Search result for

bm

(75 entries)
(0.0276 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -bm-, *bm*
English-Thai: Longdo Dictionary
webmaster(n ) ผู้ดูแลเว็บไซต์

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
bmabbr. bone marrow
bmp(บีเอ็มพี) ใช้เป็นนามสกุล (file type) ของแฟ้มข้อมูลที่เก็บภาพหรือกราฟิกที่มีลักษณะเป็นจุดภาพ (pixel) เล็ก ๆ ที่เรียกว่าบิตแมป เช่น WINLOGO.BMP ดู bitmap ประกอบ
abmabbr. antiballistic missile (ขีปนาวุธต่อต้านขีปนาวุธ)
abmho(แอบ' โบ) n., (pl. -mhos) หน่วยการนำไฟฟ้า (เซนติเมตร/กรัม/วินาที) ซึ่งมีค่าเท่า 109 mhos (เซนติเมตร/กรัม/วินาที)
antisubmarine(แอนทีซับ' มะรีน) adj. ซี่งต่อต้านหรือทำลายเรือดำน้ำ
cabmann. คนขับรถแท็กซี่ -pl. cabmen
dbms(ดีบีเอ็มเอส) ย่อมาจาก data base management system (แปลว่า ระบบจัดการฐานข้อมูล) หมายถึง ซอฟต์แวร์ที่สร้างขึ้นเพื่อรวบรวมข้อมูลให้เป็นระบบ เพื่อจะได้นำไปเก็บรักษา เรียกใช้ หรือนำมาปรับปรุงให้ทันสมัยได้ง่าย ทั้งนี้จำเป็นต้องคำนึงถึงการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลเป็นเรื่องสำคัญด้วย
ibmabbr. Intercontinental Ballistic Missile จรวดขีปนาวุธข้ามทวีป,International Business Machines Corporation,บริษัทไอบีเอ็ม เป็นชื่อบริษัทที่ผลิตเครื่องจักรประมวลผลสำหรับธุรกิจหลายชนิด ซึ่งก็หมายถึงเครื่องคอมพิวเตอร์นั่นเอง ไอบีเอ็มเป็นบริษัทยักษ์ใหญ่ที่สุดและเก่าแก่ที่สุดบริษัทหนึ่งในด้านนี้ ในปัจจุบัน เริ่มมีคู่แข่งมากขึ้น บริษัทไอบีเอ็มนี้ผลิตคอมพิวเตอร์ทุกขนาดตั้งแต่ขนาดใหญ่ (mainframe) จนถึงไมโครคอมพิวเตอร์ ราคาเครื่องของบริษัทนี้จะแพงกว่าของบริษัทอื่น และมีบริษัทมากมายพยายามเลียนแบบ จนเกิดมีคำ"IBM compatibles" ซึ่งใช้เรียกเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ที่เทียบเคียงกับคอมพิวเตอร์ของบริษัทไอบีเอ็มได้ กล่าวคือ ใช้โปรแกรมระบบ (operating system) อย่างเดียวกัน
ibm atไอบีเอ็ม เอทีเป็นชื่อเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์เครื่องแรกที่บริษัทไอบีเอ็มผลิตขึ้น และนำออกสู่ตลาดในราวปี ค.ศ.1984 เครื่องนี้ใช้ตัวประมวลผลIntel 80286 คำว่า เอที ย่อมาจากคำว่า Advanced Technology ซึ่งแปลตรง ๆ ตัวได้ว่า เทคโนโลยีขั้นสูง
ibm cardบัตรไอบีเอ็มหมายถึงบัตรคอมพิวเตอร์ที่ฮอลเลอริท (Hollerith) เป็นผู้ออกแบบ นำมาใช้เจาะเป็นรู เพื่อสื่อสารนำข้อมูลเข้าสู่หน่วยความจำของคอมพิวเตอร์ ปัจจุบันเลิกใช้แล้วดุ card ประกอบ

English-Thai: Nontri Dictionary
cabman(n) คนขับรถแท็กซี่,คนขับรถม้า
submarine(adj) ในน้ำ,ใต้น้ำ
submarine(n) เรือดำน้ำ
submerge(vi,vt) ดำน้ำ,จุ่มน้ำ,แช่น้ำ,จมน้ำ
submergence(n) การจมน้ำ,การจุ่มน้ำ,การดำน้ำ,การแช่น้ำ
submission(n) ความอ่อนน้อม,การยอมจำนน,การยอมแพ้,การเสนอ
submissive(adj) อ่อนน้อม,ยอมจำนน,ยอมแพ้,ถ่อมตัว,ว่าง่าย
submit(vt) ยอมจำนน,เสนอ,ยอมตาม,อ่อนน้อม

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
bmep (brake mean effective pressure)บีเอ็มอีพี (ความดันประสิทธิผลเฉลี่ยสำหรับแรงม้าเพลา) [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
BMW automobilesรถยนต์บีเอ็มดับบลิว [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
BMW parked in front of it. People dressed nicely.รถบีเอ็มดับเบิ้ลยูจอดข้างหน้าร้าน ผู้คนแต่งตัวเนี้ยบโก้หล่อ Fighting (2009)
- Hey, here's a big BM.- นี่หล่ะ บ้านของบิ้ก บี เอ็ม Zombieland (2009)
You own a BMW?นายเป็นเจ้าของบีเอ็มดับบลิว เหรอ Hot Tub Time Machine (2010)
And I had nearly paid off the 2007 bmw.และใช้หนี้รถบีเอ็มปี 2007 เกือบหมด Static (2010)
It's a little bit like watching your mother-in-law drive off a cliff in your BMW.ที่มีความรู้สึกผสม มันนิด ๆ หน่อย ๆ ชอบดู แม่กฎหมายในของคุณ What Are We Really Made Of? (2010)
A kid on a BMX dropped this off at the "Monitor" a half hour ago.เด็กส่งเอกสารเอานี่มาส่ง เมื่อครึ่งชั่วโมงก่อน Reflection of Desire (2010)
This is the legend of the Ferghana BMWนี่คือ อาชา หยากเหงื่อโลหิตใตำนาน 3-D Sex and Zen: Extreme Ecstasy (2011)
Just an old BMW. Five series. Right there.ก็แค่บีเอ็มเก่า ซีรีย์5 จอดตรงโน้นหน่ะ No Strings Attached (2011)
If Aunt Edie asks me one more time if I've had my BM...ถ้าป้าอีดี้ถามผมอีกว่า ผมปวดรอบเดือนไหม The Math Class (2011)
BMW, Audi, Porsche.บีเอ็ม ออดี้ พอร์ช Danse Macabre (2011)
Actually we narrowed it down to just BMWs and Audis that use the nylon we're looking for.อันที่จริงเราทำให้มันแคบลง เหลือแค่บีเอ็มกับออดี้ ที่ใช้เส้นใยแบบที่เรากำลังหา Danse Macabre (2011)
And he drives a BMW-x5, which is a match with the fibers.และเขาขับรถบีเอ็มรุ่น X5 ซึ่ง ตรงกับเส้นใย Danse Macabre (2011)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ไอบีเอ็ม[TM] (Ai.Bī.Em.) EN: IBM   FR: IBM
บีเอ็มดับเบิลยู[TM] (Bī Ēm Dapboēnyū) EN: BMW   FR: BMW [f]
บริษัท ไอบีเอ็ม[TM] (børisat Ai-Bī-Em) EN: IBM   FR: IBM
ดำ[v.] (dam) EN: dive ; submerge ; remain under water   FR: plonger ; s'immerger
ดำน้ำ[v.] (damnām) EN: dive ; submerge ; remain under water   FR: plonger ; immerger
ดัชนีมวลร่างกาย[n. prop.] (datchanī mūan rāngkāi) EN: Body Mass Index (BMI)   FR: indice de masse corporelle [m]
ฎีกา[n.] (dīkā) EN: appeal to the Supreme Court ; submit a petition   FR: appel devant la Cour suprême
หินโสโครก[n. exp.] (hinsōkhrōk) EN: submerged rocks ; submerged reefs   FR: récif [m]
หัวอ่อน[adj.] (hūa-øn) EN: obedient ; docile ; mild ; complaisant ; tractable ; pliable ; submissive   FR: docile ; complaisant
ใจอ่อน[adj.] (jai-øn) EN: meek ; soft-hearted ; submissive ; weak ; sensitive ; yielding ; weak-willed   FR: sensible ; au coeur tendre ; doux

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
BMA    (n) (b ii2 e2 m ei1)
BMus    (n) (b ii2 m uh1 z)

German-Thai: Longdo Dictionary
eine Abmachung mit jm. treffen(phrase) ตกลงกับคนใดคนหนึ่ง, See also: vereinbaren
Prüfungsabmeldung(n) |die| การลงทะเบียนยกเลิกการสอบที่ได้ลงเอาไว้แล้ว
abmachen(vt) |machte ab, hat abgemacht| ลอกออก , See also: S. lösen, trennen,
abmachen(vt) |machte ab, hat abgemacht, etw. mit jmdm.| ตกลงว่านัดเจอ, กำหนดการนัดพบ เช่น Um wieviel Uhr treffen wir uns? Wann habt Ihr abgemacht? เราเจอกันกี่โมงจ๊ะ พวกเธอตกลงนัดกันไว้เมื่อไหร่, See also: S. vereinbaren, festlegen,

German-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
BMW : Bayerische Motorenwerke (n ) รถสุดจ๊าบ

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
BMW {m} [auto]beamer [coll.]; BM; BMW (car) [Add to Longdo]
BMW : Bayerische MotorenwerkeBMW : Bavarian Motor Works [Add to Longdo]
Bakkalaureus {m} der MedizinBM : Bachelor of Medicine [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ABM[エービーエム, e-bi-emu] (n) (1) antiballistic missile; ABM; (2) activity-based management; ABM [Add to Longdo]
BMD[ビーエムディー, bi-emudei-] (n) ballistic missile defense; BMD [Add to Longdo]
DBMS[ディービーエムエス, dei-bi-emuesu] (n) {comp} database management system; DBMS [Add to Longdo]
EBM[イービーエム, i-bi-emu] (n) evidence-based medicine; EBM [Add to Longdo]
ICBM[アイシービーエム, aishi-bi-emu] (n) (See 大陸間弾道ミサイル) intercontinental ballistic missile; ICBM [Add to Longdo]
IRBM[アイアールビーエム, aia-rubi-emu] (n) (See 中距離弾道ミサイル) intermediate-range ballistic missile; IRBM [Add to Longdo]
P3C[ピーさんシー, pi-san shi-] (n) Lockheed P-3 Orion (anti-submarine and maritime surveillance aircraft); P3C [Add to Longdo]
SLBM[エスエルビーエム, esuerubi-emu] (n) (See 潜水艦発射弾道ミサイル) submarine-launched ballistic missile; SLBM [Add to Longdo]
Uボート[ユーボート, yu-bo-to] (n) U-boat; submarine [Add to Longdo]
おやしお型潜水艦[おやしおがたせんすいかん, oyashiogatasensuikan] (n) Oyashio class submarine [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
アイビーエム[あいびーえむ, aibi-emu] IBM [Add to Longdo]
データベース管理システム[ータベースかんりシステム, -tabe-su kanri shisutemu] Data Base Management System, DBMS [Add to Longdo]
バッチ型オンライン処理プログラム[バッチけいオンラインしょりプログラム, bacchi kei onrain shori puroguramu] BMP, Batch Message Processing Program [Add to Longdo]
メッセージ発信抽象操作[メッセージはっしんちゅうしょうそうさ, messe-ji hasshinchuushousousa] message-submission abstract-operation [Add to Longdo]
間接発信[かんせつはっしん, kansetsuhasshin] indirect submission [Add to Longdo]
間接発進ポート[かんせつはっしんポート, kansetsuhasshin po-to] indirect-submission port [Add to Longdo]
基本多言語面[きほんたげんごめん, kihontagengomen] basic multi-lingual plane (BMP) [Add to Longdo]
直接発信[ちょくせつはっしん, chokusetsuhasshin] direct submission [Add to Longdo]
投入[とうにゅう, tounyuu] submission (vs), investment [Add to Longdo]
発信[はっしん, hasshin] submission [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 BM \BM\ n.
   an abbreviation for {bowel movement}; -- used as an informal
   euphemism, especially in hospitals. [informal, abbrev.]
   [PJC]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 BM
   n 1: solid excretory product evacuated from the bowels [syn:
      {fecal matter}, {faecal matter}, {feces}, {faeces}, {BM},
      {stool}, {ordure}, {dejection}]
   2: a euphemism for defecation; "he had a bowel movement" [syn:
     {bowel movement}, {movement}, {bm}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top