ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

bh

   
76 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -bh-, *bh*
English-Thai: Longdo Dictionary
Lok Sabha(uniq) โลกสภา ชื่อเรียกสภาผู้แทนราษฎรของอินเดีย ส่วนวุฒิสภาของอินเดียนั้น เรียกว่า ราชย์สภา (Rajya Sabha)

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
bhutan(บูแทน') n. ประเทศภูฎาน
abhenry(แอบเฮน' รี) n. หน่วยการนำไฟฟ้าที่เป็นเซ็นติเมตร-กรัม-วินาที และมีค่าเท่ากบ 10-9 henry (centimeter-gram-second unit)
abhor(แอบฮอร์') vt. เกลียดชัง, รังเกียจ, ชิงชัง -abhorrer n., Syn. loathe, hate)
abhorrence(แอบฮอ' เรินซฺ) n. ความเกลียดชัง, สิ่งหรือผู้ที่ถูกเกลียดชัง, Syn. disgust
clubhousen. บ้านหรือตึกที่ใช้เป็นสโมสร
grabhookn. ขอชนิดหนึ่ง
subhuman(ซับฮิว'เมิน) adj. เกือบจะเป็นมนุษย์,ต่ำกว่ามนุษย์

English-Thai: Nontri Dictionary
abhor(vt) รังเกียจ,ขยะแขยง,เกลียดชัง,ชิงชัง
abhorrence(n) ความรังเกียจ,ความขยะแขยง,ความเกลียดชัง,ความชิงชัง
abhorrent(adj) น่ารังเกียจ,น่าขยะแขยง,น่าเกลียดชัง,น่าชิงชัง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
bhang; cannabis; marihuana; marijuanaกัญชา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
Bharahut schoolสกุลศิลปะภารหุต [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
bhp (brake horsepower)บีเอชพี (แรงม้าเพลา) [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Bhagavadgitaภควัทคีตา [TU Subject Heading]
BHC บีเอชซี
สารอันตรายในกลุ่มออร์กาโนคลอรีน ใช้ป้องกันและกำจัดศัตรูพืช เช่น แกมมา- BHC หรือ ลินเคน [สิ่งแวดล้อม]
Bhutanภูฏาน [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
bhThe suicide bomber fired towards former Prime Minister Benazir Bhutto, but missed.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อภิเษก[n.] (aphisēk) EN: lustration ; water-pouring ceremony ; abhiseka   FR: onction sainte [f] ; lustration [f]
อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ[n. prop.] (Aphisit Wētchāchīwa) EN: Abhisit Vejjajiva   FR: Abhisit Vejjajiva
บรรพชิต[n.] (banphachit = bapphachit) EN: priest ; bhiksu ; Buddhist monk ; bhiksuni ; Buddhist nun ; samanera ; male novice ; samanerika ; female novice   FR: religieux [m] ; religieuse [f] ; moine bouddhiste [m] ; moniale bouddhiste [f]
ชัง[v.] (chang) EN: hate ; detest ; despise ; abhor ; loathe ; dislike ; abominate   FR: détester ; haïr ; abhorrer ; mépriser ; avoir en horreur ; abominer
หัวข้อย่อย[n. exp.] (hūakhø yøi) EN: subtopic ; secondary subject ; subheading   
แขยง[v.] (khayaēng) EN: be filled with revulsion ; loathe ; abhor ; feel a repugnance ; regard with disgust ; feel nauseated   FR: éprouver de la répulsion/du dégoût ; donner la nausée
ขยะแขยง[v.] (khayakhayaēng) EN: be disgusted ; be revolted ; be repelled ; abhor ; detest ; loathe   FR: être dégoûté ; éprouver de la répulsion ; exécrer ; détester
เกลียด[v.] (klīet) EN: hate ; detest ; abhor ; despise ; loathe ; dislike   FR: haïr ; détester ; abominer ; abhorrer
เกลียดชัง[v.] (klīetchang) EN: loathe ; hate ; detest ; despise ; abhor   FR: haïr ; détester ; abominer ; abhorrer
หลวงพ่อ[n. prop.] (Lūang Phø) EN: Reverend Father ; venerable bhikku ; elder monk   

CMU English Pronouncing Dictionary
BHATT B AA1 T
BHATT B AE1 T
BHOPAL B OW0 P AA1 L
BHATTI B AA1 T IY0
BHIRUD B IH1 R AH0 D
BHATIA B AA1 T Y AH0
BHATIA B AA1 SH AH0
BHOSLE B AO1 S AH0 L
BHAKTA B AA1 K T AH0
BHATTI B AA1 T IY2

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
bhang (n) bˈæŋ (b a1 ng)
Bhutto (n) bˈuːtou (b uu1 t ou)
Bhopal (n) boupˈæl (b ou p a1 l)
Bhutan (n) bˈuːtˈaːn (b uu1 t aa1 n)
bhangs (n) bˈæŋz (b a1 ng z)
Bhutani (n) bˈuːtˈaːniː (b uu1 t aa1 n ii)
Bhutanis (n) bˈuːtˈaːnɪz (b uu1 t aa1 n i z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
不丹[Bù dān, ㄅㄨˋ ㄉㄢ, ] Bhutan, #48,134 [Add to Longdo]
布托[Bù tuō, ㄅㄨˋ ㄊㄨㄛ, ] Bhutto (name); Zulfikar Ali Bhutto (1928-1979), president of Pakistan 1971-1979 executed by General Muhammad Zia-ul-Haq; Benazzir Bhutto (1953-2007), twice president of Pakistan 1988-1990 and 1993-1996, murdered by Al Qaeda, #70,548 [Add to Longdo]
岩羊[yán yáng, ㄧㄢˊ ㄧㄤˊ, ] bharal, #89,682 [Add to Longdo]
博帕尔[Bó pà ěr, ㄅㄛˊ ㄆㄚˋ ㄦˇ, / ] Bhopal, capital of central Indian state of Uttar Pradesh 中央邦, #186,472 [Add to Longdo]
印度人民党[Yìn dù rén mín dǎng, ㄧㄣˋ ㄉㄨˋ ㄖㄣˊ ㄇㄧㄣˊ ㄉㄤˇ, / ] Bharatiya Janata Party [Add to Longdo]
印度音乐[Yìn dù yīn yuè, ㄧㄣˋ ㄉㄨˋ ㄧㄣ ㄩㄝˋ, / ] Bhangra, Indian music (music genre) [Add to Longdo]
必和必拓[Bì huó Bì tuò, ㄅㄧˋ ㄏㄨㄛˊ ㄅㄧˋ ㄊㄨㄛˋ, ] BHP Billiton (Anglo-Australian mining corporation) [Add to Longdo]
普密蓬·阿杜德[pǔ mì péng ā dù dé, ㄆㄨˇ ㄇㄧˋ ㄆㄥˊ ㄚ ㄉㄨˋ ㄉㄜˊ, ·] Bhumibol Adulyadej (1927-), King of Thailand (reigned 1945-) [Add to Longdo]
普密蓬阿杜德[pǔ mì péng ā dù dé, ㄆㄨˇ ㄇㄧˋ ㄆㄥˊ ㄚ ㄉㄨˋ ㄉㄜˊ, ] Bhumibol Adulyadej (1927-), King of Thailand (reigned 1945-) [Add to Longdo]

German-Thai: Longdo Dictionary
GmbHคำย่อของ Gesellschaft mit beschränkter Haftung บริษัท จำกัด, See also: Gesellschaft mit beschränkter Haftung
abheben(vi) |hob ab, hat abgehoben| ถอน เช่น Geld abheben ถอนเงิน
abheben(vi) |hob ab, hat abgehoben| แสดงอาการขึ้น เช่น Ein Flugzeug hebt ab. เครื่องบินขึ้น
abhanden kommen(vi) |kam abhanden, ist abhanden gekommen| (ข้าวของ)สูญหาย เช่น Mir ist meine Geldbeute abhanden gekommen. กระเป๋าสตางค์ของฉันหาย
mbH : mit beschränkter Haftung(n) บริษัทจำกัด ความหมายเดียวกับ GmbH แต่ใช้ในกรณีที่คำว่า Gesellschaft เป็นส่วนหนึ่งของชื่อบริษัท, See also: S. GmbH, Gesellschaft mit beschränkter Haftung ,
gGmbHมาจากคำว่า gemeinnützige GmbH ซึ่งหมายถึงบริษัทจำกัด"ที่ไม่มุ่งหวังกำไร", See also: R. GmbH
abhängig(adj, adv) |von etw./jmdm.| ขึ้นอยู่กับ, ติดสิ่งใดสิ่งหนึ่ง เช่น Es gab schon sehr viele Studien über das Thema "Suchtgefahr bei Computerspielen", und alle haben ergeben, dass Computerspiele nicht abhängig machen.

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Bhutan [geogr.]Bhutan (bt) [Add to Longdo]
Bhopal (Stadt in Indien)Bhopal (city in India) [Add to Longdo]
Bhf. : BahnhofSta., Stn : station [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
苾蒭;苾芻[ひっしゅ;ひっすう, hisshu ; hissuu] (n) (obsc) {Buddh} (See 比丘) bhikkhu (fully ordained Buddhist monk) [Add to Longdo]
クラブハウス[, kurabuhausu] (n) clubhouse [Add to Longdo]
サブヘッディング[, sabuheddeingu] (n) subheading [Add to Longdo]
サブヘッド[, sabuheddo] (n) subhead [Add to Longdo]
サムホール[, samuho-ru] (n) thumbhole [Add to Longdo]
ジョブホッパー[, jobuhoppa-] (n) jobhopper [Add to Longdo]
ブータン[, bu-tan] (n) Bhutan [Add to Longdo]
ブラフマン[, burafuman] (n) (See 婆羅門) Bhraman (in Hinduism, the ultimate reality of the universe) (san [Add to Longdo]
ボーリウム[, bo-riumu] (n) bohrium (Bh) [Add to Longdo]
阿しゅく;阿閦[あしゅく, ashuku] (n) {Buddh} Akshobhya (the immovable buddha) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 Bh
   n 1: a transuranic element [syn: {bohrium}, {Bh}, {element 107},
      {atomic number 107}]

From Dutch-English Freedict Dictionary ver. 0.1.3 [fd-nld-eng]:

 b.h. /bh/
  bra

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top