Search result for

barrel

(71 entries)
(0.0067 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -barrel-, *barrel*.
English-Thai: Longdo Dictionary
pork-barrel(n) การแบ่งสรรปันส่วน(ผลประโยชน์)ในรัฐบาลด้วยเหตุผลทางการเมือง เช่น The pork barrel was to become as central to our national political culture.

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
barrel    [N] ถังใส่ของเหลว, See also: ภาชนะตักเบียร์ / น้ำมัน, Syn. barreling
barrel    [N] จำนวนของของเหลวต่อบาร์เร็ล, Syn. barrelful
barrel    [N] จำนวนของน้ำมันหรือเบียร์ต่อบาร์เร็ล
barrel    [N] ลำกล้องปืน
barrel    [VT] เคลื่อนไหวด้วยความรวดเร็ว (ไม่เป็นทางการ), Syn. canon
barrel in    [PHRV] โหมกระหน่ำ, See also: พัดกระหน่ำ
barrel of fun    [SL] สนุกสุดเหวี่ยง, See also: สนุกมาก

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
barrelกระบอกสูบ (ของกระบอกฉีดยา) [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
barrel๑. กระบอกสูบ๒. ท่อ [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
barrelบาร์เรล [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
barrel, porkเงินช่วยท้องถิ่นเพื่อหาคะแนนนิยม [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Barrelหน่วยวัดปริมาตรน้ำมันดิบและผลิตภัณฑ์น้ำมัน
1 บาร์เรล มีค่าเท่ากับ 158.978 ลิตร หรือ 42 ยูเอส แกลลอน หรือ 35 อิมพีเรียล แกลลอน [ปิโตรเลี่ยม]
Barrelถังเบียร์ [การแพทย์]
Barrel Oil Equivalent การปรับเทียบพลังงานชนิดต่างๆ, การปรับเทียบพลังงานชนิดต่างๆ เช่น ก๊าซธรรมชาติ ถ่านหิน ให้เทียบเท่าน้ำมันดิบ
ตัวอย่างเช่น ก๊าซธรรมชาติ 1 ล้านลูกบาศก์ฟุต เทียบเท่าน้ำมันดิบ 174.4 บาร์เรล หรือ ก๊าซธรรมชาติเหลว 1 บาร์เรล เทียบเท่าน้ำมันดิบ 0.9096 บาร์เรล หรือ ถ่านหินลิกไนท์ 1 เมตริกตัน เทียบเท่าน้ำมันดิบ 2.053 บาร์เรล [ปิโตรเลี่ยม]
Barrel per Day อัตราการผลิตน้ำมันที่ผลิตได้ต่อวัน (ความหมายในแง่การผลิต) [ปิโตรเลี่ยม]
Barrel per Day ปริมาณน้ำมันที่กลั่นออกมาได้ในรอบปี หารด้วยจำนวนวันที่ปฏิบัติงานจริง, ปริมาณน้ำมันที่กลั่นออกมาได้ในรอบปี หารด้วยจำนวนวันที่ปฏิบัติงานจริง (ไม่นับวันที่หยุดและซ่อมแซมอุปกรณ์) (ความหมายในแง่การกลั่น) [ปิโตรเลี่ยม]
Barrel Shapeลักษณะกลมเหมือนถัง,ลักษณะกลมเหมือนถัง,ขนาดใหญ่ลักณะเป็นถังน้ำ [การแพทย์]
Barrel Shelterถังเกาะพัก [การแพทย์]
Barrel-Shapedลักษณะคล้ายถังเบียร์,รูปร่างคล้ายถังเบียร์ [การแพทย์]
Barrelledเป็นรูปคล้ายถังเบียร์ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
barrelThe GOP accused the Democrats of pork barrel politics.
barrelMiddle Eastern oil prices jumped by five dollars per barrel.
barrelOne rotten apple spoils the barrel.

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
barrel(บาร์'เริล) n. ถังรูปทรงกระบอก,ปริมาณมาก,ภาชนะรูปทรงกระบอก
cracker-barrel(แครค'เคอะแบ'เรล) adj. ขึ้คุย,คุยโว
double barreln. ปืนกล้องคู่

English-Thai: Nontri Dictionary
barrel(n) ถัง,ลัง
barrel(vt) ใส่ถัง,ใส่ลัง,บรรจุถัง

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
บาร์เรล    [N] barrel, Example: ราคาน้ำมันในตลาดโลกขยับสูงถึงระดับ 28–31 เหรียญต่อบาร์เรล, Count unit: บาร์เรล, Thai definition: หน่วยวัดความจุของของเหลว ซึ่งเมื่อใช้กับการวัดปริมาตรน้ำมันปิโตรเลียม 1 บาร์เรล = 36 แกลลอน ในประเทศอังกฤษ ส่วนในประเทศสหรัฐอเมริกา 1 บาร์เรล = 42 แกลลอน, Notes: (อังกฤษ)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ด้ามปากกา[n. exp.] (dām pākkā) EN: pen holder ; barrel of a pen   
กระบอก[n.] (krabøk) EN: cylinder ; pipe ; tube ; barrel ; cylinder ; tube-shaped container   FR: cylindre [m] ; tube [m] ; logement [m] ; cavité [f]
กระบอกปืน[n. exp.] (krabøk peūn) EN: gun barrel   FR: canon de fusil [m]
ถัง[n.] (thang) EN: bucket ; water tank ; tub ; pail ; barrel   FR: seau [m] ; cuve [f] ; baril [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
BARREL    B AE1 R AH0 L
BARRELL    B AA0 R EY1 L
BARRELS    B AE1 R AH0 L Z
BARRELED    B AE1 R AH0 L D
BARRELING    B AE1 R AH0 L IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
barrel    (v) (b a1 r @ l)
barrels    (v) (b a1 r @ l z)
barrelled    (v) (b a1 r @ l d)
barrelling    (v) (b a1 r @ l i ng)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Fasspumpe {f}barrel pump [Add to Longdo]
Fassventil {n}barrel valve [Add to Longdo]
Ventileinsatz {m}barrel (valve); core (valve); valve barrel; valve core [Add to Longdo]
Rohrkrepierer {m}barrel burst [Add to Longdo]
Konusdichtung {f}barrel gasket (valve) [Add to Longdo]
Fass {n} | Fässer {pl}barrel | barrels [Add to Longdo]
Trommelgalvanik {f} [techn.]barrel plating [Add to Longdo]
Gewinderohrnippel {n} [techn.]barrel nipple [Add to Longdo]
Lauf {m}; Rohr {n} (einer Kanone)barrel (of a cannon) [Add to Longdo]
Tonnengewölbe {n}; Schildbogen {m}barrel vault [Add to Longdo]
Gleitschleifen {n}; Trowalisieren {n} [techn.]barrel finishing [Add to Longdo]
Zylindermutter {f} (zylindrische Form) [techn.]barrel nut [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
たらい回し;盥回し[たらいまわし, taraimawashi] (n,vs) (1) acrobatic barrel-rolling (performed using the feet while lying on the back); (2) handing something around (within a fixed group of people in a pre-arranged order); (3) handing off a problem to someone else (in order to evade responsibility) [Add to Longdo]
ばらまき政治;散播き政治[ばらまきせいじ, baramakiseiji] (n) (See 散播き) money politics; pork-barrel politics [Add to Longdo]
デメニギス[, demenigisu] (n) barreleye (Macropinna microstoma) [Add to Longdo]
バルクワイン[, barukuwain] (n) barreled wine [Add to Longdo]
バレル(P);バーレル(P)[, bareru (P); ba-reru (P)] (n) barrel; (P) [Add to Longdo]
バレルオルガン[, bareruorugan] (n) barrel organ [Add to Longdo]
バレルロール[, bareruro-ru] (n) (See 横転) barrel-roll [Add to Longdo]
ビヤ樽[ビヤだる, biya daru] (n) beer barrel [Add to Longdo]
ムリダンガム;ムリダンガ[, muridangamu ; muridanga] (n) mridangam (double-headed barrel drum of Indian origin) (hin [Add to Longdo]
一切合切;一切合財[いっさいがっさい, issaigassai] (n-adv,n-t) any and every thing; altogether; lock, stock, and barrel; the whole shooting match; the whole kit and caboodle; without reserve [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
大桶[dà tǒng, ㄉㄚˋ ㄊㄨㄥˇ, ] barrel; vat [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
円筒プリンター[えんとうプリンター, entou purinta-] barrel printer [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Barrel \Bar"rel\ (b[a^]r"r[e^]l), n.[OE. barel, F. baril, prob.
   fr. barre bar. Cf. {Barricade}.]
   1. A round vessel or cask, of greater length than breadth,
    and bulging in the middle, made of staves bound with
    hoops, and having flat ends or heads; as, a cracker
    barrel. Sometimes applied to a similar cylindrical
    container made of metal, usually called a {drum}.
    [1913 Webster +PJC]
 
   2. The quantity which constitutes a full barrel. This varies
    for different articles and also in different places for
    the same article, being regulated by custom or by law. A
    barrel of wine is 311/2 gallons; a barrel of flour is 196
    pounds.
    [1913 Webster]
 
   3. A solid drum, or a hollow cylinder or case; as, the barrel
    of a windlass; the barrel of a watch, within which the
    spring is coiled.
    [1913 Webster]
 
   4. A metallic tube, as of a gun, from which a projectile is
    discharged. --Knight.
    [1913 Webster]
 
   5. A jar. [Obs.] --1 Kings xvii. 12.
    [1913 Webster]
 
   6. (Zool.) The hollow basal part of a feather.
    [1913 Webster]
 
   {Barrel bulk} (Com.), a measure equal to five cubic feet,
    used in estimating capacity, as of a vessel for freight.
    
 
   {Barrel drain} (Arch.), a drain in the form of a cylindrical
    tube.
 
   {Barrel of a boiler}, the cylindrical part of a boiler,
    containing the flues.
 
   {Barrel of the ear} (Anat.), the tympanum, or tympanic
    cavity.
 
   {Barrel organ}, an instrument for producing music by the
    action of a revolving cylinder.
 
   {Barrel vault}. See under {Vault}.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Barrel \Bar"rel\ (b[a^]r"r[e^]l), v. t. [imp. & p. p. {Barreled}
   (-r[e^]ld), or {Barrelled}; p. pr. & vb. n. {Barreling}, or
   {Barrelling}.]
   To put or to pack in a barrel or barrels.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 barrel
   n 1: a tube through which a bullet travels when a gun is fired
      [syn: {barrel}, {gun barrel}]
   2: a cylindrical container that holds liquids [syn: {barrel},
     {cask}]
   3: a bulging cylindrical shape; hollow with flat ends [syn:
     {barrel}, {drum}]
   4: the quantity that a barrel (of any size) will hold [syn:
     {barrel}, {barrelful}]
   5: any of various units of capacity; "a barrel of beer is 31
     gallons and a barrel of oil is 42 gallons" [syn: {barrel},
     {bbl}]
   v 1: put in barrels

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 bar
 
 1. (kıs.) barometer, barometric, barrel.
 
 

Are you satisfied with the result?

Go to Top