ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

beet

B IY1 T   
92 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -beet-, *beet*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
beet[N] พืชชนิดหนึ่งคล้ายหัวผักกาด
beetle[N] แมลงปีกแข็งเช่น ตัวด้วง
beetle[VI] ไปหรือมาอย่างรีบร้อน
beetle[N] สิ่งของที่มีลักษณะคล้ายค้อน, See also: ไม้ตี
beetle[VI] ยื่นออกมา, See also: โผล่ออกมา, Syn. jut
beetle[ADJ] ที่ยื่นออกมา, See also: ที่โผล่ออกมา
beetroot[N] หัวบีตรูตใช้เป็นอาหารสัตว์, Syn. beet
beetle off[PHRV] ปลีกตัวออกไป (คำไม่เป็นทางการ), See also: ผละไปโดยเร็ว, ละทิ้งไป

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
beet(บีท) n. พืชจำพวก Betaที่มีรากใหญ่สีแดงหรือขาว รากที่กินได้ของพืชจำพวก นี้,ใบของพืชจำพวก นี้ ใช้ทำสลัดกินได้
beet sugarn. น้ำตาลจากรากต้นsugar beet
beetle(บี'เทิล) n. แมลงปีกแข็ง
dung beetlen. แมลงปีกแข็งที่อยู่ตามมูลสัตว์
snout beetlen. =weevil (ดู)
sugar beetn. ต้นบีท มีรากหัวสีขาวที่ใช้ทำน้ำตาล

English-Thai: Nontri Dictionary
beet(n) หัวผักกาด
beetle(n) แมลงปีกแข็ง,คนสายตาสั้น,ค้อน,เครื่องทุบ
beetle(vt) ยื่นออก,โผล่ออก
beetling(adj) ยื่นออกไป,โผล่ออกมา

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Beetหัวบีท [การแพทย์]
Beetlesแมลงปีกแข็ง [การแพทย์]
Beetles, Bombardแมลงก้นกระดก [การแพทย์]
Beetles, Grainมอดกินเมล็ดธัญญพืช [การแพทย์]
Beetles, Oilด้วงเดือนห้า [การแพทย์]
Beetles, Roveด้วงก้นงอน [การแพทย์]
Beetrootหัวบีท [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
It's been nice to beet you.ยินดีที่ได้รากเธอนะ! Cloudy with a Chance of Meatballs (2009)
and "Uh-oh, red stool from beets leads to cancer scare."เธอใส่นี่เหรอ? The Rhinitis Revelation (2011)
And, uh, at a beet pickling festival.และก็อ่า.. เทศกาลเก็บผักกาด Salon of the Dead (2012)
You know I wouldn't be caught dead at a beet pickling festival?เธอก็รู้ฉันไม่มีทาง ไปงานแบบนั้น Salon of the Dead (2012)
Once, he took me out into sugar beet field...สมัยที่พาไปสวีทร้านขายผัก Crazy, Cupid, Love (2012)
I'm not so sure about the, um... the beet sausage, though.ฉันไม่แน่ใจเกี่ยวกับ เอ่อ.. ไส้กรอกบีท Quill (2012)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
beetActually if you eat beets your urine may turn a light pink colour.
beetBeethoven goes to the piano, sits down at it, and begins to play.
beetBeethoven was a great musician.
beetBeethoven was deaf in his late years.
beetDo you have Beethoven?
beetHave you ever listened to Beethoven's "Ninth"?
beetI feel a strong attraction to the music of Beethoven.
beetI think Beethoven is as great a composer as ever lived.
beetI think he will become a Beethoven.
beetShe likes classical composer such as Beethoven and Bach.
beetWe have a complete set of the recordings of Beethoven's symphonies.
beetWe raced our beetles.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บีทรูท [n.] (bītrūt) EN: beetroot   FR: betterave potagère [f]
ด้วง[n.] (duang = dūang) EN: beetle ; caterpillar ; pupa ; chrysalis ; weevil ; grub ; worm   FR: hanneton [m] ; scarabée [m] ; perce-oreille [m] ; forficule [m]
ด้วงดิ่ง[n. exp.] (duang ding) EN: True Water Beetle ; Predaceous Diving Beetle ; Diving Beetle   
ด้วงขี้ควาย[n.] (duang khīkhwāi) EN: Dung beetle ?   
ด้วงขี้ควาย[n.] (duang khīkhwāi) EN: Dung beetle ?   
ด้วงขี้ควาย[n.] (duang khīkhwāi) EN: Dung beetle ?   
ด้วงกว่าง[n.] (duang kwāng) EN: Scarab Beetle ; Hercules Beetle ; Rhinocerus Beetle   
ด้วงมะพร้าว[n.] (duang maphrāo) EN: Rhinoceros Beetle ; Coconut rhinoceros beetle ; Asiatic rhinoceros beetle ; black beetle, coconut black beetle ; coconut palm rhinoceros beetle ; coconut rhinoceros beetle ; date palm beetle ; dung beetle   FR: scarabée rhinocéros [m] ; Rhinocéros du cocotier [m] ; scarabée rhinocéros du cocotier [m] ; scarabée du cocotier [m] ; oryctes du cocotier [m] ; Bébête coco [f] (rég. - La Réun.]
ด้วงม่วง[n.] (duang muang) EN: Long-horned Beetle ?   
ด้วงน้ำ[n.] (duang nām) EN: Crawling Water Beetle   

CMU English Pronouncing Dictionary
BEET B IY1 T
BEETS B IY1 T S
BEETLE B IY1 T AH0 L
BEETON B IY1 T AH0 N
BEETLES B IY1 T AH0 L Z
BEETHOVEN B EY1 T OW0 V AH0 N
BEETHOVEN'S B EY1 T OW0 V AH0 N Z
BEETLEJUICE B IY1 T AH0 L JH UW2 S
BEETHOVENIAN B EY2 T OW0 V IY1 N IY0 AH0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
beet (n) bˈiːt (b ii1 t)
beets (n) bˈiːts (b ii1 t s)
beetle (v) bˈiːtl (b ii1 t l)
beetled (v) bˈiːtld (b ii1 t l d)
beetles (v) bˈiːtlz (b ii1 t l z)
beetling (v) bˈiːtlɪŋ (b ii1 t l i ng)
beetroot (n) bˈiːtruːt (b ii1 t r uu t)
Beethoven (n) bˈɛɪthouvən (b ei1 t h ou v @ n)
beetroots (n) bˈiːtruːts (b ii1 t r uu t s)
beetle-browed (j) bˈiːtl-braud (b ii1 t l - b r au d)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
贝多芬[Bèi duō fēn, ㄅㄟˋ ㄉㄨㄛ ㄈㄣ, / ] Beethoven, #28,950 [Add to Longdo]
甜菜[tián cài, ㄊㄧㄢˊ ㄘㄞˋ, ] beet, #33,118 [Add to Longdo]
甲虫[jiǎ chóng, ㄐㄧㄚˇ ㄔㄨㄥˊ, / ] beetle, #42,279 [Add to Longdo]
[jié, ㄐㄧㄝˊ, ] beetle [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Beet {n}; Blumenbeet {n} | Beete {pl}bed | beds [Add to Longdo]
Beet {n}; Gemüsebeet {n}plot [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
お凸(P);御凸[おでこ, odeko] (n) (1) (uk) (sens) (See 凸・でこ) brow; forehead; (2) (uk) prominent forehead; beetle brow; (3) (uk) (col) not catching anything (in fishing); (P) [Add to Longdo]
コロラド葉虫[コロラドはむし;コロラドハムシ, kororado hamushi ; kororadohamushi] (n) (uk) Colorado potato beetle (Leptinotarsa decemlineata) [Add to Longdo]
スイスチャード[, suisucha-do] (n) (See 不断草) Swiss chard (Beta vulgaris var. cicla); silverbeet [Add to Longdo]
ハーキュリーズ;ヘラクレス;ヘーラクレース;ヘルクレス[, ha-kyuri-zu ; herakuresu ; he-rakure-su ; herukuresu] (n) (1) Hercules; Herakles; (2) (ヘルクレス only) (abbr) Dynastes hercules (variety of rhinoceros beetle) [Add to Longdo]
ビーツ[, bi-tsu] (n) beets [Add to Longdo]
ビート[, bi-to] (n) (1) beet; (2) beat; (P) [Add to Longdo]
ビートル[, bi-toru] (n) beetle [Add to Longdo]
ベートーヴェン(P);ベートーベン;ヴェートーベン[, be-to-ven (P); be-to-ben ; ve-to-ben] (n) Beethoven; (P) [Add to Longdo]
ボルシチ[, borushichi] (n) borscht (Eastern European and Russian soup, usu. made with beets) (rus [Add to Longdo]
ヤツバキクイムシ[, yatsubakikuimushi] (n) spruce bark beetle (Ips typographus) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Beet \Beet\ (b[=e]t), n. [AS. bete, from L. beta.]
   1. (Bot.) A biennial plant of the genus {Beta}, which
    produces an edible root the first year and seed the second
    year.
    [1913 Webster]
 
   2. The root of plants of the genus {Beta}, different species
    and varieties of which are used for the table, for feeding
    stock, or in making sugar.
    [1913 Webster]
 
   Note: There are many varieties of the common beet ({Beta
      vulgaris}). The Old "white beet", cultivated for its
      edible leafstalks, is a distinct species ({Beta
      Cicla}).
      [1913 Webster] Beete

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 beet
   n 1: biennial Eurasian plant usually having a swollen edible
      root; widely cultivated as a food crop [syn: {beet},
      {common beet}, {Beta vulgaris}]
   2: round red root vegetable [syn: {beet}, {beetroot}]

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

 Beet /beːt/ 
  bed

From Dutch-English Freedict Dictionary ver. 0.1.3 [fd-nld-eng]:

 beet /bet/
  1. bite
  2. bite

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top