Search result for

bau

(131 entries)
(0.0234 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -bau-, *bau*
Possible hiragana form: ばう
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
baud[N] หน่วยความเร็วในการส่งข้อมูล
baulk[VI] ไม่เต็มใจทำ, Syn. balk
bauble[N] เครื่องประดับชิ้นเล็กๆ ราคาถูก, Syn. trinket
bauxite[N] หินแร่สำคัญที่อยู่ในอะลูมิเนียม
baulk at[PHRV] คัดค้าน, See also: ไม่ยอมทำตาม, Syn. balk at

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
bauble(บอ'เบิล) n. การประดับเล็ก ๆ น้อย ๆ ,ของฉาบฉวย,สิ่งที่ไม่มีค่า,ของเด็กเล่น, Syn. trifle
baud(บอด) เป็นหน่วยวัดความเร็วของการถ่ายโอนข้อมูลผ่านโมเด็ม 1 บอดเท่ากับจำนวนบิตที่ส่งได้ใน 1 ครั้ง ถ้าส่งได้ครั้งละ 2 บิต 1 บอดก็จะเท่ากับ 2 บิต โมเด็มจะดีหรือไม่ ก็ดูที่ความเร็วจากหน่วยวัดนี้ โดยปกติ เท่าที่ใช้กันอยู่ในปัจจุบัน มีขนาดความเร็ว 300 บอด (ประมาณ 37 ตัวอักษร) และ 1,200 บอด (ประมาณ 150 ตัวอักษร)
baulk(บอล์ค) (baulked,baulking,baulks} n.,vi.,vt. ดูbalk
abbau(แอบ'โบ) ผลิตผลของการเผาผลาญ
debauch(ดิบอค') {debauched,debauching,debauches} vt. ทำชั่ว,ทำให้เสื่อมทราม,ล่อลวงไปกระทำการชำเรา vi.,n. (การ) เสเพล,ปล่อยเนื้อปล่อยตัว,มั่วโลกีย์มึนเมา, See also: debauchment n. ดูdebauch
debauchee(เดบ'บอชี) n. ผู้ลุ่มหลงในสุรายาเมา,ผู้ลุ่มหลงในโลกียวิสัย,การล่อลวงไปในทางเสีย

English-Thai: Nontri Dictionary
bauble(n) ของฉาบฉวย,ของเด็กเล่น,ของไม่มีค่า
baulk(n) การชะงักงัน,การหยุดชะงัก,การหยุดยั้ง
baulk(vi,vt) ชะงักงัน,หยุดชะงัก,หยุดนิ่ง
debauch(vt) กระทำชั่ว,เสเพล,ทำให้เสื่อมทราม,ทำลายความบริสุทธิ์
debauchery(n) การกระทำชั่ว,การเสเพล,การมึนเมา,การเสพสุรา

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
baudบอด [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
baudบอด [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
baud rateอัตราบอด [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
Baudot codeรหัสบอโดต์ [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
Bauhausสถาบันเบาเฮาส์ [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
baulk ring; balk ringแหวนช่วยการเข้าเกียร์ [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
bauxiteบ็อกไซต์ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
bauxitizationการเกิดบ็อกไซต์ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Bauxite บอกไซต์
ประโยชน์ - เป็นสินแร่อะลูมิเนียม อะลูมิเนียมมีความหนาแน่นต่ำและความแข็งสูง จึงใช้ประโยชน์ได้หลายอย่างในลักษณะเป็นแผ่น ท่อ ใช้ในรถยนต์ เรือบิน และรถไฟในส่วนที่ต้องการน้ำหนักเบา เครื่องใช้ในคร้วเรือน ที่ใส่อาหาร อะลูมิเนียมกำลังจะมาแทนทองแดงในงานส่งกระแสไฟฟ้า ผงอะลูมินา Al2O3 ซึ่งได้จากแร่นี้ ใช้ขัดมันได้ดี [สิ่งแวดล้อม]
Bauxiteบ๊อกไซต์ [การแพทย์]
bauxiteบอกไซต์, แร่ชนิดหนึ่งเป็นสารประกอบออกไซด์ของอะลูมิเนียม (Al2O3.xH2O) เกิดจากการผุพังทำลายโดยธรรมชาติของหินที่มีอะลูมิเนียมเป็นองค์ประกอบ  แร่ชนิดนี้นำมาใช้ถลุงเอาโลหะอะลูมิเนียม [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Bauxite industryอุตสาหกรรมแร่บอกไซด์ [เศรษฐศาสตร์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Saw Jack Bauer do it on the telly.เห็น jack bauer ทำในทีวี Episode #1.5 (2008)
... andtortureof certainprisoners in Mr. Bauer's custody.เกี่ยวกับการกักขังที่ผิดกฎหมายและการทรมานนักโทษในการจับกุมของคุณบาวเออร์ 24: Redemption (2008)
failure to comply to a subpoena is a federal offense, Mr. Bauer.ฝ่าฝืนหมายศาลมีโทษทางอาญานะ คุณบาวเออร์ 24: Redemption (2008)
The ambassador said that you and Bauer were in the special Forces together.เอ่อ ท่านทูตบอกว่า คุณกับบาวเออร์อยู่ในหน่วยรบพิเศษด้วยกัน 24: Redemption (2008)
If Bauer doesn't come back to the States on his own, they'II come for him.ถ้าบาวเออร์ไม่กลับสหรัฐด้วยตัวเอง, พวกเขาจะมาพาไป 24: Redemption (2008)
BAUER:ไม่. 24: Redemption (2008)
-Where are you going? -I told Mr. Bauer before.คุณจะไปไหน ฉันบอกคุณบาวเออร์แล้ว 24: Redemption (2008)
-SoIenz! BAUER: Let him go.ปล่อยเขาไป 24: Redemption (2008)
BAUER: Quiet. -What is it?เกิดอะไรขึ้น 24: Redemption (2008)
BAUER: Stay together. Stay together.เกาะกลุ่มกันไว้ 24: Redemption (2008)
-Who are you? -Jack Bauer.คุณเป็นใคร แจ๊ค บาวเออร์ 24: Redemption (2008)
-Show me. BAUER: Bring Desmond up.พยายามให้เดสมอนตื่นเข้าไว้ 24: Redemption (2008)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ชงโค[N] Bauhinia purpurea Linn., Syn. ต้นชงโค, Count unit: ต้น, Thai definition: ชื่อไม้ต้นขนาดกลางชนิด Bauhima purpurea Linn. ในวงศ์ Leguminosae ดอกสีชมพูอมแดงหรือม่วงแดง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ฉบับร่าง[n. exp.] (chabap rāng) EN: draft ; early version ; preliminary outline   FR: ébauche [f] ; brouillon [m]
ชงโค[n.] (chongkhō) EN: Orchid Tree ; Butterfly Tree ; Purple Bauhinia   
ฟร้านซ์ เบ็คเค่นเบาเออร์[n. prop.] (Frāns Bekkhēnbaooē) EN: Franz Beckenbauer   FR: Franz Beckenbauer
หางานทำ[v. exp.] (hā ngān tham) FR: chercher un emploi ; chercher du travail ; chercher de l'embauche ; chercher un boulot (fam.)
จ้าง[v.] (jāng) EN: hire ; employ ; engage   FR: embaucher ; engager ; employer ; recruter ; utiliser les services de
การสัมภาษณ์การจ้างงาน[n. exp.] (kān samphāt kān jāng-ngān) EN: employment interview   FR: entretien d'embauche [m]
เค้าโครง[n.] (khaokhrōng) EN: outline ; summary ; draft ; synopsis ; plan   FR: ébauche [f] ; esquisse [f] ; vue d'ensemble [f] ; synopsis [m]
คนเจ้าชู้[n. exp.] (khon jaochū) EN: womanizer ; philanderer ; playboy ; man of loose morals   FR: coureur de jupons [m] ; don Juan [m] ; play-boy [m] ; libertin [m] ; dépravé [m] ; débauché [m] ; personne aux moeurs relâchées [f]
ควาย[n.] (khwāi) EN: buffalo ; water buffalo ; carabao   FR: buffle [m] ; karbau [m] ; kérabau [m]
กระบือ[n.] (krabeū) EN: water buffalo ; carabao   FR: buffle [m] ; karbau [m] ; kérabau [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
BAUM    B AW1 M
BAUS    B AO1 Z
BAUD    B AO1 D
BAUM    B AO1 M
BAUR    B AW1 ER0
BAUN    B AO1 N
BAUR    B AO1 R
BAUZA    B AW1 Z AH0
BAUCH    B AO1 CH
BAUER    B AW1 ER0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
baulk    (v) (b oo1 k)
bauble    (n) (b oo1 b l)
baulks    (v) (b oo1 k s)
baubles    (n) (b oo1 b l z)
baulked    (v) (b oo1 k t)
bauxite    (n) (b oo1 k s ai t)
baulking    (v) (b oo1 k i ng)

German-Thai: Longdo Dictionary
Bau(n) |der| การก่อสร้าง, โยธา
Bauch(n) |der, pl. Bäuche| ท้อง, พุง
bauen(vt) |baute, hat gebaut| ก่อสร้าง, See also: konstruieren, anfertigen
Bauer(n) |der, pl. Bauern| ชาวนา, เกษตรกร เช่น Bauern freuen sich auf Regen. เกษตรกรยินดีกับการมาของฝน
Bäuerchen(n) |das| การเรอ เช่น Lege Baby an zum Baeuerchen machen, was allerdings ein bissle auf sich warten laesst.
Baukeramik(n) |die, Sing.| ศิลปะการทำเครื่องเคลือบดินเผาในเชิงสถาปัตยกรรม
Baukonstruktion(n) |die, pl. Baukonstruktionen| วิชาโครงสร้างโยธาฯ, งานโครงสร้างโยธาฯ
Baumwolle(n) |die, pl. Baumwollen| ฝ้าย
Bautechnik(n) |die, pl. Bautechniken| เทคนิค หรือวิธีการสร้างตึกอาคาร
bautechnisch(adj) ที่เกี่ยวกับเรื่องเทคนิคการก่อสร้าง

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Baud {n}baud [Add to Longdo]
bauliche Anlage {f} | Erhaltung einer baulichen Anlagephysical structure | preservation of physical structure [Add to Longdo]
bauliche Aufnahme {f}survey of buildings and site [Add to Longdo]
Bauchladen {m}vendor's tray [Add to Longdo]
Bauchflosse {f}ventral fin; pelvic fin [Add to Longdo]
Bau {m}; Bausubstanz {f}; Gebilde {n}fabric [Add to Longdo]
Bau {m}; Errichtung {f} | im Bauconstruction; building | under construction [Add to Longdo]
Bauabmessung {f}building dimension [Add to Longdo]
Bauabnahme {f}acceptance of work [Add to Longdo]
Bauabschnitt {m}stage of construction [Add to Longdo]
Bauabwicklung {f}execution of construction work [Add to Longdo]
Bauakustik {f}architectural acoustics [Add to Longdo]
Bauamt {n}building authorities [Add to Longdo]
Bauanleitung {f}construction manual [Add to Longdo]
Bauantrag {m}; Baugesuch {n}building application; planning application [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
お株を奪う[おかぶをうばう, okabuwoubau] (exp,v5u) to beat someone at his own game [Add to Longdo]
どら[, dora] (n-pref,n) (1) loafing; indolent; lazy; debauched; profligate; (int) (2) hey [Add to Longdo]
アウトオブバウンズ[, autoobubaunzu] (n) out of bounds [Add to Longdo]
アウトバウンド[, autobaundo] (n) {comp} outbound [Add to Longdo]
アバウト[, abauto] (adj-na) (1) (from "about") approximate (number); rough (calculation); (2) sloppy (person); lackadaisical; (P) [Add to Longdo]
イナバウアー[, inabaua-] (n) Ina Bauer (figure skating technique first performed in 1957 by West German skater Ina Bauer); (P) [Add to Longdo]
イレギュラーバウンド[, iregyura-baundo] (n,vs) irregular bound (tennis); bad bounce; bad hop [Add to Longdo]
インバウンド[, inbaundo] (n) {comp} inbound [Add to Longdo]
クリッパートンエンジェルフィッシュ[, kurippa-ton'enjierufisshu] (n) Clipperton angelfish (Holacanthus limbaughi) [Add to Longdo]
ショートバウンド[, sho-tobaundo] (n,vs) short bound [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
波特[bō tè, ㄅㄛ ㄊㄜˋ, ] baud, #17,683 [Add to Longdo]
波特率[bō tè lǜ, ㄅㄛ ㄊㄜˋ ㄌㄩˋ, ] baud, #60,572 [Add to Longdo]
波美度[bō měi dù, ㄅㄛ ㄇㄟˇ ㄉㄨˋ, ] Baume degrees, #208,879 [Add to Longdo]
布迪亚[Bù dí yà, ㄅㄨˋ ㄉㄧˊ ㄧㄚˋ, / ] Baudrillard (name), #289,801 [Add to Longdo]
波美比重计[bō měi bǐ zhòng jì, ㄅㄛ ㄇㄟˇ ㄅㄧˇ ㄓㄨㄥˋ ㄐㄧˋ, / ] Baume hydrometer [Add to Longdo]
铝土[lǚ tǔ, ㄌㄩˇ ㄊㄨˇ, / ] bauxite; aluminum ore [Add to Longdo]
铝矾土[lǚ fán tǔ, ㄌㄩˇ ㄈㄢˊ ㄊㄨˇ, / ] bauxite; aluminum ore [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
バウンストメイル[ばうんすとめいる, baunsutomeiru] bounced mail [Add to Longdo]
バウンダリ調整[バウンダリちょうせい, baundari chousei] boundary alignment [Add to Longdo]
プロセッサバウンド[ぷろせっさばうんど, purosessabaundo] processor bound (a-no) [Add to Longdo]
ボー[ぼー, bo-] baud (bd) [Add to Longdo]
ボーレート[ぼーれーと, bo-re-to] baud rate [Add to Longdo]
通信速度[つうしんそくど, tsuushinsokudo] communication speed, baud rate [Add to Longdo]
ジャバウェブサーバ[じゃばうえぶさーば, jabauebusa-ba] JavaWebServer [Add to Longdo]
バウ[ばう, bau] BOW [Add to Longdo]
バウンス[ばうんす, baunsu] bounce [Add to Longdo]
ボードレート[ぼーどれーと, bo-dore-to] baud rate [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
並木[なみき, namiki] Baumreihe [Add to Longdo]
切株[きりかぶ, kirikabu] Baumstumpf, Getreidestoppeln [Add to Longdo]
土木[どぼく, doboku] Bau [Add to Longdo]
宅地[たくち, takuchi] Bauland, Grundstueck [Add to Longdo]
[こう, kou] BAU, BAUEN [Add to Longdo]
[こう, kou] BAU, BAUEN [Add to Longdo]
[みき, miki] Baumstamm [Add to Longdo]
建てる[たてる, tateru] bauen [Add to Longdo]
建坪[たてつぼ, tatetsubo] Bauflaeche, Grundflaeche [Add to Longdo]
[き, ki] Baum, Holz [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

  Bau [bau] (n) , s.(m )
     building; fabric
  

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top