Bergbau [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (5 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Berg \Berg\, n. [[root]95. See {Barrow} hill, and cf.
   {Iceberg}.]
   A large mass or hill, as of ice.
   [1913 Webster]
 
      Glittering bergs of ice.         --Tennyson.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 berg
   n 1: a large mass of ice floating at sea; usually broken off of
      a polar glacier [syn: {iceberg}, {berg}]
   2: Austrian composer in Schoenberg's twelve-tone music system
     (1885-1935) [syn: {Berg}, {Alban Berg}]

From Swedish-English FreeDict Dictionary ver. 0.1.1 [fd-swe-eng]:

 berg
  1. mountain chain
  2. mountain

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

 Berg /bɛrk/ 
  mount; mountain

From Dutch-English Freedict Dictionary ver. 0.1.3 [fd-nld-eng]:

 berg /bɛrx/
  mountain

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top