Search result for

batzen

(53 entries)
(0.0141 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -batzen-, *batzen*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา batzen มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *batzen*)
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
There's two inches of money out there.Ein schöner Batzen Knete da draußen. Thief (1981)
Anyway, darlings, it must have cost you a pretty bundle closing a hit show like that.Es muss einen Batzen Geld gekostet haben, die Show einfach einzustellen. Evil Under the Sun (1982)
How did a greasy, parasitic pimp like you come to meet a girl like Irina Asanova?Wie lernt ein Schleimbatzen wie du ein Mädchen wie Irina Asanowa kennen? Gorky Park (1983)
That's a right lot of money.Das ist ein ganz schöner Batzen Geld. Blood Simple (1984)
He wasn't threatening me anymore. Instead, he was offering me lots of money to find his object.Er versprach mir einen Batzen Geld, falls ich seinen Gegenstand fände. Polar (1984)
Yeah. I - I invested all of Clarissa and her partners' savings.Ich investierte Clarissas Ersparnisse, und Mildred investierte einen großen Batzen Ihres Geldes. Steele in the Family (1985)
You did a nice thing, cost us a nice bribe and a shot at a happy Christmas.Du hast was Gutes getan... und uns um einen Batzen Geld und ein frohes Fest gebracht. You Better Watch Out (1987)
We're gonna make a fortune!Da hol ich einen schönen Batzen für uns. Wedding Bell Blues (1989)
The daughter. The grand-daughter. That pοncey impresariο, Alex Restarick.Jeder macht einen Batzen, die Tochter, die Enkelin, der tuntige Impresario Alex Restarick. Miss Marple: They Do It with Mirrors (1991)
Good-bye. Green-puking pissant.Tschüss, SchleimbatzenWhat About Bob? (1991)
Next, you take a mound, and I mean a mound, of sweetbreads, sauté them with some chestnuts and some Canadian bacon.Dann nehmen Sie einen Batzen Kalbsbries, dazu kommen ein paar Kastanien und kanadischer Speck. Episode #2.18 (1991)
Real slop has got chunks in it!Echte Grütze hat Batzen drin! Naked Gun 33 1/3: The Final Insult (1994)
I taught him how to do all sorts of stuff - hawk a loogie, shoot a spit wad.Ich habe ihm viel beigebracht, spucken, Papierbatzen schießen. He Ain't Heavy, He's Just Irresponsible (1994)
Boy, no one teaches spitwad shooting better than me.Ich bin der beste Lehrer wenn es um Papierbatzen schießen geht. He Ain't Heavy, He's Just Irresponsible (1994)
If the newspapers' are right, you saved a bundle.Wenn die Zeitungen stimmen, hast du einen BatzenHappiness Is in the Field (1995)
Harlan you've got a sizeable chunk of my life savings.Harlan, du verwaltest einen ziemlichen Batzen meiner gesamten Ersparnisse. Chi of Steel (1995)
I made a ton of money on your last fight in '73.Bei deinem letzten Kampf hab' ich einen ganzen Batzen verdient. Mars Attacks! (1996)
Then they gonna want to keep a big chunk of it, start talkin' that court-cost shit.Dann behalten sie einen Batzen und erzählen was von Gerichtskosten. Jackie Brown (1997)
And I call them "Fudge 'Ems."Ich nenne sie "Braune Batzen". Chef's Salty Chocolate Balls (1998)
Well fudge em! Cool!Setzen Sie Batzen drauf! Chef's Salty Chocolate Balls (1998)
And I've also got my double chocolate cookies, "fudge this."Die doppelten heißen "Braune Bomberbatzen". Chef's Salty Chocolate Balls (1998)
Well perhaps you'd like to try my low calorie cookies, "Go fudge yourself." All my all natural,Dann lecken sie doch meine kalorienarmen "Braunen Batzen". Chef's Salty Chocolate Balls (1998)
"I don't really give a flying fudge."Oder "Das kümmert mich einen braunen Ökobatzen". Chef's Salty Chocolate Balls (1998)
"I just went and fudged yo mama!"Ich mache "Braune Batzen"! Chef's Salty Chocolate Balls (1998)
Does it have to be a talking piece of poo.Muss es ein sprechender Kotbatzen sein? Chef's Salty Chocolate Balls (1998)
We have to give him a large sum of money.Wir wollen einen Riesenbatzen Geld loswerden. 8MM (1999)
We also gave quite a chunk to the rainforest. And, you know, then, before I know it, I was on a safari, Bob!Wir haben auch einen Batzen für die Regenwald-Kampagne gespendet! Return to Me (2000)
[ Horn Blaring ] [O'Bannon] There she is, right on time, carrying a big, fat payroll.(Roy) Da ist er, sogar pünktlich, mit einem Batzen Geld im Gepäck. Shanghai Noon (2000)
It was walking all over her!Es erstickt das Kleine noch! Pfui, du SchleimbatzenThe Watermill Princess 2 (2000)
A year's supply of blood, guaranteed protection, merry bushels of cash and, most important, a guarantee that I'm not to be in any way slain.Blutproviant für ein Jahr, Personenschutz, einen Batzen Bargeld... ..und das Wichtigste: die Garantie, nicht gepfählt zu werden. The Yoko Factor (2000)
That's mone y.Ein hübscher BatzenIntacto (2001)
That's a boatload of manly responsibility to come out of nowhere. What's the matter?Wie kommt es, dass mir plötzlich so ein Batzen Verantwortung zugeflogen kommt? Checkpoint (2001)
Creep.EkelbatzenBuying the Cow (2002)
That's a lot of money there.Das ist ein scho:ner Batzen Geld. The Salton Sea (2002)
It's a hell of a lot of money!Hier ist ein scho:ner Batzen Geld! The Salton Sea (2002)
I bet you can spend 90% of the evening in the kitchen... then we get to take home the pretty, pretty money.Ich wette, du kannst zu fast 90 % des Abends in der Küche sein. Und wir kriegen dafür 'nen hübschen Batzen Geld. An Affair to Remember (2003)
Pretty, pretty money.'nen hübschen Batzen Geld. An Affair to Remember (2003)
Aren't you a big fat wad of pretty money?Bist ja ein schöner GeldbatzenAn Affair to Remember (2003)
Wouldn't you be drinking if you lost a bundle on some crackpot who you thought was gonna take you with him to fame and fortune?Würdest du nicht trinken, hättest du 'nen Batzen durch 'nen Irren verloren mit dem du Reichtum und Ruhm teilen wolltest? Spider-Man 2 (2004)
Wow, I'm gonna have a loogey in my coffee tomorrow.Und morgen habe ich einen Schleimbatzen im Kaffee. The One with Princess Consuela (2004)
Better than three of you wandering into the magic forest to bag a hunk o' ham with nothing but a little-bitty hunting knife?Besser als drei von uns in den verhexten Wald laufen zu lassen um mit nichts als einem kleinen Messer auf einen Batzen Schinken loszugehen? Walkabout (2004)
The Confederation is gonna lose a bundle!Das Amt wird nen dicken Batzen Geld verlieren! Mutilation Ball (2004)
I got a grocery list for you too. I need a... A brick of that Big Easy bud.Ich hab auch 'ne Einkaufsliste für dich, ich brauche, äh, 'n Batzen von dem Big-Easy-Shit. Hustle & Flow (2005)
Wasn't this important for my career? Big money and everything?Du hast doch gesagt, es wär super für meine Karriere, ein Batzen Geld... Time to Leave (2005)
- Say Onara, suckers.- Sojanara, ihr DummbatzenStar Wreck: In the Pirkinning (2005)
So, Ida let you run through the city with this lot?So, so, mit so 'nem Batzen lässt euch Ida also durch die Stadt rennen? The Thief Lord (2006)
I've just bought a chunk of pork this big.Ich habe mir gerade so einen Schweinebatzen gekauft. Volver (2006)
Money and the new boyfriend may not be mutually exclusive.Ein Batzen Geld und ein neuer Freund, so was ist doch bestimmt kein Zufall. White Balance (2006)
That cocksucker has the good taste to want to option your blog for a nice chunk of change.Dieser Schwanzlutscher hat eine gute Idee wie man deinen Blog um einen ganzen Batzen besser machen könnte. Girls, Interrupted (2007)
If it hadn't been for me putting that little clause in your contract, then you wouldn't be holding that big, fat wad of cash.Wenn ich die Klausel in den Vertrag nicht gesetzt hätte, dann hättest du jetzt nicht diesen Batzen Geld in der Hand. Filthy Lucre (2007)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Klumpen {m}; Batzen {m} | Klumpen {pl}clump | clumps [Add to Longdo]
Das ist ein Batzen Geld.That's a tidy (little) sum. [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Batz \Batz\ (b[aum]ts), n.; pl. {Batzen}. [Ger. batz, batze,
   batzen, a coin bearing the image of a bear, Ger. b[aum]tz,
   betz, bear.]
   A small copper coin, with a mixture of silver, formerly
   current in some parts of Germany and Switzerland. It was
   worth about four cents.
   [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top