ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

bp

   
47 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -bp-, *bp*
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
bpi(บีพีไอ) ย่อมาจาก bits per inch หรือบิตต่อนิ้ว เป็นหน่วยวัดความจุของแถบบันทึก โดยวัดว่า แถบบันทึก 1 นิ้วจะเก็บตัวอักขระได้กี่บิต
bpmabbr. breath per minute,beat per minute
bps(บีพีเอส) ย่อมาจาก bits per second หรือบิตต่อวินาที เป็นหน่วยวัดความเร็วของการถ่ายโอนข้อมูลผ่านโมเด็มว่า มีความเร็วกี่บิตต่อวินาที
abp.abbr. archbishop. (หัวหน้าบาทหลวงเจ้าคณะ)
archbp.abbr. Archbishop
lbpabbr. low back pain
subpoena(ซับพี'นะ) n. หมายศาล,หมายเรียก vt. เรียกตัวด้วยหมายศาลหรือหมายเรียก., Syn. subpena,summons,summon

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
bp (brake power)บีพี (กำลังเพลา) [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
BPLบีพีแอล [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
bps (bit per second)บีพีเอส (บิตต่อวินาที) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Check her vital signs. BP 60ตรวจสัญญาณชีพ ความดันเลือด 60 Windstruck (2004)
BP is 80/40 and falling.B.P.Is 80 over 40 and falling. Bedtime Stories (2007)
This is not a normal response to the test. Pulse and bp are too high.นี่ไม่ใช่การตอบสนองที่ปกติต่อการตรวจ ชีพจรและค่าBPสูงเกินไป The Right Stuff (2007)
BP 50 over 30,อาการเป็นไง? Mayhem (2008)
We've got a heart rate of 130. BP 80 systolic.หัวใจเต็น 130 ความดัน 80 Emotional Rescue (2009)
His BP is normal, his bloodwork is pristine.สภาพหัวใจเขาเหมือนคนอายุ 50 ครับ -แล้วมันหมายความว่ายังไง? Tainted Obligation (2009)
His heart rate and BP have been fluctuating.การเต้นของหัวใจและค่าความดันไม่คงที่ Human (2010)
BP is 70. 7-0 over palp.ความดัน 70. 7-0 ความดันโลหิตลดลงต่ำมาก I See You (2010)
You know? The BP oil spill, Hodges.- การแพร่กระจายของคราบน้ำมัน ของกลุ่มบริษัทพีบี... The Couple in the Cave (2010)
BP 62 over 43.ความดันโลหิต 62 โอเวอร์ 43 Out of the Light (2011)
Pulse and BP were normal at the time of the rescue.ชีพจรและความดันปกติ ตอนที่ได้รับการช่วยชีวิต Last Temptation (2011)
- Pupil's blown on left. - Bp dropping. 80 over 40.- รูม่านตาด้านซ้ายขยาย\ ความดันลดต่ำ Us or Them (2011)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
หมายพยาน[n. exp.] (māi phayān) EN: writ of subpoena   
หมายเรียก[n.] (māirīek) EN: summons ; warrant ; writ of summons to appear ; subpoena   
หมายศาล[n.] (māisān) EN: subpoena ; summons ; writ   FR: assignation (à comparaître) [f] ; citation [f]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Teesorten-BezeichnungBP : Broken Pekoe [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
サブパス[, sabupasu] (n) {comp} subpath [Add to Longdo]
サブパタン[, sabupatan] (n) {comp} subpattern [Add to Longdo]
サブプライム[, sabupuraimu] (n) subprime [Add to Longdo]
サブプライムモーゲージ;サブプライム・モーゲージ[, sabupuraimumo-ge-ji ; sabupuraimu . mo-ge-ji] (n) subprime mortgage [Add to Longdo]
サブプライムローン;サブプライム・ローン[, sabupuraimuro-n ; sabupuraimu . ro-n] (n) subprime loan; subprime lending [Add to Longdo]
サブプライム融資[サブプライムゆうし, sabupuraimu yuushi] (n) subprime lending in housing mortage market; housing loans to low-income, high-risk consumers [Add to Longdo]
サブプログラム[, sabupuroguramu] (n) {comp} subprogram [Add to Longdo]
サブルーチン副プログラム[サブルーチンふくプログラム, saburu-chin fuku puroguramu] (n) {comp} subroutine subprogram [Add to Longdo]
ビーピーエス[, bi-pi-esu] (n) {comp} bps [Add to Longdo]
ビーム伝搬法[ビームでんぱんほう, bi-mu denpanhou] (n) beam propagation method; BPM [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
サブパス[さぶぱす, sabupasu] subpath [Add to Longdo]
サブパタン[さぶぱたん, sabupatan] subpattern [Add to Longdo]
サブプログラム[さぶぷろぐらむ, sabupuroguramu] subprogram [Add to Longdo]
サブルーチン副プログラム[サブルーチンふくプログラム, saburu-chin fuku puroguramu] subroutine subprogram [Add to Longdo]
モジュール副プログラム[モジュールふくプログラム, moju-ru fuku puroguramu] module subprogram [Add to Longdo]
外部副プログラム[がいぶふくプログラム, gaibufuku puroguramu] external subprogram [Add to Longdo]
関数副プログラム[かんすうふくプログラム, kansuufuku puroguramu] function subprogram [Add to Longdo]
区分編成[くぶんへんせいほう, kubunhenseihou] BPAM, Basic Partitioned Access Method [Add to Longdo]
呼ばれるプログラム[よばれるプログラム, yobareru puroguramu] called program, subprogram [Add to Longdo]
内部副プログラム[ないぶふくプログラム, naibufuku puroguramu] internal subprogram [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2013) [vera]:

  BP
         Base Pointer [register] (CPU, Intel, assembler)
         

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top