Search result for

autors

(159 entries)
(0.048 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -autors-, *autors*, autor
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา autors มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *autors*)
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
autoradiograph(ออโทรเร'ดีโอกราฟ) n. ภาพถ่ายแสดงการมีสารกัมมันตภาพรังสีสะสมอยู่., Syn. radioautograph -autoradiography n.

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Autoregression (Statistics)อัตถดถอย (สถิติ) [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Autoradiographภาพรังสีในตัว, ภาพบันทึกการกระจายของรังสีจากสารกัมมันตรังสีในวัตถุหรือสิ่งมีชีวิต โดยวางวัตถุนั้นไว้ใกล้แผ่นฟิล์มถ่ายภาพหรือเยื่อไวแสง (emulsion) รังสีที่แผ่ออกมาจะทำให้เกิดภาพบนแผ่นฟิล์มหรือเยื่อไวแสง (ดู radiography ประกอบ) [นิวเคลียร์]
Autoregression (Statistics)การถดถอยอัตตะ (สถิติ) [TU Subject Heading]
Autoradiographyออโตราดิโอกราฟี, การบันทึกภาพรังสี; ออโตราดิโอกราฟืย์; ออโตเรดิโอกราฟี; ออโตราดิโอกราฟฟี่; ออโตราดิโอกราฟี่ [การแพทย์]
Autoregulation, Intrinsicการควบคุมที่เกิดขึ้นภายในหัวใจ [การแพทย์]
Autorotationหมุนไปเอง [การแพทย์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
autorickshaw (n) รถสามล้อเครื่อง

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Writer!AutorPerverts & Whores (2012)
And I intend to establish my authority immediately.Ich werde sofort meine Autorität durchsetzen. The Valediction (1980)
Martin's driverheard a newsflash on his carradio.Martins Fahrer hat Nachrichten im Autoradio gehört. The Official Visit (1980)
It is folly if it's at the expenseof your authority.- ...töricht, wenn man seine Kenntnisse auf Kosten seiner Autorität erweitert. The Right to Know (1980)
Authority, Humphrey.Autorität, Humphrey. The Right to Know (1980)
All this is an indictment of theirparent's lackof discipline.Die Studentenanarchie ist ein schockierender Beweis, dass manchen Eltern Autorität und Disziplin fehlt. The Right to Know (1980)
What abouta little parental discipline?Wie wäre es denn mit ein wenig elterlicher Autorität und Disziplin? The Right to Know (1980)
Narrated by A. ROMASHINDen Autorentext liest A. ROMASCHIN Oblomov (1980)
You really a book writer?Bist du echt ein BuchautorThe Big Red One (1980)
Why's a book writer a rifleman?Wieso wird ein Buchautor Schütze? The Big Red One (1980)
Now, when you're in a situation where you can't tell crazy from sane... that's pretty confusing for a soldier, but it's good stuff for an aspiring novelist.Wenn man nicht mehr zwischen verrückt und normal unterscheiden kann, ist das für einen Soldaten verwirrend, aber für einen aufstrebenden Autor ist es gutes Material. The Big Red One (1980)
Big Eagle is a writer?Großer Adler ist ein AutorBronco Billy (1980)
Big Eagle is a writer, Leonard, a Vietnam War deserter Lefty, a bank teller, Doc, a doc and Billy, a shoe salesman from New Jersey.Großer Adler ist Autor, Leonard ein Vietnam-Deserteur, Lefty, ein Bankangestellter, Doc, ein Doktor... und Billy ein Schuhverkäufer aus New Jersey. Bronco Billy (1980)
We authorized a bid on a new boiler.Die Heizung ist autorisiert worden. Brubaker (1980)
The second Custodian was Rapper Begol, photographer, embryologist, saxophonist, fire-watcher and writer of Egg Tales.Der zweite Wächter war Rapper Begol, Fotograf, Embryologe, Saxophonist, Feuerbeobachter und Autor von Eiergeschichten. The Falls (1980)
Where it is catalogued under Hobbyist of the Absurd. Its author, Shey Fallenby, is described as...Sein Autor, Shey Fallenby, wird beschrieben als jemand... The Falls (1980)
After a delay he was answered by a scriptwriter's wife that her husband could not answer any questions, having seriously suffered from the effects of the VUE, but she knew that the bird had been given a Latin title in the studios,Nach langem Warten erhielt er ein Schreiben von der Frau eines Drehbuchautors, ihr Mann könne nicht kommentieren, da er ernsthaft unter den Folgen des GUE leide, aber sie wisse, dass der Vogel einen lateinischen Namen hätte, The Falls (1980)
There is a story told by an ancient author... ..of a young man who, being noticed by his friend to look dejected,... ..was questioned by him concerning the cause of his troubled appearance.Ein Autor der Antike berichtet uns... ..von einem jungen Mann, der wegen seiner betrübten Miene... ..von einem Freund nach dem Grunde derselben befragt wurde. Heaven's Gate (1980)
And such, says the old author, is the whole truth of the matter.Denn darin, so jener alte Autor, liege der Kern der Sache. Heaven's Gate (1980)
My kind of racing.So gefallen mir Autorennen. Herbie Goes Bananas (1980)
Don't worry, we won't transmit anything without your authorisation.Seien Sie unbesorgt. Wir senden nur autorisierte Berichte. Nightmare City (1980)
I was dictated by a higher authority.Ich erhielt Befehl von einer höheren Autorität. The Last Flight of Noah's Ark (1980)
You got an auto-shop class. Enrol your sophomores and teach them something.Sollen sich Ihre schüler die karren in der klasse für autoreparaturen vornehmen. Used Cars (1980)
Another form of nourishment, unfortunately not much appreciated, is mutton.Kost verabreicht wird. Eine von ärztlichen Autoritäten allgemein anerkannte, leider aber nicht gewürdigte Krankenkost ist zum Beispiel Hammelfleisch. Ein Schnitter mit der Gewalt vom lieben Gott (1980)
My oldest son, John-Boy, he is a writer in New York.Mein ältester Sohn, John-Boy, er ist Autor in New York. The Move (1981)
John Walton is going to be a substantial writer in years to come.John Walton wird in den nächsten Jahren ein beachtlicher Autor werden. The Revel (1981)
It's always a pleasure to see one of my favorite writers.Ich freue mich immer, einen meiner Lieblingsautoren zu sehen. The Revel (1981)
They need great screenwriters like us.Sie brauchen tolle Drehbuchautoren wie uns. The Revel (1981)
I've spoken to Mr Rhodes, authorof this invaluable book, and he'll head an independent enquiry into the field of administration, starting with my department.Und ich sprach auch mit Malcolm Rhodes, dem Autor dieses unschätzbaren Buches, der bereit ist, eine unabhängige externe Untersuchung des gesamten Bereiches der Regierungsverwaltung durchzuführen. Zuerst in meinem Ministerium. A Question of Loyalty (1981)
I play tennis.Autorennen, Tennisspielen, Arthur (1981)
(bang, car tyres screech)(Krachen, Autoreifen quietschen) Blow Out (1981)
(tyres screech)(Autoreifen quietschen) Blow Out (1981)
(screech of tyres)(Autoreifen quietschen) Blow Out (1981)
(tyres screech)(Autoreifen quietschen) Blow Out (1981)
(tyres screech)(Autoreifen quietschen) Blow Out (1981)
(bang, tyres screech)(Knall, Autoreifen quietschen) Blow Out (1981)
(tyres screech)(Autoreifen quietschen) Blow Out (1981)
(bang, tyres screech)(Knall, Autoreifen quietschen) Blow Out (1981)
(tyres screech)(Autoreifen quietschen) Blow Out (1981)
(tyres screech)(Autoreifen quietschen) Blow Out (1981)
- (tyres screech)- (Autoreifen quietschen) Blow Out (1981)
Woody, you're a great cartoonist, and you're a great comic book writer but you're a lousy bird.Du bist ein toller Comiczeichner und Comicautor. aber ein lausiger Vogel. Condorman (1981)
- You're always asking for more authority. This is your big chance.- Sie wollten doch mehr Autorität. Condorman (1981)
He is a writer of comic books!Sondern ein Comicbuch-AutorCondorman (1981)
We were talking about Russian writers, Gogol, and the next day he brought it over for me.Wir sprachen über russische Autoren, Gogol, und am Tag darauf brachte er mir das Buch. Endless Love (1981)
Now, after the Governor heard what happened tonight, he authorized Dr. Rogers to open it.Erst als der Gouverneur hörte, was heute Nacht passiert ist, autorisierte er Dr. Rogers, Einblick zu nehmen. Halloween II (1981)
They want to pr oduce plays by German authors.Unglaublich! Dabei sollen wir deutsche Autoren aufführen. Mephisto (1981)
Those who haven't emigrated ar en't allowed to write, or won't.Unsere wirklich guten Autoren sind ja emigriert. Die noch da sind, können oder dürfen nicht mehr schreiben. Mephisto (1981)
The joke is that the r egime now sees Shakespear e as one of our own.Aber das Beste ist: Für die Regierung ist Shakespeare jetzt ein völkischer AutorMephisto (1981)
"Troubled, uptight writer goes to small, sleepy town..." "...in search of peace and inspiration."Eine gestörte, verspannte Autorin fährt in eine kleine, verschlafene Stadt um Ruhe und Inspiration zu finden. The Nesting (1981)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อำนาจ[n.] (amnāt) EN: power ; authority ; control ; jurisdiction ; influence ; domination ; command ; mastery   FR: pouvoir [m] ; autorité [m] ; influence [f]
อนุมัติ[v.] (anumat) EN: approve ; allow ; give consent ; sanction ; authorize ; endorse ; allocate   FR: approuver ; autoriser ; permettre ; accorder ; consentir
อนุญาต[n.] (anuyāt) EN: permission ; permit ; authorization   FR: autorisation [f] ; permis [m] ; droit [m]
อนุญาต[v.] (anuyāt) EN: allow ; give permission ; permit ; grant ; consent ; authorize ; give agreement/permission   FR: autoriser ; permettre ; accorder ; approuver ; donner l'autorisation ; allouer
อนุญาตให้ถ่ายรูป[v. exp.] (anuyāt hai thāirūp) EN: be allowed to take a picture   FR: être autorisé à prendre des photos
ใบอนุญาต[n.] (bai anuyāt) EN: permit ; licence ; licence (Am.) ; authorization   FR: permis [m] ; autorisation [f] ; licence [f]
บัตรอนุญาต[n. exp.] (bat anuyāt) EN: permit ; pass   FR: permis [m] ; autorisation [f]
บุกรุก[v.] (bukruk) EN: trespass ; intrude ; invade ; violate ; encroach   FR: pénétrer ; s'introduire sans autorisation ; empiéter ; envahir ; faire intrusion ; franchir
ได้รับอนุญาต[v. exp.] (dāirap anuyāt) EN: be permitted ; be allowed   FR: avoir l'autorisation (de) ; être autorisé à ; obtenir l'autorisation
เดช[n.] (dēt) EN: power; might; influence   FR: force [f] ; pouvoir [m] ; autorité [f] ; influence [f]
โดยไม่ได้รับอนุญาต[adj.] (dōi mai dāi rap anuyāt) EN: unauthorized   FR: non autorisé
โดยไม่ได้รับอนุญาต[adv.] (dōi mai dāi rap anuyāt) FR: sans autorisation
ให้[v.] (hai = hāi) EN: permit ; allow ; let ; consent to   FR: permettre ; autoriser ; laisser ; consentir
ไฮเวย์[n.] (haiwē) EN: highway ; motorway   FR: autoroute [f]
ห้ามเข้าโดยไม่ได้รับอนุญาต[xp] (hām khao dōi mai dāirap anuyāt) EN: unauthorized entry forbidden ; no entry without authorization   FR: entrée interdite sans autorisation
อิทธิพล[n.] (itthiphon) EN: influence ; pull ; authority ; control   FR: influence [f] ; autorité [f] ; impact [m]
เจ้าหน้าที่[n.] (jaonāthī) EN: official ; government official ; officer in charge ; authority   FR: agent public [m] ; officiel [m] ; fonctionnaire [m, f] ; fonctionnaire responsable [m] ; autorités [fpl]
เจ้าหน้าที่ไทย[n. exp.] (jaonāthī Thai ) EN: Thai authorities   FR: autorités thaïlandaises [fpl]
จุดผ่อนผัน[n. exp.] (jut phǿnphan) EN: temporarily permitted area   FR: zone autorisée [f]
จุดผ่อนปรน[n. exp.] (jut phǿnpron) EN: temporarily permitted area   FR: zone provisoirement autorisée [f]
การ[n.] (kān ...) EN: authority (government agency)   FR: autorité (administrative)
การอนุมัติ[n.] (kān anumat) EN: approval ; permission ; authorization   FR: accord [m] ; autorisation [f] ; permission [f]
การอนุญาต[n.] (kān anuyāt) EN: allowance   FR: autorisation [f] : permission [f]
การมีอาวุธปืนโดยไม่ได้รับอนุญาต[n. exp.] (kān mī āwut peūn dōi mai dāi rap anuyāt) EN: unauthorized possession of firearms ; unauthorized possession of arms   FR: détention d'armes sans autorisation [f]
เกโรงเรียน[v. exp.] (kē rōngrīen) EN: pay truant from school   FR: faire l'école buissonnière ; s'absenter de l'école sans autorisation ; manquer les cours ; sécher le lycée (fam.) ; brosser les cours (fam. - Belg.)
ค่าทางด่วน[n. exp.] (khā thāng duan) EN: superhighway toll   FR: péage autoroutier [m]
ขึงขัง[adj.] (kheungkhang) EN: serious ; stern ; vigorous   FR: sévère ; autoritaire
เลี้ยวซ้ายผ่านตลอด[v. exp.] (līo sāi phān taløt) FR: autorisation de tourner à droite en toute circonstance
ไม่ให้[v. exp.] (mai hai) FR: ne pas laisser ; ne pas permettre ; ne pas autoriser
ผู้ไม่เกี่ยวข้อง[n. exp.] (phū mai kīokhøng ) EN: unauthorized person   FR: personne non autorisée [f]
ศักดิ์[n.] (sak) EN: power ; mighty ; authority ; prestige   FR: pouvoir [m] ; autorité [f]
ทางด่วน[n. exp.] (thāng duan) EN: express way ; tollway   FR: voie expresse [f] ; route express [f] ; autoroute [f]
ทางด่วนชั้นที่ 1[n. exp.] (thāng duan chan thī neung) EN: express way stage1   FR: autoroute express niveau 1 [f]
ทางด่วนชั้นที่ 2[n. exp.] (thāng duan chan thī søng) EN: express way stage 2   FR: autoroute express niveau 2 [f]
ทางหลวงพิเศษ[n. exp.] (thānglūang phisēt) EN: motorway   FR: autoroute [f]
โทลล์เวย์[n.] (thōlwē) EN: tollway   FR: autoroute à péage [f]
ท้องที่[n.] (thøngthī) EN: jurisdiction ; sphere of autority ; locality ; area   FR: juridiction [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
AUTORAD    AO1 T OW0 R AE2 D
AUTORADS    AO1 T OW0 R AE2 D Z
AUTORADIOGRAPH    AA0 T OW0 R EY1 D IY0 OW0 G R AE0 F

German-Thai: Longdo Dictionary
Autor(n) |der, pl. Autoren| ผู้ประพันธ์, ผู้แต่งหนังสือ

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Amtsbefugnis {f}; Autorität {f} | Amtsbefugnisse {pl}; Autoritäten {pl}authority | authorities [Add to Longdo]
Autor {m}; Autorin {f}; Verfasser {m}; Verfasserin {f} | Autoren {pl}; Autorinnen {pl}; Verfasser {pl}; Verfasserinnen {pl} | der Autor des hier vorliegenden Werkes {adj}author; writer | authors; writers | the present author [Add to Longdo]
Autoradio {n}car radio [Add to Longdo]
Autoreifen {m}car tire [Add to Longdo]
Autoreisezug {m}motorail train [Add to Longdo]
Autorenexemplar {n}authors copy [Add to Longdo]
Autorenkatalog {m}author catalogue [Add to Longdo]
Autorennen {n}car racing [Add to Longdo]
Autorensystem {n}; Verfassersystem {n}authoring system [Add to Longdo]
Autoreparatur {f}car repair [Add to Longdo]
Autorestaurant {n}drive inn [Add to Longdo]
Autorität {f}authority [Add to Longdo]
Autoritarismus {m}authoritarianism [Add to Longdo]
Autoritätsstruktur {f}authority structure [Add to Longdo]
Autowiederholung {f}autorepeat [Add to Longdo]
Bestseller {m}; Erfolgsautor {m}best seller [Add to Longdo]
Drehbuchautor {m} | Drehbuchautoren {pl}screenwriter; scriptwriter | screenwriters; scriptwriters [Add to Longdo]
autoritäre Einstellung {f}authoritarianism [Add to Longdo]
Genehmigung {f}; Berechtigung {f}; Recht {n}; Autorisierung {f}; Autorisation {f}authorization [Add to Longdo]
Honorar {n}; Autorenhonorar {n}royalty [Add to Longdo]
Jungautor {m}; Jungautorin {f}fledgeling writer; fledgling writer [Add to Longdo]
Kolumne {f}; Spalte {f}; regelmäßig erscheinender Artikel eines Autorscolumn [Add to Longdo]
Mitautor {m}; Mitautorin {f}; Miturheber {m}; Miturheberin {f}co-author [Add to Longdo]
autoritäres Regierungssystemauthoritarianism [Add to Longdo]
Sport-Autorität {f}sporting power [Add to Longdo]
Wiederherstellung {f}; Rückgewinnung {f} | automatische Wiederherstellung {f}recovery | autorecovery [Add to Longdo]
anerkannt; rechtmäßig; autorisiert {adj}canonical [Add to Longdo]
autorisierend; ermächtigendauthorizing [Add to Longdo]
autorisiert; ermächtigt {adj} | autorisierte Übersetzung {f}authorized | authorized translation [Add to Longdo]
autoritativ; maßgebend; zuverlässig; amtlich {adj}authoritative [Add to Longdo]
nichtamtlich; nichtautoritativ {adj}non-authoritative [Add to Longdo]
autoritär {adj} | autoritärer | am autoritärstenauthoritarian | more authoritarian | most authoritarian [Add to Longdo]
autoritätsgläubig {adj}submissive to authority [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
アウトライト取引[アウトライトとりひき, autoraito torihiki] (n) outright transaction [Add to Longdo]
アウトライン;アウトゥライン[, autorain ; autourain] (n) outline [Add to Longdo]
アウトラインステッチ[, autorainsutecchi] (n) outline stitch [Add to Longdo]
アウトラインフォント[, autorainfonto] (n) {comp} outline font [Add to Longdo]
アウトラインプロセッサ[, autorainpurosessa] (n) {comp} outline processor [Add to Longdo]
アウトラインプロセッサー[, autorainpurosessa-] (n) outline processor [Add to Longdo]
アウトラインユーティリティ[, autorainyu-teiritei] (n) {comp} outline utility [Add to Longdo]
アウトラインレベル[, autorainreberu] (n) {comp} outline level [Add to Longdo]
アウトリガー;アウトリガ[, autoriga-; autoriga] (n) outrigger [Add to Longdo]
アウトルック;アウトゥルック[, autorukku ; autourukku] (n) outlook [Add to Longdo]
アウトレイジ[, autoreiji] (n) outrage [Add to Longdo]
アウトレット(P);アウトゥレット[, autoretto (P); autouretto] (n) outlet (store that sells seconds, discontinued lines, etc.); (P) [Add to Longdo]
アウトレットストア[, autorettosutoa] (n) outlet store [Add to Longdo]
アウトレットボックス[, autorettobokkusu] (n) outlet box [Add to Longdo]
アウトロ[, autoro] (n) outro; conclusion (music) [Add to Longdo]
アウトロー[, autoro-] (n) outlaw [Add to Longdo]
オートラジオグラフィー[, o-torajiogurafi-] (n) autoradiography [Add to Longdo]
オートレース[, o-tore-su] (n) autoracing [Add to Longdo]
ミスアンドアウトレース[, misuandoautore-su] (exp) miss and out race [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
自动射线摄影[zì dòng shè xiàn shè yǐng, ㄗˋ ㄉㄨㄥˋ ㄕㄜˋ ㄒㄧㄢˋ ㄕㄜˋ ˇ, 线 / ] autoradiography [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
アウトラインフォント[あうとらいんふぉんと, autorainfonto] outline font [Add to Longdo]
アウトラインプロセッサ[あうとらいんぷろせっさ, autorainpurosessa] outline processor [Add to Longdo]
アウトラインユーティリティ[あうとらいにゅーていりてい, autorainyu-teiritei] outline utility [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[い, i] AUTORITAET, WUERDE, DROHUNG, BEDROHUNG [Add to Longdo]
[けん, ken] Gewicht, Autoritaet, Macht, Recht [Add to Longdo]
権威[けんい, ken'i] Autoritaet, -Macht, Einfluss [Add to Longdo]
著者[ちょしゃ, chosha] Verfasser, Autor [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top