Search result for

bs

(77 entries)
(0.052 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -bs-, *bs*.
English-Thai: Longdo Dictionary
to twiddle one's thumbsเสียเวลาจริงๆ เช่น I was twiddling my thumbs., S. to waste one's time,
substrate(n) สารตั้งต้น(ทางเคมี), starting material
abstinent(adj) ที่ค่อยๆกินอย่างไม่มูมมาม, ที่สามารถระงับอารมณ์หรือความอยากได้ดี เช่น the longer the intake, the greater the likelihood that a patient will stay continuously abstinent even after termination of alcohol deterrents.
leave of abscenceการได้รับอนุญาตให้ไม่อยู่ในที่ทำงาน เช่น I'm thinking about taking a one-month leave of abscence from residency. It would be my last month this year. I am scheduled for geriatrics. , S. permission to be absent ,

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
BSC, BISYNC (binary synchronous communications)บีเอสซี, ไบซิงก์ (การสื่อสารแบบประสานเวลาฐานสอง) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Bstan- 'dzin-rgya-mtsho, Dalai Lama XIV, 1935-สมเด็จพระเท็นซิน กยัตโส, ทะไลลามะองค์ที่ 14, ค.ศ.1935- [TU Subject Heading]

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
bsabbr. blood sugar,breath sound,bowel sound, (บีเอส) 1. ย่อมาจาก billisecond เท่ากับ 1/1,000 ล้านวินาที 2. ถ้าอยู่บนแป้นพิมพ์ จะเป็นตัวย่อของ backspace ใช้เป็นแป้นถอยหลัง ดู Backspace key
bsaabbr. body surface area
bspabbr. bromsulphalein
abs-(คำเสริมหน้า) = ab-
abscess(แอบ' เซส) n. ฝีหนอง
abscise(แอบไซซ') vi. แยก, ตัด
abscissa(แอบซิส' ซะ) n. (pl. -scissas, -scissae) จุบนแนวนอน (x-axis) ที่ขนานกับแกน y
abscission(แอบซิส' ซัน) n. การตัดออก, การหยุดทันที (sudden termination)
abscond(แอบสฺคอนดฺ') vi. หลบหนี
absence(แอบ' เซินซฺ') n. การไม่อยู่, ระยะเวลาที่ไม่อยู่, การไม่ปรากฏตัว, การไม่มีตัวตน, การขาด, การขาดแคลน, Syn. inexistence, nonexistence ###A. presence, adequacy)

English-Thai: Nontri Dictionary
abscess(n) หนอง,ฝี
abscond(vi) หนี
absence(n) การไม่มา,การไม่อยู่,การขาดประชุม,การไม่มี
absent(adj) ไม่มา,ไม่อยู่,ขาดประชุม,ไม่มี
absent(vt) ทำให้ไม่มา,ทำให้ไม่อยู่
ABSENT-absent-minded(adj) เหม่อ,เหม่อลอย,ใจลอย
absentee(n) ผู้ที่ขาดไป,ผู้ที่ไม่อยู่
absolute(adj) สมบูรณ์,จริง,แน่นอน,แท้,ล้วน,ครบถ้วน
absolutely(adv) โดยสมบูรณ์,อย่างครบถ้วน,อย่างแน่นอน
absolution(n) การอภัยโทษ,การให้อภัย

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แอบดู[v. exp.] (aēp dū) EN: peep at ; peek at ; steal a glance at   FR: épier ; regarder en douce ; observer secrètement
อำนาจเด็ดขาด[n. exp.] (amnāt detkhāt) EN: absolute power   FR: pouvoir absolu [m]
อำนาจสิทธิขาด[n. exp.] (amnāt sitthi khāt) EN: absolute power   FR: pouvoir absolu [m]
อนาจาร[n.] (anājān) EN: obscenity ; bad conduct ; immoral conduct ; shameful behaviour ; public indecency   FR: obscénité [f]
อนาจาร[adj.] (anājān) EN: obscene ; lewd ; pornographic ; indecent ; immoral   FR: obscène ; pornographique ; porno (fam.) ; indécent ; immoral
อนุเคราะห์[v.] (anukhrǿ) EN: help ; aid ; favor ; do a good turn ; support ; back ; stand by ; subsidize   FR: favoriser ; aider
อนุมาตรา[n.] (anumātrā) EN: subsection   
เอามาใช้แทน[v. exp.] (ao mā chai thaēn) EN: substitute   
อภัยโทษ[v.] (aphaiyathōt) EN: forgive to pardon ; give a general pardon ; amnesty   FR: amnistier ; absoudre
อาญาสิทธิ์[n. exp.] (āyāsit) EN: absolute power   FR: pouvoir absolu [m]

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
BST    (n) (b ii2 e2 s t ii1)
BSc    (n) (b ii2 e2 s s ii1)

German-Thai: Longdo Dictionary
selbstด้วยตนเอง, ตนเอง
bsch(adj) น่ารัก
abschreiben(vi) |schrieb ab, hat abgeschrieben| เขียนลอก ลอก
Obst(n) |das| ผลไม้ , See also: die Frucht
Abstand nehmen von(phrase) ถอยห่างจาก, See also: fernhalten, verabschieden
Abschied nehmen(phrase) ร่ำลา ลา, See also: sich verabschieden
Herbst(n phrase) |der| ฤดูใบไม้ร่วง
ein Konto abschließenปิดบัญชีธนาคาร
absichtilich(adj adv) ด้วยความตั้งใจ, See also: mit Absicht
unabsichtlich(adj adv) ด้วยความไม่ได้ตั้งใจ, See also: ohne Absicht

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Britische NormBS : British Standard [Add to Longdo]
Bakkalaureus {m} der ChirurgieBS : Bachelor of Surgery [Br.] [Add to Longdo]
Bakkalaureus {m} der NaturwissenschaftenBS : Bachelor of Science [Am.] [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
嘈囃;そう囃[そうざつ, souzatsu] (n,vs) (obsc) (嘈囃 is sometimes read むねやけ) (See 胸焼け) heartburn; sour stomach [Add to Longdo]
壎;塤[けん, ken] (n) (arch) (obsc) xun (ancient Chinese musical instrument resembling a clay ocarina) [Add to Longdo]
夔鳳鏡;き鳳鏡[きほうきょう, kihoukyou] (n) (obsc) (See 鳳凰) intricately inscribed ancient bronze or iron mirror featuring a pair of firebirds [Add to Longdo]
夔鳳文;き鳳文[きほうもん, kihoumon] (n) (obsc) (See 文様) inscription of a fantastic birdlike creature found on Yin and Zhou dynasty bronze ware etc. [Add to Longdo]
[し, shi] (n) (obsc) 10**24; septillion (American); quadrillion (British) [Add to Longdo]
苾蒭;苾芻[ひっしゅ;ひっすう, hisshu ; hissuu] (n) (obsc) {Buddh} (See 比丘) bhikkhu (fully ordained Buddhist monk) [Add to Longdo]
蠔油(oK)[ハオユー, haoyu-] (n) (obsc) (uk) (See オイスターソース) oyster sauce (chi [Add to Longdo]
[ふき, fuki] (n) (obsc) turned-back hem of a kimono [Add to Longdo]
襅(oK)[ちはや, chihaya] (n) (obsc) (uk) thin, white ceremonial haori worn by miko [Add to Longdo]
鵷鶵[えんすう, ensuu] (n) (obsc) mythical Chinese bird [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
つまみねじ[つまみねじ, tsumamineji] thumbscrew [Add to Longdo]
サブスクライバー[さぶすくらいばー, sabusukuraiba-] subscriber [Add to Longdo]
サブストリング[さぶすとりんぐ, sabusutoringu] substring [Add to Longdo]
データ抽象化[データちゅうしょうか, de-ta chuushouka] data abstraction [Add to Longdo]
バックスペース[ばっくすぺーす, bakkusupe-su] backspace character (BS) [Add to Longdo]
パラメタ化された抽象的試験項目[パラメタかされたちゅうしょうてきしけんこうもく, parameta kasaretachuushoutekishikenkoumoku] parameterized abstract test case [Add to Longdo]
パラメタ化された抽象的試験項目群[パラメタかされたちゅうしょうてきしけんこうもくぐん, parameta kasaretachuushoutekishikenkoumokugun] parameterized abstract test suite [Add to Longdo]
ヒストリの置換[ヒストリのちかん, hisutori nochikan] history substitution [Add to Longdo]
ビジネスソフトウェア連盟[ビジネスソフトウェアれんめい, bijinesusofutouea renmei] BSA, Business Software Association [Add to Longdo]
ファイル名置換[ファイルめいちかん, fairu meichikan] filename substitution [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (6 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 BS
   n 1: a bachelor's degree in science [syn: {Bachelor of Science},
      {BS}, {SB}]

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]:

 BS
     BackSpace
     

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]:

 BS
     BackSpace one record (IBM, VM/ESA, CP)
     

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]:

 BS
     Base Station (LA, GSM, mobile-systems)
     

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]:

 BS
     Banded Signaling
     

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]:

 BS
     BetriebsSystem
     

Are you satisfied with the result?

Go to Top