Search result for

bart

(107 entries)
(0.9097 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -bart-, *bart*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
Bart[ABBR] คำย่อของ Baronet
barter[N] การแลกเปลี่ยนสินค้า, See also: แลกเปลี่ยนสิ่งของต่อสิ่งของ, Syn. trade
barter[VI] เจรจาต่อรอง, See also: ต่อรองการค้า, Syn. trade
bartender[N] บาร์เทนเดอร์, See also: บริกรในบาร์, คนเสิร์ฟ, Syn. barmaid, barman
barter for[PHRV] แลกเปลี่ยน
barter for[PHRV] พยายามตกลงในเรื่อง, See also: ทำสัญญาเรื่อง
barter away[PHRV] ต่อรองราคา, See also: ตกลงกันเรื่องราคา, Syn. bargain away
barter with[PHRV] ยอมแลกเปลี่ยน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
bartend(บาร์'เทนดฺ) {bartended,bartending,bartends} vi. ทำหน้าที่รับใช้ในบาร์,ทำหน้าที่บริการเครื่องดื่มบนเคาน์เตอร์, See also: bartender n.
barter(บาร์'เทอะ) {bartered,bartering,barters} vi.,vt.,n. (การ) แลกเปลี่ยนสินค้า,แลกเปลี่ยน,ขาย, See also: barterer n., Syn. exchange

English-Thai: Nontri Dictionary
barter(n) การแลกเปลี่ยนสินค้า,การค้าขาย,การแลกเปลี่ยน
barter(vt) แลก,ขาย,แลกเปลี่ยน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
barterการแลกเปลี่ยนสินค้า [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
barterการแลกเปลี่ยน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Bartendersนักผสมเครื่องดื่ม [TU Subject Heading]
Barterการแลกเปลี่ยนทรัพย์สิน [เศรษฐศาสตร์]
Barterการแลกเปลี่ยน [TU Subject Heading]
Barterการแลกเปลี่ยน [การบัญชี]
Bartholinต่อมบาโธลิน [การแพทย์]
Bartholin Glandต่อมบาร์โทลิน [การแพทย์]
Bartholin's Ductท่อน้ำลายใต้ลิ้น [การแพทย์]
Bartholin's Glandsต่อมบาร์โทลิน,ต่อมบาร์โธลิน,ต่อมบาร์โธลิน [การแพทย์]
Bartholinitisต่อมบาโธลินอักเสบ [การแพทย์]
Bartonellaบาร์โทเนลลา,เชื้อ;บาร์โทเนลลา [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Well, Bart is out of town,อืมม.. บาร์ทก็ไปนอกเมือง New Haven Can Wait (2008)
Bart, you're back early. My last round of meetingsบาร์ท, คุณกลับมาก่อนกำหนด Chuck in Real Life (2008)
Bart brought it from paris. It had its own seat on his plane.บาร์ทซื้อมาให้จากปารีสจ๊ะ / มันได้ที่นั่งส่วนตัวบนเครื่องบินเชียวนะ Chuck in Real Life (2008)
Bart bought me a suit? New watch.บาร์ทซื้อให้หนูเหรอคะ / นาฬิกาใหม่ Chuck in Real Life (2008)
Bart and me. We made the decision togetherบาร์ทกับแม่จ๊ะ เราปรึกษากันแล้ว Chuck in Real Life (2008)
About making the whole family thing work with Bart.เรื่องสร้างครอบครัวกับแบส Chuck in Real Life (2008)
Bart and lil's list of rules doesn't apply to me?แบสกับลิลลี่ตั้งกฏที่ไม่มีผลต่อฉัน Chuck in Real Life (2008)
So Bart is making sure we do...ดังนั้น แบสจึงพยายามแน่ใจว่าพวกเราทำ Chuck in Real Life (2008)
You're the bigger threat to Bart's business.เธอก็เป็นลางร้ายที่ใหญ่กว่าต่อธุรกิจของบาร์ท Chuck in Real Life (2008)
Hi, Bart.ไง บาร์ท Chuck in Real Life (2008)
According to Bartตามบาร์ท Chuck in Real Life (2008)
Bart and I are husband and wife. But he's not our father.แม่กับบาร์ทเป็นสามีภรรยากัน แต่มันก็ไม่ได้หมายความว่าเขาเป็นพ่อของพวกเรานะ Chuck in Real Life (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
bartIn primitive societies barter was used.
bartBarter, however, was a very unsatisfactory system because people's needs seldom matched exactly.
bartThey bartered guns for furs.
bartThe colonists bartered with the natives for fur.
bartWhen the bartender totals the bill for a customer who is drunk and angry, he must be very careful to mind his P's and Q's.
bartThe explorer bartered with the natives for food.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
บาร์เทนเดอร์[N] bartender, See also: barman, barkeeper, barkeep, Syn. พนักงานผสมเหล้า
ขายตัว[V] sell oneself, See also: barter away one's honour for somebody's patronage, Example: เขาขายตัวให้กับบริษัทชื่อดัง เพื่อแลกกับเงินก้อนโต, Thai definition: เอาตัวแลกเงิน, เอาชื่อเสียงแลกเงิน
แลกเปลี่ยน[V] exchange, See also: barter, swap, switch, interchange, Syn. แลก, เปลี่ยน, Example: ที่ประชุมกลุ่มเปิดโอกาสให้ทุกคนแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน
ข้อแลกเปลี่ยน[N] exchange, See also: barter, trade, Syn. สิ่งแลกเปลี่ยน, Example: ประเทศเกาหลีกำลังเริ่งรีบเจรจาหาข้อแลกเปลี่ยนและข้อตกลงให้ไทยสามารถส่งออกไก่เนื้อเข้าเกาหลีได้
ขายตัว[V] prostitute oneself, See also: barter away one's honour for someone's patronage, sell oneself, Example: หล่อนเต็มใจขายตัวเพราะอยากได้เงินไปให้ครอบครัว, Thai definition: หากินโดยเป็นโสเภณี

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การแลกเปลี่ยนสินค้าต่อสินค้า[n. exp.] (kān laēkplīen sinkhā tø sinkhā) EN: barter transaction ; barter ; offsetting transaction   
ค้า[v.] (khā) EN: trade ; do business ; buy and sell ; deal ; transact ; barter ; vend ; commerce ; exchange ; traffic in   FR: commercer ; négocier ; faire des affaires
ค้าขาย[v.] (khākhāi) EN: trade ; buy and sell ; do business ; deal ; transact ; barter ; vend ; commerce ; exchange   FR: commercer ; faire des affaires
แลก[v.] (laēk) EN: exchange ; change ; swap ; switch ; interchange ; barter ; trade   FR: changer ; échanger ; convertir ; faire le change
แลกเปลี่ยน[v.] (laēkplīen) EN: exchange ; interchange ; change ; barter ; swap   FR: changer ; échanger ; troquer ; faire le change
แลกเปลี่ยนสินค้าต่อสินค้า[v. exp.] (laēkplīen sinkhā tø sinkhā) EN: barter   
ระบบการแลกเปลี่ยนสินค้าต่อสินค้า[n. exp.] (rabop kān laēkplīen sinkhā tø sinkhā) EN: barter system   
ทำการค้า[v. exp.] (thamkānkhā) EN: trade ; buy and sell ; do business ; deal ; transact ; barter ; vend ; commerce ; exchange   FR: commercer

CMU English Pronouncing Dictionary
BART    B AA1 R T
BARTA    B AA1 R T AH0
BARTL    B AA1 R T AH0 L
BARTO    B AA1 R T OW0
BARTS    B AA1 R T S
BARTZ    B AA1 R T S
BARTH    B AA1 R TH
BARTEL    B AA1 R T AH0 L
BARTEK    B AA1 R T EH2 K
BARTAK    B AA1 R T AH0 K

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Bart    (n) (b aa1 t)
barter    (v) (b aa1 t @ r)
barters    (v) (b aa1 t @ z)
Bartlett    (n) (b aa1 t l e t)
bartered    (v) (b aa1 t @ d)
barterer    (n) (b aa1 t @ r @ r)
bartender    (n) (b aa1 t e n d @ r)
barterers    (n) (b aa1 t @ r @ z)
bartering    (v) (b aa1 t @ r i ng)
bartenders    (n) (b aa1 t e n d @ z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Bart {m} | Bärte {pl} | etw. in den Bart nuscheln | in den Bart brummen; vor sich hin murmelmbeard | beards | to mumble (mutter) sth. into one's beard | to mumble (away) to oneself [Add to Longdo]
Bartaxt {f}beard axe [Add to Longdo]
Barthaar {n}hair of the beard; whisker [Add to Longdo]
Bartmannkrug {m}beardman jug [Add to Longdo]
Bartschneider {m}beard trimmer [Add to Longdo]
bartlosbeardless [Add to Longdo]
Bartlaubsänger {m} [ornith.]Radde's Warbler (Phylloscopus schwarzi) [Add to Longdo]
Bartmeise {f} [ornith.]Bearded Tit (Panurus biarmicus); Bearede Reedling [Add to Longdo]
Bartgeier {m} [ornith.]Bearded Vulture [Add to Longdo]
Bartlett-Tinamu {m} [ornith.]Bartlett's Tinamou [Add to Longdo]
Bartguan {m} [ornith.]Bearded Guan [Add to Longdo]
Bartwachtel {f} [ornith.]Beared Tree Quail [Add to Longdo]
Bartrebhuhn {n} [ornith.]Daurian Partridge [Add to Longdo]
Bartralle {f} [ornith.]New Britain Rail [Add to Longdo]
Barttrappe {f} [ornith.]Bengal Florican [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
バーター[, ba-ta-] (n) barter; (P) [Add to Longdo]
バーターシステム[, ba-ta-shisutemu] (n) barter system [Add to Longdo]
バーテン[, ba-ten] (n) (abbr) (See バーテンダー) bartender; (P) [Add to Longdo]
バーテンダー[, ba-tenda-] (n) bartender [Add to Longdo]
バートレット[, ba-toretto] (n) Bartlett (pear) [Add to Longdo]
バートレット法[バートレットほう, ba-toretto hou] (n) Bartlett Act (1964) [Add to Longdo]
バルトリン腺[バルトリンせん, barutorin sen] (n) Bartholin's glands [Add to Longdo]
ヤングラ市場[ヤングラいちば, yangura ichiba] (n) young underground market (the underground economy in goods and services, involving lots of barter and buying and selling of secondhand goods) [Add to Longdo]
交換[こうかん, koukan] (n,vs) exchange; interchange; switching; reciprocity; barter; substitution; replacement; clearing (of checks, cheques); (P) [Add to Longdo]
交換品[こうかんひん, koukanhin] (n) thing bartered; trade-in [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
巴尔多禄茂[Bā ěr duō lù mào, ㄅㄚ ㄦˇ ㄉㄨㄛ ㄌㄨˋ ㄇㄠˋ, / 祿] Bartholomew [Add to Longdo]
巴特[Bā tè, ㄅㄚ ㄊㄜˋ, ] Barthes (semiotician) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
交換[こうかん, koukan] replacement (vs), exchange, interchange, barter, substitution, switching [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Bart \Bart.\ n.
   an abbreviation of {baronet}. [Abbrev.] "Since he was a
   baronet he had to be addressed as Sir Henry Jones, Bart."
 
   Syn: baronet.
     [WordNet 1.5]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 Bart
   n 1: a member of the British order of honor; ranks below a baron
      but above a knight; "since he was a baronet he had to be
      addressed as Sir Henry Jones, Bart." [syn: {baronet},
      {Bart}]

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]:

 BART
     Basic Application RunTime (OS/2, IBM)
     

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

 Bart [baːrt] (n) , s.(m )
   beard
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top