Search result for

attrappen

(52 entries)
(1.2983 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -attrappen-, *attrappen*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา attrappen มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *attrappen*)
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Quick, the dummies!Los, die AttrappenLe Trou (1960)
With two dummies in the back.Mit zwei Attrappen auf dem Rücksitz. From Russia with Love (1963)
All those new little blips you see are decoys that it's dropped.Die kleinen Punkte, die Sie sehen, sind AttrappenFail-Safe (1964)
You can see they're confused by the decoys.Die Attrappen verwirren sie. Fail-Safe (1964)
Can you wipe the decoys off the screen so that we see just their planes and ours?Können Sie die Attrappen ausschalten, damit wir nur die Flugzeuge sehen? Fail-Safe (1964)
They're still going after decoys.Sie jagen noch AttrappenFail-Safe (1964)
The slowness of speed made our missile calculate they must be drones or decoys so it ignored them and went after the fighters.Weil sie so langsam war, hielt unsere Rakete sie für Drohnen oder Attrappen, also ignorierte sie sie und folgte den Jägern. Fail-Safe (1964)
Perhaps they are decoys.Vielleicht sind es AttrappenFail-Safe (1964)
- How many of the decoys do you have left?- Wie viele Attrappen hast du noch? Fail-Safe (1964)
That's our Number Six plane, the decoy plane.Flugzeug Nummer Sechs trägt AttrappenFail-Safe (1964)
- Fakes.AttrappenQuatermass and the Pit (1967)
She's seen the creatures that Colonel Breen insists are fakes.Sie hat die Wesen gesehen, die laut Oberst Breen Attrappen sein sollen. Quatermass and the Pit (1967)
They're going to drop dummies in the area right about here.Sie werden über diesem Gebiet hier Attrappen abwerfen. The Collector General (1968)
I saw those dummies that were dropped.Ich sah die Attrappen, die abgeworfen wurden. AttrappenThe Collector General (1968)
We're scum.Wir sind einfach nur AttrappenLone Wolf and Cub: Baby Cart to Hades (1972)
OK, let's move over to the blocking dummies.Ok, rüber zu den BlockattrappenThe Longest Yard (1974)
The devices are all fake.Alle diese Apparate sind AttrappenI... For Icarus (1979)
His last words in English were recorded on a tape recorder in a hotel bedroom at The Crane at Bungay, Suffolk, where he was making a survey of East Anglian decoy airfields for the Imperial War Museum.Seine letzten Worte auf Englisch wurden mit einem Tonbandgerät im Wirtshaus "Zum Kranich" in Bungay aufgenommen, wo Melorder Flugplatz-Attrappen in Ost-Anglia für das Kriegsmuseum untersuchte. The Falls (1980)
[Commanding Officer] You mean their horses are paints?AttrappenBuddy Goes West (1981)
(Cocoa speaks in foreign language)Tu die Attrappen weg, wir hauen ab. Buddy Goes West (1981)
One of the greatest treasure hunters, Stephen de Blois, used to hide his maps in imitation cannons by his bedroom window.Einer der größten Schatzsucher, Stephen de Blois, versteckte Karten in Kanonenattrappen nahe seinem Schlafzimmerfenster. A Knight in Shining Armor (1984)
You move through a course where cardboard figures pop up out of nowhere.Man rennt durch Attrappen, und Pappfiguren klappen hoch. A Class Act (1984)
Like you did with those fake peanuts.Wie mit diesen Erdnuss-AttrappenThe Man with One Red Shoe (1985)
Look at this place, you got hockey dummies you got puppets nailed to the wall you got Mr. Potato Head here.Schau dir das mal an, du hast Hockey-Attrappen, und Marionetten an der Wand. Hier ist Charly Naseweis. Pal Joey (1989)
Those are dummies, dummy!Das sind Attrappen, Idiot. Wild at Heart (1990)
Okay, I'm all tied up inside. And these phony bombs mean that... If I don't...Verheddert, und die Bombenattrappen bedeuten,... ..ich muss das emotionale Gewirr lösen... What About Bob? (1991)
Keep these mock-ups with us.Die Attrappen brauchen wir. The Game (1991)
Ropes, tackling dummies, small explosions.Seile, Tackling-Attrappen, kleine Explosionen... Overactive Glance (1992)
Rob, man, maybe we should take the dummies into battle.Robbi, Alter, vielleicht sollten wir mit den Attrappen in die Schlacht ziehen. Robin Hood: Men in Tights (1993)
Sir, our fish are running hot, straight and normal.Unsere Fische sind putzmunter, auf Zack und keine AttrappenDown Periscope (1996)
- What about prop cars? - Accounted for.- Die FahrzeugattrappenThe Truman Show (1998)
Besides, I g... g... got called up. I've got to make m... m... mock-up planes at the airbase.Ich soll auf den Flughafen, um Attrappen anzufertigen. War Live (2000)
What planes?Was für AttrappenWar Live (2000)
We have to go to the airport to film them hitting mock-ups.- Wir sollen zum Flughafen, um zu filmen wie sie unsere Flugzeugattrappen bombardieren. War Live (2000)
Re-creating the battles required up to 1 4,000 rounds of ammunition a day utilizing about 7 00 authentic WWII weapons and 400 rubber prop guns.Die Darstellung der Schlachten erforderte bis zu 1 4. 000 Schuss Munition pro Tag unter Verwendung von ca. 7 00 authentischen Waffen und 400 GummiattrappenThe Making of 'Band of Brothers' (2001)
We brought a whole arsenal.Manche der Knarren waren zwar AttrappenMucha sangre (2002)
Dummy bombs?-BombenattrappenEye Spy (2004)
Well, I don't really wanna kill animals with arrows... so that's not going to happen.Ich will aber keine Tiere mit Pfeilen erschießen, das tun wir nicht. Wir können doch auf 3D-Attrappen schießen, Shelly. The Weather Man (2005)
OK, let's move over to the blocking dummies.Okay, rüber zu den BlockierattrappenThe Longest Yard (2005)
The anti-missile defense system is very widespread...Weit verbreitet ist das Anti-Raketenabwehrsystem. Macht das Radar des Flugzeugs einen Angriff aus, werden Attrappen abgefeuert. Anthony Zimmer (2005)
There also exists flying decoys...Darüber hinaus existieren auch Flugattrappen, die die Boden-Luft-Abwehr dazu bringen, ihre Stellung preiszugeben. Anthony Zimmer (2005)
This is not an Indian public loo where things that are closed don't open.. and things that are open don't close.Dies ist kein indischer Laden, hier geht alles und es sind keine Attrappen Salaam Namaste (2005)
My fake casa is you fake casa!Mein Attrappen-Zuhause ist Ihr Attrappen-Zuhause! Good Old Fashioned Lover Boy (2006)
She took our decoys.Sie nahm unsere AttrappenWild Child (2008)
You must have cooked breakfast for hundreds of young men. I can cook, you know.Ich dachte, die Küchengeräte wären nur AttrappenThe Birthday (2008)
Before the attack on the colonies we didn't know skinjobs existed.Vor dem Angriff auf die Kolonien wussten wir nicht, dass es Attrappen gibt. Revelations (2008)
Not Baltar, but when I found him in the temple on the algae planet, he was with one of those skinjobs.Nicht Baltar, aber als ich ihn im Tempel auf dem Algenplaneten gefunden habe, war eine dieser Attrappen bei ihm. Die, die sie D'Anna nennen. Six of One (2008)
Last thing we need is for your Cylon-hating wife to find out there's a bunch of skinjobs running around this ship, and that her husband is one of them.Das Letzte, was uns fehlt, ist, dass Ihre Zylonen hassende Frau erfährt, dass auf diesem Schiff Attrappen rumlaufen und ihr Ehemann eine von ihnen ist. The Ties That Bind (2008)
- A bunch of frakkin' skinjobs.- Verfluchte AttrappenThe Ties That Bind (2008)
The last thing we need is for your Cylon-hating wife to find out there's a bunch of skinjobs running around this ship. And that her husband is one of them.Das Letzte, was uns fehlt, ist, dass Ihre Zylonen hassende Frau erfährt, dass auf diesem Schiff Attrappen rumlaufen und ihr Ehemann eine von ihnen ist. Escape Velocity (2008)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Attrappe {f} | Attrappen {pl}dummy | dummies [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

  Attrappen [atrapən] (n) , pl.
     dummies
  

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top