ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

begradigen

   
17 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -begradigen-, *begradigen*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา begradigen มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *begradigen*)
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- I was just trying to even them up.- Ich wollte sie nur begradigenThe Odd Couple (1968)
Yeah, we can heat that strut and bang it out straight.Die Verstrebung können wir erhitzen und begradigenOn a Wing and a Prayer (1988)
I could straighten out what Joey Zasa left behind.Ich könnte begradigen, was Joey Zasa hinterließ. The Godfather: Part III (1990)
I should straighten this line on your cape before we go out again.Ich sollte diesen Saum an deinem Cape begradigen, bevor wir weitermachen. Tempus, Anyone? (1996)
Let me just straighten out your helmet there.Lassen Sie mich nur begradigen Ihre Heimet dort. The One with All the Candy (2000)
Look, I want to make right what I done to you, putting you in this chair, putting you in Oz.Schau, ich will begradigen was ich dir angetan habe, dass du im Stuhl sitzt, dass du in Oz bist. Orpheus Descending (2001)
They wanted to rehabilitate me... bring me home... flatten my forehead and re-point my ears.Sie wollten mich rehabilitieren, mich nach Hause bringen, meinen Stirn begradigen und meine Ohren wieder spitz machen. The Seventh (2002)
We can even straighten out Lombard Street while we're at it.Brandneu! Wir können sogar die Lombard Street begradigen, wenn wir schon mal dabei sind. Mr. Monk and the Garbage Strike (2006)
Well, I still got a few kinks to work out.Nun, ich habe noch ein paar Sachen zu begradigenO Little Town... (2010)
So, what I would propose is we straighten the route.Ich möchte das vorschlagen, die Strecke zu begradigenA New Birth of Freedom (2011)
We are straightening this place up!Wir werden diesen Raum begradigenKiller Queen (2012)
So today Dr. Torres will be realigning your arm.Also heute wird Dr. Torres deinen Arm begradigenThe Girl with No Name (2012)
You made me give you my intimacy, and that is a wrong that I need to make right.Du hast mich zu intimen Handlungen verleitet. Das war falsch und ich muss es begradigenUnholy Night (2012)
To straighten us out.Um uns zu begradigenThe World's End (2013)
I was gonna see if I could get him a tryout, but... He said he had a few things he needed to straighten out first.Ich wollte sehen, ob ich ihm ein Testspiel verschaffen konnte, aber... er sagte, er hätte ein paar Dinge, die er zuerst begradigen müsste. Curveball (2014)
Well, straighten it. Or fix the ragged edge right here.Sie begradigen und den Rand hier etwas verschönern. Williams and Walker (2015)
They made a mistake and thought they could straighten it out like that.Dann merkt man, es war ein Irrtum. Man will die Sache einfach so begradigenYou Only Live Once (1937)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top