หรือคุณหมายถึง baür?
Search result for

bauer

(43 entries)
(0.0262 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -bauer-, *bauer*
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Saw Jack Bauer do it on the telly.เห็น jack bauer ทำในทีวี Episode #1.5 (2008)
... andtortureof certainprisoners in Mr. Bauer's custody.เกี่ยวกับการกักขังที่ผิดกฎหมายและการทรมานนักโทษในการจับกุมของคุณบาวเออร์ 24: Redemption (2008)
failure to comply to a subpoena is a federal offense, Mr. Bauer.ฝ่าฝืนหมายศาลมีโทษทางอาญานะ คุณบาวเออร์ 24: Redemption (2008)
The ambassador said that you and Bauer were in the special Forces together.เอ่อ ท่านทูตบอกว่า คุณกับบาวเออร์อยู่ในหน่วยรบพิเศษด้วยกัน 24: Redemption (2008)
If Bauer doesn't come back to the States on his own, they'II come for him.ถ้าบาวเออร์ไม่กลับสหรัฐด้วยตัวเอง, พวกเขาจะมาพาไป 24: Redemption (2008)
BAUER:ไม่. 24: Redemption (2008)
-Where are you going? -I told Mr. Bauer before.คุณจะไปไหน ฉันบอกคุณบาวเออร์แล้ว 24: Redemption (2008)
-SoIenz! BAUER: Let him go.ปล่อยเขาไป 24: Redemption (2008)
BAUER: Quiet. -What is it?เกิดอะไรขึ้น 24: Redemption (2008)
BAUER: Stay together. Stay together.เกาะกลุ่มกันไว้ 24: Redemption (2008)
-Who are you? -Jack Bauer.คุณเป็นใคร แจ๊ค บาวเออร์ 24: Redemption (2008)
-Show me. BAUER: Bring Desmond up.พยายามให้เดสมอนตื่นเข้าไว้ 24: Redemption (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ฟร้านซ์ เบ็คเค่นเบาเออร์[n. prop.] (Frāns Bekkhēnbaooē) EN: Franz Beckenbauer   FR: Franz Beckenbauer

CMU English Pronouncing Dictionary
BAUER    B AW1 ER0
BAUERS    B AW1 ER0 Z
BAUERLE    B AW1 ER0 AH0 L
BAUERLEIN    B AW1 ER0 L AY0 N
BAUERNFEIND    B AW1 ER0 N F AY0 N D
BAUERMEISTER    B AW1 ER0 M AY0 S T ER0

German-Thai: Longdo Dictionary
Bauer(n) |der, pl. Bauern| ชาวนา, เกษตรกร เช่น Bauern freuen sich auf Regen. เกษตรกรยินดีกับการมาของฝน
Bäuerchen(n) |das| การเรอ เช่น Lege Baby an zum Baeuerchen machen, was allerdings ein bissle auf sich warten laesst.

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Bauer {m}grower [Add to Longdo]
Bauer {m} (Schach)pawn [Add to Longdo]
Bauernaufstand {m} [hist.]peasant uprising [Add to Longdo]
Bauernbursche {m} | Bauernburschen {pl}swain | swains [Add to Longdo]
Bauernfänger {m}con man; con artist; confidence trickster [Add to Longdo]
Bauernfrühstück {n} [cook.]fried potatoes with scrambled egg and bacon [Add to Longdo]
Bauersfrau {f}farmer's wife [Add to Longdo]
Bauernhaus {n} | Bauernhäuser {pl}farmhouse | farmhouses [Add to Longdo]
Bauernhof {m}; Hof {m}; Bauerngut {n} | Bauernhöfe {pl}; Höfe {pl}; Bauerngüter {pl} | ab Hoffarm | farms | direct from the farm [Add to Longdo]
Bauernhof {m}farmstead [Add to Longdo]
Bauernkrieg {m} [hist.]peasants' revolt [Add to Longdo]
Bauernlümmel {m} | Bauernlümmel {pl}bumpkin | bumpkins [Add to Longdo]
Bauernmarkt {m}farmer's market; country market [Add to Longdo]
Bauernmöbel {n}country furniture [Add to Longdo]
Bauernregel {f}country saying [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
イナバウアー[, inabaua-] (n) Ina Bauer (figure skating technique first performed in 1957 by West German skater Ina Bauer); (P) [Add to Longdo]
メスバウアー効果[メスバウアーこうか, mesubaua-kouka] (n) Moessbauer effect [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
猿知恵[さるじえ, sarujie] Bauernschlaeue [Add to Longdo]
農家[のうか, nouka] Bauernhaus, Bauernhof, Bauer [Add to Longdo]
農村[のうそん, nouson] Bauerndorf, Dorf [Add to Longdo]
農民[のうみん, noumin] Bauer [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

  Bauer [baur] (n) , s.(m )
     boor; farmer; grower; hans; pawn; peasant
  

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top