Search result for

belehren

(55 entries)
(1.0833 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -belehren-, *belehren*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา belehren มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *belehren*)
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
- Thought you wanted to give him one of your motherly lectures.- Ich dachte, du möchtest ihn mal wieder mütterlich belehrenFriday the 13th (1980)
Don't you dare to tell me my business.Ihr braucht mich nicht zu belehren, was ich zu tun habe! Time Bandits (1981)
If I thought you sought mor e teaching, cultivate a poet fond of pr eaching.Ich dächt, ihr ließet Euch belehren. Assoziiert Euch mit einem Poeten. Mephisto (1981)
I don't need you to tell me our priorities.Ich lasse mich nicht von Ihnen belehrenTrue Confessions (1981)
-Don't patronize me, Charles.Sie müssen mich nicht belehrenGandhi (1982)
Frank, I don't think I'm talking out of school, but I just heard someone offer you 200 grand.Ich will Sie nicht belehren, aber man hat Ihnen 200 Riesen geboten. The Verdict (1982)
Our constructors copied several ideas from contemporary film footage.Auch bei weiteren Details haben die Konstrukteure sich von zeitgenössischen Filmen belehren lassen. Výprava do minula (1983)
Well, maybe you should learn to be a little more selective.Willst du mich über das Rauchen belehren, Leroy... Custom K.I.T.T. (1983)
Don't lecture me about treaty violations!Belehren Sie mich nicht über Vertragsverletzungen! Star Trek III: The Search for Spock (1984)
No priest or any other pestilence would make me believe otherwise.Kein Pfarrer und keine andere Pest kann mich eines Besseren belehrenGod Rot Tunbridge Wells! (1985)
You're always trying to correct me, every second, and I'm getting sick of it.Immer versuchst du, mich zu belehren, jede Sekunde, und ich bin es leid. Love and Marriage: Part 1 (1986)
I'd like to change your mind.Wissen Sie was? Ich möchte Sie eines Besseren belehrenFire and Ice (1987)
Would Your Honor please instruct the prospective jurors?Würden Sie die angehenden Geschworenen bitte belehren, Euer Ehren? Suspect (1987)
- Don't lecture me on the law.- Belehren Sie mich nicht über das Gesetz. Suspect (1987)
And I do not appreciate being interrupted.Ich habe es nicht nötig, mich von dir belehren zu lassen. The Emissary (1989)
Fair Katherine, and most fair, will you vouchsafe to teach a soldier... terms such as will enter at a lady's ear... and plead his love suit to her gentle heart?Nun, schöne Katharina, schönste unter allen Schönen, geruht lhr einen Krieger zu belehren, was Eingang findet in der Frauen Ohr und seiner Lieb ihr sanftes Herz gewinnen könnte? Henry V (1989)
You think to lecture me in my own house.Und du glaubst, du kannst mich belehren, in meinem eigenen Haus. Revenge (1990)
You're reading Miranda to a corpse.Sie belehren eine Leiche über ihre Rechte. RoboCop 2 (1990)
I just thought a good scare might help set him straight, that's all.Ich hab mir gedacht, der Schrecken würde ihn eines Besseren belehrenChild's Play (1990)
- Don't tell me how to park.- Belehren Sie mich nicht. Delirious (1991)
Mr. Worf... Here I am, lecturing you on a conflict of interest while I'm desperately trying to avoid one of my own.Mr Worf,... ..ich muss Sie über einen Interessenkonflikt belehren, während ich selbst versuche, einen zu vermeiden. Redemption (1991)
Mr. Worf, I don't have to lecture you on the principle of noninterference.Ich muss Sie nicht über das Prinzip der Nichteinmischung belehrenRedemption (1991)
But when it's over, we'll have a picture that'll entertain, enlighten and maybe even move millions of people.Unser Film soll unterhalten, belehren... und Millionen von Menschen rühren. Ed Wood (1994)
I do not want to be your teacher.Ich möchte Sie nicht belehrenLittle Women (1994)
I don't need to be lectured by you.- Belehren Sie mich nicht. Star Trek: Generations (1994)
Lay thy finger thus, and let thy soul be instructed.Leg deinen Finger auf den Mund und lass dich belehrenOthello (1995)
Don't tell me what to do!Will er mich belehrenBrother of Sleep (1995)
You're not gonna lecture me again, are you?Du willst mich nicht wieder belehren, oder? When Irish Eyes Are Killing (1995)
He is really lousy.Er lässt sich nicht belehrenEbola Syndrome (1996)
What might be toward that this sweaty haste doth make the night joint-laborer with the day who is't that can inform me?Warum gepresst für Werften, wo das Volk den Sonntag nicht vom Werktag trennt? Was gibt's, dass diese schweißbetriefte Eil die Nacht dem Tage zur Gehilfin macht? Kann jemand mich belehrenHamlet (1996)
It got so bad you couldn't cage a rat without reading him his rights.Es war so schlimm, dass man nicht mal eine Ratte in einen Käfig stecken konnte, ohne sie über ihre Rechte zu belehrenThe Island of Dr. Moreau (1996)
I didn't come here for a lecture from you on how to do my job.Ich muss mich von Ihnen nicht belehren lassen. Lifesigns (1996)
I mean, I thought it was, you know, satirically searing without being dogmatic, and it was personal without being preachy.Ich dachte, es war, ziemlich satirisch, ohne dogmatisch zu sein, und es war persönlich, ohne belehrend zu sein. Fall (1997)
If anyone shouldn't be talking like that, it's you.Ich würde mich ja hüten, diesbezüglich andere zu belehrenHikers (1997)
But I assume I don't have to warn you about the hazards of becoming involved with someone who's unaware of your unique condition.Ich brauche dich ja wohl nicht über die Gefahren einer Beziehung mit jemand... ..belehren, der nichts von deinem einzigartigen Talent weiß. Never Kill a Boy on the First Date (1997)
Who are you to lecture us?Sie wollen uns belehrenSex, Lies and Videotape (1997)
I would love to show him he's wrong.Ich würde ihn zu gern eines Besseren belehrenA Time to Stand (1997)
By all means enlighten us.Sicher. Belehren Sie uns. Ever After: A Cinderella Story (1998)
I do not think you should lecture me on that, my Lord, since you yourself have been twice divorced.Ich glaube nicht, daß ihr der Rechte seid, mich darin zu belehren. Denn zweimal seid ihr schon geschieden, und nun zum dritten Mal verheiratet! Elizabeth (1998)
Who are you to give me a lecture?Mit welchem Recht belehren Sie mich? The School of Flesh (1998)
I look froward to him proving you wrong I anticipate it keenly. In fact, I'd stake my shirt on it.Er wird Sie eines Besseren belehren, das sehe ich deutlich. An Ideal Husband (1999)
So do not lecture me about living.Also belehren Sie mich nicht, wie man lebt. Anna and the King (1999)
- Look who taught us.- Schaut an, wer uns belehren will. Out o' Time (1999)
While we failed to locate a new source of deuterium, our mission had educational value for at least one member of the crew.Obwohl wir nicht mehr Deuterium fanden, war unsere Mission aber sehr belehrend für ein Crewmitglied. Bliss (1999)
Unfortunately, sometimes children have to be disciplined.Aber bedauerlicherweise muss man Kinder auch manchmal belehrenLove and War and Snow (2000)
I could drive in and have someone tell me the mistakes I'd made in my past, or I could drive on and figure them out myself.Ich könnte reingehen und mich belehren lassen, was ich falsch gemacht hatte, oder ich könnte weiterfahren und es selbst herausfinden. Escape from New York (2000)
It was kind of preachy.Es war so belehrend. Jurassic Park III (2001)
I don't want to lecture, but you are far too indulgent.Edith, ich will Sienichtbelehren, aber lhreNachsichtiststräflich. Tanguy (2001)
You mean to lecture me on duty? I have things to say.Willst du mich über Pflichterfüllung belehrenLost and Found (2001)
I'm telling you like it is. You dare to lecture me?Du willst mich belehren, in deinem Zustand? 8 Women (2002)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
aufschlussreich; belehrend {adj}instructive [Add to Longdo]
sich eines Besseren belehren lassento be open to conviction [Add to Longdo]
eines Besseren belehren | eines Besseren belehrend | eines Besseren belehrtto disabuse | disabusing | disabused [Add to Longdo]
unterweisen; unterrichten; belehren; instruieren; informieren | unterweisend; unterrichtend; belehrend; instruierend; informierend | unterwiesen; unterrichtet; belehrt; instruiert; informiertto instruct | instructing | instructed [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

  belehren [bəleːrən]
     to instruct
  

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top