Search result for

bär

(161 entries)
(0.0288 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -bär-, *bär*
English-Thai: Longdo Dictionary
barista(n) นักชงกาแฟเอสเปรสโซ ผู้ที่ได้รับการฝึกฝนมาเพื่อชงกาแฟเอสเปรสโซ, R. espresso
sidebar(n) ข่าวหรือข้อมูลสั้นๆที่แทรกอยู่ข้างๆของข่าวหรือข้อความหลักทั้งในสิ่งพิมพ์บนเว็บและในหนังสือ โดยมากมักจะมีความเกี่ยวข้องกับข้อความหลัก
pork-barrel(n) การแบ่งสรรปันส่วน(ผลประโยชน์)ในรัฐบาลด้วยเหตุผลทางการเมือง เช่น The pork barrel was to become as central to our national political culture.

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
bar[N] ลูกกรง, See also: แท่ง, ซี่, Syn. pole, rod, stick
bar[N] แท่งสบู่
bar[N] อุปสรรค, See also: เครื่องกีดขวาง, สิ่งกีดขวาง
bar[N] ที่จำหน่ายเครื่องดื่ม, See also: ร้านเหล้า, บาร์
bar[N] เคาน์เตอร์ในร้านอาหาร
bar[N] ห้องขัง, See also: กรงขัง, กรง
bar[N] แถบ, See also: เส้น, ลำ, ริ้ว, Syn. stripe
bar[N] อาชีพทนายความ, See also: เกี่ยวกับด้านกฎหมาย
bar[N] กลอนประตู
bar[N] บัลลังก์ศาล, See also: ที่พิจารณาคดี, คอก

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
bar(บาร์) {barred,barring,bars} n. ท่อน,แท่ง,ไม้ขวาง,แถบ,กลอน,สลักประตู,ไม้ราว,กระบอง,ลูกกรง,สิ่งกั้น,รั้ว,อุปสรรค์,ลำ,เส้น,สาย,คอก (ในศาล) ,อาชีพทนายความ,ราวที่ทนายความว่าความในศาล,บัลลังก์สอบสวนในศาล,ที่จำหน่ายเครื่องดื่ม,สายสะพายอิสริยาภรณ์,บาร์ vt. ใส่กลอน
bar codeรหัสแท่ง <คำแปล>หมายถึง รหัสที่ประกอบด้วยเส้นหลายเส้นที่มีขนาดความกว้างต่าง ๆ กัน มักจะมีอยู่บนสินค้านานาชนิด นิยมใช้กันมากในปัจจุบัน เครื่องอ่านรหัสแท่งจะอ่านได้ด้วยการปล่อยให้แสงผ่าน แล้วนำรหัสเหล่านี้มาแยกออกว่า เป็นรหัสของสินค้าอะไร ราคาเท่าใด บางบริษัทอาจจะใช้เป็นตัวควบคุมบัญชีพัสดุได้ด้วย
bar code optical scannerเครื่องกราดตรวจรหัสแท่งด้วยแสง <คำแปล>เป็นอุปกรณ์ชนิดหนึ่งที่มีลักษณะคล้ายปากกาแสง (light pen) ใช้ฉายแสงลงไปที่รหัสแท่งที่ต้องการอ่าน เครื่องจะรายงานบนจอภาพในขณะเดียวกันก็ส่งข้อมูลนั้นไปบันทึกในหน่วยความจำ การทำงานจะอยุ่ในราว 100 ตัวอักษรต่อวินาที หรืออาจเร็วกว่านั้น
barb(บาร์บ) n. เงี่ยง,ขวากหนาม,ส่วนแหลม vt. ติดตั้งส่วนที่เป็นหนาม
barbarian(บาร์บาร์'เรียน) adj.,n. (คน) เถื่อน,หยาบคาย,โหดเหี้ยม,ทารุณ, See also: barbarianism n. ดูbarbarian, Syn. savage
barbaric(บาร์บาร์'ริค) adj. เถื่อน,อนารยะ,ป่าเถื่อน,ทารุณ,หยาบคาย, Syn. barbarous
barbarity(บาร์แบร์'ริที) n. ความโหดร้าย,การกระทำที่โหดร้าย,ความทารุณ,ความหยาบ, Syn. savagery
barbecue(บาร์'บิคิว) n. งานรื่นเริงกลางแจ้งที่มีการย่างเนื้อกินกัน,หมูหรือวัวที่ย่างทั้งตัว,ตะแกรงย่าง,เนื้อย่าง vt. ย่าง (เนื้อ) ,ใช้ง่ามเหล็กเสียบย่าง
barbell(บาร์'เบล) n. เครื่องยกน้ำหนักที่มีจานน้ำหนักทั้งสองข้างคานเหล็ก
barber(บาร์'เบอร์) {barbered,barbering,barbers} n. ช่างตัดผม,ช่างโกนหนวดเครา,กัลบก,คนที่พูดมาก vt. ตัดหรือโกนหนวดเครา

English-Thai: Nontri Dictionary
bar(n) ท่อนเหล็ก,ไม้กระบอง,ลูกกรง,เครื่องกั้น,รั้ว,สันดอน,บาร์
bar(vt) สกัดกั้น,กีดกั้น,ขวาง,ห้าม
barb(n) เงี่ยง,เหล็กปลายแหลม,ลวดหนาม,ขวากหนาม
barb(vt) ติดเหล็กแหลม
barbarian(n) คนป่า,คนเถื่อน,อนารยชน
barbaric(adj) เถื่อน,ป่าเถื่อน,ทารุณ
barbarism(n) ความป่าเถื่อน
barbarity(n) ความป่าเถื่อน,ความโหดร้าย,ความทารุณ
barbarous(adj) ป่าเถื่อน,โหดร้าย,ดุร้าย,ทารุณ
barbecue(n) เนื้อย่าง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
bar๑. องค์คณะผู้พิพากษา๒. ราวกั้น (ในศาล) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
bar๑. แท่ง๒. แถบ๓. เส้นขวาง [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
barสันดอน [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
bar associationเนติบัณฑิตยสภา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
bar chartแผนภูมิแท่ง [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
bar chartแผนภูมิแท่ง [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
bar chartแผนภูมิแท่ง [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
bar codeรหัสแท่ง [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
bar codeรหัสแท่ง [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
bar codeรหัสแท่ง [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Bar สันดอน
หมวดทรัพยากรที่ดินและการใช้ที่ดิน หมายถึง เนินที่เกิดจากกระแสน้ำพัดพาตะกอนมาตกจมทับถม จนเกิดเป็นสันหรือพืดสัน ในบริเวณ ลำแม่น้ำ ปากแม่น้ำ หรือนอกจากชายฝั่งทะเล ซึ่งอาจเป็น สิ่งกีดขวางต่อการเดินเรือได้
หมวดทรัพยากรสิ่งมีชีวิตในน้ำ หมายถึง พืดสันทรายหรือตะกอนอื่นๆ ที่กระแสน้ำพัดพามาตกทับถมสะสมไว้มาก จนเกิดเป็นสันหรือพืดยื่นขวางหรือปิดปากน้ำทางเข้าท่าเรือและปากอ่าว ซึ่งอาจจะเป็นสิ่งกีดขวางต่อการเดินเรือได้ แบ่งออกได้เป็นประเภทต่างๆ คือ สันดอนก้นอ่าว (Bay-Head Bar), สันดอนปากอ่าว (Bay-Mouth Bar), สันดอนจะงอยปากอ่าว (Bay-Mouth Split) และสันดอนเชื่อมเกาะ(Tombolo)
[สิ่งแวดล้อม]
Barท่อน [การแพทย์]
barbar, บาร์ [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
Bar associationsสมาคมนักกฎหมาย [TU Subject Heading]
Bar Chartแผนภูมิแท่ง [การแพทย์]
bar chart [bar graph]แผนภูมิแท่ง, แผนภูมิที่ประกอบด้วยรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าที่ความยาวของแต่ละแท่งแปรตามขนาดของข้อมูล แต่ความกว้างเท่ากัน แท่งเหล่านี้อาจเรียงตามแนวตั้งหรือแนวนอนก็ได้ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Bar Chart, Proportionalแผนภูมิแท่งแยกส่วนประกอบ [การแพทย์]
Bar codingรหัสแท่ง [TU Subject Heading]
Bar Diagramแผนภูมิแท่ง [การแพทย์]
Bar Diagram, Proportionalแผนภูมิแท่งชนิดสัดส่วน [การแพทย์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
bardiche[ bɑrˈdiːʃ] (n ) ขวานด้ามยาว (long poleaxe)
barre (vt ) กันไม่ให้เข้าหรือออก
Barrister (n ) เนติบริกร เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายประจำศาลในระบบคอมมอนลอว์ มีหน้าที่ว่าความในศาลและให้ความเห็นด้านกฎหมายต่อศาล
See also: S. Advocate,

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
บาร์โค้ด[N] bar code, See also: bar-code, barcode, Example: บาร์โคดเป็นรหัสสินค้าเพื่อให้การซื้อ-ขายเร็วขึ้น, Count unit: อัน, Thai definition: รหัสที่สามารถอ่านเป็นตัวเลขและข้อมูลด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ได้
ตัวถ่วง[N] hindrance, See also: barrier, obstruction, impediment, Syn. ตัวถ่วงความเจริญ, Example: ตัวถ่วงสำคัญในการสร้างสันติภาพในตะวันออกกลางก็คือผู้นำสหรัฐอเมริกา
ช่างดัดเหล็ก[N] bar bender, See also: steel bender
ช่างตัดผม[N] hairdresser, See also: barber
บาร์เทนเดอร์[N] bartender, See also: barman, barkeeper, barkeep, Syn. พนักงานผสมเหล้า
โล่ง[ADJ] bare, Syn. เตียน, โล่งเตียน, เตียนโล่ง, Ant. รก, รุงรัง
อำนาจต่อรอง[N] bargaining power, Example: การขาดเอกภาพในหมู่กรรมกรด้วยกันเองทำให้ขาดอำนาจต่อรองกับนายจ้าง
ยุ้งข้าว[N] barn, See also: granary, Syn. ยุ้ง, Example: เรือนไทยในภาคอีสานแต่ละหลังจะมียุ้งข้าวของตนเองห่างจากตัวเรือนประมาณ 1-4 เมตร, Count unit: หลัง, Thai definition: สิ่งปลูกสร้างสำหรับเก็บข้าวเปลือก
โป๊ะ[N] barge, See also: lighter, boat, Syn. เรือโป๊ะจ้าย, โป๊ะจ้าย, Example: ทุกคนต้องห่อข้าวไปเองในการออกเรือไปในทะเลโดยใช้เรือโป๊ะไปเที่ยวกันจนถึงเกาะสิงห์โต, Count unit: ลำ, Thai definition: เรือลำเลียงหรือบรรทุกของชนิดหนึ่ง เป็นเรือขนาดใหญ่ ต่ออย่างแบบตะวันตก แต่มีเสาเพลาใบเป็นอย่างสำเภา
ช่างตัดผม[N] barber, See also: hairdresser, Syn. ช่างทำผม, Example: ช่างตัดผมเอามีดทื่อๆ โกนหนวดให้ฉัน, Count unit: คน, Thai definition: ผู้มีอาชีพการตัดผม

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แอนดรูว์ ลอยด์ เว็บเบอร์[n. prop.] (Aēndrū Løi Wēpboē) EN: Andrew lloyd Webber ; Baron Lloyd-Webber   FR: Andrew Lloyd Webber
อาย[v.] (āi) EN: be shy ; be ashamed ; be timid ; be bashful ; be embarrassed   FR: être timide ; être honteux ; être confus ; être gêné ; être embarassé
อาย[adj.] (āi) EN: ashamed ; embarrassed ; shy ; abashed   FR: timide ; gêné ; embarrassé
อาคารท่าเทียบเครื่องบิน[n. exp.] (ākhān thāthīep khreūangbin) EN: concourse   FR: hall d'embarquement [m] ; jetée [f]
อำนาจต่อรอง[n. exp.] (amnāt tørøng) EN: bargaining power   
อัปยศอดสู[v.] (appayot otsū) EN: shame ; disgrace ; lose fame ; lose face ; humiliate ; embarrass ; dishonour   
บาร์[n.] (bā) EN: bar   FR: bar [m] ; café [m] ; taverne [f]
บาร์บี้[TM] (Bābī) EN: Barbie   FR: Barbie
บาร์เบียร์[n. exp.] (bā bīa) EN: bar ; beer bar   FR: bar [m] ; bar à bière [m]
แบเรียม[n.] (baērīem) EN: barium   FR: baryum [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
BAR    B AA1 R
BARB    B AA1 R B
BARE    B EH1 R
BARG    B AA1 R G
BARD    B AA1 R D
BARO    B AA1 R OW0
BARK    B AA1 R K
BARA    B AA1 R AH0
BARZ    B AA1 R Z
BARN    B AA1 R N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
bar    (v) (b aa r)
Barr    (n) (b aa1)
Bari    (n) (b aa1 r ii)
Bart    (n) (b aa1 t)
barb    (n) (b aa1 b)
bard    (n) (b aa1 d)
bare    (v) (b e@1 r)
bark    (v) (b aa1 k)
barm    (n) (b aa1 m)
barn    (n) (b aa1 n)

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
馬力[ばりき, bariki] (n) แรงม้า, กำลังม้า
バルコニー[ばるこにー, barukoni-] (n) เฉลียงหน้าต่าง,มุข,ระเบียง

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
ばれる[ばれる, bareru] Thai: รั่วไหล English: to leak out (a secret)

German-Thai: Longdo Dictionary
barmherzig(adj) มีความเมตตากรุณา
offenbarที่เห็นๆ, ที่เปิดให้เห็น
sich erbarmen(vi) |sich erbarmte, hat sich erbarmt| เมตตา สงสาร เห็นใจ
kostbar(adj) มีค่า เช่น Bitte halten ihre kostbaren Sachen bei sich., See also: die Kostbarkeit
nachvollziehbar(adj) ที่เป็นไปได้,ที่มีเหตุผล,ที่คิดตามได้, See also: S. logisch,rational, A. unlogisch,unnachvolziehbar,unrational,
vernachlässigbar(adj) ที่สามารถละเลยได้ , ที่สามารถไม่นำมาคิดรวมได้ เช่น Bei der Auswertung des Messergebnisses ist der Faktor X vernachlässigbar. = ในกระบวนการประเมินผลการทดลองนั้น ค่าตัวแปร X สามารถละไว้ ไม่นำมาร่วมประเมินผลด้วยได้ (ส่วนมาก เป็นเพราะค่าตัวแปลนั้นๆ มีผลน้อยมากต่อผลการทดลอง )
sonderbar(adj) ที่ไม่เหมือนใคร, ที่แปลกแตกต่าง , See also: S. S. merkwürdig, eigenartig,,
Kostbarkeit(n) |die, pl. Kostbarkeiten| ความล้ำค่า, ความมีค่า, คุณค่า
dankbar(adj) รู้สึกสำนึกในบุญคุณ, รู้สึกขอบคุณ เช่น Ich bin dafür sehr dankbar, was du für mich getan hast. ผมรู้สึกสำนึกในบุญคุณสำหรับทุกอย่างที่คุณทำให้ผมนะครับ
denkbar(adj adv) ที่เป็นไปได้, ที่น่าคิด, ที่จินตนาการได้ เช่น Es wäre denkbar, daß Sonja zur Insel geschwommen sein könnte. มันอาจเป็นไปได้ที่ซอนญ่าสามารถว่ายน้ำไปถึงเกาะได้, See also: S. vorstellbar,

German-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
barหมี
Barack Obama (uniq ) บารัค โอบามา

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Bär {m}bear [Add to Longdo]
Bärenfell {n}bearskin [Add to Longdo]
Bärenklau {m}; Akanthusacanthus [Add to Longdo]
Bärenzwinger {m}bear pit [Add to Longdo]
Bärin {f} | Bärinnen {pl}she bear | she bears [Add to Longdo]
Bärlauch {m}bear's garlic; ramson [Add to Longdo]
bärenartigursine [Add to Longdo]
bärtigbearded [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
糗;麨[はったい, hattai] (n) (uk) (See 麦こがし,香煎) parched flour, esp. barley (can be drunk in hot water with sugar) [Add to Longdo]
蝲蛄(oK)[ざりがに;ザリガニ(P), zarigani ; zarigani (P)] (n) (uk) crayfish (esp. Japanese crayfish, Cambaroides japonicus); (P) [Add to Longdo]
A系;エー系[エーけい, e-kei] (n,adj-no) (abbr) (sl) (See 秋葉系) Akihabara style; nerdy [Add to Longdo]
DINバルブ[ディンバルブ, deinbarubu] (n) DIN type scuba tank valve [Add to Longdo]
EBウイルス[イービーウイルス, i-bi-uirusu] (n) Epstein-Barr virus; EBV [Add to Longdo]
ICタグ[アイシータグ, aishi-tagu] (n) IC tag (integrated circuit tag, used as an alternative to bar codes) [Add to Longdo]
Pバルブ[ピーバルブ, pi-barubu] (n) P-valve; urinal built into a diver's dry suit [Add to Longdo]
QRコード[キューアールコード;キューアーコード, kyu-a-ruko-do ; kyu-a-ko-do] (n) quick response code (2-dimensional bar code commonly used by Japanese mobile phones to link to URLs); QR code [Add to Longdo]
hoge[ほげ, hoge] (n) {comp} foobar-style name for a dummy variable [Add to Longdo]
あいうえお順[あいうえおじゅん, aiueojun] (n) aiueo-order; (table) index based on the kana syllabary order [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[jǐn, ㄐㄧㄣˇ, / ] barely; only; merely, #516 [Add to Longdo]
仅仅[jǐn jǐn, ㄐㄧㄣˇ ㄐㄧㄣˇ, / ] barely; only; merely; only (this and nothing more), #2,331 [Add to Longdo]
[cāng, ㄘㄤ, / ] barn; granary; storehouse; cabin; hold (in ship), #2,464 [Add to Longdo]
障碍[zhàng ài, ㄓㄤˋ ㄞˋ, / ] barrier; obstruction; hindrance; impediment; obstacle, #2,760 [Add to Longdo]
[mán, ㄇㄢˊ, / ] barbarian; bullying; very; quite; rough; reckless, #3,556 [Add to Longdo]
酒吧[jiǔ bā, ㄐㄧㄡˇ ㄅㄚ, ] bar; pub, #5,132 [Add to Longdo]
诗人[shī rén, ㄕ ㄖㄣˊ, / ] bard; poet, #6,723 [Add to Longdo]
筹码[chóu mǎ, ㄔㄡˊ ㄇㄚˇ, / ] bargaining chip, #6,973 [Add to Longdo]
烧烤[shāo kǎo, ㄕㄠ ㄎㄠˇ, / ] barbecue; roast, #8,388 [Add to Longdo]
[bèi, ㄅㄟˋ, / ] barium Ba, alkaline earth, atomic number 56, #10,566 [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
インターバルタイマ[いんたーばるたいま, inta-barutaima] interval timer [Add to Longdo]
エラーバー[えらーばー, era-ba-] error bar (graph) [Add to Longdo]
オーバラップ[おーばらっぷ, o-barappu] overlap [Add to Longdo]
オーバラン[おーばらん, o-baran] overrun (vs) [Add to Longdo]
オーバレイ[おーばれい, o-barei] overlay (segment) (vs) [Add to Longdo]
オーバレイアドレッシング[おーばれいあどれっしんぐ, o-bareiadoresshingu] overlay addressing [Add to Longdo]
オーバレイモデル[おーばれいもでる, o-bareimoderu] overlay model [Add to Longdo]
オーバレイルーチング[おーばれいるーちんぐ, o-bareiru-chingu] overlay routing [Add to Longdo]
オーバレイ区分[オーバレイくぶん, o-barei kubun] overlay (segment) [Add to Longdo]
オーバレイ構造[オーバレイこうぞう, o-barei kouzou] overlay structure [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
即金[そっきん, sokkin] Bargeld, Barzahlung [Add to Longdo]
慈悲[じひ, jihi] Barmherzigkeit, Mitleid [Add to Longdo]
現金[げんきん, genkin] Bargeld [Add to Longdo]
現金払い[げんきんばらい, genkinbarai] Barzahlung [Add to Longdo]
現金正価[げんきんせいか, genkinseika] Barpreis [Add to Longdo]
男爵[だんしゃく, danshaku] Baron [Add to Longdo]
[ばん, ban] BARBARISCH [Add to Longdo]
蛮人[ばんじん, banjin] Barbar [Add to Longdo]
蛮行[ばんこう, bankou] Barbarei, Brutalitaet [Add to Longdo]
蛮風[ばんぷう, banpuu] Barbarei, barbarische_Sitten [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From Swedish-English Freedict dictionary [fd-swe-eng]:

  bär
     berry
  

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

  Bär [bɛːr] (n) , s.(m )
     bear
  

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top