ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

australian

AO0 S T R EY1 L Y AH0 N   
64 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -australian-, *australian*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
Australian[N] ชาวออสเตรเลีย
Australian[ADJ] ที่เกี่ยวกับออสเตรเลีย

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
australian(ออสเทร'เลียน) adj. เกี่ยวกับออสเตรเลีย -n. ชาวออสเตรเลีย,ชาวพื้นเมืองออสเตรเลีย,ภาษาออสเตรเลีย
australian aborigineชาวพื้นเมืองออสเตรเลียมีผิวดำ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
Australian Aboriginal artศิลปะชนดั้งเดิมออสเตรเลีย [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Australian aboriginesชนพื้นเมืองออสเตรเลีย [TU Subject Heading]
Australian Red Crossสภากาชาดออสเตรเลีย [การแพทย์]
Australian Science and Technology Councilสภาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งออสเตรเลีย [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
These two are Australians.ชายออสซี่สองคนนี้ Ace Ventura: When Nature Calls (1995)
Can you do an Australian accent?เธอทำสำเนียงออสซี่ได้มั้ย Rushmore (1998)
A young man with a heavy Australian accent.ผู้โทรเป็นคนท่าทางหนุ่ม มีสำเนียงคนออสเตรเลียจ๋าเลย Brokedown Palace (1999)
I'm going to the Australian Open to watch some tennis."ผมจะไปดูเทนนิสรายการออสเตรเลียนโอเพ่น The Corporation (2003)
Would you like to go to the Australian open?"คุณอยากไปดูเทนนิสออสเตรเลียนโอเพ่นไหม?" The Corporation (2003)
Australian snake venom.ทิม Yankee White (2003)
Uluru is a place, that's sacred among the Aborigines, Australian tribal peopleที่นี่เรียกว่า UIuru UIuru เป็นสถานที่ ...ศักดิ์สิทธ์ Crying Out Love in the Center of the World (2004)
{Using Australian accent} Crikey! The alpha female has chosen an unlikely mate.ตกใจสัตว์ ที่หล่อนเลือกคู่เสพสมแบบมัน American Pie Presents: Band Camp (2005)
Australian people are mean.ผู้คนออสเตรเลียหมายถึง American Duos (2007)
This wine's Australian.นี่เป็นไวน์ของออสเตรเลีย Unstoppable Marriage (2007)
Australian wine will make you croak?ไวน์ออสเตรเลียเหรอ Unstoppable Marriage (2007)
Yeah, these are Big Z's boards, he rode this in the Australian Open.ใช่ นี่เป็นกระดานของ บิ๊กซี่ เขาขี่มันตอน ออสเตรเลี่ยนโอเพ่น Surf's Up (2007)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
australianAustralians are, on the whole, pleased with the stabilizing benefits of their political system.
australianAustralians excel at sports and entertainment.
australianHe was an Australian, as I knew by his accent.
australianRugby, American football, and Australian Rules football all come from soccer.
australianWe are Australians.
australianWonderful was the fighting spirit of the Australian rugby team.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ดอลลาร์ออสเตรเลีย[n. exp.] (dønlā Østrelīa) EN: Australian dollar   FR: dollar australien [m]
ออสเตรเลียน[adj.] (Østrēlīen) EN: Australian   FR: australien
หญิงชาวออสเตรเลีย[n. prop.] (yingchāo Østrelīa) EN: Australian woman   FR: Australienne [f] ; ressortissante australienne [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
AUSTRALIAN    AO0 S T R EY1 L Y AH0 N
AUSTRALIANS    AO0 S T R EY1 L Y AH0 N Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Australian    (n) ˈɒstrˈɛɪlɪəʴn (o1 s t r ei1 l i@ n)
Australians    (n) ˈɒstrˈɛɪlɪəʴnz (o1 s t r ei1 l i@ n z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
澳元[Ào yuán, ㄠˋ ㄩㄢˊ, ] Australian dollar, #11,254 [Add to Longdo]
澳币[Ào bì, ㄠˋ ㄅㄧˋ, / ] Australian dollar, #83,762 [Add to Longdo]
澳大利亚首都特区[Ào dà lì yà shǒu dū tè qū, ㄠˋ ㄉㄚˋ ㄌㄧˋ ㄧㄚˋ ㄕㄡˇ ㄉㄨ ㄊㄜˋ ㄑㄩ, / ] Australian Capital Territory [Add to Longdo]
澳式橄榄球[Ào shì gǎn lǎn qiú, ㄠˋ ㄕˋ ㄍㄢˇ ㄌㄢˇ ㄑㄧㄡˊ, / ] Australian rules football; Ozzie rules [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Australischer Zwergtaucher {m} [ornith.]Australian Dabchick [Add to Longdo]
Brillenpelikan {m} [ornith.]Australian Pelican [Add to Longdo]
Australtölpel {m} [ornith.]Australian Gannet [Add to Longdo]
Australischer Schlangenhalsvogel {m} [ornith.]Australian Darter [Add to Longdo]
Australische Rohrdommel {f} [ornith.]Australian Bittern [Add to Longdo]
Australischer Ibis {m} [ornith.]Australian White Ibis [Add to Longdo]
Halbmond-Löffelente {f} [ornith.]Australian Shoveller [Add to Longdo]
Tasmanmoorente {f} [ornith.]Australian White-eyed Duck [Add to Longdo]
Schwarzkinn-Ruderente {f} [ornith.]Australian Blue-billed Duck [Add to Longdo]
Halsbandkasarka [ornith.]Australian Shelduck [Add to Longdo]
Sydneysperber {m} [ornith.]Australian Collared Sparrow Hawk [Add to Longdo]
Bänderhabicht {m} [ornith.]Australian Goshawk [Add to Longdo]
Australischer Gleitaar {m} [ornith.]Australian Black-shouldered Kite [Add to Longdo]
Graubartfalke {m} [ornith.]Australian Kestrel [Add to Longdo]
Australischer Baumfalke {m} [ornith.]Australian Hobby [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
アイスズメダイ[, aisuzumedai] (n) Australian gregory (Stegastes apicalis) [Add to Longdo]
アサリウスバタフライフィッシュ;ウェストオーストラリアンバタフライフィッシュ[, asariusubatafuraifisshu ; uesutoo-sutorarianbatafuraifisshu] (n) West Australian butterflyfish (Chaetodon assarius); Assarius butterflyfish; Western butterflyfish [Add to Longdo]
アンザック[, anzakku] (n) Anzac (from Australian and New Zealand Army Corps during WWI) [Add to Longdo]
ウーメラ;ウメラ[, u-mera ; umera] (n) woomera; womera; Australian aboriginal spear throwing implement [Add to Longdo]
ウェストオーストラリアンクロミス[, uesutoo-sutorariankuromisu] (n) West Australian chromis (Chromis westaustralis) [Add to Longdo]
ウォーレス線[ウォーレスせん, uo-resu sen] (n) Wallace's line (hypothetical line separating the Oriental and Australian zoogeographical regions) [Add to Longdo]
オージー[, o-ji-] (n) (1) (See OG) orgy; (2) Australian (Aussie) [Add to Longdo]
オージーパーティー[, o-ji-pa-tei-] (n) (1) orgy party; (2) Australian (Aussie) party [Add to Longdo]
オーストラリアサーモン[, o-sutorariasa-mon] (n) Australian salmon (Arripis trutta) [Add to Longdo]
オーストラリアン・マーブル・キャットシャーク;オーストラリアンマーブルキャットシャーク[, o-sutorarian . ma-buru . kyattosha-ku ; o-sutorarianma-burukyattosha-ku] (n) Australian marbled catshark (Atelomycterus macleayi, species endemic to Australia) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Australian \Aus*tra"li*an\, a. [From L. Terra Australis southern
   land.]
   Of or pertaining to Australia. -- n. A native or an
   inhabitant of Australia.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 Australian
   adj 1: of or relating to or characteristic of Australia or its
       inhabitants or its languages; "Australian deserts";
       "Australian aborigines"
   n 1: a native or inhabitant of Australia [syn: {Australian},
      {Aussie}]
   2: the Austronesian languages spoken by Australian aborigines
     [syn: {Australian}, {Aboriginal Australian}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top