ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

bios

B AY1 OW0 S   
91 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -bios-, *bios*, bio
English-Thai: Longdo Dictionary
biosphere(n) ชีวมณฑล, พื้นที่และชั้นบรรยากาศของโลกที่มีสิ่งมีชีวิตอาศัยอยู่

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
bios[N] อุปกรณ์ชนิดหนึ่งในคอมพิวเตอร์
biosphere[N] ส่วนของพื้นผิวและบรรยากาศของโลกที่มีสิ่งมีชีวิตอาศัยอยู่, Syn. ecosphere

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
bios(ไบออส) ย่อมาจาก Basic Input/Output System เป็นชื่อโปรแกรมชุดหนึ่งซึ่ง จะควบคมการทำงานของคอมพิวเตอร์ในส่วนที่เกี่ยวกับการนำข้อมูลเข้าไปเก็บและการแสดงผล (หน่วยบันทึก แผงแป้นอักขระ จอภาพฯ) คอมพิวเตอร์ส่วนใหญ่จะเก็บไบออสนี้ไว้ในชิปตัวหนึ่งที่สร้างมาให้อยู่ในเครื่องคอมพิวเตอร์ (built in) หรือที่เรียกว่า "รอม" (ROM) เมื่อเปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องจะอ่านคำสั่งในไบออสก่อนเสมอ
abiosis(เอ' ไบโอ' ซิส) n. การไร้ชีวิต, ภาวะที่ไม่มีชีวิตหรือสิ่งมีชีวิต. -abiotic adj.
aerobiosis(แอโรไบโอ' ซิส) n. ชีวิตในสิ่งแวดล้อมที่มีอากาศหรืออ็อกซิเจน -aerobiotically, adv. (life in an environment, containing air or oxygen)
anabiosis(แอนนะไบโอ' ซิส) n. การฟื้นคืนชีพ -anabiotic adj. (a coming back to life)
catabiosis(แค็ททะไบโอ'ซิส) n. การที่เซลล์เชื่อม
netbios(เน็ตไบออส) ย่อมาจาก Network Basic Input / Output System หมายความถึงไบออสที่ทำหน้าที่เป็นตัวกำหนดเกี่ยวกับชนิดของอุปกรณ์นำเข้าและแสดงผล ตลอดจนหน่วยความจำที่จะใช้ในเครือข่าย เพื่อช่วยไบออสของแต่ละเครื่องที่มีอยู่แล้วอีกทีหนึ่ง ดู Bios ประกอบ
parabiosisn. การมีชีวิตร่วมกันของสองสิ่ง, See also: parabiotic adj.
rom biosรอมไบออส <คำอ่าน>ย่อมาจาก read only memory basic input/ output system หมายถึงไบออสที่อยู่ในรอม ซึ่งจะทำหน้าที่ทันทีที่เปิดไฟที่เครื่องคอมพิวเตอร์ โดยจะทำการทดสอบฮาร์ดแวร์ส่วนกลาง ตรวจสอบหน่วยความจำ หน่วยบันทึก ตรวจหาโปรแกรมหรือชุดคำสั่งที่ต้องใช้ในการเริ่มเครื่องใหม่จนพบโปรแกรม autoexec.bat จึงจะถือว่าหมดหน้าที่ ถ้าไม่พบ ก็จะแสดงคำสั่ง date และ time เมื่อตอบคำถามเรียบร้อย ก็จะปรากฏเครื่องหมาย > (prompt) อยู่หลังชื่อหน่วยบันทึก จึงถือว่าหมดหน้าที่ หน่วยความจำส่วนนี้ จะเก็บคำสั่งทั้งหมดไว้ได้แม้ว่าจะปิดสวิตซ์ที่คอมพิวเตอร์ดู BIOS ประกอบ
symbiosis(ซิมไบโอ'ซิส) n. การอยู่รวมกันของสิ่งมีชีวิตสองชนิด (โดยเฉพาะที่ให้ประโยชน์ซึ่งกันและกัน) ., See also: symbiotic adj. symbiotical adj. pl. symbioses

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
biosensorเครื่องรับรู้ชีวภาพ, ตัวรับรู้ชีวภาพ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
biosomeชั้นชีวภาพ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
biospariteหินไบโอสปาไรต์ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
biosphereชีวภาค [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
biosphereชีวภาค [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
biosphereชีวภาค [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
biostatisticianนักชีวสถิติ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
biostatisticsชีวสถิติ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
biostatisticsชีวสถิติ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
biostatistics; biometryชีวสถิติศาสตร์ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
BIOS (Basic Input Output System)ไบออส, ไบออสทำหน้าที่เก็บข้อมูล โปรแกรมและคำสั่งพื้นฐานที่สำคัญในการเริ่มต้นกระบวนการบูตของเครื่องคอมพิวเตอร์ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Biosafetyความปลอดภัยทางชีวภาพ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Biosensorไบโอเซนเซอร์ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Biosensorไบโอเซ็นเซอร์, อุปกรณ์ตรวจจับ บันทึก แสดง หรือส่งข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการเปลี่ยนแปลงทางสรีรวิทยา โดยที่อุปกรณ์ดังกล่าวทำงานโดยอาศัยสารชีวภาพ ในขั้ตอนใดขั้นตอนหนึ่งของการตรวจวัดสารเคมีหรือชีวโมเลกุลจำเพาะชนิดใดชนิดหนึ่ง [เทคโนโลยีชีวภาพ]
Biosensors ; Biosensing techniquesไบโอเซนเซอร์ [TU Subject Heading]
Biosphereชีวมณฑล [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
biosphereไบโอสเฟียร์, ชีวภาค, ส่วนของโลกที่สิ่งมีชีวิตอาศัยอยู่ ได้แก่ บรรยากาศระดับต่ำ น้ำ และดิน [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Biosphere reserveพื้นที่สงวนชีวมณฑล [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Biosphere Reserve พื้นที่สงวนชีวาลัย
พื้นที่คุ้มครองประเภทใหม่ที่ยังไม่เป็นที่ รู้จักกันอย่างกว้างขวาง เหมือนพื้นที่คุ้มครองประเภทอื่นๆ มีความหมายดังนี้ คือ เป็นพื้นที่อนุรักษ์สังคมพืชและสัตว์ในสภาวะ ของระบบนิเวศที่เป็นธรรมชาติ เพื่อรักษาความหลากหลาย ทางพันธุกรรมและเพื่อใช้เป็นแหล่งศึกษาวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ โดยเฉพาะข้อมูลพื้นฐาน ทั้งในสภาพแวดล้อมที่เป็นธรรมชาติและที่ถุกเปลี่ยนแปลงไป พื้นที่สงวนชีวาลัยนี้มีการจัดเตรียมสิ่งอำนวยความสะดวกในการศึกษาและฝึก อบรมด้วย [สิ่งแวดล้อม]
Biosphere reservesเขตสงวนทางชีวภาพ [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Every living system of earth is in decline every life support system of earth is in decline and these together constitute the biosphere the biosphere that supports and nurtures all of life not just our life but perhaps 30 million other speciesระบบชีวิตทั้งหมดบนโลก กำลังเสื่อมทรามลง ระบบที่เกื้อหนุนชีวิตทั้งหมดบนโลกกำลังเสื่อมถอย The Corporation (2003)
The typical company of the 20th century extractive wasteful abusive linear in all of its processes taking from the earth making wasting sending its products back to the biosphere waste to a landfill...บริษัทต้นแบบของศตวรรษที่ 20 มีกระบวนการผลิต ที่ขูดรีดธรรมชาติ The Corporation (2003)
Marcus wants the client bios for the presentation by 6:00.มาร์คัสต้องการใช้มัน นำเสนอให้ลูกค้าตอนหกโมง The Deaths of Ian Stone (2007)
The more elegant solution would be to flash the BIOS and swap out the cooked CPU.วิธีแก้ปัญหาที่ดี คือการแฟรชไบออส และสลับCPUกัน Chuck Versus Tom Sawyer (2008)
Huh, BioScience conference.อือ การประชุมทางวิชาการทางด้าน BioScience Chuck Versus the Ex (2008)
Halo, bioshock, gta.เกมส์ฮาโล ไบโอช๊อค จีทีเอ Snap (2009)
We're checking bios of the dads nowและตอนนี้เรากำลังตรวจสอบพ่อเธออยู่ The Fight (2010)
Listen, I'm not finding any connections in these victims' bios either.ฟังนะ ผมไม่เห็นจะเจอความเกี่ยวโยง อะไรในประวัติของเหยื่อสามรายนี่เลย The Plateau (2010)
Still working on that BIOS hack, huh?ยังง่วนกับการเจาะระบบไบออสนั่นเหรอ The Guardian (2010)
I'm having serious flashbacks going through these senior BIOS.ฉันกำลังดูนักเรียนปีสุดท้ายพวกนี้ นึกย้อนอดีตกัน Painless (2011)
Our character bios!ประวัติตัวละครของเรา! Bear Facts (2012)
The solar-powered biosphere collects and processes six times more power than our entire civilization.ชีวมณฑลพลังงานแสงอาทิตย์ เก็บรวบรวมและ ประมวลผลหกครั้งพลังงานมากขึ้น กว่าอารยธรรมทั้งหมดของเรา Deeper, Deeper, Deeper Still (2014)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ไบออส[N] bios, See also: basic input/output system, Example: โปรแกรมบูตที่บรรจุอยู่ในไบออสจะสั่งให้พีซีตรวจสอบว่ามีดิสก์ที่ฟอร์แมตไว้ในฟลอปปี้ไดรฟ์ A หรือไม่, Thai definition: ระบบอินพุทและเอาท์พุทพื้นฐาน ซึ่งเป็นซอฟต์แวร์ ที่สนับสนุนการส่งผ่านของข้อมูลระหว่างส่วนประกอบต่างๆ ของระบบ เช่น หน่วยความจำ ดิสก์ และจอภาพ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ชีวมณฑล [n.] (chīwamonthon) EN: biosphere   FR: biosphère [f]
การหลั่งสารยับยั้ง [n. exp.] (kān lang sān yapyang) EN: antibiosis   
เขตสงวนชีวมณฑล [n. exp.] (khēt sa-ngūan chīwamonthon) EN: biosphere reserve   
กลมกลืน[v.] (klomkleūn) EN: be harmonious ; be in harmony with   FR: s'harmoniser ; être en harmonie ; s'accorder ; vivre en symbiose
โลกของสิ่งมีชีวิต[n. exp.] (lōk khøng sing mī chīwit) EN: biosphere   FR: biosphère [f]
ภาวะการทำลายล้าง [n. exp.] (phāwa kān thamlāilāng) EN: antibiosis   
ภาวะอยู่ร่วมกัน[n.] (phāwa yū ruam kan) EN: symbiosis   FR: symbiose [f]
พื้นที่สงวนชีวมณฑล [n. exp.] (pheūnthī sa-ngūan chīwamonthon) EN: biosphere reserve   

CMU English Pronouncing Dictionary
BIOS    B AY1 OW0 S
BIOSYS    B AY1 OW0 S IH0 S
BIOSIS    B IY0 OW1 Z IH2 S
BIOSIS    B IY0 OW1 S IH2 S
BIOSAFETY    B AY2 OW0 S EY1 F T IY0
BIOSYSTEM    B AY1 OW0 S IH2 S T AH0 M
BIOSENSOR    B AY2 OW0 S EH1 N S ER0
BIOSPHERE    B AY1 OW0 S F IH2 R
BIOSENSORS    B AY2 OW0 S EH1 N S ER0 Z
BIOSYSTEMS    B AY1 OW0 S IH2 S T AH0 M Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
bioscope    (n) bˈaɪəskoup (b ai1 @ s k ou p)
bioscopes    (n) bˈaɪəskoups (b ai1 @ s k ou p s)
BioSciences    (n) bˈaɪou-sˈaɪənsəs (b ai1 ou - s ai1 @ n s @ s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
生物圈[shēng wù quān, ㄕㄥ ˋ ㄑㄩㄢ, ] biosphere; ecosphere, #59,493 [Add to Longdo]
生物界[shēng wù jiè, ㄕㄥ ˋ ㄐㄧㄝˋ, ] biosphere; natural world, #82,378 [Add to Longdo]
生物传感器[shēng wù chuán gǎn qì, ㄕㄥ ˋ ㄔㄨㄢˊ ㄍㄢˇ ㄑㄧˋ, / ] biosensor [Add to Longdo]
生物专一性[shēng wù zhuān yī xìng, ㄕㄥ ˋ ㄓㄨㄢ ㄧ ㄒㄧㄥˋ, / ] biospecificity [Add to Longdo]

German-Thai: Longdo Dictionary
dubios(adj) เป็นที่คลุมเคลือ, เป็นที่น่าสงสัย

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
BIOS {n}; Startprogramm für Computer [comp.]BIOS [Add to Longdo]
Biosphäre {f} | Biosphären {pl}biosphere | biospheres [Add to Longdo]
Biosynthese {f}biosynthesis [Add to Longdo]
BIOS {n}, Ein-/Ausgabe-System (Computer)BIOS : basic input/output system [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
BSL[ビーエスエル, bi-esueru] (n) (See バイオセーフティーレベル) biosafety level; BSL [Add to Longdo]
シムバイオス[, shimubaiosu] (n) {comp} SYMBIOS [Add to Longdo]
ネットバイオス[, nettobaiosu] (n) {comp} NetBIOS [Add to Longdo]
バイオサイエンス[, baiosaiensu] (n) bioscience [Add to Longdo]
バイオス[, baiosu] (n) {comp} BIOS [Add to Longdo]
バイオスフィア[, baiosufia] (n) biosphere [Add to Longdo]
バイオセーフティーレベル[, baiose-futei-reberu] (n) biosafety level [Add to Longdo]
バイオセンサー[, baiosensa-] (n) biosensor [Add to Longdo]
ビオサバールの法則;ビオーサバールの法則;ビオサヴァールの法則[ビオサバールのほうそく(ビオサバールの法則);ビオーサバールのほうそく(ビオーサバールの法則);ビオサヴァールのほうそく(ビオサヴァールの法則), biosaba-ru nohousoku ( biosaba-ru no housoku ); bio-saba-ru nohousoku ( bio-saba-ru] (n) Biot-Savart law [Add to Longdo]
ビオス[, biosu] (n) bios [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
基本入出力システム[きほんにゅうしゅつりょくシステム, kihonnyuushutsuryoku shisutemu] basic input-output system (BIOS) [Add to Longdo]
シムバイオス[しむばいおす, shimubaiosu] SYMBIOS [Add to Longdo]
バイオス[ばいおす, baiosu] BIOS [Add to Longdo]
ネットバイオス[ねっとばいおす, nettobaiosu] NetBIOS [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2013) [vera]:

 BIOS
     Basic Input Output System / Support (PC)
     

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

 BIOS /biːɔs/
  bios

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top